Ceza Muhakemesi Hukuku Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu  - Kitap
11. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
1088
Barkod:
9789750287053
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
735,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
5. baskı
Ekim 2017
475,00
45,00 (%91)
Kitabın Açıklaması
Ceza Muhakemesi Hukuku isimli ders kitabının 11. Baskısında; ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri açıklanmaya gayret edilmiş, pratik çalışmalarda ise bu temel bilgilerin uygulamaya yönelik kalıcı bir bilgi haline gelmesi hedeflenmiştir.
Yeni baskıda, özellikle son bir yıldır yapılan değişiklikler ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel İlkeler
.
Soruşturma Kovuşturma Evreleri
.
Koruma Tedbirleri
.
Deliller
.
Kanun Yolları
Kitabın İçindekileri
Onbirinci Basıya Önsöz 
5
Onuncu Baskıya Önsöz 
9
Dokuzunca Basıya Önsöz 
11
Sekizinci Basıya Önsöz 
13
Yedinci Basıya Önsöz 
15
Altıncı Basıya Önsöz 
17
Beşinci Basıya Önsöz 
19
Dördüncü Basıya Önsöz 
21
Üçüncü Baskıya Önsöz 
23
Kısaltmalar 
83
BİRİNCİ KİTAP:
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN GAYESİ 
85
I. Ceza Muhakemesinin Tarihçesi ve Gaye Açısından Geçirdiği Safhalar 
85
1. Ceza Muhakemesinin Gayesi 
85
2. Suçlunun Cezalandırılması Gayesi 
86
3. Sanığın Korunması Gayesi 
86
4. Maddi Gerçeğin Araştırılması Gayesi 
87
II. Maddi Gerçeğin İnsan Haklarına Saygılı Bir Şekilde Araştırılması 
88
§ 2. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞME YÖNÜ 
89
I. Temel Haklarla İlgili İlkeler ve Ölçülülük 
89
1. Temel Hakların Korunması 
89
a. Toplumun Korunması 
89
b. Temel Haklar 
89
2. Menfaatlerin Dengelenmesi 
89
a. Suçsuzluk Karinesi 
89
b. Humanizm 
90
3. Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri 
90
a. Yapıya İlişkin İlkeler 
90
aa. Adil Yargılanma Hakkı 
90
ab. Hakim Bağımsızlığı 
91
ac. Hakimlerin Güvence Sahibi Olmaları 
91
ad. Kendisi Aleyhine Delil Vermeme Hakkı (nemo tenetur) 
91
ae. Sanığın Süjelik Konumu 
91
b. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler 
91
ba. Araştırma Mecburiyeti İlkesi 
91
bb. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi 
91
bc. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 
92
c. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler 
92
ca. Maddi Gerçeğin Re’sen Araştırılması İlkesi 
92
cb. Delillerin Doğrudanlığı İlkesi 
92
cc. Vicdani Delil Sistemi 
92
cd. Şüpheden Sanık Faydalanır İlkesi 
92
ce. Sözlülük İlkesi 
93
cf. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (Aleniyet) 
93
cg. Makul Sürede Yargılanma Hakkı 
93
ch. Ne Bis in Idem İlkesi 
93
d. Amaca İlişkin İlkeler 
93
da. Toplumsal Barışı Sağlamak ve Toplumu Eğitmek Amaçları 
93
db. Hakların Kötüye Kullanılmaması İlkesi 
94
dc. Usul Ekonomisi 
94
dd. Ceza Muhakemesinin Etkinliği 
94
II. Ceza Muhakemesinin Gelişme Yönü 
94
1. Mukayeseli Hukuktaki Reform Önerileri 
94
2. Bizdeki Gelişmeler 
95
İKİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN YAPISI
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARI 
97
I. Normların Görevi 
97
1. Hukuk Normları ve Hukuk Düzeni 
97
2. Hukukî Değerlendirme (Tavsif) 
98
3. Hukukî Değer Hükmünün Verilişi 
98
4. Hukuk Normlarının Yansıttığı Değer 
99
5. Muhakeme Hukuku Normları 
100
6. Ceza Muhakemesi Hukuku Normu ve Suç Hukuku Normu Arasındaki Fark 
100
II. Normların Kaynakları 
101
1. Yazılı Hukuk: Mevzuat 
101
a. Anayasa 
102
b. Uluslararası Sözleşmeler 
102
c. Kanun ve Ceza Muhakemesi Normlarının “Kanunîliği” 
103
2. Norm Kaynağı İdarî İşlemler (Yönetmelik vs) 
103
a. Norm Kaynağı İdarî İşlemler 
103
b. KHK’lar 
104
c. OHAL KHK’ları 
104
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
105
e. Bakanlar Kurulunun Tüzük ve Yönetmelikleri 
105
f. Bakanlık Yönetmelikleri 
105
g. Genelgeler 
106
3. Yazılı Olmayan Hukuk 
107
4. Hakimlerin Yarattığı Hukuk 
107
5. Bilimsel Hukuk 
108
III. Normların Uygulanabilirliği 
109
1. Yürürlük 
109
2. Geçerlik 
110
3. Normun Anayasaya Aykırılığının Yaptırımı: Butlan 
111
IV. Normların Zaman Bakımından Uygulanması 
113
1. Zaman Bakımından Uygulanma 
113
2. Muhakeme–Dışı Kanunların Zaman Bakımından Uygulanırlığı 
114
3. Muhakeme Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanırlığı 
114
4. Derhal Uygulanırlık Kuralının İstisnası 
115
a. Kesinleşmiş Kararlar Bakımından Uygulanma 
116
b. Şikayette Uygulanma 
116
c. Görev Değişikliğinde Uygulama 
117
d. Usul İşlemleri Bakımından Uygulanma 
117
V. Yer Bakımından Uygulanırlık 
117
1. Mülkilik Prensibi 
117
2. Mülkilik Prensibinin İstinasları 
118
3. Mahkeme Kararlarının Karşılıklı Olarak Tanınması 
118
4. Delillerin Eşdeğerliği Sorunu 
118
5. Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu 
118
VI. Normun Yorumlanması 
119
VII. Muhakeme Normlarına Aykırılığın Yaptırımı 
120
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ 
121
I. Hukukî İşlem, Muhakeme İşlemi ve Ceza Muhakemesi İşlemi 
121
II. Muhakeme İşlemleri 
122
III. Hukukî Değer 
122
IV. Hukukî İşlemin Subjektif ve Objektif Unsurları 
123
V. İşlemin Dil Şartı 
123
VI. İşlemin Süre Şartı ve Eski Hale Getirme 
124
1. Süreler 
124
a. İşlemin Yapılması Bakımından Süreler 
124
b. Tayin Eden Bakımından Süreler 
124
c. Sürelerin Uzaması 
125
d. Süreye Uyma 
126
2. Eski Hale Getirme 
127
a. Eski Hale Getirme Kavramı 
127
b. Yoklukta Yapılan Duruşmadan Sonra Eski Hale Getirme 
128
c. Eski Hale Getirme Dilekçesi 
129
d. Eski Hale Getirme İstemi Üzerine Verilen Karar 
130
VII. İşlem Türleri 
130
1. Sözlü ve Yazılı İşlemler 
131
2. Fiili ve Fikri İşlemler 
133
3. Açık ve Gizli İşlemler 
133
5. Elektronik İşlemler 
134
a. UYAP Sistemi 
134
b. SEGBİS Sorgusu 
136
6. Araştırma, Soruşturma ve Koruma İşlemlerine Ait Tutanaklar 
137
a. Tutanak Kavramı 
137
b. Savcı Tutanakları 
137
c. Soruşturma Evresinin Gizliliği ve Tutanak 
138
d. İfade ve Sorgu Tutanakları 
138
e. Adli Kolluk İşlemlerinin Tutanakları 
138
f. Adli Kolluğun Fezleke Düzenlemesi Sorunu 
139
g. Duruşma Tutanağı 
139
h. Sair Muhakeme İşlemlerine Ait Tutanaklar 
139
VIII. İşlemlerin Taraflara Bildirilmesi 
140
1. İşlemlerin Açıklanması 
140
a. Doğrudan Bildirme 
140
aa. Tefhim 
140
ab. Tevdi 
140
ac. Sair Doğrudan Doğruya Bildirmeler 
141
b. Vasıtalı Bildirme–Tebliğ 
141
c. Telefon, Elektronik Posta İle Yapılan Çağrı 
143
d. Bildirimdeki Hukuka Aykırılıklar 
144
2. Mahkeme Başkanının Yaptığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat 
144
a. Mahkeme Başkanı Veya Hakim Tarafından Yapılan Tebligat 
144
b. Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat 
144
3. Muhakeme İşlemi İle İlgili Görüş Bildirme Hakkı 
145
4. Dosya 
146
IX. Muhakeme Hukuku Yaptırımlarının Çeşitleri 
146
1. Hukuk Bakımından Yokluk 
147
2. Hak Düşümü 
149
3. Butlan 
150
4. Kabul Edilmezlik 
150
X. Aykırılıkların Giderilmesinin Çeşitleri 
151
1. Geçer Sayma 
152
2. Değiştirme 
152
3. Aykırılık Kaldırmak Suretile İşlemin Muhafazası 
152
4. Geri Alma 
152
5. Bozma Veya İptal 
153
6. Islâh 
153
7. Yenileme 
153
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU: YARGILANACAK UYUŞMAZLIK 
154
I. Yargılanacak Uyuşmazlığın Nitelikleri 
154
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sınırlarının Belirtilmesi 
154
2. Yargılanacak Uyuşmazlığın Şüphelilik Özelliği 
155
3. Yargılanacak Uyuşmazlığın Somut Olması 
156
4. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sorumluluğu Gerektirmesi 
156
5. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesinin Sonuçları 
157
II. Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı 
159
1. Bağlantı Kavramı 
159
2. Bağlantının Sonuçları 
160
III. Muhakemelerin Birleştirilmesi 
160
1. Birleştirme Kavramı 
160
a. Birleştirme Kararı 
160
b. Birleştirme Uyuşmazlığı 
160
c. Muhakemelerin Aynı Evrede Olması Kuralı 
161
d. Birleştirmenin Faydası 
161
e. Birleştirmenin Sakıncaları 
161
2. Birleştirmenin Sonuçları 
162
3. Birleştirme İhtiyarı ve birleştirme yasakları 
162
a. Birleştirme Kural Olarak İhtiyaridir 
162
b. Birleştirme Yasakları 
163
c. İçtihatla Getirilen Birleştirme Yasakları 
163
4. Birleştirme Usulü 
164
5. Birleştirilen Davaların Ayrılması 
164
IV. Nispi Muhakeme 
165
1. Nispi Muhakemenin Niteliği 
165
a. Nispi Muhakeme Kavramı 
165
b. Nispi Muhakemenin Fayda ve Sakıncaları 
165
c. Nispi Muhakeme Yapma Kararı 
166
d. Hukuk Mahkemesinin Belgede Sahtecilik Konulu Kesin Hükmü İstisnası 
166
2. Nispi Muhakeme Yapma Mecburiyeti 
166
a. Suç Tipinde Unsur 
166
b. Yaş Tespiti 
167
c. Hakarette İsnadın İspatı 
167
V. Bekletici Mesele 
168
1. Bekletici Mesele Kavramı 
168
a. Bekletici Mesele Kavramı 
168
b. Bekletici Meselenin Yararı ve Sakıncaları 
168
2. Bekletici Mesele Sayma Mecburiyet ve Yasağı 
169
a. Anayasaya Aykırılık İddiasında Bekletici Mesele Sayma Mecburiyeti 
169
b. Diğer Bekletici Mesele Sayma Mecburiyetleri 
169
c. Bekletici Mesele Sayma Yasağı 
169
§ 6. SÜJELER 
169
I. Cumhuriyet Başsavcılığı 
170
1. Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri 
170
a. Cumhuriyet Başsavcılığı Makamı ve Savcılar 
170
b. Yer Bakımından Yetki 
170
2. Cumhuriyet Savcılarının Görevleri 
171
a. Cumhuriyet Savcısının Araştırma Yapma ve Yaptırma Görevi 
171
b. Adli Kolluğa Verilen Emirler 
172
c. Bilgi ve Belge Verme Yükümü 
172
3. Uzlaştırma Bürosu 
172
II. Sulh Ceza Hakimliği 
173
1. Sulh Ceza Hakimliğinin Kuruluş ve Görevleri 
173
a. Sulh Ceza Hakimlikleri 
173
b. Sulh Ceza Hakimliklerinin Yargı Çevresi 
173
c. Sulh Ceza Hakiminden Karar İstenmesi 
174
d. Sulh Ceza Hakiminin Koruma Tedbirlerine Karar Verme Yetkisi 
174
e. Sulh Ceza Hakimliği Kararlarına İtiraz 
175
2. Sulh Ceza Hakimliğinin Diğer Görevleri 
175
a. Sulh Ceza Hakimliklerinin Kabahatlerdeki Görevleri 
175
b. Müsadere Kararı Verme 
175
c. Sulh Ceza Hakimliğinin SYOK ve KYOK Kararlarını İncelemesi 
176
d. Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimi Tarafından Yapılması 
176
III. Adli Kolluk 
176
1. Kolluk ve Adli Kolluğun Yapılanması 
176
a. Genel Kolluk Kavramı 
176
b. Adli Kolluk 
177
c. Adli Kolluk Personeli, Eğitimi ve İhtisaslaşma 
177
d. Adli Kolluk Görevlileri 
177
e. Adli Kolluk Sorumlusu 
178
f. Adli Görevi Bulunmayan Üst 
178
g. En Üst Dereceli Kolluk Amiri 
178
2. Adli Kolluk Personelinin Görevlendirilmesi 
179
a. Cumhuriyet Savcısının Adli Kolluğu Görevlendirmesi 
179
b. Cumhuriyet Savcılarının Adli Kolluğa Emir Vermesinin Usulü 
179
c. Sulh Ceza Hakiminin Verdiği Emir 
179
d. Mülki Amirin Görevlendireceği Kolluk Amirinin Verdiği Emir 
180
e. Adli Kolluk Personelinin Görev ve Yetkileri 
180
f. Adli Kolluğun Olay Yerine Aldığı Tedbirler 
181
3. Denetleme ve Değerlendirme Raporu Düzenleme 
181
a. Adli Kolluğun Denetlenmesi 
181
b. Değerlendirme Raporu 
181
IV. Suçun Mağduru ve Suçtan Zarar Gören 
182
1. Suçtan Zarar Gören, Suçun Mağduru ile Şikayetçinin Hukuki Durumu 
182
a. Mağdur Haklarındaki Gelişmeler 
182
b. Suçtan Zarar Görme Kavramı 
182
c. Suç Mağduru ve Suçtan Zarar Gören Kişi Farkı 
183
d. Suçtan Tüzel Kişinin Zarar Görmesi 
183
e. Dar ve Geniş Anlamda Şikayet 
183
2. Mağdur ile Şikayetçinin Hakları 
184
b. Haklarını Öğrenme Hakkı 
184
3. Mağdur İle Şikayetçinin Çağırılması ve Dinlenmesi 
186
a. Mağdur ile Şikayetçinin Çağırılması 
186
b. Mağdur ile Şikayetçinin Dinlenme Mecburiyeti 
186
c. Mağdur ile Şikayetçinin Tanıklığı 
187
d. İkincil Mağduriyetin Önlenmesi 
188
e. Psikoloji, Psikiyatri Tıp Veya Alanında Uzman Kişi 
189
V. Katılan 
189
1. Katılma Hakkında Genel Açıklamalar 
189
a. Katılmanın Hukuki Niteliği 
189
b. Kamu Davasına Katılmada Savcının Durumu 
189
c. Kamu Davasına Katılma İstemi Tali Ceza Davasıdır 
190
d. Güvenlik Tedbiri Davasına Katılma 
190
d. Katılmanın İstisna Olması Gerektiği 
190
2. Kamu Davasına Katılmanın Koşulları 
191
a. Katılmanın Ön Koşulları 
191
b. Suçun Mağduru, Suçtan Zarar Gören vs. Olmak 
191
c. Zamanında Katılma Talep Etmek 
193
3. Katılmaya karar verilmesi 
193
a. Katılma İstemi ve Kararı 
193
b. Katılan Sıfatının Kazanılması 
194
c. Katılma Nedeni İle Durma Kararı Verilemez 
196
d. Katılanın Ödev ve Yetkileri 
197
e. Katılanın Müstakil Kanun Yolu Hakkı 
197
4. Kamu Davasına Katılma Davasının Sona Ermesi 
199
a. Asıl Ceza Davasının Sona Ermesi 
199
b. Katılanın Ölmesi 
199
c. Vazgeçme – Geri Alma 
199
VI. Malen Sorumlu 
200
VII. Şüpheli ve Sanık 
200
1. Şüpheli ve sanığın hukuki durumu. 
