CISG Kapsamında Esaslı İhlal ve Sonuçları Deniz Damla Eroğlu  - Kitap

CISG Kapsamında Esaslı İhlal ve Sonuçları

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
216
Barkod:
9789750291876
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
325,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Anlaşması (CISG) günümüzde ABD, Çin, Rusya, Avrupa ülkeleri yanında farklı sisteme sahip Kanada, Küba, Brezilya, Japonya, Mısır gibi ülkeler tarafından kabul edilmiş, bu şekilde birçok farklı ülkeyi aynı hukuk paydasında toplamış oldukça önemli bir antlaşmadır. CISG, üye devletler bakımından, uluslararası mal satımı konusunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları, adeta uluslararası bir borçlar kanunu gibi çözüme ulaştırmayı sağlamaktadır. CISG'in dili oldukça yalın ve anlaşılır olduğundan, uygulaması da pratik fayda sağlamaktadır. Bu sebeple birçok devlet kendi iç hukuklarında CISG'ten ilham alarak düzenlemeler yapmıştır.
Kitabın içeriğinde, CISG'in uluslararası hukuk düzenindeki yeri ve önemi, ana hatları ile uygulanabilme koşulları, CISG'in uygulama alanı bulduğu uluslararası mal satım sözleşmelerinde çıkabilecek uyuşmazlıklarda ne şekilde çözüm sağlayacağı gibi konular üzerinde durulmuştur. CISG'e tabi bir uluslararası mal satım sözleşmesinin taraflarca esaslı olarak ihlali konusu ve ihlal durumunda tarafların hak ve yükümlülükleri anlatılmış, özellikle satıcının sözleşmeyi ihlal etmesi halinde sözleşmeden dönme hakkı ve sonuçları ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması
.
CISG'in Uygulanabilme Koşulları
.
CISG Kapsamında Esaslı İhlal
.
Esaslı İhlalin Sonuçları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
CISG GENEL ESASLARI
I. CISG’İN NİTELİĞİ 
17
II. CISG’İN UYGULANABİLME KOŞULLARI 
17
A. Taraf İradelerinin CISG’in Uygulanmasına Etkisi 
17
B. Geçerli Bir Satış Sözleşmesinin Varlığı 
19
C. Tarafların İşyerlerinin Farklı Ülkelerde Olması 
21
III. CISG’İN DOLAYLI UYGULANMASI 
23
IV. BAZI SÖZLEŞME TÜRLERİ İLE CISG’E TABİ MAL SATIM SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ 
23
A. Genel Olarak 
23
B. Mal Satım Sözleşmesinin, CISG Md. 3/1 Uyarınca Üretilecek ya da İmal Edilecek Mallara İlişkin Sözleşmelerden Farkı 
24
C. Mal Satım Sözleşmesinin, CISG MD. 3/F.2 Uyarınca İşgücü ve Hizmet Sağlayan Sözleşmelerden Farkı 
24
V. CISG’İN UYGULANMAYACAĞI HALLER 
25
VI. CULPA IN CONTRAHENDO (SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK) 
27
VII. CISG UYGULAMASINA İLİŞKİN ELEŞTİRİLER 
28
İKİNCİ BÖLÜM
ESASLI İHLAL
I. SATIM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 
31
II. İHLAL 
31
A. “İhlal” Kavramı 
31
B. CISG Kapsamında Sözleşmenin İhlali 
32
C. Esaslı İhlal Kavramı 
34
1. Genel tanım 
34
2. Esaslı İhlalin Tespiti 
37
3. Esaslı İhlalin Unsurları 
41
a. “Beklemekte Haklı Olduğu Şey” Kavramı 
41
b. “Önemli Ölçüde Yoksun Kalmak” Kavramı 
44
c. Öngörülebilirlik 
46
III. İSPAT KONUSU 
48
IV. SÖZLEŞMEDEN DÖNME KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ 
49
V. TÜRK HUKUKU’NDA FESİH VE SÖZLEŞMEDEN DÖNME KAVRAMLARI 
50
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK BORÇLAR HUKUKU İLE CISG KARŞILAŞTIRMASI
I. TÜRK HUKUKU’NDA CISG UYGULAMASI 
51
II. CISG İLE TBK’NIN GENEL ANLAMDA PARALEL DÜZENLEMELERİ 
51
III. CISG İLE TBK’NIN GENEL ANLAMDA FARKLI DÜZENLEMELERİ 
60
A. İfa Engelleri ve Esaslı İhlale İlişkin Farklar 
60
B. Ek Yükümlülüklere (Yan Edim Yükümlülüğü) İlişkin Farklar 
61
C. Kusur Sorumluluğuna İlişkin Farklar 
62
D. Malın İfa Yeri ve Zamanına İlişkin Düzenlemelerdeki Fark 
64
E. Erken İlişkin Temel Farklılıklar 
65
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ESASLI İHLALE SEBEBİYET VEREN HALLER
