Ceza Muhakemesi Hukukunda Kesin Hüküm Dr. Selen Evirgen  - Kitap
Ceza Muhakemesi Hukukunda

Kesin Hüküm

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
409
Barkod:
9786052648568
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
500,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışma üç bölümde incelenecektir. Başlıca Türk hukuk mevzuatından, öğretisinden ve mahkeme kararlarından faydalanılmakla birlikte, Alman hukukuna dair kaynaklar da çalışmamızda sıklıkla kullanılacaktır.
Birinci bölümde, kesin hüküm kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için, genel anlamda hüküm kavramı açıklanarak hükmün oluşumu, hükmün unsurları ve hüküm çeşitleri belirtilecektir. Daha sonra, kesin hüküm kavramı ve kesin hükmün ortaya çıkış sebepleri, kesin hükme duyulan ihtiyacın nedenleri, kesin hükmün amacı ve kesin hükmün hukuki mahiyeti hakkındaki kuramlar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Son olarak, kesin hüküm şeklî ve maddi anlamda kesin hüküm olmak üzere ikiye ayrılarak incelenecek, şeklî anlamda kesin hüküm ve maddi anlamda kesin hüküm teşkil eden durumlar, şeklî anlamda kesin hükmün sonuçları, şeklî anlamda kesin hükme karşı gidilebilecek kanun yolları ve kısmi kesinleşme sorunu açıklanacaktır.
İkinci bölümde, maddi anlamda kesin hükmün olumsuz etkisi, başka bir ifadeyle, önleme etkisi incelenecek, olumsuz etkinin ortaya çıkışı ve kavramsal gelişim süreci, non bis in idem ilkesinin anlamı ve amacı, olumsuz etkinin unsurları, maddi ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku kurumları bağlamında kesin hükmün olumsuz etkisi, Türkiye'nin taraf olduğu ya da olmadığı sözleşmelerde kesin hükmün olumsuz etkisi ve Türk Ceza Kanunu'nun milletlerarası ceza hukukuna ilişkin hükümleri açısından kesin hükmün olumsuz etkisinin uygulama alanı belirtilecektir.
Üçüncü ve son bölümde ise, maddi anlamda kesin hükmün olumlu etkisi, yani, bağlayıcılık etkisi incelenecek, bağlayıcılık etkisinin amacı ve bağlayıcılık etkisi hakkındaki görüşler değerlendirilerek, ön sorun kavramı, ceza mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının nedeni olarak kesin hüküm, ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hükümlerin hukuk yargılamasına etkisi ve hukuk mahkemesi tarafından verilen kararların ceza yargılamasına etkisi açıklanacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hüküm Kavramı, Hüküm Çeşitleri ve Hükmün Unsurları, Genel Anlamda Kesin Hüküm İle Kesin Hükmün Şeklî ve Maddi Bakımdan İncelenmesi
.
Maddi Anlamda Kesin Hükmün Olumsuz Etkisi
.