200
a. Şüpheli ve Sanık Kavramları 
200
b. Şüpheli veya Sanığın Belli Olması Şartı 
200
c. Sanıklık Ehliyeti 
201
2. Bizzat Yapılan Bireysel Savunma 
201
a. Bireysel Savunma Makamı 
201
b. Sanığın Delil Süjesi Olması 
201
c. Bireysel Savunmadan Vazgeçilebilmesi 
201
d. Sanığın Kişi İtibariyle Doğrudan Veya Dolaylı Taraf Oluşu 
202
3. Şüphenin Kuvvet Dereceleri ve Buna Bağlanan Hukuki Durumlar 
202
a. Hakkında İhbar Veya Şikayette Bulunulan Kişi 
202
b. Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi 
202
c. Düzeni Bozan Kişi 
203
d. Şüpheli 
203
e. Sanık 
204
f. Ceza Davalısı 
204
4. Şüpheli veya Sanığın Temsilcileri 
204
a. Sanığın Temsilcisinin Yaptığı Savunma 
204
b. Kanunî Temsilci 
204
c. Sanığın Eşi 
205
d. Sanığı Temsil Eden Müdafi: Sanığın Vekili 
205
5. Ceza Muhakemesinin Aktif Süjesi Olan Sanığın Hakları 
205
a. Savunma Hakkı Temel Haklardandır 
205
b. Tüzel Kişinin Sanık Statüsüne Girmesi 
206
c. Tüzel Kişi Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 
206
VIII. Müdafi 
206
1. Savunma Görevi ve Savunma Makamı Hakkında Genel Bilgiler 
206
a. Kamusal Savunmanın Önemi ve Savunma Türleri 
206
b. Silahlarda Eşitlik 
207
c. İddia Türleri 
207
d. Müdafiliğin Geçmişi 
207
e. Savunma Makamının Araştırma Görevi 
208
f. Teknik Savunma 
208
g. Makam İtibariyle Süjelik 
209
2. Savunmanın “Kamusal Bir Görev”, Müdafinin “Bağımsız Bir Adalet Organı” Olması 
209
3. Müdafinin Bağımsızlığı 
210
a. Müdafinin Bağımsızlığı Kavramı 
210
b. Sanığa Karşı Bağımsızlık 
210
c. Üçüncü Kişilere Karşı Bağımsızlık 
210
d. Basına Karşı Bağımsızlık 
211
e. Baroya karşı bağımsızlık 
211
4. Sanık İle Müdafisi Arasındaki İlişki ve İlişkinin Sona Ermesi 
211
a. İlişki Konusundaki Görüşler 
211
b. Özel Hukuk ve Kamu Hukuku İlişkisi 
212
c. Sanığın İradesi ile Bağlı Olmama 
212
d. Temsilci Sıfatı Taşıyan Müdafi 
212
e. Müdafaa Hakkından Vazgeçme Sorunu 
213
f. Azil 
213
g. Müdafilik Görevinin Sona Ermesi 
213
h. Sanığın Ölmesi 
213
i. Müdafinin Görevden Çekilmesi 
214
5. Müdafi Sayısı ve Müdafi Olmak İçin Aranan Koşullar 
214
a. Soruşturma Evresinde Müdafi Sayısı 
214
b. Kovuşturma Evresinde Müdafi Sayısı 
214
c. Görevlendirilme 
215
d. Avukat Olmak 
215
e. Avukatlık Yasağı Bulunmamak ve Görevden Yasaklanmış Olmamak 
215
f. Belli Sıfatları Olmamak 
216
g. Menfaatlerde Uygunluk Olmak 
217
6. Müdafinin Ödevleri 
217
a. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Yapmak Mecburiyetindedir 
217
b. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Dürüstlükle Yapmak Mecburiyetindedir 
218
c. Müdafinin Sır Saklamak Mecburiyeti 
219
d. İstinafta Müdafi 
219
7. Zorunlu Müdafilik Sistemi 
219
a. Sanığın Müdafi Seçmesi 
219
b. Kanunen Zorunlu Müdafilik 
220
c. İstem Üzerine Zorunlu Müdafi 
220
d. CMK 150 Dışındaki Zorunlu Müdafilik Halleri 
221
e. Zorunlu Müdafi Veya Vekile Ödenen Ücret 
222
f. Müdafinin Baro Tarafından Görevlendirmesi 
223
g. Adli Yardım 
223
h. Zorunlu Müdafinin Duruşmada Hazır Bulunması 
224
ı. Bozmadan Sonraki Muhakemede Müdafinin Hazır Bulunması 
224
i. Uyarlama Muhakemesinde Müdafi 
224
j. Müdafinin Vekaletname İbraz Etmesi Gerekmeyen Haller 
225
k. Müdafinin Vekaletname İbraz Etmesi Gereken Durumlar 
226
l. Uygulamadaki Vekaletname Tartışmaları 
226
m. Müdafinin Bir Başka Avukatın Yardımından Yararlanması 
227
8. Müdafinin Yaptığı Hukuki Yardım 
227
a. Müdafinin Yaptığı Hukuki Yardımın Genel Kapsamı 
227
b. Müdafinin Keşif, Yer Gösterme Ve Teşhis Gibi İşlemlerde Hazır Bulunması Sorunu 
228
c. İfade Alma ve Sorguda Hazır Bulunma 
228
d. Müdafi ve Vekilin Soruşturma Dosyasını İncelemesi 
229
da. Soruşturma Dosyasının İncelenmesi 
229
db. Her Zaman İncelenebilen Belgeler 
229
dc. Tutuklama Kararı Öncesinde Dosyanın İncelenmesi 
229
dd. Şüphelinin Kendi Dosyasını İnceleme Hakkı Sorunu 
230
e. Müdafinin Şüpheli İle Görüşme Hakkı 
230
ea. Yakalanan Şüphelinin Müdafi İle Görüşmesi 
230
eb. Gözaltındaki Terör ve Örgüt Suçu Şüphelisinin Müdafi İle Görüşmesi 
231
ec. Tutuklu Şüpheli Veya Sanığın Müdafisi İle Görüşmesi 
231
ed. Müdafinin Tutuklu Sanıkla Yazışması 
232
9. Savunma Makamı ile İlgili Diğer Hususlar 
232
a. Savunma Bağışıklığı 
232
b. Müdafiye Ayrıca Bildirme 
233
c. Müdafinin Tanıklara ve Bilirkişilere Sual Sorma Yetkisi 
233
d. Müdafinin Kanun Yolu Davası Açma Yetkisi 
234
e. Gizli Soruşturma Yöntemlerinde Müdafaa Sorunu 
234
f. Modern Müdafinin Gelişmiş Yetkileri 
235
IX. Bilirkişi ve Uzman 
235
1. Bilirkişinin Hukuki Statüsü ve Vasıfları 
235
a. Adalet Bakanlığının Bilirkişilikle İlgili Görevleri 
235
b. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevi 
236
c. Teknik Veya Özel Bilgi 
236
d. Bilirkişi Tanık Değildir 
236
2. Uzman Görüşü 
236
a. Bilirkişi–Uzman Farkı 
236
b. Uzmanın Davet Edilmesi 
237
c. Davet İsteminin Reddi 
237
d. Uzman Görüşü Almak İsteyebilen Süjeler 
237
e. Uzmanın Yemin Etmesi 
238
3. Bilirkişiye Başvurulabilen Haller 
238
a. Hukuk Alanı Dışındaki Uzmanlık Alanları 
238
b. Hukuki Meselede Bilirkişiye Başvurma Yasağı 
238
c. Hakimin Teknik Bilgisini Kullanması Yasağı Ve Bilirkişiye Başvurma Mecburiyeti 
238
d. Yasal Mecburiyetler 
239
4. Bilirkişilik Yapabilenler ve Görevlendirme Kararı 
239
a. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler 
239
aa. Yasaklı Olamamak 
239
ab. Listeye Girmek 
240
ac. Gerçek Kişi Olmak 
240
ad. Bilirkişilerin Sayısı 
240
ae. Resmi Bilirkişi 
240
af. Yüksek Sağlık Şurası 
241
b. Görevlendirme Kararı 
241
ba. Görevlendirme Kararının Önemi 
241
bb. Bilirkişiyi Görevlendiren Hakim Veya Mahkeme 
241
bc. Cumhuriyet Savcısının Bilirkişi Görevlendirmesi 
241
bd. Bilirkişiye Sorulan Sorular 
242
c. Bilirkişinin Reddi ve Çekinmesi 
242
ca. Bilirkişinin Objektifliği 
242
cb. Ret Konusuna Karar Verilmesi ve İtiraz 
242
cc. Bilirkişilikten Çekinme Mecburiyeti 
242
cd. Bilirkişilikten Çekinme İhtiyarı 
242
5. Bilirkişinin Yükümlülük ve Yetkileri 
243
a. Bilirkişinin Yükümlülükleri 
243
aa. Dürüstlük 
243
ab. Tarafsızlık 
243
ac. Yemin Etme 
244
ad. Sır saklama Yükümü 
244
ae. Duruşmaya Gelmek Yükümü 
244
c. Bilirkişinin Yetkileri 
244
ca. Çekinme Yetkisi 
244
cb. Dosyayı İnceleme ve Sanığa Soru Sormak 
244
cc. Tazminat 
245
d. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem 
245
da. Zorla Getirilme 
245
db. Görevi Kötüye Kullanma Suçu 
245
dc. Listeden Çıkarılma 
245
6. Bilirkişi İncelemesinin Yapılması 
246
a. Bilirkişi Raporu ile Bağlı Olmama 
246
b. Davet 
246
c. Bilirkişiye İkaz 
246
d. Bilirkişinin İnceleme Konusunda Bilgi Vermesi 
246
e. Bilirkişinin Keşif Yapması 
246
f. Tıbbi Operasyonlar Yapma 
246
g. Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Vermek 
247
h. İnceleme Konusu Olgular ve Elde Edilen Bulgular 
247
i. Ek Olgular 
247
j. Bilirkişinin İnceleme Sırasında Algıladığı Hususlar 
247
k. Bilirkişi Raporu 
247
ka. Raporun Hazırlanması 
247
kb. Yazılı Rapor Verme 
247
kc. Ek Rapor İstenmesi 
248
kd. Hukuki Değerlendirme Yapma Yasağı 
248
ke. Teknik Bilginin Sınırları 
248
l. Bilirkişi Mütalaasının Hukuki Niteliği 
249
la. Delillerin Değerlendirilmesine Yardım 
249
lb. Raporun Verilmesi Ve Sonra Yapılan İşlemler 
249
lc. Raporun Değerlendirilmesi 
250
ld. Hakim Bilirkişi Mütalaası İle Bağlı Değildir 
250
le. Raporu Kabul Etmemenin Gerekçesi 
250
lf. Duruşmada Bilirkişinin Raporunu Açıklaması 
251
7. Bilirkişilerin Uzmanlık Alanları 
251
a. Güvenlik Tedbiri Muhakemesinde Bilirkişilik 
251
b. Sahte Para Üzerinde İncelemeler 
251
c. Bilirkişiler İçin Öngörülen Uzmanlık Alanları 
252
§ 7. YARGILAMA MAKAMI 
252
I. Yargılama Makamlarını İşgal Eden Sujeler Olarak Hakimler 
252
1. Hakimin Bağımsızlığı 
253
2. Hakimin Bağımsızlığının Yasama Organına Karşı Korunması 
255
3. Hakim Bağımsızlığının Yürütme Organına Karşı Korunması 
256
4. Hakimler ve Savcılar Kurulu 
257
5. Hakim Bağımsızlığının Yargılama Organına Karşı Korunması 
259
6. Hakim Bağımsızlığının Ortama Karşı Korunması 
259
II. Hakimin Objektifliği 
260
1. Tarafsızlık 
260
2. Yargılama Yasağına Aykırılığın Yaptırımı 
262
3. Hakimin Kişiliğinden Sıyrılması 
262
4. İlk Derece Hakiminin Kanun Yolu Muhakemesine Katılamaması 
262
5. Soruşturma Evresinde Görev Yapan Hakimin Kovuşturmadan Yasaklanması 
263
6. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Yargılamanın Yenilenmesinden Yasaklanması 
263
7. Hakimin Reddi 
264
a. Hakimin Reddi Sebepleri 
264
b. Ret Davasının Açılması 
264
c. Davanın Açılması Zamanı 
264
d. Esas Davaya Bakma Hakkında Karar Verilmesi 
265
e. Hakimin Oturumda Reddedilmesi 
267
f. Hakimin Reddi İsteminin Geri Çevrilmesi 
267
g. Hakimin Çekinmesi 
268
h. Zabıt Katibinin Reddi ve Çekinmesi 
268
III. Mahkemenin Görevi 
268
1. Görev Yönünden Yetkinin Niteliği ve Çeşitleri 
268
3. Sulh Ceza Mahkemeleri 2014–6545 sk İle Kaldırılmıştır 
270
4. Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevi 
270
5. Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi 
270
6. Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi 
271
7. Askeri Suçlarda Görevli Mahkemeler 
271
8. Çocuk Mahkemelerinin Görevi 
272
9. Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin İlk Derece Mahkemesi Sıfatı İle Baktığı Davalar 
273
10. Naip Hakimlik 
274
11. Görevsizlik Kararı 
274
12. Görev Uyuşmazlığı 
275
13. Görevsizlik Kararına Karşı Kanun Yolu 
276
14. Üst Görevli Mahkemenin Görev Kazanması 
276
15. Görevli Olmayan Mahkemece Yapılan İşlemlerin Yenilenmesi 
277
16. İnfaz Hakimliği 
278
IV. Mahkemelerin Yer Bakımından Yetkisi 
279
1. Yetki 
279
2. Yetkiyi Belirlemede Ana Kıstas 
280
3. Basın Suçlarında İstisna 
281
4. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda İstisna 
281
5. Banka ve Kredi Kurumlarının veya Kartlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenen Suçlarda İstisna 
282
6. Çek Suçlarında İstisna 
282
7. Çocuk Suçlarındaki İstisnalar 
282
8. Milletvekili Suçlarındaki İstisna 
283
9. Yedek Kıstaslar 
283
a. Yakalanma Veya Tutuklanma Yeri 
283
b. Şüpheli Veya Sanığın Yerleşim Yeri 
283
c. Şüpheli Veya Sanığın Türkiye’de (En) Son Adresinin Bulunduğu Yer 
283
d. İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer 
283
10. Yabancı Memleketlerde İşlenen Suçlarda Yetki 
283
11. Kovuşturmanın Aktarılması 
284
12. Yabancı Ülkedeki Türk Diplomatlar 
284
13. Nakil Vasıtalarında İşlenen Suçlar 
284
14. Çevre Suçları 
285
15. Bağlantılı Suçlarda Yetki 
285
16. Yetkisizlik İddiasının Zamanı 
286
17. Olumlu Veya Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı 
287
18. Kanun Yolu 
287
19. Yer Yönünden Yetkisiz Hakimin İşlemleri 
288
20. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması 
288
a. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması Kavramları 
288
b. Davanın Nakli Sebepleri: Hukuki ve Fiili Nedenler 
289
c. Dava Nakli Kararını Veren Makam 
289
d. Davanın Nakli Kararının Kesinliği 
290
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TEHLİKE TEDBİRLERİ VE KORUMA TEDBİRLERİ
§ 8. TEHLİKE TEDBİRLERİ 
291
I. Tehlike Tedbirlerinin Hukuki Niteliği 
291
1. Tehlike Tedbiri Kavramı 
291
2. Koruma Tedbiri İle Önleme Tedbiri Arasındaki Farklar 
291
II. İstihbarat Amaçlı Yetkiler 
292
1. Milli İstihbarat Teşkilatının Görevleri 
292
2. Milli İstihbarat Teşkilatının Yetkileri 
293
a. İletişimin İstihbarat Amacı İle Denetlenmesi 
293
b. 2014–6532 Sk İle Verilen İstihbarat Yetkileri 
295
c. Tanıklık Yasağı 
296
d. Bilgi Verme Yasağı 
296
e. Silah Taşıma 
297
f. Teçhizat Kullanımı 
297
III. Ön Alan Araştırmaları 
297
IV. Valinin Önleyici Yetkileri 
300
V. Suç Önlemek Amacı İle İletişimin Denetlenmesi 
301
1. Haberleşmenin Gizliliği 
301
2. Suç Önleme Amaçlı İletişim Denetlemesine Tabi Suçlar 
301
3. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurulabilecek Aşama 
303
4. Önleme Amaçlı İletişim Denetlenmesinde Nedenler 
304
5. Suçu Önleme Bakımından Son Çare Olma Koşulu 
304
6. Suç Önleme Denetlemesi Kararı 
304
7. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesinde Süre 
305
8. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gereken Hususlar 
305
9. İletişimin Denetlemesi İşleminin Gerçekleştirilmesi 
305
10. Tedbire Son Verilmesi 
305
11. Elde Edilen Bilgilerin Kullanımı 
306
13. Ceza İnfaz Kurumunda İletişim Denetleme 
306
14. Kayıp Çocuklara İlişkin Yetkiler 
306
VI. Önleme Araması 
307
1. Tehlikenin Önlenmesi 
307
2. Hakim Kararı Veya Yazılı Emir 
307
3. Önleme Araması Kararı İstemi: “Makul Sebep” Kavramı 
308
4. Önleme Araması Kararı Veya Yazılı Emri 
308
a. Önleme Araması Kararı 
308
b. Mülki Amirin Yazılı Emri 
308
5. Önleme Araması Kararına İtiraz Sorunu 
309
6. Önleme Araması Kararının Kapsadığı Yerler 
309
7. Önleme Araması Kararının Uygulanması 
309
8. Önleme Araması Kararı Almadan Yapılabilen İşlemler 
310
