Ceza Muhakemesi Hukuku (Nazari ve Uygulamalı)  Prof. Dr. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin F. Saygılar Kı  - Kitap
17. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
912
Barkod:
9789750287480
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
630,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
16. baskı
Eylül 2022
485,00
199,00 (%59)
11. baskı
Eylül 2017
470,00
35,00 (%93)
Kitabın Açıklaması
Güncellenerek onyedinci basımı gerçekleşen ve editörlüğü Prof. Dr. Bahri Öztürk tarafından yapılan kitapta; kanunun nasıl uygulanması gerektiği ayrıntılı olarak ele alınmış ve bu konu ile ilgili bir çok detaylı bilgi de dipnot olarak verilmiştir. Konunun anlatılırken ayrıntılı bilgilerin dipnottan verilmesi, hem uygulamacılara hem de akademisyenlere büyük kolaylık sağlayacaktır.
Çalışmada bütün kanun örnek olaylarla, sorularla ve yargı kararlarıyla anlatılmış, böylece kanunun nasıl yorumlanması gerektiği ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda eşsiz bir uygulama kitabı olmuştur. Kitap hem akademisyenlere hem öğrencilere ve ayrıca uygulayıcılara da büyük fayda getirecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları
.
Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı, Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması ve Şartları
.
Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesinin İlkeleri
.
Ceza Muhakemesi Teşkilâtı
.
Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler
.
Ceza Muhakemesi İşlemleri
.
Ceza Muhakemesinde İspat
.
Koruma Tedbirleri
.
Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
.
Denetim Muhakemeleri (Kanun Yolları)
.
Muhakeme Masrafları Muhakemesi, Müsadere Muhakemesi, İnfaz Muhakemesi ve Yasak Hakların Geri Verilmesi Muhakemesi
.
Özel Ceza Muhakemeleri
.
Emniyet Tedbirleri Muhakemesi
.
Ceza Hakiminin Hukuki Sorumluluğu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Kısaltmalar 
23
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI,
TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI 
29
I. Terim, Kavram 
29
II. Amacı 
31
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 
32
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
34
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU,
UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN
YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 
37
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 
39
I. Yer Bakımından Uygulama 
39
II. Zaman Bakımından Uygulama 
40
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 
42
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 
44
I. Genel Olarak 
44
II. Dava Şartları 
46
1. Çeşitleri 
46
A. Şikâyet 
46
B. Dava Süresi 
52
C. İzin 
53
D. Talep 
55
E. Yargı Bulunmaması 
57
F. Açık Dava Bulunmaması 
57
G. Önödeme 
57
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 
59
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 
70
III. Yargılama Şartları 
70
1. Çeşitleri 
70
A. Sanığın Hazır Bulunması 
70
a. Gaiplik 
70
b. Sanığın Yokluğu Halleri 
72
aa. Kavram 
72
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 
73
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 
74
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 
75
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 
76
c. Kaçaklık 
77
aa. Kavram 
77
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 
79
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 
79
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 
79
ccc. Özel Elkoyma 
81
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 
82
d. Eski Hale Getirme 
82
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 
82
C. Bekletici Sorunun Çözümü 
83
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 
83
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 
84
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARI VE
CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. KAVRAM 
85
I. İnsan Hakları 
85
II. İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi 
87
1. Batı’da 
87
2. Türkiye’de 
89
3. Yirminci Yüzyılda İnsan Haklarının Gelişimi 
91
A. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Tarafından Yapılan Çalışmalar 
91
a. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
91
b. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Beyannamesi) 
92
c. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
93
d. İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
95
B. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar 
95
a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 
95
b. İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi (İKAS) 
99
C. AGİK Süreci 
100
§ 2. GENEL İNSAN HAKLARI 
101
I. Kişi Dokunulmazlığı 
101
1. Kavram 
101
2. Kişi Dokunulmazlığına İlişkin Bazı Sorunlar 
104
A. Ölüm Oruçları 
104
B. Göz Altında Ölümler 
105
C. Silah Kullanma ve Silahlı Çatışma 
106
D. Kayıp Kişiler 
109
E. Faili Meçhul Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olayları 
