Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması Kardelen Aynacı  - Kitap

Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
198
Barkod:
9786256338333
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kişisel verilerimizin hayatımızın her alanında işlenebilir hale gelmesi özellikle çocuklar bakımından açık bir tehdit haline gelmiştir. Son dönemlerde teknolojide yaşanan gelişmelerle beraber çocukların kişisel verileri eğitim hayatlarında, sosyal alanlarında, internet ortamında olmak üzere pek çok mecrada işlenmektedir. İşlenen bu verilere herkes tarafından erişilebilmesi hem maddi hem manevi birçok zarara yol açmaktadır. Bu noktada geleceğimizi oluşturan çocukların kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesinin önüne geçilebilmesi" için onların kişisel verilerinin özel olarak korunması gereği karşımıza çıkmaktadır. Günümüz teknolojisinde çocuklara ait kişisel veriler sadece 3. kişiler tarafından değil bizzat anne ve babaları tarafından ya da ana babanın rızası olmadan bilinçsiz bir şekilde çocuk tarafından çeşitli uygulamalarda paylaşılmaktadır. Dolayısıyla çocukların hayatlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde ikame ettirebilmeleri için onların kişisel verilerinin korunmasının yetişkinlere nazaran daha özel ve koruyucu hükümlerle ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
Çalışma, toplumun gelecek kaynağını oluşturan çocukların kişisel verilerinin nasıl korunabileceğine ve hak ettikleri korumaya nasıl ulaşabileceklerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan kitap çocukların kişisel verilerinin işlenmesinde açık rıza süreçlerinin yürütülmesi ve korunması bakımından gerekli tedbirlerin alınarak çocuklara yönelik etkin bir mekanizma geliştirilmesinin sağlanması noktasında da büyük önem taşımaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Çocuk ve Çocuk Hakları Kavramı ve Çocuğa İlişkin Temel Açıklamalar İle Çocuğun Kişilik Hakkı
.
Kişisel Veri Kavramı, Niteliği ve Türleri, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kavramlar ve İlkeler İle Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
.
Çocuğun Kişisel Verilerinin İhlali ve Koruma Yolları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 
3
ÖZ 
5
ABSTRACT 
7
ÖNSÖZ 
9
İÇİNDEKİLER 
11
KISALTMALAR 
17
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇOCUK VE ÇOCUK HAKLARI KAVRAMI VE ÇOCUĞA İLİŞKİN TEMEL AÇIKLAMALAR İLE ÇOCUĞUN KİŞİLİK HAKKI
1.1. Çocuk Kavramı 
23
1.1.1. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde
Çocuk 
24
1.1.2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Çocuk 
24
1.1.3. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Çocuk 
25
1.1.4. 4857 Sayılı İş Kanununda Çocuk 
25
1.1.5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Çocuk 
26
1.2. Çocuk Hakları Kavramı 
27
1.3. Çocuk Haklarına ilişkin Temel İlkeler 
29
1.3.1. Ayrımcılık Yasağı İlkesi 
30
1.3.2. Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi 
31
1.3.3. Çocuğun Yaşama ve Gelişme İlkesi 
32
1.3.4. Çocuk Görüşünün Alınması İlkesi (Katılım İlkesi) 
33
1.4. Çocukluğun Başlangıcı 
35
1.4.1. Tam Doğum 
35
1.4.2. Sağ Doğum 
35
1.4.3. Cenin Durumu 
36
1.5. Çocukluğun Sona Ermesi 
36
1.6. Çocuğun Ehliyeti 
38
1.6.1. Hak Ehliyeti 
39
1.6.2. Fiil Ehliyeti 
40
1.7. Çocuğun Velayet İlişkisi 
44
1.8. Çocuğun Vesayet İlişkisi 
46
1.9. Çocuğun Kişilik Hakkı 
47
1.9.1. Kişilik Hakkı Kavramı 
47
1.9.2. Kişilik Hakkının Niteliği 
49
1.9.3. Çocuğa Ait Kişilik Hakkının Kapsamı 
51
1.9.3.1. Maddi Kişilik Hakları 
52
1.9.3.1.1. Yaşam 
52
1.9.3.1.2. Bedensel Bütünlük 
53
1.9.3.1.3. Sağlık Hakkı 
55
1.9.3.2. Manevi Kişilik Hakları 
56
1.9.3.2.1. Şeref ve Haysiyet 
56
1.9.3.2.2. Resim ve Ses 
58
1.9.3.2.3. Özgürlük 
60
1.9.3.2.4. Ad 
61
1.9.3.2.5. Özel Hayat 
62
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİ KAVRAMI, NİTELİĞİ VE TÜRLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE İLKELER İLE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