9. Arama Yönetmeliğinde Gösterilen İstisnalar 
311
10. Yönetmelikle “Arama” Sayılmayan Denetlemeler 
312
11. Kaçakçılığın Önlenmesi 
313
12. İnfaz Kurumlarında Yapılan Önleme Kontrolleri 
314
13. Okullarda Yapılan Önleme Kontrolleri 
314
14. Memurlarla İlgili Özel Kontrol Durumları 
315
15. Askeri Mahallerde Önleme Araması ve Kontroller 
315
16. Avukatın Üzerinde Yapılan Önleme Araması 
316
17. Önleme Araması Yapılarak Elde Edilen Deliller 
316
18. Genel Arama–Taramalar 
317
VII. Durdurma 
318
1. Durdurma Kavramı 
318
2. Durdurma ve Yakalama Farkı 
320
3. Durdurmanın “Makul” Sebepleri 
320
a. Suç Veya Kabahatin İşlenmesini Önleme 
321
b. Yakalama Amaçlı Durdurma 
321
c. Tehlikeyi Önleme Amaçlı Durdurma 
321
d. Hakim Kararının Yerine Getirilmesi Amaçlı Durdurma 
322
4. Durdurma Yetkisinin Kullanılması 
322
VIII. Önleme Yakalaması ve Muhafaza Altına Alma 
323
1. Toplum İçin Tehlike Teşkil Eden Hallerin Önlenmesi İçin Yakalama 
323
2. Muhafaza Altına Alma, Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Yakalama ve İdari Gözetim 
324
a. Muhafaza Altına Alma 
324
b. İdari Gözetim 
324
3. Polis Hukukunun Öngördüğü Yakalama Yetkileri 
326
a. Durdurma Sonrası Tutma 
326
b. PVSK 13 İle Düzenlenen Yakalama Türleri 
327
c. Can Güvenliğini Tehlikeye Düşüreni Yakalama Yetkisi 
327
d. Kolluğun Uzaklaştırma Yetkisi 
328
e. Aile İçi Şiddet Tehlikesini Önleme Yetkisi 
328
f. Emre Uymayanı Yakalama Yetkisi 
329
g. Özel Güvenlik Görevlisinin Yakalama Yetkisi 
329
4. Önleme Yakalamasından Sonra Hakimden Karar Alma Sorunu 
329
5. Muhafaza Altına Alınan Kişinin Durumu 
330
§ 9. KORUMA TEDBİRLERİ 
331
I. Koruma Tedbirlerinin Muhakeme Hukuku Bakımından Görevi ve Türleri 
331
II. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri 
332
1. Vasıta Oluş 
332
2. Geçici Oluş 
332
3. Koruma Tedbirinin Ön Şartları 
333
a. Gecikmede Tehlike 
333
b. Haklı Görünüş 
334
c. Ölçülülük 
334
III. Şüphenin Kuvvet Dereceleri 
336
1. Makul Sebep ve Makul Şüphe Kavramları 
336
2. Soruşturma Evresinin Başlaması “Suç İşlendiği İzlenimi Veren Hal”: Başlangıç Şüphesi 
336
3. Kovuşturma Evresine Geçilmesi: Yeterli Şüphe 
337
4. Tali Ceza Davalarındaki Şüphenin Kuvvet Dereceleri 
337
§ 10. ADLİ YAKALAMA 
339
I. Yakalama Kavramı 
339
II. Adli Yakalama 
340
1. Suçüstünde Yakalama ve Kolluk Gözaltısı 
341
2. Özel Kişilerin Suçüstü Yakalama Yetkisi 
342
3. Tutuklama Yakalaması 
343
4. Tutuklama Yasağı Bulunan Hallerdeki Yakalama 
344
5. Müzekkereli Yakalama 
344
a. Yakalama Emri Üzerine Yakalama 
344
b. Yakalama Emri Türleri 
345
c. Gıyabi Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama 
346
d. Kesinleşmiş Hapis Cezasının İnfazı İçin Yakalama: Elegeçirme 
347
6. Kimlik Tespiti Amacı İle Tutma 
348
III. Yakalamanın İcrası 
349
1. Yakalama İşleminin Gerçekleştirilmesi 
349
a. Yakalamanın Yeri ve Zamanı 
349
b. Yakalama Sırasında Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi 
350
c. Kişiye Yakalandığının Açıklanması 
352
d. Yakalama Sebebinin Bildirilmesi 
352
e. Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi 
352
f. Yakalama Tutanağı 
354
2. Cumhuriyet Savcısına Bilgi Verme 
355
3. Konsolosluğa, Kanunî Yakınlara Veya Belirlediği Kişiye Haber Verme 
356
4. Yakalamanın “Şikayet Hakkı Olan İlgililere” Bildirilmesi 
356
IV. Özellik Taşıyan Yakalanmalar 
357
1. Diplomatlık Dokunulmazlığı 
357
2. Milletvekili Dokunulmazlığı 
357
3. Suça Sürüklenen Çocukların Yakalanması 
357
4. Basın Yolu İle İşlenen Suçlar 
358
5. Kamu Görevlilerinin Yakalanması 
358
6. İade Yakalaması 
358
7. Avukatların Yakalanması 
358
8. Yakalama Dışında Hürriyet Kısıtlaması 
359
V. Gözaltına Alma 
359
1. Gözaltı Kararı 
359
a. CMK 91/2 Uyarınca Verilen Gözaltı Kararı 
359
b. CMK 91/4 Uyarınca Kolluk Amiri Tarafından Verilen Gözaltı Kararı 
360
2. Gözaltı Süreleri 
361
a. Bireysel Suçlardaki Gözaltı Süresi 
361
b. Gözaltı Süresinin Uzatılması 
362
c. CMK 91/4 Kolluk Gözaltı Süresi 
362
d. Terörle Mücadele Kanunu Geçici Madde 19/1–c Gözaltı Süreleri 
363
e. İade Yakalamasında Süre 
364
3. Yakalamaya Karşı Sulh Ceza Hakimliğine CMK 91/5 Başvurusu 
365
4. Gözaltı Birimine Getirme ve Yapılan İlk İşlemler 
365
a. Gözaltı Birimi 
365
b. Hakların Tekrar Bildirilmesi 
365
c. Gözaltına Alma Kararı ve Nezarethaneye Kabul 
365
d. Nezarethane Defterine Kayıt 
366
e. Nezarethaneye Alınacak Kişinin Üstünün Aranması 
367
f. Eşyanın Tutanağı ve Saklanması 
367
5. Doktora Götürme 
368
6. Müdafiin Nezarethaneye Gelmesi, Dosyayı İncelemesi ve Şüpheli İle Görüşmesi 
368
a. Müdafiin Dosyayı İncelemesi 
368
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüşmesi 
368
7. Gözaltına Alınan Sanığın İfadesinin Alınması 
369
8. Gözaltı Durumunun Sona Ermesi 
369
9. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 
369
VI. Şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğine Çıkarılması 
370
1. Sorgu 
370
2. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişi Hakkında Verilen Karar 
370
a. Yetkili Hakimin Yüze Karşı Veya SEGBİS Üzerinden Verdiği Karar 
370
b. Yakalama Emri Üzerine, Yetkili Hakimin Verdiği Karara İtiraz ve Tutukluluk Durumunun İncelenmesi Sorunu 
371
§ 11. ADLİ KONTROL VE TUTUKLAMA 
372
I. Adli Kontrol 
372
1. Adli Kontrol Kararı Türleri 
372
a. Tutuklama Kararı Yerine Adli Kontrol 
372
b. Hasta veya Gebe Şüpheli Hakkında Tutuklama Kararı Yerine Adli Kontrol 
373
c. Tutuklama Yasağı Olan Hallerde Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri 
373
d. Tutukluluk Sürelerinin Dolması Nedeniyle Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri 
373
e. Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri 
374
2. Adli Kontrol Kararının Konusu Yükümlülükler 
374
a. Yurt Dışına Çıkamamak 
374
b. Hakim Tarafından Belirlenen Yerlere, Belirtilen Süreler İçinde Düzenli Olarak Başvurmak 
376
c. Hakimin Belirttiği Merci Veya Kişilerin Çağrılarına ve Gerektiğinde Meslekî Uğraşlarına İlişkin Veya Eğitime Devam Konularındaki Kontrol Tedbirlerine Uymak 
376
d. Taşıt Kullanma Yasağı ve Sürücü Belgesini Teslim Etme Yükümü 
376
e. Tedavi Veya Muayene Olma Yükümü 
376
f. Güvence Yatırma Yükümü 
376
g. Suç Mağdurunun Haklarını Güvence Altına Almak 
378
h. Aile Yükümlülüklerini Yerine Getireceğine ve Adli Kararlar Gereğince Ödemeye Mahkûm Edildiği Nafakayı Düzenli Olarak Ödeyeceğine Dair Güvence Vermek 
378
ı. Mağdurun Haklarını Veya Nafaka Borcunu Önceden Ödetme 
378
i. Silâh Bulunduramamak Veya Taşıyamamak 
379
j. Konutunu Terk Etmemek 
379
k. Belirli Bir Yerleşim Bölgesini Terk Etmemek 
379
l. Belirlenen Yer Veya Bölgelere Gitmemek Ya Da Ancak Bazı Yerlere Gidebilmek 
379
m. Belirlenen Kişi ve Kuruluşlarla İlişki Kurmamak 
379
3. Adli Kontrol Kararının Verilmesi 
379
4. Adli Kontrol Kararının Uygulanması 
380
5. Adli Kontrolün Azami Süresi 
380
6. Adli Kontrol Durumunun İncelenmesi ve Verilen Karar 
381
7. Adli Kontrol Tedbirini Kaldırma Kararı 
381
8. Tedbirlere Uymama 
382
II. Tutuklama 
382
1. Tutuklama Hakkında Genel Bilgiler 
382
2. Tutuklamanın Hukuki Niteliği 
384
3. Tutuklamanın İhtiyarîliği 
385
III. Tutuklama Kararı Verilmesinin Koşulları 
386
1. “Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Deliller” Bulunması 
386
2. Tutuklama Nedeni Bulunması 
387
a. Tutuklama Nedenleri 
387
b. Şüpheli Veya Sanığın Kaçması, Saklanması 
388
c. Delil Karartma Kuvvetli Şüphesi 
388
d. Tutuklama Nedeninin Var Sayılabileceği Suçlar 
389
e. Tekrar Suç İşleme Tehlikesi Sorunu: “Önleme Tutuklaması” 
391
3. Ölçülülük ve Adli Kontrol Uygulamasının Yetersiz Kalması 
392
4. Tutuklama Yasağı Bulunmaması 
393
a. Hapis Cezasının Üst Sınırı 
393
b. Suça Sürüklenen Çocuklarda Tutuklama Yasağı 
393
5. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması 
393
6. Diğer Koşullar 
393
a. Muhakeme Şartı Gerçekleşmelidir 
393
b. Muhakeme Ehliyetinin Bulunması Koşulu 
394
c. Dava Kamu Davası Olmalıdır 
394
IV. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi ve Tutuklama Kararının Muhtevası 
394
1. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi 
394
2. Tutuklama Kararının Verilmesi 
395
3. Tutuklama Oturumu Öncesinde Müdafiin Savunma Hazırlaması 
396
4. Tutuklama Oturumu 
397
5. Tutuklama Kararının İçeriği 
398
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi 
399
7. Tutuklananın Yakınlarına Haber Verme 
401
V. Tutukluluğun Azami Süresi 
402
1. Tutukluluk Süreleri 
402
c. Terörle Suçlarındaki İstisna 
403
2. Tutukluluk Süresinin Hesaplanması 
403
VI. Tutuklamaya İtiraz, Salıverilmeyi Talep Etme ve Re’sen İnceleme 
406
1. Tutuklama Kararına İtiraz 
406
2. Tutukluluk Durumunun Re’sen İncelenmesi ve Verilen Karar 
407
a. İnceleme 
407
b. Tutukluluk Durumunun Devamı Kararının Verilmesi 
409
c. Tutuklu Şüphelinin Adli Kontrol Altına Alınması 
409
VI. Tutuklunun Salıverilmesi 
410
1. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması 
410
2. Tutuklunun Salıverilme İstemi 
411
3. BAM Ve Yargıtay Tarafından Salıverilme 
411
4. Sağlık Nedenlerinin Salıverme Sebebi Olup Olmadığı Sorunu 
412
5. Salıverme Usulü 
412
6. Salıverilenin Yükümlülükleri 
413
7. Tutuklama Kararı İle İlgili Geçici Düzenlemeler 
413
VII. Tutuklunun Tabi Olduğu Rejim 
414
1. Taban Kurallar 
414
2. İnfaz Kanunundaki Düzenleme 
415
VIII. Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Mahsup 
415
IX. Özel Tutuklama Halleri 
416
1. Özel Tutuklama Kavramı 
416
2. Mal Beyanında Bulunmama 
416
3. Duruşmanın Düzeninin Bozulması 
417
4. Disiplin ve Zorlama Hapsi 
417
5. İade Tutuklaması 
417
§ 12. ADLİ ARAMA 
418
I. Adlî Arama 
418
1. Aramanın İkincil Bir Tedbir Olması 
419
2. Adlî Arama Kararı Verilmesinin Ön Şartı: Makul Şüphe 
420
a. Aranan Kişi Veya Şeyin Bulunabileceği Hakkında Makul Şüphe Kavramı 
420
b. Aranan Kişinin Orada Bulunduğunu Gösteren “Makul” Şüphe, Şüphelinin İşlediği Sanılan Suç Bakımından İse “Basit” Suç Şüphesi Söz Konusu Olur 
420
c. İhbar “Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüphe” Sayılabilir 
422
d. Kolluğun Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüpheyi Takdir Etme Yetkisi 
423
3. Şüpheli Veya Sanık İle İlgili Arama 
423
4. Şüpheli Dışındaki Diğer Kişilerle İlgili Arama 
424
5. Adli Aramanın Türleri 
424
II. Diğer Kanunlardaki Arama ve Elkoyma Türleri 
425
1. Orman Suçlarında Arama 
425
2. Avukatın Bürosunda ve Konutunda Adli Arama 
425
3. Vergi Hukukunda Arama ve Elkoyma 
426
III. Arama Kararı Veya Emri 
426
IV. Gece Yapılan Arama 
431
V. Aramanın Yapılması 
432
1. Aramada Hazır Bulunabilecekler 
432
2. Aramada Belge İnceleme Yetkisinin Bulunmaması 
434
3. Arama Sonunda Verilen Belge 
434
§ 13. ELKOYMA VE MUHAFAZA ALTINA ALMA 
435
I. Elkoyma 
435
II. Muhafaza Altına Alma 
436
III. Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılan İşlem 
436
IV. Devlet Sırrı İçeren Belgenin İncelenmesi 
437
V. Elkonulamayacak Mektup ve Belgeler 
437
VI. Elkoyma Kararı ve Emri 
438
1. Elkoyma Kararı 
438
2. Elkoyma Emri 
438
3. Elkoyma Emrinin Onaylanması 
439
VII. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 
439
1. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kavramı 
439
a. Kazanç Müsaderesinin Tedbiri Olarak Elkoyma 
439
b. Elkonabilecek ve Kayyım Atanabilecek Olan Taşınmazlar, Hak ve Alacaklar 
440
2. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararı Vermeden Önce Rapor Alma Yükümü 
440
3. Hak ve Alacak Elkoymasına Konu Teşkil Edebilecek Olan Suçlar 
440
4. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Şartları 
441
5. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararının Uygulanması 
441
6. Elkoyma Kararının Gereklerine Aykırılığın Yaptırımı 
442
7. Birleşmiş Milletler Kararı Üzerine Malvarlığının Dondurulması 
442
VIII. Postada Elkoyma 
443
1. Haberleşmenin Gizliliği 
443
2. Postada Elkoyma Hakkındaki Düzenlemeler ve Elkoyma Yetkisi 
444
3. Elkoyma Konusu Gönderiler 
444
4. Eşyayı Tetkik Yetkisi 
444
5. İlgilisine Haber Verme 
445
6. Postada Elkoyma Tedbirinin Sona Ermesi 
445
IX. Elkonulan Eşyanın İadesi 
445
X. Elkonulan Eşyanın Muhafazası 
446
§ 14. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ 
447
I. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Hakkında Genel Bilgiler 
447
II. Karar Verme Yetkisi 
447
III. Kayyım Tayininin Koşulları 
448
1. Kuvvetli Şüphe Sebebinin Varlığı 
448
2. Suçun İşlenmekte Olması 
448
3. Şirket Faaliyeti Çerçevesinde Bu Suçun İşlenmesi 
449
4. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması Bakımından Zorunlu Olması 
449
5. Suçun CMK 133/4. Fıkrada Belirtilen Katalog Suçlardan Olması 
449
IV. Kayyım Olarak Atanabilecekler 
450
V. Kayyım türleri 
451
VI. Kayyımlığın Sona Ermesi 
452
VII. Kayyım Tayini Nedeniyle Tazminat 
452
VIII. İtiraz 
452
IX. Kayyımın Ücreti 
453
§ 15. BİLGİSAYARLARDA ARAMA 