110
II. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği 
110
III. Kanun Önünde Eşitlik 
111
IV. Din ve Vicdan Hürriyeti 
111
V. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti 
112
VI. Mülkiyet Hakkı 
112
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 
112
I. Hukuk Devleti İlkesi 
113
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 
113
2. Adaletin Sağlanması 
114
3. Güvenliğin Temin Edilmesi 
115
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 
116
III. İşkence Yasağı 
119
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 
122
1. Genel Olarak 
122
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 
124
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 
125
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 
125
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 
126
c. Makul Sürede Yargılama 
126
d. Aleniyet 
130
e. Denetim 
130
f. Silahların Eşitliği 
133
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 
136
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 
136
VI. Meram Anlatma İlkesi 
138
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 
139
VIII. Halka Açıklık İlkesi 
140
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 
141
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 
145
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 
147
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 
147
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 
151
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 
151
XV. Öteki İlkeler 
154
§ 4. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 
154
I. Hak Arama Hakkı 
154
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 
155
1. İsnadı Öğrenme Hakkı 
155
2. Hakları Öğrenme Hakkı 
155
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi) 
156
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 
156
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi) 
156
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 
156
VII. Savunma Hakkı 
157
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 
158
IX. Tercüman Hakkı 
158
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 
158
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 
161
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 
161
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 
162
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 
162
§ 6. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 
162
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 
165
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
167
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 
167
§ 4. YARGITAY 
169
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 
170
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM 
175
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 
175
1. Tarafsızlık 
176
A. Hakimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 
179
a. Görev Yasakları 
179
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 
182
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 
183
a. İddia 
183
b. Savunma 
184
c. Yargılama 
184
2. Bağımsızlık 
186
II. Hâkimlerin Çeşitleri 
199
III. Hâkimlerin Yetkileri 
200
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 
200
A. Genel Olarak 
200
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 
204
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 
204
b. Bağlantı (İrtibat) 
204
aa. Anlamı 
204
bb. Çeşitleri 
205
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 
205
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 
205
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 
205
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 
206
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 
206
aaa. Birleştirme 
206
bbb. Nispi Muhakeme Yapma 
208
ccc. Bekletici Sorun (Meselei Müstehire) Sayma 
209
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 
210
A. Genel Olarak 
210
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 
214
a. Muhakemenin Nakli 
214
b. İstinabe 
215
c. Bağlantı 
215
3. Kişi Bakımından Yetki 
216
A. Genel Olarak 
216
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 
216
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 
217
§ 2. SAVCI 
218
I. Kavram 
218
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 
221
1. Genel Olarak 
221
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 
221
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 
225
4. Savcı Taraf Değildir 
226
5. Savcı Özerktir 
227
6. Yer Bakımından Yetki 
227
7. Soruşturma Mecburiyeti 
227
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 
227
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 
233
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 
236
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 
236
II. Katılan (müdahil) 
240
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK 
245
