Ceza Muhakemesi Hukuku (3 Cilt) Prof. Dr. Yener Ünver, Prof. Dr. Hakan Hakeri  - Kitap

Ceza Muhakemesi Hukuku

(3 Cilt)

22. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
2510
Barkod:
9786052648193
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
2.700,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
21. baskı
Eylül 2023
594,00
594,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun da önemli değişiklikler planlandığından bu değişikliklerin kanunlaşmasını bekledik. 12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4799 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklikleri kitaba işledik. Onun dışında yeni yargı kararları ile hem ulusal hem karşılaştırmalı hukuktan yeni kaynaklara da atıf yaptık. Liechtenstein Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bazı hükümlerine de ilgili kısımlarda yer verdik.
Bu baskıda ikinci ciltte yer verdiğimiz "işlem örnekleri"ni kitaptan çıkardık. Bunlara artık internetten ulaşabilme imkanının olması nedeniyle bu baskıda ayrıca yer almasına gerek görmedik.
Kitabımızın bu en geniş baskısıyla ceza muhakemesi hukuku alanında üç ayrı kapsamda kitabı okuyucularımızın istifadesine sunmuş bulunuyoruz. Ceza Muhakemesi Hukuku kitabının bu baskısıyla da uygulamacılara ve akademik çalışma yapan genç meslektaşlara yönelik geniş bir baskıyı okuyucuya sunmuş bulunuyoruz. Temel bilgiler kitabı ile öğrencilere yönelik kitabın da güncel baskısı yeni öğretim dönemine yetiştirilecektir.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
V
20. BASKININ ÖNSÖZÜ 
IX
İÇİNDEKİLER 
XI
KISALTMALAR VE İŞARETLER 
XXIII
1. KISIM
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
§ 1. KAVRAM 
1
§ 2. 2004 TARİH VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 
4
§ 3. YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA YER ALMAYAN KURUM VE
KAVRAMLAR 
5
I. ŞAHSİ DAVA 
6
II. ŞAHSİ HAK DAVASI 
8
III. YASAK HAKLARIN İADESİ 
9
IV. CEZA KARARNAMESİ 
10
V. ACELE İTİRAZ 
10
VI. KEFALETLE SALIVERME 
11
VII. KURAL OLARAK GIYABİ TUTUKLAMA 
11
VIII. KARAR DÜZELTME 
12
IX. CEZALARIN İNFAZINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
12
X. YÜRÜRLÜK KANUNU İLE KALDIRILAN KANUNLAR 
13
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÖREVİ 
14
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI 
14
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARININ YORUMU 
24
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 
27
I. KANUNİLİK İLKESİ 
27
II. İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN İLKELER 
28
1. HUKUK DEVLETİ İLKESİ 
28
2. İŞKENCE YASAĞI 
31
3. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ 
33
4. ADİL VE DÜRÜST YARGILANMA İLKESİ 
35
a) Genel Olarak 
35
b) Silahların Eşitliği 
41
c) Bağımsız ve Tarafsız Hâkim 
46
d) Meram Anlatma 
47
e) Savunma Hakkı 
52
f) Makul Sürede Yargılanma Hakkı 
63
g) Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 
78
h) Farklı İçtihatlar Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlali 
79
5. İSNADI VE HAKLARI ÖĞRENME HAKKI 
79
6. MASUM SAYILMA HAKKI 
81
7. DOKÜMAN OLUŞTURMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DOSYAYI İNCELEME
HAKKI 
93
III. DEVLETİN YARGI VE CEZA TEKELİNE SAHİP OLMASI 
95