453
I. Bilgisayarda Arama Hakkında Genel Bilgiler 
453
1. Bilgisayar Verisi 
453
2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilgisayarlarda Arama 
455
4. Bilgisayarlardan Elektronik Delil Elde Etme Yöntemi 
459
II. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar, Bilgisayar Programları ve Cep Telefonunda Arama Yapılması 
460
1. Bilgisayarda Arama Yapmanın Koşulları 
460
a. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunduğu İçin, Soruşturma Evresinin Başlamış Olması, Fakat Kovuşturmaya Geçilmemiş Olması Koşulu 
460
b. En Son Çare Olma Koşulu 
461
c. Hakim Kararı 
461
2. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar ve Bilgisayar Programı İle Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapma Yöntemi 
461
3. Bilgisayarın Hafızasındaki E–Mailler 
463
4. Şüphelinin Cep Telefonunda Arama Yapılması 
464
5. Özel Kişiler Tarafından Bilgisayarda İnceleme Yapılması Olasılığı 
465
6. Karar Türleri 
465
III. Bilgisayara Elkoyma ve Bilgisayarın Müsadere Edilmesi 
465
IV. Bilgisayarda Yapılan Arama Sonunda Elde Edilen Verinin Delil Olma Özelliği 
468
1. Sağlamlık Denetimi 
468
2. Bilgisayar Verisinin Delil Olmasının 11 Koşulu 
469
3. Türk Hukuku 
470
§ 16. İNTERNETE ERİŞİMİN ENGELLEMESİ VE İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI TEDBİRİ 
470
I. Koruma Tedbiri Olarak İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Kararı 
471
II. Yaşam Hakkı, Kişilerin Can ve Mal Güvenliğinin Korunması Nedeni İle İçeriğinin Çıkarılması Veya Erişiminin Engellenmesi 
471
III. Kişilik Haklarının Korunması Nedeni İle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi 
472
IV. Özel Hayatın Gizliliği Nedeni İle İçeriğe Erişimin Engellenmesi 
473
§ 17. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 
474
I. İletişimin Adli Amaçla Denetlenmesi Kavramı 
474
1. İletişimin Denetlenmesi Kararı Verilmesinin Koşulları 
474
a. Ceza Soruşturmasının Başlaması Koşulu 
474
b. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Koşulu 
475
c. İletişim Denetlemenin İstisnai ve “Son Çare” Olarak Kullanılması Koşulu 
477
d. Başka Kanunlarda Düzenlenen İletişimin Denetlenmesi Tedbirleri 
477
2. “İletişim” ve “Denetleme” Kavramları 
477
a. “Genel Yetki” İle Cumhuriyet Savcısının Yaptığı Araştırma, İletişimin Denetlenmesi Kapsamına Girmez 
477
b. Telekomünikasyon Yolu İle İletişim Kavramı 
479
c. İletişimin Dinlenmesi 
480
d. İletişimin Kayda Alınması 
481
e. “Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi” 
481
f. İletişimin “Tespiti” 
481
3. Mobil Telefonun Bulunduğu Yerin Tespiti 
482
4. İletişimi Denetlenebilen ve Denetlenemeyen Kişiler 
483
a. Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinde Denetleme 
483
b. İletişimi Denetlenebilen Kişiler 
484
c. İletişimi Denetlenemeyen Kişiler 
484
ca. Kendisinden Şüphelenilmeyen Kişi 
484
cb. Müdafiin İletişiminin Denetlenmemesi Kuralı 
485
cc. Tanıklıktan Çekinme Yetkisine Sahip Kişiler 
485
cd. Hakim Veya Cumhuriyet Savcısının İletişiminin Denetlenmesi Sorunu 
487
5. Dinleme, Kayda Alma ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Tedbirleri Uygulanabilen Katalog Suçlar 
487
a. CMK 135/8 Listesinde Yer Alan Suçlar 
487
b. Listede Yer Almayan Suçların Durumu 
489
c. Listeden Çıkartılan, Sonra Tekrar Eklenen Suçların Durumu 
489
6. “Kesintisiz” Denetleme Sorunu 
490
7. İletişimin Denetlenmesi Kararının İçeriği, Denetlemenin Süresi ve Gizlilik 
491
a. Hakim Kararının Veya Savcı Emrinin Muhtevası 
491
b. Yetkili Yargılama Makamı 
493
c. Gerekçe Gösterme Mecburiyeti 
493
d. Sulh Ceza Hakiminin İletişimin Denetlenmesi Kararına İtiraz 
494
e. Cumhuriyet Savcısının Emri İle Yapılan İletişim Denetleme 
494
f. Kararın Dosyada Bulundurulması Mecburiyeti 
495
g. Karar Alınmadan, Hat Sahibinin Rızası İle Yapılan İletişim Denetleme 
496
h. Tedbirin Süresi 
496
ı. Kararın Gizliliği 
497
II. İletişimin Denetlenmesinden Elde Edilen Delillerin Niteliği 
498
1. Denetlemeden Elde Edilen Delillerin Niteliği 
498
2. Katalogda Yer Almayan Bir Suçta; Dinleme, Kayda Alma Sinyal Bilgisinin Değerlendirilmesi, Kanuna Aykırıdır; İletişimin Tespiti Yapılabilir 
500
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi 
500
III. İletişimin Denetlenmesi Kararlarının Yerine Getirilmesi 
501
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemi 
501
a. İletişimin Denetlenmesinin Gerçekleştirilmesi 
501
b. Denetlemenin Yapılacağı Yer 
502
2. Kayıtların Metin Haline Getirilmesi 
502
IV. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Son Verilmesi ve Kayıtların İmha Edilmesi 
503
V. İletişimi Denetlenen Kişiye Bilgi Verilmesi 
504
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Bilgiler 
505
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemlerinden Tesadüfen Elde Edilen Delil, Sadece CMK 135/8 Kapsamındaki Suçlarda Kullanılabilir 
505
2. Tesadüfen Elde Edilen Suç Şüphesinin, “Soruşturma Başlatmak İçin Kullanılması” Sorunu 
505
§ 18. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 
507
I. Gizli Soruşturmacı Kavramı 
507
1. Gizli Soruşturmacı 
507
2. Gizli Soruşturmacının Statüsü 
508
3. X Muhbir 
508
II. Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi 
509
1. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunması 
509
2. Başka Surette Delil Elde Edilememesi 
509
3. Hakim Kararı 
510
4. Soruşturmacının Kimliğinin Değiştirilmesi 
510
5. Gizli Soruşturmacının Araştırmakla Görevlendirilebileceği Suçlar 
510
6. Kararın Verilmesi 
511
7. Kararın Saklanması 
511
III. Gizli Soruşturmacının Topladığı Deliller 
511
1. Koruma Tedbiri Uygulama Yasağı 
511
2. Soruşturmacının Suç İşlememesi Kuralı 
512
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi ve Tesadüfi Delil Yasağı 
513
IV. Gizli Soruşturmacının Topladığı Delillerin Duruşmada İkame Edilmesi 
513
§ 19. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 
514
I. Teknik Araçlarla İzleme Kararı Verilmesinin Koşulları 
514
1. Soruşturma Başlatılması Mecburiyeti 
515
2. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebi Bulunması Koşulu 
515
3. Başka Suretle Delil Elde Edilememesi Koşulu 
515
4. Katalog Suçlar 
516
II. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Verilmesi ve Uygulanması 
517
1. Cumhuriyet Savcısının İstemi 
517
2. Hakimin Kararının İçeriği 
518
3. Süre 
519
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Uygulanması 
519
5. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı Kuralı ve Tesadüfi Delil Sorunu 
519
III. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtları 
520
1. Karşılıklı Konuşmaların Gizlice Kayıt Edilmesi 
520
2. Özel Kişilerin Yaptığı Video Kayıtları 
522
3. Eşler Arasında Yapılan Gizli Band Kayıtları 
523
4. Özel Kişinin Getirdiği Hukuka Aykırı Delile İlişkin Görüşümüz 
523
5. Resmi Makamlar Tarafından Yapılan, Teknik Takip Dışındaki Gizli Kayıtlar 
523
a. MOBESE Kameralarındaki Görüntüler 
523
b. İfade Alma Kayıtları 
524
c. Tutuklunun Bilgisi Olmadan Ses Veya Görüntüsünün Kaydedilmesi 
525
6. İnsan Kulağı İle Yapılan Gizli Dinlemeden Veya Radyo İle Yapılan Konuşmaların Dinlenmesinden Elde Edilen Deliller 
525
§ 20. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 
526
I. Tazminat İstemi 
526
1. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 
526
2. Tazminat İsteme Hakkını Bildirme Mecburiyeti 
526
3. Süre Koşulu 
527
4. Başvurulacak Mahkeme 
527
5. İstem Dilekçesi 
528
6. İstemin Kabul Açısından Reddi 
528
7. Tazminat İsteyemeyenler 
528
II. Tazminat Davasının Konusu 
529
1. Kanunda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalama ve Tutuklama 
530
a. Yakalama 
530
b. Tutuklama 
531
c. Tutukluluğun Devamına Karar Verme 
531
d. Gözaltı Süresi İçinde Hakim Önüne Çıkarılmama 
533
e. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan Veya Hatırlatılan Haklarından Yararlanma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklama 
533
f. Tutuklanan Kişinin Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmaması ve Makul Sürede Hakkında Karar Verilmemesi 
533
g. Yakalandıktan Veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Veya Beraat Kararı Verilmesi 
534
h. Mahkum Olan Kişinin Gözaltı Veya Tutukluluk Süresinin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması Veya Sadece Adli Para Cezasını Gerektiren Suçtan Dolayı Yakalanan Veya Tutuklanan Kişi 
535
ı. Yakalama Veya Tutuklama Nedeninin Veya Suçlamanın Bildirilmemesi 
535
i. Yakalandığı Veya Tutuklandığının Yakınlarına Bildirilmemesi 
535
2. Kanuna Aykırı Arama ve Elkoyma 
535
III. Tazminat Muhakemesi 
535
1. Dava Hakkı 
535
2. İstemin Kabulü 
536
3. İstemin Değerlendirilmesi 
536
4. Mahkemenin Karar Verme Usulü 
536
5. Maddi ve Manevi Tazminat, Avukatlık Ücreti 
536
a. Maddi Tazminat 
536
b. Manevi Tazminat 
537
c. Avukatlık Ücreti 
537
6. Kanunyolu: İstinaf 
537
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu 
537
1. Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Geri Alma 
537
2. Müfteriye Rücu 
538
3. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına Rücu 
538
§ 21. DELİLLER 
540
I. İspat Kavramı ve Deliller 
540
1. İspat Kavramı 
540
a. İspat Açısından Delillerin Rolü 
540
b. İspatın Nispiliği 
542
c. Şüpheden Sanığın Faydalanması 
543
2. İspat Konusu 
544
a. İspat Edilmesi Gereken Olay 
544
b. İspatına İhtiyaç Olmayan Hususlar ve İstisnaları 
545
3. Kimin Neyi İspat Edeceği Meselesi 
546
a. Mahkemenin Delilleri Kendiliğinden Araştırması Kuralı 
546
b. İspat Külfeti 
546
4. Delillerin Özellikleri 
547
a. Delil Gerçek Olayı Temsil Edici Olmalıdır 
547
b. Mantık Kurallarına Uygun Olmalıdır 
547
c. Konu İle İlgili Olmalıdır 
548
d. Delil Hukuka Uygun Olmalıdır 
548
e. Deliller Müşterek Olmalıdır 
549
f. Bilimsel Deliller 
549
5. Delillerin Sınıflandırılması 
550
II. Beyan Delili: Tanıklık 
552
1. Tanık Beyanı 
552
2. Tanığın Gelme Yükümü Ve Zorla Getirilmesi 
553
3. Tanığın Hakları 
555
4. Tanıklıktan Çekinme 
555
a. Kendisi ve Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme: “Nemo Tenetur” Kuralı 
555
b. Akrabalık 
556
c. Meslek Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 
557
d. Devlet Sırrı İle İlgili Tanıklık 
559
e. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi 
560
f. Tanıklıktan Sebepsiz Çekinme 
560
5. Tanığa Yemin Verilmesi 
561
a. Yemin Verilmeyen Tanıklar 
561
b. Tanığa Yemin Verilmesi 
562
6. Tanıkların Dinlenmesi 
564
7. Yüzleştirme 
566
8. Tanık Dinlemede Görüntü ve Ses Kaydı (SEGBİS) 
566
9. Tanığın Tekrar Dinlemesi 
568
10. Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler 
568
11. Tanığın Korunması 
569
III. Belirti Delilleri 
576
1. Belirti Kavramı 
576
2. Belirti Delilinin Duruşmada İkamesi 
578
IV. Belge Delilleri 
578
1. Delil Olabilen Belgeler: Vesika, Senet, Belge 
578
2. Belgenin Sağlamlığı 
578
3. Yazılı Belge 
579
4. Şekil Tespit Eden Belge 
580
5. Ses ve Görüntü Tespit Eden Belge 
580
7. Belge Delillerinin Duruşmada İkamesi 
581
V. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delille İspat 
581
1. Kanuna Aykırı Elde Edilen Delili Yasaklamanın Amacı 
581
2. Terminoloji “Kanuna Aykırılık”, “Hukuka Aykırılık” ve “Hukuka Uygunluk” 
582
3. Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller Konusundaki Görüşler 
583
a. Konusu Bakımından Yasaklanmış Olan Deliller 
583
b. Özel Hayatın Korunması Amacı İle Yasaklanan Deliller 
583
c. Elde Edilmesinde Uygulanan Metod Dolayısıyla Yasaklanan Deliller 
584
4. Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Delillerin Kullanılıp Kullanılamayacağı Konusundaki Görüşler 
585
a. Mutlak Yasak Görüşü 
585
b. Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılmasını Kabul Eden Görüş 
585
c. Belirli Hallerde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılmasını Kabul Eden Görüş 
585
ca. Sanık Hakları Teorisi 
585
cb. Korunan Hukuki Menfaat Görüşü 
587
cc. Hukuka Aykırılığın Adil Yargılama Hakkını İhlal Etmemesi 
588
cd. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller 
594
5. İstisnai Hallerde Kullanılabilen Kanuna Aykırı Yöntemle Elde Edilen Deliller 
595
6. Hukuka Uygun Olarak Elde Edilen Delilin, Başka Bir Davada Kullanılamaması Kuralı 
596
7. Yabancı Ülkede Türk Kanunlarına Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Deliller Açısından İstisnalar 
596
8. Delil Yasaklarının Uzak Etkileri Sorunu 
596
9. Delilin Dosyadan Çıkartılması Sorunu 
598
10. Kanaatimiz 
599
VI. Hukuka Aykırı Bir Şekilde Elde Edilen Delillere Örnekler 
602
1. Kanuna Aykırı Olarak Durdurma 
602
a. Yakalanan Kişinin Haklarını Öğrenme Hakkı’nın İhlali 
604
b. Yakalanan Kişinin Susma Hakkının İhlali 
604
c. Yakalanan Kişinin İsnadı Öğrenme Hakkının İhlali 
604
d. Yakalanan Kişinin Hakim Önüne Çıkarılma ve Sorguya Çekilme Hakkının İhlali. 