§ 5. MÜDAFİ 
250
§ 6. ADLİ KOLLUK 
276
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 
284
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI 
287
§ 2. ÇEŞİTLERİ 
287
§ 3. SÜRELER 
289
I. Çeşitleri 
289
II. Eski Hale Getirme 
289
§ 4. BİLDİRİLMESİ 
290
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 
294
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 
295
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§ 1. ESASLARI 
297
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 
300
I. Sanık Açıklamaları, İkrar 
301
II. Tanık Açıklamaları 
302
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 
329
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 
330
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 
332
VI. Belirtiler 
336
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
338
I. Delillerin Toplanması 
338
1. Esasları 
338
2. Kriminalistik (İz Bilimi) 
340
A. Genel Olarak 
340
B. İz Çeşitleri 
341
a. Materyal İzleri 
341
b. Şekil (Form) İzleri 
342
c. Baskı İzleri 
342
d. Durum İzleri 
342
C. İzlerin Aranması 
342
D. İzlerin Muhafaza Altına Alınması 
343
E. Kan, Parmak İzi, Silâh, Zehir, Koku, Ses (CMK m. 75–81) 
344
a. Kan 
344
b. Parmak İzi (Daktiloskopi, Daktyloskopi) 
346
c. Ateşli Silâh, Zehir 
347
d. Koku (CMK m. 81) 
349
e. Ses 
351
F. Olay Yeri İncelemesi 
352
a. Balistik Bölümü 
358
b. Sahtecilik Bölümü 
358
c. Patlayıcı Maddeler Bölümü 
359
d. Kimya Bölümü 
360
e. Teknik Fotoğraf Bölümü 
360
f. Araştırma ve Geliştirme (AR–GE) Bölümü 
360
3. Sorgu (İfade Alma) Teknik ve Taktikleri 
364
A. Genel Olarak 
364
a. Terim 
364
b. Kavram 
364
B. Sorgunun Görevi (Amacı) 
367
C. Sorgunun Çeşitleri 
367
D. Sorgunun Esasları 
367
E. Beyanın Psikolojisi 
369
F. Sorgunun Psikolojisi 
371
G. Hazırlık Çalışmaları 
373
a. Dosyadaki Bilgilerin Öğrenilmesi 
373
b. Sanığın Karakteri, Suçtan Önceki Hayatı ve Çevresi Hakkında Bilgiler Toplanması 
374
H. Sorgunun Yapılacağı Yer 
375
I. Sorguya Çekilenin Tutumu 
377
İ. Sorgu Taktikleri (Stratejileri) 
378
J. Sorguda Dikkate Edilecek Diğer Hususlar 
380
4. Keşif 
383
A. Genel Olarak 
383
B. Ölü Muayenesi ve Otopsi 
385
a. Ölü Muayenesi 
385
b. Otopsi 
386
II. Delillerin Muhafazası 
388
III. Delillerin Değerlendirilmesi 
389
1. Esasları 
389
2. Bilirkişi 
391
3. Delil Yasakları 
399
A. Kavram 
399
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 
402
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 
403
b. Yasak Sorgu Metotları (CMK m. 148) 
403
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 
405
aa. Genel Olarak 
405
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 
405
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 
409
C. Delil Yasağı Teorileri 
411
a. Hak Alanı Teorisi 
411
b. Koruma Amacı Teorisi 
412
c. Değerler Tartımı Teorisi 
413
D. Yargı Kararları Işığında Değerlendirme Yasakları 
414
a. Faktörlerin Çokluğu Görüşü 
414
b. Delil Yasağının İleri Sürülmesi ve İspat Yükü 
416
c. Varsayıma Dayalı Nedensellik 
416
E. Delil Yasaklarının Kapsamı 
417
F. Bilirkişilik ve Delil Yasakları 
425
G. Askerî Ceza Mahkemeleri ve Delil Yasakları 
426
H. Yüce Divan ve Delil Yasakları 
426
I. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 
427
İ. AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Delil Yasağı 
428
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM 
443
I. Terim, Tanım 
443
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 
444
1. Yasal Dayanak 
444
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 
444
A. Şüphe 
444
B. Çeşitleri 
445
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 
445
b. Yoğun Şüphe 
445
aa. Yeterli Şüphe 
445
bb. Kuvvetli Şüphe 
445
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 
446
4. Geçici Olması 
446
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 
446
6. Gecikmede Sakınca Bulunması 
446
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 
447
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 
447
§ 2. ÇEŞİTLERİ 
447
I. Yakalama ve Gözaltına Alma 
448
1. Tanım 
448
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 
449
3. Yakalamanın Koşulları 
450
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 
450
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 
453
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 
454
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 
455
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 
455
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 
455
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 
457
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 
458
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 
458
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 
459
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 
459
a. Genel Olarak 
459
b. Koşulları 
461
c. Gözaltı Süresi 
461
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 
464
H. Yeniden Yakalama Yasağı 
464