IV. KIYASIN MÜMKÜN OLMASI 
95
V. MUHAKEMENİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN İLKELER 
100
1. CEZA MUHAKEMESİNİN KAMUSALLIĞI İLKESİ 
100
2. DOĞAL YARGIÇ İLKESİ 
104
3. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ 
107
a) Genel Olarak 
107
b) İlkenin İstisnaları 
109
c) İlkenin Sonucu 
111
d) Maslahata Uygunluk İlkesi 
112
e) Karşılaştırmalı Hukuk 
116
4. DAVASIZ MUHAKEME YAPILMAMASI İLKESİ 
119
a) Asli Dava–Tali Dava Ayrımı 
119
b) İlke 
120
c) İlkenin İstisnaları 
130
VI. MUHAKEMENİN ŞEKLİNE İLİŞKİN İLKELER 
132
1. SÖZLÜLÜK İLKESİ 
132
2. ALENİLİK İLKESİ 
134
a) Genel Olarak 
134
b) Alenilik ve Gizlilik İlişkisi 
140
VII. İSPATA İLİŞKİN İLKELER 
143
1. DELİLLERİN KOLEKTİFLİĞİ İLKESİ 
143
2. DELİLLERİN RE’SEN ARAŞTIRILMASI İLKESİ 
146
3. DELİLLERİN DOĞRUDAN DOĞRUYALIĞI İLKESİ 
149
4. DELİLLERİN SERBESTÇE ELDE EDİLMESİ – SERBESTÇE
DEĞERLENDİRİLMESİ İLKESİ 
156
a) İlke 
156
b) Sınırlandırılması 
164
c) İstisnaları 
165
5. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ 
167
6. NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE İLKESİ 
180
7. FARKLI YARGI YERLERİNİN TESPİTLERİNİN BAĞLAYICILIĞI 
187
a) Genel Olarak 
187
b) İdari Yargıda Verilen Hükümlerin Ceza Mahkemelerini Bağlayıcılığı 
195
aa) Mevzuat, Doktrin ve Uygulamadaki Durum 
195
bb) Hukukun Birliği–Bütünlüğü Açısından Değerlendirme 
200
cc) Kesin Hüküm Kavramı Açısından Değerlendirme 
202
c) Anayasa Mahkemesi Kararı 
203
§ 8. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 
208
I. BİRİNCİ DERECE MUHAKEME 
208
II. İKİNCİ DERECE MUHAKEME 
210
III. ÜÇÜNCÜ DERECE MUHAKEME 
210
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI
§ 1. KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
211
§ 2. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
212
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
212
I. GENEL OLARAK 
212
II. ANA KURALIN SONUÇLARI 
223
III. DERHAL UYGULAMA İLKESİNİN İSTİSNASI 
228
IV. İSPAT ARAÇLARI AÇISINDAN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA 
231
§ 4. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
232
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHAKEME ENGELLERİ
§ 1. GENEL OLARAK 
239
§ 2. ÇEŞİTLERİ 
240
I. ŞİKÂYET 
240
1. GENEL AÇIKLAMALAR 
240
2. CEZA MUHAKEMESİ AÇISINDAN ŞİKÂYET KURUMU 
245
II. İZİN 
258
III. TALEP 
263
IV. KARAR 
263
V. DAVA SÜRESİ 
263
VI. YARGI VE AÇILMIŞ DAVA BULUNMASI 
266
VII. ÖN ÖDEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ 
269
VIII. DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI 
272
IX. GENEL AF 
273
X. UZLAŞTIRMA 
273
XI. YAZILI BAŞVURU 
273
XII. SANIĞIN HAZIR BULUNMAMASI 
282
XIII. ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN AKIL HASTASI OLMASI 
284
XIV. BEKLETİCİ MESELENİN ÇÖZÜMÜ 
288
§ 3. DAVA VE YARGILAMA ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMEMESİNİN SONUÇLARI 
290
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. İŞLEMLERİN MADDİ YAPILARINA GÖRE TASNİFİ 
293
I. SÖZLÜ İŞLEMLER 
293
II. YAZILI İŞLEMLER 
293
III. EYLEMLİ İŞLEMLER 
294
IV. ELEKTRONİK İŞLEMLER 
295
§ 2. EYLEMİ YAPANA GÖRE MUHAKEME İŞLEMLERİNİN TASNİFİ 
298
I. HÂKİM İŞLEMLERİ 
298
1. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASINDAKİ KARARLAR 