605
4. İfade Alma İlgili Kurallara Aykırılık 
605
a. İfade Alma Veya Sorgu Sırasında Müdafiin Hazır Bulunmaması 
605
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüştürülmemesi 
605
c. “Yasak Sorgu Yöntemlerinin Uygulanmamasını Talep Etme” Hakkı 
605
d. “İfade Alma Sayılmayan” Konuşmaların Akibeti 
606
e. Hakların Kullandırılmamasının Sonucu 
606
İKİNCİ KİTAP:
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İLK DERECE MUHAKEMESİ
§ 22. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ 
609
I. Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Morfolojik Prensipler 
609
1. Organiklik Prensibi 
609
a. Derece 
610
b. Evre 
610
c. Aşama 
611
d. Bölüm 
611
e. Hadise 
611
2. Gelişme Prensibi 
611
3. Uygunluk Prensibi 
612
4. CMK’nın Soruşturma ve Kovuşturma Evreleri 
612
II. Bizim Kabul Ettiğimiz Muhakeme Şeması 
612
1. Suça İlişkin Araştırma İşlemleri 
613
2. Kısa Soruşturma 
613
3. Ara Soruşturma (İddianamenin Kabul Veya İadesi Aşaması) 
614
4. Kovuşturma Evresi 
615
§ 23. SORUŞTURMA EVRESİ 
616
I. Soruşturma Evresinin Organları 
616
II. Soruşturma Evresinin Özellikleri 
617
III. Suçun İşlendiğinden Bilgi Edinme 
619
1. Suçun Öğrenilmesi ve Soruşturmaya Başlama 
619
2. Araştırma Yaparak Kendiliğinden Öğrenme 
619
3. Şikayet ve Benzeri Kurumlar 
620
4. İhbar 
620
5. Gizli Haber Verme 
621
6. Suç Duyurucu Rapor 
621
7. Şüpheli Ölümün İhbarı 
621
8. Medya’nın Suç Haberi Toplaması ve Sanık Hakları 
622
IV. Ceza Soruşturmasının Başlaması 
623
1. Ceza Soruşturması 
623
2. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK) 
624
V. Araştırma Mecburiyeti 
626
1. Araştırma Mecburiyeti Kavramı 
626
2. Adli Görevlerin Başlaması 
626
VI. Adli Araştırmalar ve Koruma Tedbirleri 
627
§ 24. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI 
627
I. Ceza Muhakemesi Şartı Kavramı 
627
II. Ceza Muhakemesi Şart ve Engelleri 
628
1. Şikayet Şartı 
628
a. Şikayet Kavramı 
628
c. Şikayetin Gayesi 
629
d. Şikayetin Belli Bir Formülü Yoktur 
630
e. Fiil Şikayet Edilir 
630
f. Yazılı Şekil Şartı 
631
g. Şikayetin Sirayeti Ve Şikayet Hakkı 
631
h. Şikayet Süresi 
633
ı. Şikayet Hakkından Vazgeçme 
634
i. Şikayetin Uzlaştırma İle İlişkisi 
636
j. Yabancı Devletin Şikayeti 
636
2. Yazılı Başvuru Şartı 
636
3. İstem (Talep) Şartı 
639
4. Mütalaa Şartı 
639
5. İzin Şartı 
641
6. Kamu Yararı Şartı 
642
7. Diplomatlık Dokunulmazlığının Kalkması Şartı 
642
8. Yasama Dokunulmazlığı 
643
9. Kamu Görevlisi Dokunulmazlığının Kalkması Şartı 
644
a. Memur Dokunulmazlığı 
644
b. Sağlık Personeli Dokunulmazlığı 
645
c. Hakimlik Dokunulmazlığı 
645
d. Savcılık Dokunulmazlığı 
646
e. Avukatlık Dokunulmazlığı 
646
f. Noterlik Dokunulmazlığı 
646
g. Askerlik Dokunulmazlığının Kalkması Şartı 
646
h. Seçim Dokunulmazlığının Kalkması Şartı 
648
ı. Karşılıklılık Şartı 
648
10. Şüphelinin Hayatta Olması Şartı 
649
11. Sanığın Çocuk Veya Akıl Hastası Olmaması Şartı 
649
12. Kabahatüstü (Suçüstü) Yakalanma Şartı 
650
13. Ceza Muhakemesi Şartı Olarak Görev 
650
14. İddianamenin Hukuken Geçerli Olması Şartı 
650
15. Uzlaşma Veya Önödeme Teklif Edilmesi Şartı 
651
a. Uzlaşma Teklif Edilmesi 
651
b. Önödeme Usulünün Denenmesi 
651
16. Asıl Ceza Davasının Süresinde Açılması Şartı 
651
17. Dava Zamanaşımının Dolmuş Olmaması Şartı 
652
18. Bekletici Meselenin Çözülmesi Şartı 
652
19. Sanığın Türkiye’de Bulunması Şartı 
652
20. Gaipliğin Kalkması Şartı 
652
21. Durma Sebebinin Kalkması Şartı 
653
22. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması Şartı 
653
23. Yargı Bulunmaması Şartı (Ne Bis in Idem) 
653
24. Yeni Delil Veya Yeni Olay Meydana Çıkması Şartı 
654
III. Ceza Muhakemesi Şartı Sayılmayan Haller 
654
§ 25. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ 
654
I. Suçu Araştırma Yetkisi 
654
1. Genel Yetki ve Özel Yetki 
654
2. Doğrudan Araştırma ve Dolayısıyla Araştırma 
655
3. Re’sen Delil Araştırma 
655
II. İfade Alma Veya Sorgu İçin Çağrı, Zorla Getirme 
656
1. İfadesi Alınacak Kişinin Davetiye İle Çağırılması 
656
a. Davetler 
656
b. Kolluğun Davet Etme Yetkisi 
657
2. Zorla Getirme 
658
a. Zorla Getirme Kişi Özgürlüğünü Kısıtlar 
658
b. Şüphelinin Zorla Getirilmesi 
658
c. Sanığın Duruşma İçin Zorla Getirilmesi 
659
d. Tanığın Zorla Getirilmesi 
660
e. Bilirkişinin Zorla Getirilmesi 
661
III. İfade Alma ve Sorgu. 
661
1. “İfade Alma” ve “Sorgu” Kavramları 
661
2. Yakaladıktan Sonra İfade Alma, Gözaltında Tutulan Şüphelinin Veya Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması 
662
a. Yakalama Sonrası İfade Alma 
662
b. Gözaltına Alınan Şüphelinin İfadesinin Alınması 
662
c. Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması 
663
3. İfade Alma Sayılan ve Sayılmayan Sorular 
663
4. Kimlik Tespiti 
665
5. Suçlamanın Bildirilmesi 
665
6. Müdafi Seçme ve Baro Tarafından Görevlendirilmesini İsteme, Hukuki Yardımdan Yararlanma Hakları ve Bunların Bildirilmesi 
666
7. Hakların Bildirilmesi ve Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu 
667
a. Hakların Bildirilmesi 
667
b. Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu 
668
8. Yakınlarına Haber Verme Mecburiyeti 
669
9. Lehe Delil Toplanmasını İsteme Hakkı 
669
10. Susma Hakkı 
670
a. Susma Hakkı Pasif Haklardandır 
670
b. Susma Hakkının Bilinip Bilinmemesi Sorunu 
670
c. Susma Hakkı Bildirilmesinin İstisnası Yoktur 
671
d. Bazı Tali Ceza Davalarında Susma Hakkı Bildirilmesi Gerekmez 
671
e. Müdafiin İfade Alma Sırasındaki Konumu 
671
11. İfadenin Sesli ve Görüntülü Olarak Kaydedilmesi Mecburiyeti (SEGBİS) 
672
12. İfade Alma Veya Sorgu Oturumu 
672
13. İfade Veya Sorgu Tutanağı 
672
14. Şüphelinin Beyanının Özgür İradesine Dayanması 
673
a. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller 
673
b. Kötü Davranma 
674
c. İşkence 
674
d. İlaç Verme 
674
e. Yorma 
674
f. Aldatma 
674
g. Cebir Veya Tehditte Bulunma 
674
h. Bazı Araçları Kullanma 
674
ı. Kanuna Aykırı Yarar Vaat Etme 
675
15. Yasak Usuller “Mutlak Delil Yasağı” Oluşturur 
675
16. Kolluğun İkinci Kez İfade Alması Yasaktır 
676
IV. Keşif 
676
1. Keşif İlk Derece Mahkemesi Tarafından Yapılır 
676
3. Keşif Kararı ve Keşfin Yapılması 
677
4. Keşifte Hazır Bulunabilenler 
678
V. Yer Gösterme 
679
1. Oluşumu 
679
2. Kendisini Suçlamama Hakkı 
679
3. Yer Göstermenin Yapılması 
680
4. Hükümlü ve Tutukluya Yer Gösterme İşlemi Yaptırılması 
680
VI. Teşhis 
680
1. Kavram 
680
2. Aleyhe Delil Verme Yasağı ve Sıraya Dizme Usulü 
681
3. Resimden Teşhis 
682
4. Müdafiin Konumu 
682
a. Teşhiste Hakların Bildirilmesi 
683
b. Duruşmada Yüzleştirme ve Teşhis Hakkında 
683
5. Teşhiste Yapılan Hukuka Aykırılık Örnekleri 
684
VII. Gözlem Altına Alınma 
685
VIII. Beden Muayenesi 
687
1. Beden Muayenesi Tedbirinin Amacı 
687
2. Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 
690
a. İç Beden Muayenesi 
690
b. Karar Verme Yetkisi, Karara İtiraz ve Yasaklanan Deliller 
690
c. Hakim Kararı Alınmasına Rağmen İlgilinin Muayeneye Rıza Göstermemesi 
691
d. Sağlık İçin Zararlı Olmama Koşulu 
693
e. İşlemi Yapabilen Kişiler 
693
f. Cezanın Ağırlığı Koşulu 
694
g. Şüphelinin Dış Beden Muayenesi 
695
3. Alkol Muayenesi 
695
4. Mağdur ve Diğer Kişilerin İç ve Dış Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 
697
5. Çocuğun Soybağının Tespiti İçin Karar 
699
6. Tanıklıktan Çekinme Sebepleri İle Muayeneden Veya Vücuttan Örnek Alınmasından Kaçınma 
700
7. Kadının Muayenesi 
701
8. Beden Muayenesi ve Aleyhe Delil Vermeye Zorlanamama Yasağı 
701
IX. Moleküler Genetik İncelemeler ve DNA Veri Bankaları 
702
1. Moleküler Genetik İncelemelerin Taşıdığı Özellikler 
702
2. Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Koşulları 
703
3. Yargıtay Kararlarında Moleküler Genetik İncelemeler 
708
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü 
710
5. DNA Veri Bankaları 
713
6. DNA Veri Bankaları Konusunda Uluslararası Düzenlemeler 
715
a. Avrupa Konseyi 
715
b. Prüm Sözleşmesi 
715
c. Mukayeseli Hukuktaki Diğer Düzenlemeler 
716
X. Fizik Kimliğin Tespiti 
718
1. Kavram 
718
2. Fizik Kimlik Bilgilerinin Yok Edilmesi 
719
3. Teşhise Yarayan Kayıtlar 
719
XI. Parmak izinin kayda alınması 
720
1. Kavram 
720
2. Parmak İzleri Kayıt Altına Alınabilen Kişiler 
720
3. Sistemde Yer Alan Parmak İzi Kayıtlarının Kullanılması 
721
4. Sisteme Kayıtlı Olan Parmak İzlerinin ve Fotoğrafların Silinmesi 
722
5. Fotoğrafların Polis Hukukuna Göre Kayda Alınması 
722
6. Polis Hukuku Amaçlı Kayıtlar İle Ceza Muhakemesi Amaçlı Kayıtlar Arasındaki Fark 
722
XII. Ölünün Beden Muayenesi 
724
1. Ölünün Kimliğini Belirleme 
724
2. Otopsi 
724
3. Yeni Doğanın Cesedinin Adli Muayenesi 
725
4. Zehirlenme Şüphesi 
725
§ 26. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ 
725
I. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 
725
1. Soruşturmasının Sona Ermesi 
725
2. Maddi Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 
726
3. Hukuki Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 
726
4. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Türleri 
726
a. Takdirilik Sistemi Kapsamında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 
726
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sonrasında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 
727
c. Uzlaştırma Gerçekleşince Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 
727
d. Önödemedeki KYOK 
727
5. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Bildirilmesi 
727
6. Kararın Kesin Hüküm Etkisi 
727
II. “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara” İtiraz 
728
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz 
728
2. Suçtan Zarar Görenin İtiraz Yetkisi 
729
3. Şüphelinin İtiraz Etme Yetkisi Sorunu 
730
4. Şüphelinin Hukuki Konumu 
730
5. İtiraz Yöntemi 
730
6. İncelemenin Yapılması 
730
7. Verilebilen Kararlar 
731
8. Takdirilik Sistemi 
732
9. Muhakemenin Dirilmesi 
732
10. Etkin Soruşturma Yapılmaması Üzerine Yeniden Soruşturma Açılması 
732
III. Kamu Davası Açmak Üzere İddianame Düzenlenmesi 
733
§ 27. KAMU DAVASININ AÇILMASI 
733
I. Kamu Davası Kavramı ve Kamu Davası Açılmasındaki Sistemler 
733
1. Kamu Davası 
733
2. Kamu Davası Açmada Mecburilik ve Takdirilik Sistemleri 
734
II. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi 
734
1. CMK 171/1 Kapsamında Savcının Takdir Yetkisi 
734
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
735
a. CMK 171/2 Kapsamındaki Takdir Yetkisinin Koşulları 
735
b. Yeterli Şüphenin Varlığı Koşulu 
736
c. Önödeme ve Uzlaştırmanın Önceliği 
736
d. CMK 171/3. Fıkradaki Diğer Koşullar 
736
e. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz 
737
f. Deneme Süresinde Verilen Kararlar 
737
g. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Hakkındaki Görüşümüz 
737
3. Kamu Davası Açma Mecburiyeti 
738
4. Araştırma Mecburiyeti 
739
5. Mecburilik Sisteminin Uygulanma Koşulu 
739
6. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesinin Yarar ve Zararları 
740
7. Kamu Davasının Kendiliğindenliği ve Devamlılığı 
741
III. İddianamenin Düzenlenmesi ve Mahkemece İncelenmesi 
741
1. Delillerin Yeterli Şüphe Oluşturması 
741
2. Görevli ve Yetkili Mahkemeye Hitaben Düzenlenme 
741
3. İddianamede Yer Alması Gereken Diğer Hususlar 
741
IV. İddianamenin İadesi 
742
1. CMK 170. Maddeye Aykırı Olarak Düzenlenen İddianame Kavramı 
742
2. Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Bir Delilin Toplanmamış Olması Kavramı 
743
3. Önödeme Veya Uzlaştırma Ya da Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmaması 