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 
465
II. Tutuklama 
465
1. Tanım 
465
2. Hukuksal Niteliği 
468
3. Amacı 
468
4. Koşulları 
469
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 
469
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 
470
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 
471
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 
471
b. Delilleri Karartma Tehlikesi 
473
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 
473
D. Ölçülülük 
475
a. Genel Olarak 
475
b. Tutuklama Yasakları 
476
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 
476
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 
477
5. Tutuklama Kararı 
477
A. Hakim Kararı 
477
B. Kararın Gerekçeli Olması 
478
6. Tutuklama Süresi 
480
7. Tutuklama Usulü 
484
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 
485
9. İtiraz 
486
10. Tutuklanan Kişinin Durumu 
487
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 
488
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 
488
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 
488
B. Güvence (Teminat) Belgesi 
489
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 
489
A. Genel Olarak 
489
B. Tutukluların Hakları 
490
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
490
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 
491
c. Haberleşme Hakkı 
491
d. Çalışma Hakkı 
491
C. Tutukluların Yükümlülükleri 
491
III. Adli Kontrol 
493
1. Tanım 
493
2. Amacı 
494
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 
494
4. Uygulanma Koşulları 
497
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 
497
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 
497
5. Adli Kontrol Kararı 
498
6. Sona Ermesi 
499
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 
501
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 
502
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 
502
IV. Zorla Getirme 
502
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 
503
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 
504
V. Arama 
505
1. Tanım 
505
2. Hukuksal Nitelik 
506
3. Aramanın Koşulları 
507
A. Makul Şüphe 
508
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 
508
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 
511
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 
511
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 
511
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 
512
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 
512
a. Üstte Arama 
512
b. Eşyada Arama 
513
c. Konutta Arama 
513
d. İşyerinde Arama 
513
e. Araçta Arama 
519
4. Arama Kararı veya Emri 
519
5. Aramanın Yerine Getirilmesi 
520
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 
521
VI. Elkoyma 
522
1. Tanım 
522
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 
523
3. Koşulları 
523
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 
523
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 
524
4. Elkoyma Kararı 
524
5. Çeşitleri 
525
A. Basit Elkoyma 
526
B. Özel Elkoyma 
527
a. Postada Elkoyma 
527
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 
528
c. Avukat Bürolarında Elkoyma 
531
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 
531
e. Bilgisayarlara Elkoyma 
532
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 
533
6. Yargısal Denetim 
533
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 
533
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 
534
7. Sona Ermesi 
534
VII. Yeni Koruma Tedbirleri 
534
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 
535
A. Tanım 
535
B. Amaç 
535
C. Hukuksal Nitelik 
536
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 
537
a. Dış Beden Muayenesi 
537
b. İç Beden Muayenesi 
538
aa. Uygulanma Koşulları 
538
bb. Tedbirin Uygulanması 
542
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 
543
dd. Denetim Muhakemesi 
543
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 
543
2. Fizik Kimliğin Tespiti 
545
3. Yer Gösterme 
548
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 
550
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 
573
6. Teknik Araçlarla İzleme 
579
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 
583
I. Dayanak 
583
II. Tazminat Nedenleri 
584
1. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama, Tutuklama veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek 
585
A. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama Kararı Vermek 
585
B. Koşulları Gerçekleşmeden Tutuklamaya veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek 
585
2. Gözaltı Süresi İçinde Şüpheliyi Hakim Önüne Çıkarmamak 
586
3. Yasal Hakları Hatırlatmamak veya Hatırlatılmasına Rağmen Bu Haklardan Yararlandırmadan Tutuklamak 
586
4. Kanuna Uygun Olarak Tutuklandığı Halde Makul Sürede Hakim Önüne Çıkarmamak veya Bu Süre İçinde Hüküm Vermemek 
587
5. Yakalama veya Tutuklama Nedenleri ve Suçlamalar Hakkında Açıklama Yapmamak 