Maddi Anlamda Kesin Hükmün Olumlu Etkisi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER DİZİNİ
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER DİZİNİ 
9
KISALTMALAR DİZİNİ 
15
GİRİŞ 
21
BİRİNCİ BÖLÜM
HÜKÜM KAVRAMI, HÜKÜM ÇEŞİTLERİ VE HÜKMÜN UNSURLARI, GENEL ANLAMDA KESİN HÜKÜM İLE KESİN HÜKMÜN ŞEKLÎ VE MADDİ BAKIMDAN İNCELENMESİ
I. Hüküm Kavramı 
27
A. Genel Olarak 
27
B. Hükmün Oluşumu ve Müzakere 
34
C. Hükmün Unsurları 
42
1. Hükme Konu Olay (Mesele) 
42
2. Sonuç 
47
3. Gerekçe 
48
D. Hüküm Türleri 
51
1. Beraat 
52
2. Mahkûmiyet 
58
3. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı 
58
4. Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi 
61
5. Davanın Reddi 
63
6. Davanın Düşmesi 
63
7. Adli Yargı Dışındaki Bir Makama Yönelik Görevsizlik 
64
II. Kesin Hüküm Kavramı ve Kesin Hükmün Ortaya Çıkış Nedenleri 
65
III. Kesin Hükme Duyulan İhtiyacın Nedenleri ve Kesin Hükmün Amacı 
74
IV. Kesin Hükmün Hukuki Niteliği Hakkındaki Kuramlar 
81
A. Adli Sözleşme Kuramı 
81
B. Maddi Anlamda Hukuki Kesinlik Kuramı 
81
C. Usuli Anlamda Hukuki Kesinlik Kuramı 
84
D. Usuli Yenilik Doğurucu Kuram 
86
V. Kesin Hükmün Şeklî ve Maddi Bakımdan İncelenmesi 
87
A. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm 
90
1. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm Oluşturan Durumlar 
93
a. Verildiği Anda Kesin Olan Hükümler 
94
b. Olağan Kanun Yollarına Başvurulabilen Hükümlerin Kesinleşmesi 97
2. Şeklî Anlamda Kesin Hükmün Sonuçları 
101
3. Şeklî Anlamda Kesin Hükme Karşı Gidilebilecek Kanun Yolları 
103
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 
105
b. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi112
c. Kanun Yararına Bozma 
114
d. Yargılamanın Yenilenmesi 
118
4. Kısmi Kesinleşme Sorunu 
130
a. Aynı Suç Nedeniyle Birden Fazla Sanığın Bulunması Durumunda
Kısmi Kesinleşme 
133
b. Aynı Sanık Tarafından İşlenen Birden Çok Suç Olması Durumunda
Kısmi Kesinleşme 
139
c. Tek Bir Suçtan Dolayı Yargılanan Sanık Hakkında Verilen Hükmün
Kısmi Kesinleşmesi 
141
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm 
143
İKİNCİ BÖLÜM
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN OLUMSUZ ETKİSİ
I. Maddi Anlamda Kesin Hükmün Olumsuz Etkisinin Ortaya Çıkışı ve Kavramsal
Gelişim Süreci 
147
II. Non Bis In Idem İlkesinin Anlamı ve Amacı 
155
III. Maddi Anlamda Kesin Hükmün Olumsuz Etkisinin Unsurları 
161
A. Kişinin Aynı Olması 
161
B. Fiilin Aynı Olması 
168
IV. Kesin Hükmün Olumsuz Etkisinin Suç Teorisi Bakımından Özellik Gösteren
Durumlar Bağlamında Değerlendirilmesi 
182
A. Bileşik Suç 
182
B. Zincirleme Suç 
183
C. Fikrî İçtima 
191
D. Geçitli Suç 
197
E. Kesintisiz Suç 
200
V. Türk Ceza Hukukunda Bazı Kurumların Kesin Hükmün Olumsuz Etkisini Yaratıp
Yaratmadığının Değerlendirilmesi 
204
A. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 
204
B. Önödeme 
211
C. Uzlaştırma 
213
D. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
215
VI. Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmelerde Kesin Hükmün Olumsuz
Etkisi 
217
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 7 Numaralı Protokol 
217
B. Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi
ve Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 
228
C. Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi 
236
D. Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi 
240
VII. Diğer Uluslararası Sözleşmelerde Kesin Hükmün Olumsuz Etkisi 
241
A. Schengen Yürütme Antlaşması 
241
B. Roma Statüsü (Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü) 
248