299
a) Soruşturma Aşamasında 
299
b) Kovuşturma Aşamasında 
299
aa) Son Karar 
299
bb) Ara Karar 
299
2. DURUŞMA YAPILARAK VEYA DURUŞMA YAPILMAKSIZIN VERİLEN
KARARLAR 
300
II. SAVCI İŞLEMLERİ 
300
III. SAVUNMA İŞLEMLERİ 
300
§ 3. MUHAKEME İŞLEMLERİNDE SÜRELER 
301
I. ÇEŞİTLERİ 
301
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI 
302
III. ESKİ HALE GETİRME 
304
§ 4. MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ 
311
I. DOĞRUDAN BİLDİRİMLER 
313
1. TEFHİM 
313
2. YAZILI İŞLEMİN VERİLMESİ 
314
3. ÖTEKİ BİLDİRİMLER 
314
II. VASITALI BİLDİRİMLER 
315
1. YAZILI İŞLEMİN VERİLMESİYLE 
315
2. GÖSTERME YOLUYLA 
318
3. SÖZLE 
318
4. İLAN YOLUYLA 
318
a) Asma Suretiyle 
318
b) Gazete Aracılığıyla 
319
5. TELEFON, TELGRAF, FAKS VE ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA 
319
§ 5. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI 
320
I. YOKLUK 
320
II. HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN 
323
1. MUTLAK HÜKÜMSÜZLÜK 
323
2. NİSPİ HÜKÜMSÜZLÜK 
324
III. HAK DÜŞÜMÜ 
324
IV. KABUL EDİLMEZLİK 
325
§ 6. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 
325
2. KISIM
MUHAKEMEDE ROL ALANLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
MUHAKEME SÜJELERİ
§ 1. HÂKİM 
331
I. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI 
331
1. GENEL OLARAK 
331
2. ÇOCUK MAHKEMESİ VE ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ 
336
a) Genel Olarak 
336
b) Çocuk Mahkemesi 
337
c) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 
339
II. HÂKİMİN GÖREV VE YETKİSİ 
339
1. GÖREV 
340
a) Genel Olarak 
340
b) Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi 
343
c) Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi 
344
d) İstisnalar 
346
aa) Bağlantı Nedeniyle Yüksek Görevli Mahkemede Yargılama 
347
aaa) Tanım 
347
bbb) Bağlantının Sonuçları 
349
aaaa) Davaların Birleştirilmesi 
350
(1) Fayda, Gereklilik ve Olanak Bulunması 
357
(2) Birleştirme Yasağı 
358
(3) Birleştirmenin Sonuçları 
359
(4) CMK 10 ve 16’nın Birlikte Uygulanması
Durumu 
361
bbbb) Ceza Mahkemelerinin Ek Yargı Yetkisi (Nispi
Muhakeme Yapma) 
361
bb) Yüksek Görevli Mahkemede Açılmış Bir Davanın Alt Görevli
Mahkemeye Gönderilememesi 
365
e) Görev Uyuşmazlığı 
368
f) Görevli Olmayan Hâkim ve Mahkemenin İşlemleri 
377
2. YETKİ 
380
a) Kural 
380
b) Yetki Kuralları 
382
aa) Türkiye’de İşlenen Suçlar 
382
aaa) Ana Kural: Suçun İşlendiği Yer 
382
bbb) Yedek Kurallar (Özel Yetki) 
384
ccc) İstisnalar 
386
bb) Yabancı Ülkede İşlenen Suçlar 
390
aaa) Genel Yetki 
390
bbb) Özel Yetki 
391
cc) Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla
İşlenen Suçlarda Yetki 
391
aaa) Ülke İçinde Yetki 
392
bbb) Ülke Dışında Yetki 
392
c) İstisnalar 
392
aa) Bağlantılı Suçlarda Yetki 
392
bb) Davanın Nakli 
395
aaa) Hukuki veya Fiili Sebeplerle Davanın Nakli 
396
bbb) Kamu Güvenliği İçin Tehlikeli Olması Nedeniyle
Davanın Nakli 
396
ccc) Afet vb. Nedenlerle Davanın Nakli 
396
cc) İstinabe 
397
d) Duruşmanın Aynı İlde Başka Yerde Yapılması 
397
e) Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık 
398
f) Yetkisizlik İddiası 
398
aa) Genel Olarak 
398
bb) Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri 