589
6. Yakalamayı veya Tutuklamayı Kişinin Yakınlarına Bildirmemek 
590
7. Arama Kararını Ölçüsüz Biçimde Gerçekleştirmek 
591
8. Koşulları Oluşmadığı Halde Bir Başkasının Eşyasına veya Diğer Malvarlığı Değerlerine Elkoymak veya Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Elkonulan Eşyayı veya Diğer Malvarlığı Değerlerini Amaç Dışı Kullanmak veya Zamanında Geri Vermemek 
591
A. Koşulları Gerçekleşmediği Halde Eşya veya Malvarlığı Değerlerine Elkoymak 
591
B. Elkonulan Eşya veya Malvarlığı Değerlerinin Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Bunları Amaç Dışı Kullanmak 
591
C. El Konulan Eşyayı veya Malvarlığı Değerlerini Zamanında Geri Vermemek 
592
9. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Başvuru Olanaklarından Yararlandırmamak 
592
10. Gözaltında ve Tutuklulukta Geçen Sürenin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması 
592
11. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan ve Tutuklandıktan Sonra Kovuşturmaya Yer Olmadığı veya Beraat Kararı Verilmesi 
593
12. Yargılamanın Yenilenmesi Sonucunda Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi 
593
III. Tazminatın Kapsamı 
593
IV. Yargılama 
594
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
594
2. Taraflar 
594
3. Süre 
595
4. İstem 
598
5. İnceleme 
598
V. Tazminatın Geri Alınması 
599
VI. Rücu 
599
9. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK 
601
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ 
602
I. Kavram 
602
II. Soruşturma Evresinin Başlaması 
602
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 
605
1. Genel Olarak 
605
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 
607
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 
609
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 
611
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 
612
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 
613
V. Soruşturma Evresi Gizlidir 
613
VI. Soruşturma İşlemleri 
613
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 
614
2. İddianame Düzenlenmesi 
619
§ 3. ARA MUHAKEME EVRESİ 
621
I. Genel Olarak 
621
II. İddianame Düzenlenmesi 
622
III. İddianamenin İncelenmesi 
624
1. Şekli Yönden İnceleme 
624
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 
626
IV. İnceleme Süresi 
630
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 
630
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 
631
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 
631
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 
632
§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ 
632
I. Duruşma Hazırlığı Devresi 
632
II. Duruşma Devresi 
634
III. Son Karar Devresi 
645
10. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 
665
I. Kavram ve Tanım 
665
II. Amacı 
665
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 
666
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 
667
V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi 
668
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 
671
1. Genel Açıklama 
671
2. C. Savcısı 
672
3. Şüpheli veya Sanık 
673
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 
674
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 
675
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 
677
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 
678
8. Diğer Kişiler 
678
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 
679
1. Aktarma Etkisi 
679
2. Yayılma Etkisi 
679
3. Durdurma Etkisi 
680
VIII. Başvuruda Yanılma 
681
IX. İstem 
684
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 
686
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 
690
XII. Çeşitleri 
693
§ 2. İTİRAZ 
694
I. Tanım 
694
II. İtirazın Konusu 
694
III. İtiraz Nedenleri 
695
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 
696
V. İtiraz Süresi 
696
VI. İtirazı İnceleyecek Merci 
696
VII. İtiraz İncelemesi 
697
§ 3. İSTİNAF 
699
I. Genel Olarak 
699
II. İstinafın Konusu: Hüküm 
707
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 
709
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 
712
V. İstinaf İstemi 
712
VI. İstinaf Süresi 
714
VII. İstinaf İsteminin Biçimi 
719
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 
721
IX. İstinaf Muhakemesi 
724
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 
724
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 
727
A. Öninceleme 
729
a. Ön İncelemenin Kapsamı 
729
aa. Yetki Bakımından 
729
bb. Başvuru Koşulları Bakımından 
730
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 
731
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 
731
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 
731
cc. Bozma Kararı 
734
dd. Düzeltme Kararı 
735
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 
736
A. Duruşma Hazırlığı 
736
B. Duruşma 
738
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 
738
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 
738