VIII. Türk Ceza Kanunu’nun Milletlerarası Ceza Hukukuna İlişkin Hükümleri Açısından
Kesin Hükmün Olumsuz Etkisinin Uygulama Alanı 
253
A. Türkiye’de İşlenen Suçlar Bakımından 
253
B. Türkiye Dışında İşlenen Suçlar Bakımından 
260
1. Faile Göre Şahsilik İlkesi Bakımından Kesin Hükmün Olumsuz Etkisi 
260
a. Görev Suçları 
261
b. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç 
263
2. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi Bakımından Kesin Hükmün
Olumsuz Etkisi 
266
3. Koruma İlkesi Bakımından Kesin Hükmün Olumsuz Etkisi 
269
4. Evrensellik İlkesi Bakımından Kesin Hükmün Olumsuz Etkisi 
272
a. TCK m.12/3 Kapsamında Evrensellik İlkesi 
274
b. TCK m.13/1–a Kapsamında Evrensellik İlkesi 
275
c. TCK m.13/1–c,d,e,f,g,i Kapsamında Evrensellik İlkesi 
276
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN OLUMLU ETKİSİ
I. Genel Olarak 
277
II. Bağlayıcılık Etkisinin Anlamı ve Bağlayıcılık Etkisi Hakkında Görüşler 
280
III. Ön Sorun Kavramı 
287
A. İlk Hükmün Şeklî Anlamda Kesinleşmiş Olması 
289
B. Ön Sorun Hakkında Verilmiş Olan Kararın Sonraki Muhakemenin Konusu
Olması 
290
C. Karara Bağlanacak Hukuki Sorunun Ön Sorun Hakkında Verilen Karar İle
Aynılığı 
291
1. Maddi Bakımdan 
291
2. Kişi Bakımından 
295
3. Zaman Bakımından 
296
IV. Ceza Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığının Nedeni Olarak Kesin Hüküm 
297
A. Kesin Hükmün Maddi Sınırları 
298
B. Sonraki Muhakemede Cezanın Tayini Bakımından Kesin Hükmün Etkisi 
306
C. Ceza Muhakemesine Hâkim Olan İlkeler Bağlamında Bağlayıcılık 
308
1. Maddi Gerçeğe Ulaşma Amacı Bakımından 
308
2. Re’sen Araştırma İlkesi Bakımından 
310
3. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi Bakımından 
312
4. Şüpheden Sanık Yararlanır (in dubio pro reo) İlkesi Bakımından 
314
5. Suçsuzluk Karinesi Bakımından 
315
V. Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Yargılamasına Etkisi 
317
A. Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine Etkisi 
317
1. Genel Olarak 
317
2. Ceza Hükmünün Tespit Etkisi 
327
3. Hukuk Hükmünün Tespit Etkisi 
328
B. Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Hükümlerin Hukuk Mahkemesi
Nezdinde Kesin Hükmün Olumlu Etkisine Sahip Olması 
331
1. Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Beraat Kararının Bağlayıcılığı 
334
a. Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması
Sebebiyle Verilen Beraat Kararı 
334
b. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması
Sebebiyle Verilen Beraat Kararı 
336
c. Yüklenen Suç Açısından Failin Kast veya Taksirinin Bulunmaması
Sebebiyle Verilen Beraat Kararı 
337
d. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen Olayda Bir
Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması Sebebiyle Verilen Beraat
Kararı 
339
e. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması
Sebebiyle Verilen Beraat Kararı 
340
2. Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Mahkûmiyet Kararının
Bağlayıcılığı 
342
3. Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Ceza Verilmesine Yer Olmadığı
Kararının Bağlayıcılığı 
348
4. Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Düşme Kararının Bağlayıcılığı 
352
5. Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Ret Kararının Bağlayıcılığı 
354
C. Bekletici Sorun veya Nisbi Muhakeme 
355
V. Hukuk Mahkemesi Kararlarının Ceza Yargılamasına Etkisi 
359
A. Genel Olarak 
359
B. Sahtecilik Davaları Bakımından Hukuk Mahkemesi Kararlarının Ceza
Mahkemesinde Kesin Hüküm Oluşturması 
361
C. Yaş Düzeltme Davaları Bakımından Hukuk Mahkemesi Kararlarının Ceza
Mahkemesinde Kesin Hüküm Oluşturması 
363
SONUÇ 
367
KAYNAKLAR 
383