Denizcilik Sigortalarına Uygulanacak Hukuk
 Dr. Halil Alperen Işık  - Kitap

Denizcilik Sigortalarına Uygulanacak Hukuk

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
272
Barkod:
9789750292095
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
380,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Denizcilik sigortası sözleşmeleri, Türk doktrininde daha evvel sigorta hukuku ve deniz ticaret hukuku ekseninde yapılan çalışmaların konusunu oluşturmasına rağmen, milletlerarası özel hukuk ekseninde ele alınmamıştır. Bununla beraber, konunun gerek yabancılar ve tâbiiyet hukuku gerekse de kanunlar ihtilâfı hukukunu ilgilendiren birçok boyutu da bulunmaktadır.
Kitapta denizcilik sigortaları; tarihî gelişim, Türk hukukundaki düzenlemeler, mehaz devlet hukuklarındaki düzenlemeler, denizcilik sigortası türleri, milletlerarası sözleşmelerle kabul edilen zorunlu sigortalar, sözleşme statüsünün tespiti, hukuk seçimi, denizcilik sigortaları ve haksız fiiller arasındaki ilişki, zararların tazmini, kamu düzeni ve doğrudan uygulanan kurallar konuları çerçevesinde incelenmiştir.
Türk hukukunda hukuk seçimi yokluğunda sigorta sözleşmelerine uygulanacak hukukun tespitinde başvurulan bağlama kuralı, denizcilik sigortaları ekseninde değerlendirilmiş, sigorta sözleşmelerine uygulanacak hukukun tespitinde kullanılabilecek yeni ve bağımsız bir bağlama kuralı için kitapta önerilerde bulunulmuştur.
Karşılaştırmalı bir usûlün benimsendiği kitapta; Türk hukuk sisteminin yanı sıra, Alman ve İngiliz hukukundaki düzenlemeler de ele alınmıştır. Buna ek olarak, Avrupa Birliği hukuku da bu karşılaştırmaya dâhil edilmiş, Roma I Tüzüğü ve Avrupa Birliği ikincil mevzuatında yer alan konuyla ilgili düzenlemeler incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tekne, Yük ve Sorumluluk Sigortaları
.
Milletlerarası Sözleşmeler
.
Karşılaştırmalı Hukuk
.
Kamu Düzeni ve Doğrudan Uygulanan Kurallar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
7
Kısaltmalar 
15
Giriş 
21
Birinci Bölüm
ZARAR SİGORTALARI VE DENİZCİLİK SİGORTALARI
§ 1. ZARAR SİGORTALARI 
27
I. Tarihî Gelişim 
27
II. Türk Hukukunda Düzenlenişi 
35
A. Cumhuriyet Öncesi Dönem 
35
1. Sigorta Sözleşmeleri Hukuku Bakımından 
37
2. Sigorta Denetim Hukuku Bakımından 
37
a. Ecnebi Anonim Şirketlerinin Memaliki Osmaniyedeki Acenteleri Hakkında Nizamname 
37
b. 30 Teşrinisani 1330 (13 Aralık 1914) Tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat 
38
c. Ecnebi Anonim Şirketleriyle Sigorta Kampanyaları Hakkında Nizamname 
39
B. Cumhuriyet Dönemi 
39
1. Sigorta Sözleşmeleri Hukuku Bakımından 
39
a. 865 ve 1440 Sayılı Ticaret Kanunları 
39
b. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
40
c. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
41
2. Sigorta Denetim Hukuku Bakımından 
42
a. 1149 Sayılı ve 25.06.1927 Tarihli Sigortacılığın ve Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi Hakkındaki Kanun 
42
b. 7397 Sayılı ve 21.12.1959 Tarihli Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun 
45
c. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 
50
§ 2. DENİZCİLİK SİGORTALARI 
57
I. Kavram ve Kanunî Temeller 
57
A. Kavram 
57
B. Kanunî Temelleri 
59
1. Alman Hukuku 
60
2. İngiliz Hukuku 
62
3. Türk Hukuku 
63
II. Denizcilik Sigortası Türleri 
65
A. Tekne Sigortaları 
65
1. Tekne Sigortası Sözleşmesinin Tarafları 
65
a. Gemi Kira Sözleşmesi (Bareboat/ Demise Charter) 
66
b. Zaman Çarteri Sözleşmesi (Time Charter) 
69
c. Yolculuk/ Sefer Çarteri (Voyage Charter) 
71
2. Tekne Sigortası Türleri ve Sigorta Himayesinin Kapsamı 
74
a. Tekne Sigortası Türleri 
74
b. Sigorta Himayesinin Kapsamı 
75
B. Yük (Nakliyat) Sigortaları 
80
1. Yük Sigortası Sözleşmesinin Tarafları 
81
2. Yük Sigortası Sözleşmesinin Türleri ve Sigorta Himayesinin Kapsamı 
85
a. Yük Sigortası Türleri 
85
b. Sigorta Himayesinin Kapsamı 
86
C. Sorumluluk Sigortaları 
89
1. Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinin Tarafları 
94
2. Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinin Türleri ve Sigorta Himayesinin Kapsamı 