2.1. Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Gelişimi 
65
2.1.1. Uluslararası Düzenlemeler 
66
2.1.1.1. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 
67
2.1.1.2. Birleşmiş Milletler (BM) 
68
2.1.1.3. Avrupa Konseyi 
69
2.1.1.4. Avrupa Birliği 
72
2.1.2. Ulusal Düzenlemeler 
75
2.1.2.1. Anayasal Düzenleme 
76
2.1.2.2. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu 
77
2.1.2.3. Türk Ceza Kanunu 
78
2.1.2.4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
78
2.2. Kişisel Veri Kavramı ve Unsurları 
80
2.2.1. Kişisel Veri Tanımı 
80
2.2.2. Kişisel Veri Unsurları 
82
2.2.2.1. Bilgi 
83
2.2.2.2. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi 
84
2.2.2.3. Bilginin Kişiyle İlişkili Olması 
88
2.3. Kişisel Verinin Hukuki Niteliği 
89
2.3.1. Mülkiyet Hakkı Görüşü 
90
2.3.2. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü 
92
2.3.3. Kişilik Hakkı Görüşü 
94
2.4. Kişisel Veri Türleri 
95
2.4.1. Özel Nitelikli Kişisel Veri 
96
2.4.2. Genel Nitelikli Kişisel Veri 
99
2.5. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel Kavramlar 
99
2.5.1. Veri İşleme 
99
2.5.2. İlgili Kişi 
101
2.5.3. Veri Sorumlusu 
102
2.5.4. Veri İşleyen 
103
2.6. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 
105
2.6.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk İlkesi 
105
2.6.2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma 
107
2.6.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme 
108
2.6.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 
109
2.6.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin
Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme 
111
2.7. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
113
2.7.1. Açık Rıza 
113
2.7.1.1. Açık Rızanın Unsurları 
114
2.7.2. Açık Rızanın Aranmadığı Haller 
118
2.7.2.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
119
2.7.2.2. Fiili İmkânsızlık 
120
2.7.2.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin
Gerekli Olması 
121
2.7.2.4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü
Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması 
122
2.7.2.5. Kişisel Verilerin İlgili Kişi Tarafından
Alenileştirilmiş Olması 
123
2.7.2.6. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Bir Hakkın Tesisi,
Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması 
125
2.7.2.7. Veri İşlemenin Veri Sorumlusunun Meşru
Menfaatleri İçin Zorunlu Olması 
125
2.8. Özel Nitelikli Kişisel Verilerim İşlenme Şartları 
127
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇOCUĞUN KİŞİSEL VERİLERİNİN İHLALİ VE KORUMA YOLLARI
3.1. Bir Kişilik Hakkının Görünümü Olan Çocukların Kişisel
Verileri 
131
3.1.1. Çocukların Açık Rıza Beyanı Ehliyeti 
131
3.1.2. Kişisel Verileri İşlenen Çocukların Bilgilendirilmesi
(Aydınlatma Metni) 
135
3.1.3. Çocuğun Kişisel Verilerinin İhlali 
137
3.1.4. Çocuğun Kişisel Verilerinin Ebeveyn Tarafından
İhlali 
139
3.1.5. Çocuğun Kişisel Verilerinin 3. Kişiler Tarafından
İhlali 
143
3.2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Açısından Koruma Yolları 
147
3.2.1. Veri Sorumlusuna Başvuruda Bulunma 
148
3.2.2. Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Şikâyette Bulunma 
150
3.3. Türk Ceza Kanunu Açıcından Koruma Yolları 
151
3.3.1. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu 
151
3.3.2. Verileri Hukuka aykırı Olarak Verme veya
Ele Geçirme Suçu 
155
3.3.3. Verileri Yok Etmeme Suçu 
158
3.4. Medeni Kanun Kapsamında Koruma Yolları 
160
3.4.1. Koruyucu Davalar 
160
3.4.1.1. Önleme Davası 
161
3.4.1.2. Durdurma Davası 
162
3.4.1.3. Tespit Davası 
163
3.4.2. Tazminat Davaları 
164
3.4.2.1. Maddi Tazminat Davası 
165
3.4.2.2. Manevi Tazminat Davası 
168
3.4.3. Vekâletsiz İş Görme Davası 
169
3.5. Davacı ve Davalı Taraf 
171
3.5.1. Davacı 
171
3.5.2. Davalı 
174
3.5.3. İhlalin Ebeveyn Tarafından Gerçekleşmesinde Taraf
Durumu 
174
3.6. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
175
SONUÇ 
177
KAYNAKÇA 
185