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 
740
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 
742
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 
743
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 
745
1. İtiraz 
745
2. Temyiz 
745
3. Olağanüstü Kanun Yolu 
748
§ 4. TEMYİZ 
748
I. Genel Bilgi 
748
II. Temyizin Konusu 
749
III. Başvuru Koşulları 
752
IV. Ön İnceleme 
752
V. Temyiz Nedenleri 
754
VI. Temyiz İncelemesi 
756
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 
757
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA 
759
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 
762
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
767
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 
772
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 
772
11. Bölüm
MUHAKEME MASRAFLARI MUHAKEMESİ,
MÜSADERE MUHAKEMESİ, İNFAZ MUHAKEMESİ VE
YASAK HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ
§ 1. YARGILAMA GİDERLERİ (MUHAKEME MASRAFLARI) MUHAKEMESİ 
779
§ 2. MÜSADERE MUHAKEMESİ 
781
I. Genel Olarak 
781
II. Denetim Muhakemesi (Kanun Yolu) 
782
§ 3. İNFAZ MUHAKEMESİ 
782
§ 4. YASAK HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ 
783
12. Bölüm
ÖZEL CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. SERİ MUHAKEME USULÜ 
785
§ 2. BASİT YARGILAMA USULÜ 
788
§ 3. MEMURLARIN CEZA MUHAKEMESİ (SORUŞTURMASI) 
790
I. Genel Olarak 
790
II. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (MvDGKYK) 
791
1. MvDKGYK Hakkında Genel Bilgi 
791
2. MvDGKYK’nın Uygulanma Koşulları 
794
3. MvDKGYK’ye Göre Yapılacak Soruşturma 
795
4. Yetkili Mahkeme 
800
5. MvDKGYK’nın İstisnaları 
801
§ 4. YÜCE DİVANDA YAPILAN CEZA MUHAKEMESİ 
802
I. Genel Olarak 
802
III. Yüce Divanda Yapılan Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler 
807
1. İddia 
807
2. Savunma 
807
3. Yargılama 
807
A. Hâkimlerin Nitelikleri ve Tabii Hakim İlkesi 
807
B. Yetki 
809
a. Madde Bakımından 
809
aa. Görev Suçu 
809
bb. Kişisel Suç 
810
b. Yer Bakımından 
810
c. Kişi Bakımından 
810
aa. Cumhurbaşkanı 
811
bb. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar 
814
cc. Yüksek Mahkeme Başkan ve Üyeleri 
814
aaa. Genel Olarak 
814
bbb. Yargıtay 
815
ccc. Danıştay 
816
ddd. Anayasa Mahkemesi 
817
dd. Diğer Üst Kamu Görevlileri 
818
ee. Bağlantı 
820
ff. Kişi Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 
821
IV. Yüce Divan’da Yapılan Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü 
821
1. Soruşturma 
821
2. Ara Muhakeme 
822
3. Denetim Muhakemesi 
826
§ 5. SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDE YAPILAN CEZA MUHAKEMESİ 
826
§ 6. ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ 
827
§ 7. ÖTEKİ ÖZEL CEZA MUHAKEMELERİ 
837
I. Ceza Kararnameleri 
837
1. Sulh Hakiminin Ceza Kararnamesi 
837
2. İdarenin Ceza Kararnamesi 
837
A. Genel Olarak 
837
B. Usul 
839
a. İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi 
839
b. İdarî Ceza Kararnamesi 
839
c. Tebliği 
839
d. Sulh Ceza Hakimine Başvuru Yolu 
840
e. İtiraz Yolu 
841
II. İcra Ceza Mahkemesinde Yapılan Muhakeme 
842
1. Genel Olarak 
842
2. Şikayet 
842
3. Tedbir 
843
4. Duruşma 
843
5. Denetim Muhakemesi 
844
13. Bölüm
EMNİYET TEDBİRLERİ MUHAKEMESİ
§ 1. GENEL OLARAK 
845
§ 2. AKIL HASTASI VE UYUŞTURUCU VE/VEYA ALKOL BAĞIMLISI (MÜPTELASI) OLANLARIN MUHAKEMESİ 
850
I. Akıl Hastalarının Muhakemesi 
850
II. Çocuk Akıl Hastalarının Muhakemesi 
852
III. Uyuşturucu ve Alkol Bağımlısı (Müptelâsı) Olanların Muhakemesi 
852
§ 3. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ 
854
I. Genel Olarak 
854
II. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 
857
III. Çocuk Ceza Muhakemesinin İlkeleri (ON EMİR) 
861
IV. Çocuk Kolluğu, Çocuk Savcılığı ve Çocuk Mahkemeleri, Görevlilerin Eğitimi ve Yardımcı Personel 
862
1. Çocuk Kolluğu 
862
2. Çocuk Savcılığı 
862
3. Çocuk İhtisas Mahkemeleri 
863
A. Çocuk Mahkemeleri 
863
a. Madde Bakımından Yetki 
863
b. Yer Bakımından Yetki 
864
B. Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 
864
a. Genel Olarak 
864
b. Madde Bakımından Yetki (Görev) 
864
c. Yer Bakımından Yetki 
864
4. Hakimlerde Aranacak Nitelikler 
864
5. Görevlilerin Eğitimleri 
864
6. Yardımcı Personel 
865
A. Genel Olarak 
865
B. Sosyal Çalışma Görevlilerinin Görevleri 
866
C. Çocuğun Giderleri 
866
V. Savunma 
867
VI. Çocuklar Hakkında Özel Koruma Tedbirleri 
867
1. Yakalama 
867
A. Genel Olarak 
867
B. Kelepçe Yasağı 
867
2. Tutuklama ve Adli Kontrol 
867
A. Tutuklama 
867
B. Adli Kontrol 
867
VII. Soruşturma 
868
VIII. Kovuşturma 
868
IX. Kanun Yolu 
870
X. Uzlaşma 
870
XI. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
871
XII. Yeni Çocuk Ceza Muhakemesi Sistemi Ne Zaman Çalışmaya Başlayacak? 
871
14. Bölüm
CEZA HAKİMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
CEZA HAKİMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
873
Yararlanılan Kaynaklar 
877
Kavramlar Dizini 
909