401
3. BELİRLİ MAHKEMELERİN YARGI YETKİSİNE TABİ KİŞİLER 
401
4. NİYABET 
404
5. YARGI ORGANLARI ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ UYUŞMAZLIKLARI 
405
III. HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI 
405
1. TARAFSIZLIK 
410
a) Hâkimin Yasaklanması 
412
aa) Hâkimin Davaya Bakamayacağı Haller 
413
bb) Yargılamaya Katılamayacak Hâkim 
416
b) Hâkimin Reddi 
429
aa) Kavram 
429
bb) İhsas–ı Rey 
435
aaa) Kavram 
435
bbb) İhsası Reyin Kabul Edildiği Mahkeme Kararları 
441
ccc) İhsası Reyin Kabul Edilmediği Mahkeme Kararları 
443
cc) Hâkimin Reddini İsteyebilecek Olanlar 
444
dd) Hâkimin Reddi İsteminin Süresi 
444
aaa) Yasaklılık Nedenine Dayanan Ret İsteminin Süresi 
444
bbb) Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı
Hâkimin Reddi İsteminin Süresi 
444
ee) Ret İsteminin Usulü 
446
ff) Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme 
449
gg) Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun
Yolları 
450
hh) Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler 
453
c) Hâkimin Çekinmesi 
454
2. BAĞIMSIZLIK 
456
§ 2. SAVCI VE YARDIMCISI 
465
I. SAVCININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
465
II. BAŞSAVCILIK 
473
III. BAŞSAVCILIĞIN GÖREVLERİ 
473
IV. SAVCININ GÖREVLERİ 
476
1. BAŞSAVCI TARAFINDAN VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRME GÖREVİ 
477
2. SORUŞTURMA GÖREVİ 
477
3. KAMU DAVASININ AÇILMASINI TALEP ETME VE YÜRÜTME GÖREVİ 
481
4. KORUMA TEDBİRLERİNE BAŞVURMA GÖREVİ 
483
5. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA GÖREVİ 
483
6. CEZALARIN İNFAZI GÖREVİ 
484
7. KANUNLARLA VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMA GÖREVİ 
484
V. SAVCININ YETKİSİ 
484
VI. SAVCININ REDDİ 
486
VII. ÇOCUK BÜROSU 
494
VIII. SAVCININ YARDIMCISI: KOLLUK 
495
1. GENEL OLARAK 
495
2. ADLİ KOLLUK 
495
a) Genel Olarak 
495
b) Adli Kolluğun Soruşturma Aşamasındaki Fonksiyonu 
500
c) Kamu Görevlilerinin Adli Görevin İcrası Sırasında İşlediği Suçlara
İlişkin Soruşturma 
508
d) Adli Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde
Yetkisi 
511
3. KOLLUĞUN ÇOCUK BİRİMİ 
514
4. ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ 
514
a) Halka Yardım Görevi 
515
b) Önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler 
515
c) Durdurma ve Kimlik Sorma Yetkisi 
516
d) Adli görev ve yetkiler 
517
IX. SULH CEZA HÂKİMİ 
518
1. GENEL OLARAK 
518
2. ZORUNLULUK SAVCISI 
519
§ 3. ŞÜPHELİ VE SANIK 
521
I. ŞÜPHELİ VE SANIK KAVRAMLARI 
521
II. ŞÜPHELİLİK VE SANIKLIĞIN ŞARTLARI 
527
1. GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMA 
527
2. BELLİ OLMA 
532
III. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN HAKLARI 
533
1. SAVUNMA HAKKI 
533
2. LEKELENMEME HAKKI 
549
3. HAKLARINI VE YAPILAN İSNADI ÖĞRENME HAKKI 
549
4. YAKINLARINA HABER VERİLMESİNİ İSTEME HAKKI 
552
5. HÂKİM VEYA BİR ADLİ MAKAM ÖNÜNE ÇIKMA VE İTİRAZ HAKKI 
552
IV. ŞÜPHELİ VE SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
553
1. İFADE VE SORGU 
553
2. HAZIR BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
558
3. KARARLARA BOYUN EĞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
559
§ 4. MÜDAFİ 
560
I. KAVRAM 
560
II. MÜDAFİ OLABİLMENİN ŞARTLARI 
561