I. SATICI TARAFINDAN SEBEP OLUNAN ESASLI İHLAL HALLERİ 
67
A. Malı Teslim Etmeme 
69
1. CISG Uyarınca Malı Teslim Etmeme 
69
2. TBK Uyarınca Malı Teslim Etmeme 
76
B. Geç İfa 
78
1. CISG Uyarınca Geç İfa 
78
2. TBK Uyarınca Geç İfa (Temerrüt) 
82
C. Erken İfa 
84
1. CISG Uyarınca Erken İfa 
84
2. TBK Uyarınca Erken İfa 
85
D. Malların Sözleşmeye Aykırılığı – Ayıplı İfa 
86
1. CISG Uyarınca Ayıplı İfa 
86
a. Malların Sözleşmeye Uygun Olması 
86
b. Ayıbın tespiti 
87
aa. Ayıbın tespitinde sübjektif kriter 
88
aaa. Malın Miktarında Tutarsızlık 
89
bbb. Malın Kalitesinde Tutarsızlık 
89
ccc. Malın Çeşidinde Tutarsızlık 
90
ddd. Paketleme ve Muhafaza Eksikliği 
90
bb. Ayıbın Tespitinde Objektif Kriter 
91
aaa. Malların Genel Kullanım Amacına Uygun Olması 
91
bbb. Malların Alıcının Özel Kullanım Amacına Uygun Olması 
95
c. Muayene ve İhbar Konusu 
97
2. TBK Uyarınca Ayıplı İfa 
107
E. Malların Kararlaştırılandan Tamamen Farklı Şekilde İfası (Aliud İfa) 
113
1. CISG Uyarınca Aliud İfa 
113
2. TBK Uyarınca Aliud İfa 
115
F. Teslim Edilen Malda Hukuki Ayıp Olması 
116
1. CISG Uyarınca Teslim Edilen Malda Hukuki Ayıp Olması 
116
2. TBK Uyarınca Teslim Edilen Malda Hukuki Ayıp Olması 
119
G. Eksik veya Hatalı Belge Verme 
122
1. CISG Uyarınca Eksik veya Hatalı Belge Verme 
122
2. TBK Uyarınca Eksik veya Hatalı Belge Verme 
126
II. ALICI TARAFINDAN SEBEP OLUNAN ESASLI İHLAL HALLERİ 
126
A. Malın Karşılığı Olan Bedeli Hiç Ödememe 
127
1. CISG Uyarınca Malın Karşılığı Olan Bedeli Hiç Ödememe 
127
a. Genel Olarak 
127
b. Para Birimi ve İfa Yolları 
129
aa. Bedelin Ödenmesinde İfa Yolunun Belirlenmesi 
129
bb. Bedelin Belirlenmesi 
130
2. TBK Uyarınca Malın Karşılığı Olan Bedeli Hiç Ödememe 
132
B. Malın Karşılığı Olan Bedeli Geç Ödeme 
133
1. CISG Uyarınca Malın Karşılığı Olan Bedeli Geç Ödeme 
133
2. TBK Uyarınca Malın Karşılığı Olan Bedeli Geç Ödeme 
135
C. Sözleşme Konusu Malları Teslim Almama 
135
1. CISG Uyarınca Sözleşme Konusu Malları Teslim Almama 
135
2. TBK Uyarınca Sözleşme Konusu Malları Teslim Almama 
138
III. EK YÜKÜMLÜLÜKLERIN YERINE GETIRILMEMESI NEDENIYLE ESASLI İHLAL HALLERI 
139
A. CISG Uyarınca Ek Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Esaslı İhlal Halleri 
139
B. TBK Uyarınca Ek Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Esaslı İhlal Halleri 
143
BEŞİNCİ BÖLÜM
ESASLI İHLALİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK 
145
II. ALICININ HAKLARI 
146
A. Genel Olarak Sözleşme İhlalinde Alıcının Hakları 
146
1. Aynen İfa Talep Etme Hakkı 
146
2. İkame Mal Talep Etme Hakkı 
147
3. Malın Yenisiyle Değiştirilmesini Talep Etme Hakkı 
149
4. Malın onarılmasını talep etme hakkı 
150
5. Malın Bedelinde İndirim Talep Etme Hakkı 
151
6. Tazminat Talep Etme Hakkı 
152
B. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi (ACTIO REDHIBITORIA) ve Sonuçları 
154
1. CISG Kapsamında Sözleşmeden Dönme Kavramı 
154
2. Alıcının Esaslı İhlal Sebebiyle Sözleşmeden Dönmesi 
155
a. Dönme Beyanının Kullanılması ve Süresi 
156
b. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları 
159
C. Sözleşmenin Sona Ermiş Olmasına Rağmen Devam Eden Yükümlülükler 
159
D. Borcun Sona Ermesi ve Edimlerin Karşılıklı Olarak İadesi 
161
III. SATICININ HAKLARI 
162
A. Genel Olarak Sözleşme İhlalinde Satıcının Hakları 
163
1. Aynen İfa Talep Etme Hakkı 
163
2. Tazminat Talep Etme Hakkı 
164
3. Diğer Haklar 
165
4. Satıcının Esaslı İhlal Sebebiyle Sözleşmeden Dönme Hakkı ve Sonuçları 
167
IV. ZAMANAŞIMI 
168
SONUÇ 
171
EK: MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (CISG) 
175
Kaynakça 
203
Kavram Dizini 
211