743
a. Önödeme Uygulanmaması 
743
b. Uzlaştırma Teklif Edilmemesi 
744
c. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmaması 
744
d. İzin veya Talep Koşulunun Yerine Getirilmemesi 
744
4. Yargıtay’ın İddianamenin İadesi İle İlgili Kararları 
744
a. Tavsif Hatası 
744
c. Kimlik Bilgilerinin Eksik Olması İade Nedeni Olmaz 
745
d. Sağlık Raporu Alınmaması 
745
e. İfade Almadan İddianame Düzenlenmesi Mümkündür 
746
f. Görevsizlik Veya Yetkisizlik Nedeni İle İade Kararı Verilemez 
747
g. Eksik Soruşturma İade Nedeni Değildir 
748
h. Etkin Pişmanlık İşlemlerinin Yapılmaması İade Nedenidir 
748
5. Otomatik Kabul 
749
6. İade Sonrası Savcılık İşlemleri 
749
7. İddianamenin İadesi Yolunun Kapanması 
749
8. İddianamenin İadesi Kararına Karşı Kanun Yolu 
750
V. İddianamenin Kabulü Kararı; Kamu Davasının "Açılmış Olması". 
750
1. Kamu Davasının Açılmış Olması 
750
2. Kovuşturma İşlemleri 
751
3. Kovuşturma Evresinin Özellikleri 
751
a. Sözlülük 
752
b. Açıklık 
752
c. Bağlılık 
752
d. Yüze Karşılık 
752
4. Kovuşturma Evresinin Aşamaları 
752
§ 28. DURUŞMA HAZIRLIĞI 
752
I. Duruşma Gününün Belirlenmesi 
752
II. Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması 
753
1. Çağrı Kavramı 
753
2. Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması 
753
3. Duruşma İçin Zorla Getirme 
754
4. Tutuklu Sanığın Duruşmaya Çağrılması 
754
5. Çağrıyı Yapma Yetkisi Mahkemeye Aittir 
754
6. Mahkemenin Re'sen Tanık Veya Bilirkişi Çağırma Yetkisi Düzenlenmemiştir 
755
III. İddianamenin Tebliği 
755
1. Kabul Edilen İddianamenin Tebliği 
755
2. Taslak İddianamenin Tebliğ Edilmemesi Sorunu 
755
3. Savunma Hazırlama Süresi 
756
a. Koruyucu Süre 
756
b. Süreye Uymamanın Yaptırımı 
757
c. Savunmayı Hazırlamak İçin Verilen Sürenin "Yeterli" Olması Gerekir 
757
IV. Sanığın Tanık veya Bilirkişi Davet Ettirmek, Savunma Delili Toplanmasını İstemesi 
758
1. Duruşma Hazırlığında Savunma 
758
2. Duruşma Hazırlığının Delil Toplama Bölümü 
758
3. Tanığın Duruşmaya Çağrılması 
758
4. Bilirkişi Veya Uzmanın Davet Edilmesini İstemek 
759
5. Sanığın Delil Toplanması İstemi Hakkında Verilen Karar 
759
6. Cumhuriyet Savcısına Bildirim 
759
7. Savunma Tanıklarının İddia Makamına Bildirilmesi 
759
8. İddia Tanıklarının Savunma Makamına Bildirilmesi 
760
V. Duruşma Hazırlığında İstinabe ve Keşif 
760
1. İstinabe 
760
2. Naiple Veya İstinabe Yoluyla Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi 
761
a. Hastalık Veya Malullük Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme 
761
b. Konutunun Yargı Çevresi Dışında Olması Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme 
762
c. Davayı Gören Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleyememesi 
762
3. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği Kullanılarak Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi (SEGBİS) 
763
4. Tanık Veya Bilirkişilerin Dinleneceği Günün Bildirilmesi 
763
5. Duruşma Hazırlığında Yapılan Keşif ve Muayene 
764
§ 29. DURUŞMANIN YAPISI 
765
I. Duruşmanın Açıklığı 
765
1. Muhakeme Hukuku İşlemlerinin Açıklığı 
765
a. Gizli Yapılan İşlemler 
765
b. Kimlik Bilgilerinin Gizliliği 
766
2. Açıklığın Kaldırıldığı Haller 
767
a. Duruşmanın Kapalı Yapılmasının Kararı 
767
b. Kapalılık Kararının Gerekçesi 
767
c. Kapalı Duruşmada Hazır Bulunma İzni 
767
d. Zorunlu Kapalılık 
767
e. Ses ve Görüntü Alıcı Alet Kullanma Yasağı 
768
f. Duruşmanın Açıklığı İlkesinin İhlalinin Yaptırımı 
768
3. Basın Özgürlüğü ve Aleniyet 
769
a. Basın Özgürlüğünün Sınırları 
769
b. Açık Duruşmanın İçeriğinin Yayımlanmasının Yasaklanabilmesi 
770
II. Duruşmaya Ara Vermeme Kuralı 
771
1. Duruşmanın Kesiksizliği 
771
2. Duruşmaya Ara Verilebilen İstisnai Haller 
771
3. Ara Verilmesini İsteme Hakkının Sanığa Bildirilmesi Mecburiyeti 
772
4. Ek Savunma İçin Süre Verilmesi 
773
III. Duruşmanın Düzeninin Sağlanması 
773
1. Duruşmada Düzeni Sağlama Görevi 
773
2. Salondan Çıkarma Yetkisi ve Disiplin Hapsi 
773
3. Sanığın Dışarı Çıkarılması ve Duruşmanın Yokluğunda Sürdürülmesi 
774
4. Duruşma Sırasında İşlenen Suç 
775
IV. Duruşmada Hazır Bulunan Süjeler 
775
1. Hakim 
775
a. Hakimin Değişmemesi Kuralı 
775
b. Mahkeme Başkanının Diğer Görevleri 
776
ba. Şekil Bakımından İdare İşlemleri 
776
bb. Sanığın Sorgusunu Yapmak 
777
bc. Delillerin Ortaya Konmasını Yönetmek 
777
2. Cumhuriyet Savcısı 
777
a. Duruşma Savcısı 
777
b. Birden Çok Savcı Veya Müdafi 
778
3. Zabıt Katibi 
779
4. Tercüman 
779
a. Muhakemenin Dili 
779
b. Tercümanın Görevlendirilmesi 
780
c. Engelli Sanıkların Tercümanı 
780
d. Tercümana Ödenen Ücret 
780
e. Sanığın İstemi Üzerine Görevlendirilen Yardımcı Tercüman 
780
f. Tercüman Listeleri 
780
5. Müdafi 
781
a. Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunma Yükümü 
781
b. "Duruşmaya Gelmeyerek Savunma" Girişimleri 
782
c. Sanık Hazır Bulunmasa Da Müdafii Hazır Bulunmaya Yetkilidir 
782
d. Sanığın Temsil Edilmesi 
782
6. Sanık 
783
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması ve İstisnaları 
783
aa. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Mecburiyeti 
783
ab. Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı Verilmesi 
783
ac. Sorgu Yapmadan Davanın Gıyapta Bitirilebileceği Haller 
783
ad. Sanığın Duruşmanın Devamı Süresince Hazır Bulunması İçin Alınan Tedbirler 
784
ae. Davanın Sanığın Yokluğunda Bitirilebileceği Haller 
785
af. Yoklukta Duruşma 
785
ag. Sanığın Duruşma Salonundan Çıkarılması Kararı 
785
b. Duruşmada Hazır Bulunmaktan Bağışık Tutulma 
785
ba. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Temel İlkedir 
785
bb. Müdafiin Yetkili Kılınmış Olması Gerekir 
786
bc. Bağışık Tutulan Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu 
786
bd. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği İle Sorgu (SEGBİS) 
786
be. Tutuklu Sanıkların Durumu 
788
bf. Yurt Dışında Bulunan Sanıkların Durumu 
788
c. Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmalarda Eski Hale Getirme 
788
d. Sanığı Duruşmaya Getirmek İçin Yakalama Emri Verilmesi 
789
§ 30. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ 
789
I. Duruşmanın Açılması ve Başlatılması 
789
1. Duruşmanın Başında Yapılan İşlemler 
789
a. Duruşmanın Açılması ve Bir Başka Güne Bırakılması 
789
b. Duruşmanın Açılması ve Duruşmanın Başlaması Arasındaki Fark 
790
c. Duruşmanın Başlaması ve Yapılan İşlemler 
790
2. Tanıkların, Bilirkişilerin ve Uzmanın Yoklaması 
791
3. Duruşmaya Başlama Kararı 
791
4. İddianamenin Kabulü Kararının Okunması 
791
5. Sanığın Kimliğinin Tespiti 
792
6. Sanığa suçlamanın anlatılması 
792
a. Sanığa iddianın anlatılması 
792
b. İddianame Yerine Geçen Belge 
793
c. Yetkisizlik Kararının Bildirilmesi 
794
7. Önödemenin Veya Uzlaşmanın Hatırlatılması 
794
8. İlk Talî Davaların Açılması 
794
II. Duruşmada Yapılan Sorgu 
795
1. Sorgunun Önemi 
795
2. Sorgu Yöntemi 
796
III. Delillerin Ortaya Konulması ve Delil İkamesi İsteminin Reddi 
797
1. Delil İkamesi İsteminin Reddi 
797
2. Delilin Ortaya Konmasının Reddi Kararının Gerekçesinin Yazılması Mecburiyeti 
798
3. Delilin Ortaya Konmasından Vazgeçilmesi 
798
4. Delil Veya Olayın Geç Bildirilmesi Ret Sebebi Olmaz 
799
5. Mazeretsiz Gelmeyen Sanığın Yokluğunda Ortaya Konulan Deliller 
799
IV. Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu 
800
V. Esas Hakkında Mütalaalar 
800
1. Soruşturma Evresinde Tarafların Görüşlerinin Alınması 
800
2. Kovuşturma Evresinde Verilen Kararlar Öncesinde Görüş Alma 
800
3. Esas Hakkındaki Mütalaa 
801
4. Tartışmada Söz Alma Sırası 
801
5. Tartışmanın İçeriği 
801
6. Cevap Verme Hakkı 
802
VI. Sanığın Son Söz Hakkı 
802
VII. Hüküm Vermek İçin Müzakere 
803
1. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Müzakeresi 
803
2. Müzakerenin Yönetimi ve Oyların Toplanması 
804
VIII. Kararlarda Oybirliği Veya Oyçokluğu 
804
1. Kararların Oylanması 
804
2. Karşı Oy ve Gerekçesi 
805
§ 31. HÜKÜM 
805
I. Hüküm Kavramı 
805
1. Hüküm Vermenin Kolektif Oluşu 
805
2. Çelişme 
806
3. Mütalaa Niteliğinde Hüküm 
806
4. Karar Niteliğinde Hüküm 
807
5. Kesin Hüküm 
808
6. Hükmün Mecburiliği Meselesi 
809
II. Hükmün Unsurları 
809
1. Maddi ve Hukuki Mesele 
809
2. Hükmün “Sonuç” Kısmı 
810
3. Gerekçeli Karar ve Kısa Karar 
811
III. Gerekçe Kavramı; Hükmün Gerekçesi 
811
1. Gerekçe Kavramı 
811
a. Psikolojik Anlamdaki Hükmün Gerekçesi 
811
b. Gerekçenin Yararları 
812
c. Gerekçelerin Zararları 
812
d. Yazılı Hukuk ve AİHM Kararlarındaki Durum 
812
2. Gerekçede Bulunması Gereken Noktalar 
813
3. Kararların Gerekçeli Olması 
814
4. Hükmün Gerekçesi 
815
a. Mahkumiyet Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar (CMK 230/1) 
815
b. Beraat Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar 
815
c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar 
815
IV. Hükmün Konusu 
816
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesi 
816
2. Fiili Nitelendirmede Mahkemenin Serbest Olması 
817
3. Tavsif Değişikliği 
818
a. Tavsif Nedeni İle Ek Savunma Verilmesi 
818
b. Bildirimlerin Hem Sanığa, Hem de Müdafie Yapılması 
820
V. Hakimin Kararını Duruşmaya Getirilmiş ve Huzurunda Tartışılmış Delillere Dayandırma Mecburiyeti 
820
1. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi 
820
2. Sözlülük İlkesi 
821
VI. Delillerin Hakimin Vicdani Kanaati İle Serbestçe Takdir Edilmesi 
821
1. Vicdani Delil Sistemi 
821
2. Delillerin Değerlendirilmesi (Takdiri) 
822
a. Delillerin Sağlamlık Bakımından Değerlendirilmesi 
822
b. Delillerin “Hukuka Uygunluk” Bakımından Değerlendirilmesi 
822
3. Sübut Konusunda Hüküm Faaliyeti 
822
4. Tecrübe Kaidesi İle İlgili Faaliyet 
823
5. Karine 
823
VII. Hüküm fıkrası 
824
1. Hükmün "Türk Milleti Adına" Verilmesi 
824
2. Hükmün Başında Yazılacak Noktalar 
824
3. Hükmün Gerekçesinin En Geç Onbeş Gün İçinde Dava Dosyasına Konulması 
825
4. Karar ve Hükümlerin Bunlara Katılan Hâkimler Tarafından İmzalanması 
825
§ 32. HÜKÜM TÜRLERİ 
825
I. Beraat Kararı 
825
1. Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması 
825
2. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması 
826
3. Yüklenen Suç Açısından Failin Kast Veya Taksirinin Bulunmaması 
826
4. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen, Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması 
826
5. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması 
826
6. Derhal Beraat Kararı Verilebilen Durumlar 
828
II. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 
828
1. Kusur Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 
828
a. Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı 
829
b. Zorunluluk Hali, Meşru Savunmada Sınırın Aşılması, Hata 
829
2. Etkin Pişmanlık, Şahsi Cezasızlık vb. Nedenlerle Verilen Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 
830
III. Mahkumiyet Hükmü 
830
IV. Güvenlik Tedbiri Hükmü 
831
V. Davanın Reddi Kararı 
832
1. Yargının Otoritesi 
832
2. Ne Bis in Idem 
833
3. Kesin Hüküm 
833
4. Maddi Mesele Bakımından Kesin Hüküm 
834
5. Ceza Mahkemesince Verilen ve Kesinleşen Hükmün Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlayıp Bağlamayacağı Konusu 
834
VI. Düşme Kararı 
836
1. Davayı Düşüren Sebepler 
836
2. Düşme Kararının Verileceği Zaman 
836
VII. Görevsizlik Kararı 
837
VIII. Durma Kararı 
837
IX. Yargılama Giderleri 
838
1. Muhakemenin Gerektirdiği Giderler 
838
2. Yargılama Giderleri Konusunda Karar Verilmesi 
838
3. Cezaya Mahkumiyette Yargılama Giderleri 
839
a. Sanığın Mahkum Olması 
839
b. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazda Yargılama Giderleri 
839
c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde 
840
d. Hüküm Kesinleşmeden Sanığın Ölmesi Halinde Yargılama Giderleri 
840
e. Aynı Sanığın Birleştirilen Davalarında Yargılama Gideri 
840
f. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama Gideri 
840
4. Beraat Veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararında Yargılama Giderleri 
840
5. Diğer Bazı Haller 
841
6. Karşılıklı Hakaret Halinde Gider 
841
7. Kanun Yolu Davasında Gider 
842
8. Adli Tatil 
842
X. Hükmün Açıklanması 
843
1. Duruşmanın Sona Ermesi 
843
a. Dar Manada Duruşmanın Sona Ermesi 
843
b. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresinin Başlaması 
843
c. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresi İle Birlikte Geniş Manada Duruşmanın Sona Ermesi ve Hükmün Verilmesi 
844
2. Hükmün Açıklanması (Tefhimi) 
844
XI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
845
1. Anayasa Mahkemesi’sinin iptal kararı 
845
2. Sanığın Rızasının Ceza Muhakemesinde Rol Oynadığı Haller 
847
a. Kamu Davasının Mecburiliği Prensibinin Rızaya Dayalı İstisnaları 
847
b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Hukuki Niteliği 
847
3. HAGB Kararı 
848
a. HAGB Kararı Verilemeyen Haller 
848
b. AİHM Kararlarının Göz Önünde Tutulması 
849
4. HAGB Kararı Verilmesinin Koşulları 
850
a. Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş ve Cezanın Belirlenmiş Olması Koşulu 
850
b. Cezaya İlişkin Önkoşul 
850
c. Sanığın Kabul Etmesi Koşulu 
851
d. Sanığın Daha Önce “Kasıtlı” Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması 
851
e. Mahkemece Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaate Varılması 
851
f. Zararın Giderilmesi 
852
g. Zararın Giderilememesi 
853
5. HAGB Kararı Verilmesinin Sonuçları 
853
a. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Doğurmaması 
853
b. Denetimli Serbestlik Uygulama Mecburiyeti 
853
c. Seçenek Yaptırımlara Çevirememe 
853
6. HAGB Kararına Karşı Kanun Yolu 
853
a. İtiraz 
853
b. İstinaf 
856
c. Kanun Yararına Bozma 
856
7. Denetimli Serbestlik Süresinde Veya Sürenin Sonunda Verilebilen Kararlar 
858
a. Yükümlüklere Uyma Halinde Düşme Kararı Verilmesi 
858
b. Yükümlülüklere Uymama Halinde Hükmün Açıklanması 
858
c. Yeni Bir Mahkumiyet Hükmü Kurulması 
858
8. Çocuk Ceza Hukukundaki HAGB 
858
9. Kesinleşmiş Hükümlerde HAGB 
858
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
§ 33. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, MÜSADERE, TÜZEL KİŞİLERİN TEMSİL EDİLMESİ 
861
I. Gaip ve Kaçakların Yargılanması 
861
1. Gaibin Yargılanması 
861
a. Gaibin Tanımı 
861
b. Gaip Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilir 
861
c. Gaip Hakkında Delil Toplama ve Koruma Tedbiri Uygulama 