96
a. Sorumluluk Sigortası Türleri 
96
aa. Koruma ve Tazminat (Protection and Indemnity– P&I ) 
96
bb. Navlun, Sürastarya ve Savunma (Freight, Demurage and Defence– FD&D) 
100
cc. Milletlerarası Sözleşmelerle Kabul Edilen Zorunlu Sigortalar 
101
aaa. Denizde Kirlenme Zararlarından Doğan Sorumluluk Rizikosuna Karşı Sigortalar 
103
bbb. Deniz Yolu ile Yolcu Taşımalarında Zorunlu Sorumluluk Sigortası 
109
ccc. Denizde Enkaz Kaldırma Rizikosuna Karşı Zorunlu Sorumluluk Sigortası 
112
b. Sigorta Himayesinin Kapsamı 
116
İkinci Bölüm
YABANCI UNSURLU DENİZCİLİK SİGORTASI SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK
§ 1. YABANCI UNSURLU DENİZCİLİK SİGORTASI SÖZLEŞMELERİNDE HUKUK SEÇİMİ KONUSUNDA GENEL BİLGİLER 
119
§ 2. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 
121
I. Roma I Tüzüğü’nden Önceki Dönem 
123
B. Birlik Dışındaki Rizikolar 
126
II. Roma I Tüzüğü 
128
A. Genel Bilgiler 
128
B. Tüzüğün Uygulama Alanı Dışında Kalan Konular 
130
C. Denizcilik Sigortası Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk 
132
1. Tüzük m. 7 Kapsamında Kalan Sigorta Sözleşmeleri 
132
2. Tüzük m. 7 Kapsamı Dışında Kalan Sigorta Sözleşmeleri 
136
3. Uygulanacak Hukukun Taraf İradelerine göre Tespiti 
137
a. Tüzük m. 7 Kapsamında Kalan Sigorta Sözleşmeleri 
137
b. Tüzük m. 3 Kapsamında Kalan Sigorta Sözleşmeleri 
137
aa. Açık Hukuk Seçimi 
139
bb. Zımnî Hukuk Seçimi 
140
cc. Farazî Hukuk Seçimi 
143
dd. Hukuk Seçiminin Şekli ve İçeriği 
144
4. Uygulanacak Hukukun Objektif Kriterlere göre Tespiti 
145
a. Tüzük m. 7 Kapsamında Kalan Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk 
147
aa. Denizcilik Sigortası Sözleşmeleri 
147
bb. Yaygın Rizikoları Himaye Eden Sigorta Sözleşmeleri 
150
cc. Birden Fazla Üye Devlette Bulunan Rizikoları Himaye Eden Sigorta Sözleşmeleri 
151
dd. Zorunlu Sigortalar 
153
b. Tüzük m. 4 Kapsamında Kalan Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk 
160
§ 3. TÜRK HUKUKU 
160
I. Türk Hukukunda Deniz Sigortacılığı 
162
A. P&I Sigortacılığı Sisteminin Türk Hukukunda Uygulanabilirliği ve Türkiye’deki Mevcut Sistemin Hukukî Açıdan Değerlendirilmesi 
162
B. Türkiye’de Denizcilik Sigortaları Alanında Faaliyet Gösteren Sigortacıların Hukukî Durumu ve Değerlendirilmesi 
164
C. Türk P ve I Sigorta A.Ş.’ye Ait Kurallar Kitapçığı’nda Yer Alan Hukuk Seçiminin Değerlendirilmesi 
167
D. Türk P ve I Sigorta A.Ş.’ye Ait Kurallar Kitapçığı’nda Yer Alan Yetki Şartının Değerlendirilmesi 
168
II. Denizcilik Sigortası Sözleşmeleri 
173
A. Vasıflandırma 
173
B. Uygulanacak Hukukun Taraf İradelerine göre Tespiti 
174
1. Açık Hukuk Seçimi 
175
a. Genel Olarak 
175
b. Genel İşlem Şartlarıyla Hukuk Seçimi 
176
c. Deniz Taşıma Sözleşmelerinde Değişken Şartlı Hukuk Seçimi 
180
d. Hâlefiyet Hâllerinde Hukuk Seçimi 
181
2. Zımnî (Örtülü) Hukuk Seçimi 
181
3. Kısmî Hukuk Seçimi 
183
4. Hukuk Seçiminin Zamanı 
185
C. Uygulanacak Hukukun Objektif Kriterlere göre Tespiti 
186
1. Genel Kural: Sigortacının İşyeri Hukuku 
187
2. İstisna: Daha Sıkı İlişkili Hukuk 
191
III. Haksız Fiiller 
195
A. Çatma Dışındaki Deniz Kazalarına Uygulanacak Hukuk 
196
B. Çatmaya Uygulanacak Hukuk 
197
IV. Deniz Kazalarından Doğan Zararların Tazmini ve Doğrudan Dava 
200
A. Zararın Tarafların Anlaşması Yoluyla Tazmini 
200
B. Zararın Doğrudan Dava Yoluyla Tazmini 
204
1. Doğrudan Davada Taraflar 
205
2. Doğrudan Davada Milletlerarası Yetki 
205
3. Yabancı Sorumluluk Sigortacısına Türkiye’de Doğrudan Dava Açılması ve Uygulamadaki Durum (“MV Yusuf Çepnioğlu” Davası) 
210
5. Görüşümüz 
216
V. Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk Konusunda Yeni ve Bağımsız Bir Bağlama Kuralı İhtiyacına Yönelik Tespit, Değerlendirme ve Öneriler 
219
A. Mevcut Durum 
219
B. Mevcut Hukukî Duruma İlişkin Değerlendirmeler ve Öneriler 
220
§ 4. SÖZLEŞME STATÜSÜNÜN UYGULANMASINI SINIRLAYAN VE ENGELLEYEN DURUMLAR 
226
I. Kamu Düzeni Müdahalesi 
226
II. Doğrudan Uygulanan Kurallar 
232
Sonuç 
243
Schlussbetrachtung 
249
Kaynakça 
255
Kavram Dizini 
271