Ceza Muhakemesinde Yapay Zekâ Kullanımı Oğuzhan Sapan  - Kitap

Ceza Muhakemesinde Yapay Zekâ Kullanımı

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
315
Barkod:
9786052647585
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
395,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada öncelikle yapay zekâ ve bununla ilişkili kavramlardan söz edilmiş, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapay zekânın ceza muhakemesinde ne şekilde kullanılabileceği dünyadaki örnekleriyle ele alınmış, ülkelerin yapay zekâ stratejilerine değinilmiş, yapay zekânın artan kullanımıyla beraber ortaya çıkabilecek sorunlar ve bunlara dair çözüm yolları tartışılmış, yapay zekânın hukuki düzenleme altına alınması, böylelikle daha dengeli ve sağlıklı bir teknolojik gelişme sağlanması yönündeki genel eğilim ve bu eğilime yön veren tasarı halindeki hukuki düzenlemelere ve bunlar arasındaki farklılıklara yer verilmiş, ulaşılan sonuçlar Türk ceza muhakemesi hukuku bağlamında irdelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yapay Zekânın Tarihsel Gelişimi, Tanımı ve Kapsamı
.
Yargı Alanında Yapay Zekâ Kullanımı, Ceza Muhakemesinde Yapay Zekânın Gerçekleştirebileceği İşler ve Dünyadaki Örnekler
.
Yapay Zekânın Hukuki Düzenleme Altına Alınması
.
Yapay Zekânın Ceza Muhakemesinde Kullanılmasının İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi, Yapay Zekânın Ceza Muhakemesinde Kullanılış Biçimleri ve Bu Bağlamda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
YAPAY ZEKÂNIN TARİHSEL GELİŞİMİ, TANIMI VE KAPSAMI
I. YAPAY ZEKÂNIN TARİHSEL GELİŞİMİ 
15
II. YAPAY ZEKÂNIN TANIMI 
20
III. YAPAY ZEKÂNIN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ 
25
IV. YAPAY ZEKÂNIN KAPSAMI DIŞINDAKİ HUSUSLAR 
34
İKİNCİ BÖLÜM
YARGI ALANINDA YAPAY ZEKÂ KULLANIMI, CEZA MUHAKEMESİNDE
YAPAY ZEKÂNIN GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ İŞLER VE DÜNYADAKİ ÖRNEKLER
I. YARGIDA YAPAY ZEKÂYA İHTİYAÇ DUYULMASININ NEDENLERİ 
37
II. YAPAY ZEKÂNIN CEZA MUHAKEMESİNDE GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ İŞLER 
40
A. Bilginin Düzene Sokulması 
41
B. Tavsiye Verilmesi 
42
C. Tahminde ve Değerlendirmede Bulunulması 
44
D. Yargı İşlevinin Yerine Getirilmesi 
48
III. YAPAY ZEKÂNIN CEZA MUHAKEMESİNDE GERÇEKLEŞTİREMEYECEĞİ İŞLER 
50
IV. KAPSAM 
52
V. YARGIDA YAPAY ZEKÂ KULLANIMI KONUSUNDA ETİK KAYGILAR 
60
VI. YAPAY ZEKÂ KULLANIMININ YARGILAMA FAALİYETİNE KATILANLARA
YÖNELİK ETKİLERİ 
67
VII. YARGIDA YAPAY ZEKÂ KULLANIMINDA BİR KİLOMETRE TAŞI: LOOMIS
DAVASI 
70
VIII. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE CEZA MUHAKEMESİNDE YAPAY ZEKÂ
KULLANIMI 
76
A. Estonya 
76
B. Çin 
79
C. Amerika Birleşik Devletleri 
84
D. Birleşik Krallık 
88
E. Fransa 
93
F. Almanya 
97
G. Türkiye 
103
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPAY ZEKÂNIN HUKUKİ DÜZENLEME ALTINA ALINMASI
I. YAPAY ZEKÂYLA İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEME İHTİYACI VE TASARILAR 
111
A. Genel Olarak 
111
B. Avrupa Birliği 
120
C. Avrupa Konseyi 
128
D. Amerika Birleşik Devletleri 
137
E. Türkiye 
144
II. YAPAY ZEKÂNIN HUKUKİ KİŞİLİĞİNİN DÜZENLENMESİ MESELESİ 
145
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPAY ZEKÂNINCEZA MUHAKEMESİNDE KULLANILMASININİNSAN
HAKLARI AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ, YAPAY ZEKÂNINCEZA MUHAKEMESİNDE
KULLANILIŞ BİÇİMLERİ VE BUBAĞLAMDAORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR
I. CEZA MUHAKEMESİNDE YAPAY ZEKÂNIN KULLANILMASININ İNSAN HAKLARI
HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
157
A. Genel Olarak 
157
B. Ayrımcılık Yasağı 
164
C. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı ile İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele ve
Ceza Yasağı 
170
D. Adil Yargılanma Hakkı 
171
1. Genel Olarak 
171
2. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Kamuya Açık Şekilde
Yargılanma Hakkı 
173
3. Masumiyet Karinesi 
175
4. Yüzleşme Hakkı 
178
5. Çelişmeli Yargılama ve Silahların Eşitliği 
180
6. Gerekçeli Karar Hakkı 
182
E. Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi 
183
F. Özel Hayatın Gizliliği 
184
G. İfade Özgürlüğü 
201
II. YAPAY ZEKÂ KULLANILARAK ELDE EDİLEN VERİLERİN CEZA
MUHAKEMESİNDE DELİL OLARAK KULLANILMASI 
204
A. Genel Olarak Delil ve İspat 
204
B. Delillerin Serbestliği İlkesi ve Vicdani Delil Sistemi 
206
C. Yapay Zekâ Kullanılarak Elde Edilmiş Verilerin Delil Olarak Kabul
Edilebilirliği 
208
1. Genel Olarak 
208
2. Amerika Birleşik Devletleri Hukuku 
212
3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku 
221
4. Avrupa Birliği Hukuku 
226
5. Türk Hukuku 
233
D. Yapay Zekâ Kullanılarak Elde Edilmiş Verilerin Mahkemeye Sunulması
ve Tartışılması 
243
III. YAPAY ZEKÂNIN UYGULANACAK YAPTIRIMIN BELİRLENMESİNDE
KULLANILMASI 
246
A. Genel Olarak 
246
B. Yaptırımın Belirlenmesinin Tarihsel Gelişimi 
248
C. Yaptırımın Belirlenmesinde Kullanılan Sistemlerin Çeşitleri 
252
D. Görüşler ve Uygulamadaki Durum 
255
E. Türk Ceza Muhakemesi Hukuku Bakımından Konuyla İlgili Görüşlerimiz 
261
IV. YAPAY ZEKÂNIN CEZA MUHAKEMESİNDE KULLANILMASIYLA ORTAYA
ÇIKABİLECEK SORUNLAR 
263
A. Açıklanamama 
263
B. Denetlenebilirlik ve Hesap Verebilirlik Eksikliği 
267
C. Şeffaf Olmama 
272
D. Ayrımcılık ve Önyargı 
279
E. Tutarlı Olmama 
282
F. Sorumluluk Eksikliği 
284
SONUÇ 
291
KAYNAKÇA 
297