862
d. Tutuklamama Güvencesi Belgesi 
862
2. Kaçakların Yargılanması 
863
a. Kaçak Tanımı 
863
b. Kaçak Kararı Verilmesi 
863
c. Kaçak Hakkında Yapılan Kovuşturma 
864
d. Kaçak İçin Zorunlu Müdafi Görevlendirilmesi 
864
e. Zorlama Amaçlı Elkoyma 
864
3. Zorlama Amaçlı Elkoyma Kararı Kapsamındaki Suçlar 
864
4. Elkoyma Kararının Uygulanması ve Kaldırılması 
865
5. Kanun Yolu 
865
6. Kaçak Hakkında Yoklukta Tutuklama Kararı Verilebilmesi 
865
II. Müsadere Muhakemesi 
866
1. Suçta Kullanılan Veya Suçtan Meydana Gelen Eşyanın Müsaderesi 
866
a. Kamu Davası Açılmaması, Esasla Birlikte Müsadere Kararı Verilmemesi 
866
b. Müstakil Müsadere Davası Açabilenler 
867
c. Müsadere Duruşması ve Karar 
868
d. Müsadere Davasında Elkoyma 
868
2. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi 
868
3. Kanun Yolu 
869
a. Müstakil Müsadere Kararına Karşı İstinaf 
869
b. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesine İtiraz 
869
4. Bazı Özel Durumlarda Müsadere 
869
III. Tüzel Kişinin Ceza Muhakemesinde Temsil Edilmesi 
871
1. Tüzel Kişi Hakkında Yaptırım Uygulanması Sorunu 
871
a. Ceza Sorumluluğunun Sübjektifliği 
871
b. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 
871
c. Ceza Sorumluluğu Bulunan Tüzel Kişiler 
872
d. Tüzel Kişi İle Uzlaşma 
872
e. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
873
2. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçların Muhakemesi 
873
a. Tüzel Kişinin Organ Veya Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi 
873
b. Tüzel Kişinin Kamu Davasına Katılması 
873
IV. Örgüt Suçu Muhakemesi 
874
§ 34. ÖNÖDEME 
874
I. Önödeme Kurumunun Hukuki Niteliği 
874
1. Önödeme Kavramı 
874
a. Soruşturma Evresinde Önödeme 
875
b. Kovuşturma Evresinde Önödeme 
875
2. Önödeme Kapsamına Giren Suçlar 
875
a. TCK 75/1 Suçları 
875
b. TCK 75/6 Suçları 
875
3. Ödenecek Miktar Veya Adli Para Cezasının Belirlenmesi 
876
II. Önödeme ile İlgili Değerlendirmelerimiz 
877
§ 35. UZLAŞTIRMA 
877
I. Uzlaştırma ve Uyuşmazlığın Saptırılması 
877
1. Uyuşmazlıkların Alternatif Yöntemlerle Halledilmesi 
877
2. CMK’daki Uzlaştırma ve HMK’daki Arabuluculuk 
878
II. Ceza Muhakemesi Kanunun Uzlaştırma Sistemi 
879
1. Uzlaştırma, Yaptırım Benzeri Olan Bir Kurumdur 
879
2. Şikayet Şartının Gerçekleşmesi Koşulu 
880
3. Suça İlişkin Araştırma Yapılması ve Yeterli Şüphe 
880
4. Uzlaştırma Teklifinin Yapılması 
880
5. Şüphelinin Uzlaştırmadaki Hakları 
881
6. Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaştırma 
882
7. Mağdurun Uzlaştırmadaki Hakları 
882
III. Uzlaşmaya Tabi Olan Suçlar 
882
1. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar 
882
2. TCK’da Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 
883
3. Çocuklar Bakımından Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 
884
4. Özel Kanunlarda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 
885
IV. Uzlaştırmaya Tabi Olmayan Suçlar 
886
1. Uzlaştırma Uygulanamayan Bağlantılı Suçlar 
886
2. Uzlaştırma Uygulanamayan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 
887
3. Uzlaştırma Uygulanamayan Önödemeye Tabi Suçlar 
887
4. Uzlaştırma Uygulanamayan, Mağduru Kamu Tüzel Kişisi Olan Suçlar 
888
V. Uzlaştırmacı Olabilenler: Avukat Veya Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı 
888
1. Uzlaştırmacının Tarafsızlığı 
888
2. Uzlaştırma Bürosunca Görevlendirilen Uzlaştırmacı Avukat 
888
3. Hukuk Öğrenimi Görmüş Kişiler Arasından Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi 
889
VI. Uzlaştırma İşlemlerinin Yürüyüşü 
889
1. Baro Tarafından Yapılması Gereken Hususlar 
891
2. Uzlaştırmacıya Ödenen Ücret 
891
3. Uzlaştırma İlkeleri 
891
4. Süreler 
891
5. Uzlaştırma Oturumu Öncesi Yapılan Hazırlık Evresi 
892
VII. Uzlaştırma Müzakereleri Aşaması 
892
1. Tanışma ve Uzlaştırmacının Giriş Konuşması 
892
2. Bilgi Toplama Aşaması (Doğrudan Soru ve Çapraz Sorgu) 
893
3. Halledilmesi Gereken Problemleri Sınırlama ve Daraltma Evresi 
893
4. Ayrı Yerlerde Toplanma 
894
5. Tarafların Tekliflerini Belirleme Evresi 
894
6. Müzakere Aşaması 
894
7. Uzlaştırma Sureti ve Edim 
894
a. Uzlaştırma ve Edimin Belirlenmesi Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar 
894
b. Edim 
895
8. Raporun Düzenlenmesi Aşaması 
895
9. Haricen Uzlaştırma 
896
10. Edimin İfa Edilmesi ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
896
11. Hukuk Davası Açmak İçin Zamanaşımı Sorunu 
896
a. Uzlaşmama Durumunda Tazminat Davası Açma Sorunu 
896
b. Uzlaşmaya Rağmen Edimin Yerine Getirilmemesi 
896
c. Hukuk Davalarının Zamanaşımı 
896
12. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma 
897
13. Çocuk Hukukundaki Uzlaştırma 
898
§ 36. SERİ MUHAKEME USULÜ 
898
I. Seri Muhakeme Usulü (CMK 250) 
898
1. Seri Muhakeme Usulünün Uygulandığı Suçlar 
899
a. Seri Muhakeme Uygulanan Suçlar 
899
b. Seri Muhakeme Uygulanmayan Haller 
900
2. Seri Muhakeme Usulünde Tarafların Konumu 
900
a. Cumhuriyet Savcısının ve Kolluğun Konumu 
900
aa. Alternatif Muhakeme Usullerinin Uygulanma Sırası 
900
ab. Yeterli Şüphe Aranmaması 
900
ac. Seri Muhakeme Usulünün Mecburiliği 
901
ad. Seri Muhakeme Usulü Uygulanması Teklifi ve Bunun Kabul Edilmesi 
901
ae. Yaptırımın Belirlenmesi 
901
af. Talep Yazısı Düzenlenmesi 
901
b. Suçtan Zarar Görenin Konumu 
902
c. Seri Muhakeme Usulünde Şüphelinin Konumu 
902
3. Seri Muhakeme Usulünde Mahkemenin Konumu 
902
a. Mahkemenin Şüpheliyi Dinlemesi ve Hüküm Kurması 
902
aa. Seri Muhakeme Hükmünün Kurulması 
902
ab. Talepnamedeki Eksikliklerin Giderilmesi İçin Dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına İade Edilmesi 
902
ac. Kurulan Hükme Karşı İtiraz 
903
b. Mahkemenin Seri Muhakeme Talebini Reddetmesi 
903
ba. Talep Yazısının Reddi ve Soruşturmanın Genel Hükümlere Göre Sonlandırılması 
903
bb. Seri Muhakeme Usulünden Vazgeçme Karinesi 
903
bc. İddianame Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Sorunu 
903
bd. Kabul Beyanının Delil Olması Yasağı 
904
II. Seri Muhakeme Usulüne İlişkin Görüşlerimiz 
904
§ 37. BASİT YARGILAMA USULÜ 
910
I. Basit Yargılama Usulü (CMK 251) 
910
1. Basit Yargılama Usulü Kapsamına Giren Suçlar 
910
a. Basit Yargılama Usulü Uygulanabilen Suçlar 
910
b. Basit Yargılama Usulü Uygulanamayan Suçlar 
910
2. Basit Yargılama Usulünde Tarafların Rolü 
911
a. Cumhuriyet Savcısının Rolü 
911
b. Basit Yargılama Usulünde Suçtan Zarar Gören ve Sanığın Durumu 
911
3. Basit Yargılama Usulünde Mahkemenin Rolü 
911
a. Duruşma Hazırlığı Aşamasında Asliye Ceza Mahkemesinin Takdir Yetkisi 
911
b. Duruşma Yapmaksızın Hüküm Kurma Aşaması 
912
4. İtiraz ve İtirazın İncelenmesi 
913
5. İtirazın Kabul Edilmesi ve Genel Hükümlere Dönüş 
913
6. Yayılma Etkisi 
913
II. Basit Yargılama Hakkındaki Görüşümüz 
913
ALTINCI BÖLÜM:
KANUN YOLLARI
§ 38. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI 
915
I. Kanun Yolu Muhakemesinin Gayesi ve Görevi 
915
1. Denetim Muhakemeleri ve Kanun Yolu Kavramı 
915
2. Kanun Yolu Muhakemesinin Niteliği 
916
3. Kanun Yoluna Başvurmak, Bir İnsan Hakkıdır 
916
II. Kanun Yoluna Başvurabilenler 
917
1. Şüpheli ve Sanığın Kanun Yolu Davası Açması 
917
a. Serbest Olan Şüpheli Veya Sanığın Başvurusu 
917
b. Tutuklunun Kanun Yoluna Başvurması 
918
2. Avukatın Başvurma Hakkı 
918
a. Müdafiin Kanun Yolu Başvurusu 
919
b. Başvurunun Sanığın Açık Arzusuna Aykırı Olmaması Kuralı 
919
c. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurmaması 
919
d. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurma Yetkisinin Sona Ermesi 
920
3. Yasal Temsilci ve Eşin Dava Hakkı 
920
4. Medenî Bakımdan Sorumlunun ve Üçüncü Şahısların Kanun Yolu Davası 
921
5. Cumhuriyet Savcısının Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi 
921
c. Cumhuriyet Savcısının Açtığı Kanun Yolu Davasının Lehe Veya Aleyhe Oluşu 
922
6. Katılanın Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi 
922
a. İlk Derece Muhakemesinde Katılan Sıfatını Almış Bulunanlar 
922
b. Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Olanlar 
923
7. Olağanüstü Kanun Yolu Davası Açabilenler 
924
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler 
924
b. BAM Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler 
924
c. Kanun Yararına Bozma Davası Açabilenler 
924
d. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler 
924
III. Kanun Yolu Davasının Açılması 
924
1. Kanun Yolu Muhakemesinde İddia Hakkı 
924
2. Karardan Önce Kanun Yolu Davası Açılamaz 
925
3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkının Öğretilmesi 
925
4. Başvuru Süresi 
925
5. İstek Koşulu 
925
a. Yazılı Başvuru 
925
b. Sözle Başvuru 
926
c. İsteğin Koşulsuz Olması Şartı 
926
d. Otomatik Açılma 
926
6. Vazgeçme, Geri alma 
927
a. Vazgeçme ve Geri Alma Farkı 
927
b. Müdafiin Vazgeçmesi Veya Geri Alması, Vekaletname İbrazı 
927
c. Küçükler ve Müdafiin Vazgeçme Veya Geri Alması 
928
d. Cumhuriyet Savcısının Vazgeçme Veya Geri Alması 
928
7. Kanun Yoluna Başvuru Harcı 
928
8. Başvurulacak Makam 
928
9. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Hata 
928
10. Karardan Zarar Görmek Şartı 
929
11. Davanın Kabulü Kararı 
929
IV. Kanun Yolu Davasının Açılmasının Sonuçları 
930
1. Kesinleşmenin Engellenmesi 
930
a. Kesinleşmenin Engellenmesi ve Muhakemeye Devam Olunması 
930
b. Ceza İnfazının Geri Bırakılması Veya Durması 
931
c. Mahkûmiyet Dışındaki Kararların Yerine Getirilmesinin Mümkün Olması 
931
2. Yargılamanın Üst Mahkemeye Devredilmesi 
931
3. İncelemenin İstekle Bağlı Olması: ultra petita 
931
4. Verilecek Kararın Kanun Yolu Davası Açmayanlara Tesir Etmemesi 
932
5. Verilecek Kararın Kesin Olması 
932
6. Aleyhe Değiştirmeme Mecburiyeti Doğması: Reformatio in Peius 
933
a. Kavram 
933
b. İtirazdaki Durum 
933
d. Temyizdeki Durum 
934
§ 39. İTİRAZ 
934
I. İtiraz Yolunun Niteliği 
934
1. İtirazın Olağan Kanun Yolu Oluşu 
934
2. İtirazda Maddi Meselenin İncelenmesi 
935
II. İtiraz Olunabilen ve İtiraz Olunamayan Kararlar 
935
1. Kanunun İtirazı Kabul Ettiği Haller 
935
a. Hâkimlik Makamı Kararları 
935
b. İtiraz Olunabilen Mahkeme Kararları Kanunda Gösterilmiştir 
936
c. Savcılık İşlemleri 
936
2. İtiraz Olunamayan Kararlar 
936
a. Mahkemenin Hüküm Şeklinde Verdiği Karar 
936
b. Mahkemenin Ara Kararları 
936
c. İtiraz Edilemeyen Hakimlik Kararları 
937
d. Yargıtay Kararları 
937
e. İtiraza Müsait Olmayan Kararlar 
937
III. Tutuklama Kararına ve Yakalama Emrine İtiraz 
938
1. Tutuklama Kararına İtiraz 
938
a. Sulh Ceza Hakimliği Veya Mahkemece Verilen Tutuklama Kararı 
938
b. Tutuklamama Kararına İtiraz Üzerine, Merci Tarafından Verilen Tutuklama Kararına İtiraz 
938
c. Tutuklu Şüphelinin Salıverilme İstemi Hakkında Verilen Karara İtiraz 
938
2. Yakalama Emrine İtiraz 
939
a. Soruşturma Evresinde Sulh Hakimi Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz 
939
b. Kovuşturma Evresinde Mahkeme Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz Sorunu 
939
IV. İtiraz Yolunda Yargılama Makamı 
940
1. İtiraz İçin Başvurulacak Makam 
940
2. İtirazı İnceleyen Makam 
940
a. Sulh Ceza Hâkimliği Kararlarına Yapılan İtirazlar 
940
b. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tarafından Verilen Kararlara Yapılacak İtirazların İncelenmesi 
940
c. Ağır Ceza Mahkemesi İle Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Tarafından Verilen Kararlara İtirazı İnceleyen Makam 
941
d. Naip Hâkim Kararlarına Yapılan İtirazların İnceleyen Makam 
941
e. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Kararları İle Yargıtay Ceza Dairelerinin Esas Mahkeme Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri Kararlara Yapılan İtirazlar 
941
f. Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi 
941
V. İtiraz Davasının Açılması ve Sonuçları 
942
1. İddia Hakkı 
942
2. İtiraz Süresi ve İtiraz Tali Davasının Açılması 
942
3. Kararı Veren Makamın İtiraz Edilen Kendi Kararını Düzeltme Yetkisi 
943
4. İtirazın Yerine Getirmeyi Engellememesi 
943
5. İtiraz Tali Davasında Karşı Görüş Alınması 
943
6. İtirazın İncelenmesi 
944
7. İtiraz Üzerine Verilen Islah Kararı 
944
8. İtiraz Üzerine Verilen Kararın Kesinliği; Kanun Yararına Bozma Yolu 
944
§ 40. İSTİNAF 
945
I. İstinaf Hakkında Genel Bilgiler 
945
1. İstinafta Maddi ve Hukuki İnceleme Yapılması 
945
3. CMK’nın Kabul Ettiği İstinaf Genişletilmiş Temyizdir 
946
4. İstinafta Yargılama Makamı 
946
5. İstinafta İddia Makamı 
947
6. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu 
947
II. İstinaf Edilebilen ve Edilemeyen Hükümler 
947
1. İstinaf Edilebilen Hükümler 
947
a. İlk Derece Mahkemelerinin Hükümleri 
947
b. Hükme Esas Teşkil Eden Ara Kararlar 
948
c. Diğer Kanunlarda Temyiz Teriminin Kullanıldığı Haller 
948
d. İstinaf Atlanarak Doğrudan Temyiz Davası Açılabilen Hal 
948
2. İstinaf Edilemeyen Hüküm Veya Kararlar 
948
a. 3000 TL Adli Para Cezasına Mahkumiyet Hükümleri 
948
b. 500 Gün Adli Para Cezasına Kadar Beraat Hükümleri 
949
c. Durma Kararı 
949
d. Soruşturma Evresinde Verilen Kararlar 
949
e. HAGB Kararının İstinaf ve Temyiz Edilmesi Sorunu 
949
f. Kesin Olarak Verilen, İstinaf Edilemeyen Kararların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi 
950
III. İstinaf Davasının Açılması 
951
1. İstem Şartı 
951
a. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 
951
b. Otomatik İstinaf 
951
2. Başvurulacak Mahkeme ve Süre Koşulu 
952
a. İstinaf Süresi 
952
b. Asliye Ceza Mahkemelerinde İstinaf Süresi 
952
c. İstinafta Eski Hale Getirme 
952
3. Karardan Zarar Görme Koşulu 
953
4. İstinaf Nedeni ve Gerekçe Gösterme Mecburiyeti Yoktur 
953
a. Sanık İle Katılanın Başvuru Nedenlerini Göstermek Mecburiyeti Yoktur 
953
b. Cumhuriyet Savcısının İstinaf Nedenlerini Gerekçeleri İle Birlikte Gösterme Mecburiyeti 
955
c. İstinaf Nedenleri ile Gerekçelerinin Sonradan Bildirilmesi 
955
5. İstinaf Davası Açabilenler 
956
IV. İstinaf Davası Açılmasının Sonuçları 
957
1. Hükmün Kesinleşmesinin Önlenmesi ve Esas Hakkındaki İncelemenin Üst Mahkeme Tarafından Yapılması 
957
2. İlk Derece Mahkemesinin Hükmünün Gerekçesinin Açıklanması 
957
3. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından İncelenmesi 
958
a. Kabul Edilebilirlik İncelemesi 
958
b. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından Reddedilmesine Karşı, Bölge Adliye Mahkemesinin Karar Vermesini İsteme 