III. MÜDAFİİN SEÇİMİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ 
562
1. MÜDAFİİN SEÇİMİ 
562
2. MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİ 
565
a) Şüpheli veya Sanığın Müdafi Seçebilecek Durumda Olmaması 
571
b) On Sekiz Yaşından Küçüklere, Sağır veya Dilsizlere, Malullere
Müdafi Görevlendirilmesi 
572
c) Alt Sınırı Beş Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda
Müdafi Görevlendirilmesi 
574
d) Kanunumuzdaki Diğer Mecburi Müdafilik Halleri 
577
IV. MÜDAFİLİK STATÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ 
580
V. MÜDAFİİN YETKİLERİ VE ÖDEVLERİ 
586
1. MÜDAFİİN YETKİLERİ 
586
a) Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 
587
aa) Soruşturma Aşamasında Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma
Yetkisi 
590
bb) Kovuşturma Aşamasında Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma
Yetkisi 
600
b) Hazır Bulunma Yetkisi 
602
aa) Yetkinin Geçerli Olduğu Aşamalar 
602
bb) Yetkinin Sınırlandırılması 
606
cc) Yetkinin Kapsamı 
607
c) Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi 
608
d) Kanun Yollarına Başvurma Yetkisi 
612
2. MÜDAFİİN ÖDEVLERİ 
614
a) Görevini Yerine Getirmesi ve Görevden Yasaklanması 
615
b) Sır Saklama Yükümlülüğü 
622
c) Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü 
623
VI. MÜDAFİ SAYISI 
627
VII. BİRDEN FAZLA ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN MÜDAFİİLİĞİNİN ÜSTLENİLMESİ 
628
İKİNCİ BÖLÜM
MUHAKEMEYE KATILANLAR
§ 1. TANIK 
633
I. KAVRAM 
633
II. KİMLER TANIK OLABİLİR? 
636
III. TANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
644
1. HAZIR BULUNMA 
644
2. BEYANDA BULUNMA 
647
a) Beyanda Bulunma Yükümlülüğünün İstisnaları 
649
aa) Mutlak Olarak Tanıklıktan Çekinme 
653
bb) Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 
654
dd) Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklık Yapmaktan Çekinme 
661
ee) Basın Kanunu Gereğince Tanıklıktan Çekinme 
663
b) Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi 
663
c) Doğru Beyanda Bulunma 
664
3. YEMİN ETME 
665
a) Yeminin Biçimi 
666
b) Yemin Verilmeyen Tanıklar 
667
IV. SORUŞTURMA SIRASINDA TEŞHİS 
668
V. TANIKLARIN DİNLENMESİ 
673
VI. TANIĞIN HAKLARI 
680
VII. TANIĞIN KORUNMASI 
682
VIII. TANIK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK 
685
§ 2. BİLİRKİŞİ 
695
I. KAVRAM 
695
1. GENEL OLARAK 
695
2. TERCÜMAN 
707
II. BİLİRKİŞİNİN ATANMASI 
710
III. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU 
716
1. SAHTE PARA VE DEĞERLER ÜZERİNDE YAPILACAK İNCELEMELER 
719
2. ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİLİNCİNİN İNCELENMESİ 
719
3. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI 
720
4. ÇOCUĞUN SOY BAĞININ ARAŞTIRILMASI 
720
5. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME YAPILMASI 
720
6. ÖLÜNÜN ADLİ MUAYENESİ 
721
7. OTOPSİ 
721
8. ZEHİRLEME ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM 
721
IV. BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
721
1. BİLİRKİŞİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
721
2. YEMİN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
726
3. İNCELEME YAPMA VE SONUÇLARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
726