958
c. İstinaf İsteminin Kabul Edilmesi Halinde İstinaf Dilekçesinin Tebliği 
959
d. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi 
959
e. Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Sorunu 
959
4. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevleri 
960
5. BAM Tarafından Yapılan Ön İnceleme 
961
a. Yer İtibarı İle Yetki Sorunu 
961
b. BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi 
961
c. Ön İncelemede Verilen Kararlara Karşı İtiraz 
961
6. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Dosya üzerinden Yaptığı Esas İncelemesi ve Kovuşturma 
962
a. Dosya Üzerinden Verilen “İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı” 
962
b. Dosya Üzerinden Verilen “Hukuka Aykırılık Giderilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı” 
963
c. Cezanın En Alt Derecesinin Uygulanmasını Gerektiren Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi 
963
d. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı veya Cezada İndirim Yapılması Kararı 
964
e. Davanın Reddi veya Güvenlik Tedbiri Kararındaki Hata 
964
f. İlk Derece Mahkemesinin Kararının Bozulması Kararı 
964
g. İstinafa Özgü Bozma Nedenleri 
964
h. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı 
965
7. Duruşma Hazırlığı 
966
a. Görev Sorunu 
966
b. Delil İkamesinin Kapsamı Konusunda Geçici Bir Karar Verilmesi ve Duruşmada Ortaya Konacak Olan Delillerin Getirtilmesi 
966
c. Raportör Üyenin İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilmesi 
967
d. Yeni Olay ve Yeni Delil Araştırılması 
968
e. Tanık ve Bilirkişilerin Çağırılması 
968
f. Sanığın Çağırılması 
968
g. Müdafiin Çağırılması 
969
h. Duruşma Hazırlığında SEGBİS Yöntemiyle Tanık veya Bilirkişi Dinlenmesi 
969
ı. Duruşma Gününün Saptanması 
970
V. İstinaf Duruşması 
971
1. İstinaf Duruşmasının Özellikleri 
971
a. İstinafın İkinci Derece Olmasına Bağlı Özellikler 
971
b. İstinaf Duruşması 
971
2. İnceleme Raporu 
972
a. İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilen Üye 
972
b. İnceleme Raporunun İçeriği ve Raporun Sunulması 
972
c. İnceleme Raporunun Hukuki Niteliği 
974
3. İlk Derece Mahkemesinin Gerekçeli Hükmünün Anlatılması 
974
a. İlk Derece Mahkemesince Verilen Hükmün Anlatılması 
974
b. Daha Önce Kesinleşmiş Olan Kararlar ile Yapılan Tespitlerin Bağlayıcılığı 
975
4. Sanığın Sorgusu 
976
5. İlk Derece Mahkemesinde İkame Edilen Delillerin Tutanaklarının Okunması 
977
a. İstinaf Duruşmasında Belge Okuma İstisnalarının Genişletilmesinin Nedeni 
977
b. İstinafta Maddi Gerçeğin Araştırılması Koşulu 
977
c. İlk Derecede Düzenlenen Tanık Dinleme Tutanağı, Bilirkişi Raporu ve Yapılan Keşfin Tutanağının Okunması 
978
d. İlk Muhakemede Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtlarının Yazıya Dökülmüş Şeklinin İstinaf Duruşmasında Okunması 
978
6. İstinaf Duruşmasında Delillerin Ortaya Konulması 
979
7. İstinaf Duruşmasında Esas Hakkında Mütalaa 
979
8. İstinaf Duruşmasının Tutanağı 
979
VI. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar ve Yeni Hüküm 
979
1. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar 
979
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yaparak Verdiği Yeni Hüküm 
980
3. Aleyhe Değiştirme Yasağı 
980
4. Direnme Yasağı 
981
5. Bölge Adliye Mahkemesinin Yeni Hükmüne Karşı Kanun Yolu 
981
a. İstinaf Duruşmasında Kullanılabilen Hukuki Çare 
981
b. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Karşı Olağan Kanun Yolu 
981
c. Olağanüstü Kanun Yolu 
982
§ 41. TEMYİZ 
982
I. Temyiz Kanun Yolu Hakkında Genel Açıklamalar 
982
1. Temyiz Kanun Yolunun Gayesi ve Görevi 
982
2. Yargıtay 
983
3. İçtihat Yaratma ve İçtihatları Birleştirme 
984
4. Mukayeseli Hukuktaki Gelişmeler 
984
II. Temyiz Nedeni 
985
1. Temyiz Nedeninin Çeşitli Görünümleri 
985
a. Temyiz Nedeni, Temyiz Sebebi ve Bozma Nedeni 
985
b. Ultra Petita Kuralı 
985
2. Temyiz Nedeni Olarak "Hukuka Aykırılık" 
986
a. Terminoloji 
986
b. Hukuki Meselenin İncelenmesi 
986
c. Maddi Ceza Hukukuna Aykırılık, Muhakeme Hukukuna Aykırılık 
987
3. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılığın Kapsamı 
988
4. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri 
990
5. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık Türleri 
991
a. Yazılı Hukuka Aykırılık 
991
b. Yazılı Olmayan Hukuka Aykırılıklar 
991
c. İçtihadî Hukuka Aykırılıklar 
991
d. İlmî Hukuka Aykırılıklar 
991
e. Maruf ve Meşhur Olan Şahsî Bilgide Hatalar 
991
f. Tecrübe Kaidesine Aykırılıklar 
991
6. Bozma Sebebi Sayılmayan Temyiz Nedenleri 
992
III. Temyiz Edilebilen Hüküm ve Kararlar 
992
1. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Hükmü 
992
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Esas Teşkil Eden Ara Kararlar 
993
3. Suçlunun İadesi Kararı 
994
4. Avukatlık Kanunundaki İstisna 
994
5. Bozmadan Sonra İlk Derece Mahkemesi Tarafından Verilen Yeni Hüküm 
994
IV. Temyiz Edilemeyen Hükümler 
994
1. İlk Derece Mahkemesinin Verdiği Hüküm 
994
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Verdiği Bozma Kararı 
994
3. Bölge Adliye Mahkemesinin Verdiği İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararları 
995
a. Beş Yıl Altında Hapis ve Adli Para Cezası İçeren Hükümlere Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 
995
b. Hapis Cezasından Çevrilen Seçenek Yaptırım İçeren Hükümlere Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 
996
c. Eşya veya Kazanç Müsaderesi Yaptırımı İçeren Hükümlere Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 
996
d. On yıl Altında Hapis veya Adli Para Cezası İstemiyle Açılan Kamu Davasında Verilen Beraat Kararına Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 
997
e. Davanın Düşmesine, Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Hükmeden veya Güvenlik Tedbiri İçeren Hükümlere Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 
997
4. Bölge Adliye Mahkemesinin Esasa Girerek, Kendisinin Verdiği Hükümler 
997
a. Cezayı Artırmayan BAM Kararları 
997
b. İki Yıl Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar ve Bunlara Bağlı Adli Para Cezalarına Dair BAM Kararları 
999
c. Seçenek Yaptırımlara İlişkin BAM Kararları 
1000
d. Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlarda Verilen Hükümlere İlişkin BAM Kararları 
1000
e. Davanın Düşmesine, Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, Güvenlik Tedbirine İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları İle İlgili Olarak Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Bu Tür Kararlar Veya İstinaf Başvurusunun Reddine Dair Kararlar 
1000
f. CMK 286/2–a ila h Bentlerinde Yer Alan Sınırlar İçinde Kalmak Koşuluyla Aynı Hükümde, Cezalardan ve Kararlardan Birden Fazlasını İçeren Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
1001
V. Temyiz Davasının Açılması ve BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi 
1001
1. Temyiz İstemi ve Süresi 
1001
a. Temyiz İstemi 
1001
b. Temyiz Süresi 
1002
c. Temyizde Eski Hale Getirme 
1003
2. Hükmün Kesinleşmesinin Engellenmesi 
1003
3. Temyiz Sebebinin Gösterilmesi Mecburiyeti 
1004
a. Temyiz Sebebi 
1004
b. Hukuki Meselenin Denetlenmesi 
1005
c. Temyiz Dilekçesinde Gerekçe Gösterme 
1005
4. Temyiz İsteminin BAM Tarafından Kabul Açısından İncelenmesi 
1007
a. Temyiz Süresinin Geçmesi 
1007
b. Temyiz Edilemeyecek Hüküm Olması 
1007
c. Temyiz Edenin Buna Hakkı Olmaması 
1007
d. Temyiz Gerekçesinin Gösterilmemesi 
1007
5. Kabul Açısından Ret Kararına Karşı Başvuru Yolu 
1008
VI. BAM Tarafından Kabul Edilen Temyiz Davası Üzerine Yargıtay’da Yapılan İşlemler 
1008
1. Temyiz İstemini Kabul Eden BAM Kararı 
1008
2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesi 
1009
3. Temyiz Davasının Kabule Şayan Olup Olmadığı Konusunda Yargıtay Kararı 
1010
4. Yargıtaydaki İnceleme 
1011
a. Dosya Üzerinden İnceleme 
1011
b. Duruşmalı İnceleme 
1011
c. Duruşmada Usul 
1012
a. İstem Dışı İnceleme Yapılamaması 
1012
b. Maddi Ceza Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar 
1014
c. Muhakeme Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar 
1014
VII. Temyiz İncelemesinin Sonunda Verilen Kararlar 
1015
1. Temyiz İsteminin Esastan Reddi Kararı (Onama) 
1015
2. Bozma Kararı 
1015
a. Yargıtay Tarafından Verilen Bozma Kararı 
1015
b. Bozma Sebebi Olan ve Olmayan Hukuka Aykırılıkların İlamda Gösterilmesi 
1016
ba. Bozma Sebebi Olan Hukuka Aykırılıklar 
1016
bb. Hükme Tesirsiz Hukuka Aykırılıklar 
1016
bc. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar (Aleyhe Değiştirme Yasağı) 
1017
bd. Sadece Sanık Yararına Konulmuş Olan Normlara, Sanık Aleyhine Bozma Sonucu Doğurabilecek Aykırılıklar 
1017
be. Ayrı Bir Talî Dava Açılması İle Giderilecek Aykırılıklar 
1018
c. Hükme Esas Teşkil Eden İşlemlerin Bozulması 
1018
d. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi 
1018
3. Düşme Kararı 
1020
4. Yargıtayın İstisna Olarak Esas Hakkında Karar Vermesi: Islah Kararı 
1020
a. Genel Bilgiler 
1020
b. Beraat, Düşme, Sabit Cezaya Hükmetme Halleri 
1021
c. Cezanın En Alt Derecesinin Uygulanması Durumunda 
1021
d. Kanunun Madde Numarasının Yanlış Yazılması 
1021
e. Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun 
1022
f. Yaş Küçüklüğü 
1022
g. Cezada Artırım Veya İndirim Hatası 
1022
h. TCK 61’deki Sırada Hata 
1022
ı. Yargılama Gideri 
1022
5. Yargıtay Hükmünün Gönderileceği Makam 
1022
a. Onama ve Islah Hükümleri 
1022
b. Bozma Kararı 
1022
6. Yargıtay Hükmünün Açıklanması 
1023
VIII. Bozmadan Sonraki Derece 
1023
1. Bozma Kararına Direnme 
1023
a. Yargıtay’ın Bozma Kararına Karşı Direnme Hakkı 
1023
b. Uyma Veya Direnme Kararı Verme Duruşması 
1024
c. Direnme Kararını Temyiz Etme Yetkisi 
1025
2. Bozmaya Uyma 
1026
a. Bozmaya Uymadan Sonraki Muhakemenin Özellikleri 
1026
b. Serbestlik Kuralı 
1027
c. Serbestlik Kuralının İstisnaları 
1028
cb. Sanık Lehine Bozmadan Sonra Sonucun Ağırlatılamaması 
1029
cc. Sanık Aleyhine Temyiz Edilişte de Aleyhte Temyizin Çizdiği Tavanın Aşılamaması 
1029
cd. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar 
1029
3. Uymadan Sonra Verilen Hükme Karşı Kanun Yolu 
1029
§ 42. KESİN HÜKMÜ ORTADAN KALDIRAN OLAĞANÜSTÜ YOLLAR 
1030
I. Kesin Hükmün Ortadan Kaldırılması 
1030
II. Muhakemenin Dirilmesi Yolu 
1032
§ 43. BAM VE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ VE KARAR DÜZELTME 
1032
I. BAM Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi 
1032
1. BAM Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı Yolu 
1032
2. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun Yapacağı İnceleme 
1034
3. Değerlendirmemiz 
1034
II. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 
1035
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Konumu 
1035
2. Yargıtay Başsavcısının İtirazı Olağanüstü Kanun Yoludur 
1036
3. Başsavcının İtirazı Davası Açılabilen Haller 
1037
4. Başsavcılığın İtirazı Davasının Açılması 
1037
a. Başsavcılığın İtiraznamesi 
1037
b. Süre 
1038
c. Yerine Getirmenin Geri Bırakılması 
1038
d. Başsavcının İtirazı Davasının Görülmesi 
1038
5. Verilen Kararlar 
1038
III. Karar Düzeltme 
1039
1. CMK 308/2’deki Karar Düzeltme 
1039
2. 5560 sK m. 8’deki Karar Düzeltme 
1039
§ 44. KANUN YARARINA BOZMA 
1039
I. Kanun Yararına Bozma Kavramı 
1039
1. İçtihat Birliğinin Sağlanması Sorunu 
1039
2. Kabahatlerde Kanun Yararına Bozma Uygulanması Sorunu 
1040
3. Kanun Yararına Bozma Yolunun Hukuki Niteliği 
1040
II. Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvuru Koşulları 
1041
1. Yargılama Makamı Kararı İstinaf Veya Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşmelidir 
1041
2. Bu Yol Sanık Aleyhine Sonuç Vermemelidir 
1042
III. Kanun Yararına Bozma Davasının Açılması 
1043
IV. Kanun Yararına Bozma Muhakemesi 
1043
V. Kesinleşen Kararın Bozulması 
1044
1. Davanın Esasını Çözmeyen Karar 
1044
2. Mahkumiyet Hükmünün Davanın Esasını Çözmeyen Yönüne İlişkin Bozma Kararı 
1044
3. Davanın Esasını Çözen ve Mahkumiyet Kararı Olmayan Hüküm 
1044
4. Hükümlünün Cezasının Kaldırılmasını Gerektiren Bozma Nedeni 
1045
a. Genel Olarak 
1045
b. Uyuşmazlığın Esasını Çözen Kararlar Açısından 
1045
c. Uyuşmazlığın Esasını Çözmeyen Kararlar Açısından 
1046
d. Bozmanın Aleyhe Sonuç Doğurmaması Meselesi 
1047
VI. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Başvurması 
1047
§ 45. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
1048
I. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 
1048
1. Yargılamanın Hükümlü Lehine Yenilenmesi Sebepleri 
1048
a. Sahte Belge 
1048
b. Yalancı Tanık 
1048
c. Suçlu Hakim 
1048
d. Hukuk Mahkemesinin Hükmü 
1048
e. Yeni Delil Veya Yeni Olay 
1049
ea. Yeni Delil Veya Olayın Meydana Çıkması 
1049
eb. İçtihat Değişikliği 
1050
ec. Hukuk Normlarındaki Değişiklik 
1050
ed. Yeni Delil Olarak Bilirkişi Raporu 
1051
f. Anayasa Mahkemesinin Hak İhlali Tesbit Eden Kararı 
1052
g. AİHM’nin Etkin Soruşturma Yapılmadığını Tesbit Eden Kararı 
1052
h. AİHM’nin Sözleşmeye Aykırılık Tesbit Eden Kararı 
1053
2. Hükümlü Aleyhine Yenileme Sebepleri 
1055
a. Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesini Kabul Etmeyen Sistemler 
1055
b. Sahte Belge 
1055
c. Suçlu Hakim 
1055
d. Beraat Sonrası Hakim Önünde İkrar 
1055
II. Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Açılması 
1057
1. İstem Şartı 
1057
2. Süre 
1057
3. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler 
1057
4. Delil Gösterme Yükümü 
1057
5. İnfazın Devam Etmesi 
1058
6. İstemin Kabul Veya Reddi 
1058
7. Başvurulacak Makam 
1059
8. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Aynı İşte Görev Alamaması 
1059
III. Yargılamanın Yenilenmesi Yolunun Aşamaları 
1060
1. Davanın Kabule Şayan Olup Olmadığının Araştırılması Safhası 
1060
2. Yenilemenin Kabule Değer Görülmesi ve Delillerin Toplanması Aşaması 
1062
a. Delil Toplanması 
1062
b. Görüş ve Düşünce İstenmesi 
1062
c. Yargılamanın Yenilenmesi Kararı 
1063
d. Yargılamanın Yenilenmemesi Kararı 
1063
3. Kovuşturma Safhası 
1064
a. Serbestlik Kuralı 
1064
b. Duruşma Yapılması 
1064
c. Duruşma Yapmadan Karar Verilmesi 
1064
d. İnceleme Sonunda Verilen Kararlar 
1064
e. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı 
1065
f. Yeni Hükmün İlanı ve Tazminat 
1065
4. Kanun Yolu İstinaf 
1066
Kanun Madde Numarası Dizini 
1067
Kavram Dizini 
1083