V. BİLİRKİŞİNİN DURUŞMADA AÇIKLAMA YAPMASI 
733
VI. BİLİRKİŞİNİN REDDİ 
734
VII. BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİNME 
736
VIII. YENİ BİLİRKİŞİ ATANMASI 
736
IX. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İSPAT DEĞERİ 
737
X. UZMANIN BİLİMSEL MÜTALÂASI 
739
XI. BİLİRKİŞİ TANIK 
742
XII. GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ, KEŞİF VE
OTOPSİ 
745
1. GÖZLEM ALTINA ALINMA 
745
a) Kavram 
745
b) Şartları 
750
c) Süresi 
751
d) İtiraz 
751
2. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI 
752
a) Şüpheli veya Sanık Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek
Alınması 
755
aa) Dış Beden Muayenesi 
757
bb) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 
760
aaa) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasının
Şartları 
761
bbb) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
Kararına İtiraz 
769
ccc) Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği 
769
b) Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek
Alınması 
770
aa) Diğer Kişiler Kavramı 
770
bb) Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek
Alınmasının Şartları 
772
cc) Tanıklıktan Çekinme Sebepleri Bulunan Kişiler Üzerinde
Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 
773
dd) Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararına İtiraz 
775
ee) Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği 
775
c) Rıza Sorunu 
775
3. ÇOCUĞUN SOY BAĞININ ARAŞTIRILMASI 
781
4. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER (DNA ANALİZİ) 
781
a) Kavram 
781
b) Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Şartları 
785
c) Moleküler Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği 
794
5. FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ 
801
a) Kavram 
801
b) Şartları 
803
aa) Fizik Kimliğin Tespiti (CMK) 
803
bb) Parmak İzi ve Fotoğrafların Kayda Alınması (PVSK) 
805
c) Kayıtların Yok Edilmesi 
806
6. KEŞİF VE YER GÖSTERME 
807
a) Keşif 
807
aa) Kavram 
807
bb) Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde
Bulunabilecekler 
813
b) Yer Gösterme 
814
aa) Kavram 
814
bb) Şartları 
815
cc) Yer Gösterme İşleminin Gerçekleştirilmesi 
816
7. ÖLÜNÜN KİMLİĞİNİ BELİRLEME VE ADLİ MUAYENE 
817
8. OTOPSİ 
817
§ 3. MAĞDUR / SUÇTAN ZARAR GÖREN / MALEN SORUMLU / KATILAN 
826
I. SORUŞTURMA EVRESİNDE 
831
II. KOVUŞTURMA EVRESİNDE 
841
3. KISIM
KORUMA TEDBİRLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL AÇIKLAMALAR
§ 1. KAVRAM 
845
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
847
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ 
850
I. ZORLAMA VE/VEYA RIZA DIŞILIK 
850
II. İHTİYARİ OLMA 
851
III. ARAÇ OLMA 
851
IV. GEÇİCİ OLMA 
852
§ 4. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖN ŞARTLARI 
853
I. SUÇ ŞÜPHESİNİN BULUNMASI 
854
1. GENEL OLARAK 
854
2. ÖNLEME AMAÇLI KORUMA TEDBİRLERİ 
855
II. KANUNİ DÜZENLEME 
856
III. GECİKEMEZLİK (GEREKLİLİK) 
857
IV. GÖRÜNÜŞTE HAKLILIK 
858
V. ORANTILILIK 
859
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUKUMUZDAKİ KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. DURDURMA 
868
§ 2. YAKALAMA VE GÖZALTI 
876
I. KAVRAM 
876
II. İDARİ YAKALAMA 
877
III. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NA GÖRE YAKALAMA 
878
1. YAKALAMANIN KOŞULLARI 
878
a) Herkes Tarafından Yakalama Yapılması 
879
b) Kolluk Görevlileri Tarafından Yakalama Yapılması 
883
c) Savcı ve Kolluk Amirleri Tarafından Yakalama Yapılması 
887
d) Müşterek Koşul: Şikâyet Bulunması 
888
e) Hâkimin Yakalama Emri Düzenlemesi 
889
2. YAKALAMANIN YERİNE GETİRİLMESİ 
890
a) Kaba Üst Araması, Kanuni Hakların Bildirilmesi ve Savcıya Bilgi
Verilmesi 
891
b) Yakalamada Silah Kullanma Yetkisi 
895
c) Yakalama Tutanağı 
896
d) Yakınlara ve İlgililere Bildirme 
897
e) Çocuklar Hakkında Yakalama 
901
f) Yakalama Süresi 
902
3. GÖZALTI 
902
a) Gözaltına Almada Oranlılık 
917
b) Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 
918
aa) Sağlık Kontrolü 
918
bb) Güvenlik Araması 
920
cc) Nezarethane İşlemleri 
922
c) Gözaltı Süresi 
923
aa) Bireysel Suçlarda 
923
bb) Toplu Suçlarda 
925
cc) Kolluk Amiri Tarafından Yapılacak Gözaltında 
929
dd) Sürelerin Kötüye Kullanılması 
929
d) Gözaltının Sona Ermesi 
931
e) Kabahatler Kanunu 40. Madde Çerçevesinde Gözaltı 
932
4. YAKALAMA İŞLEMİNİN VE GÖZALTINA İLİŞKİN KARARLARIN DENETİMİ 
935
5. TEKRAR YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA YASAĞI 
937
6. ÖZEL YAKALAMA VE GÖZALTI HALLERİ 
938
a) Yakalama Emri İle Yakalama 
939
b) Kimliğin Belirlenememesi Nedeniyle Gözaltı 
945
c) İade Yakalaması 
945
§ 3. TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL 
947
I. KAVRAM 
947
II. TUTUKLAMA ŞARTLARI 
951
1. MADDİ ŞARTLAR 
958
a) Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Delillerin Bulunması 
958
b) Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması 
963
aa) Kaçma Şüphesi 
967
bb) Delilleri Karartma Şüphesi 
969
cc) Tutuklama Nedenlerinin Varsayılabilmesi 
971
2. ŞEKLİ ŞARTLAR 
977
a) Tutuklama Yasağının Bulunmaması 
977
b) Muhakeme Engelinin Bulunmaması 
980
c) Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması 
981
d) Tutuklamanın Ölçülü Olması 
982
e) Hâkim veya Mahkeme Kararının Bulunması 
986
aa) Yetkili Hâkim 
986
aaa) Soruşturma Evresinde 
986
bbb) Kovuşturma Evresinde 
987
bb) Kararın Verilmesi 
989
aaa) Gerekçe 
989
bbb) Gıyapta Tutuklama 
1002
ccc) Birden Fazla Suçta Tutuklama 
1002
III. TUTUKLAMA KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 
1003
1. TUTUKLANANIN DURUMUNUN YAKINLARINA BİLDİRİLMESİ 
1003
2. TUTUKLAMA KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ 
1004
IV. TEKRAR TUTUKLAMA 
1006
V. TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ 
1007
1. İTİRAZ KANUN YOLU 
1008
2. SÜRE 
1017
3. İTİRAZI İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİLER 
1018
VI. TUTUKLAMA SÜRELERİ 
1021
VII. TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASI 
1036
VIII. TUTUKLAMA KARARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 
1041
IX. ÖZEL TUTUKLAMA DURUMLARI 
1045
X. TUTUKLU HAKKINDA İNFAZ TEDBİRLERİ 
1047
XI. ADLİ KONTROL 
1047
1. KAVRAM 
1047
2. ŞARTLARI 
1060
3. ADLİ KONTROL KARARI VERMEYE YETKİLİ MERCİLER 
1061
4. ADLİ KONTROL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE KALDIRILMASI 
1062
5. ADLİ KONTROL KARARININ DENETİMİ 
1062
6. ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ 
1064
7. ADLİ KONTROL SÜRESİ 
1064
8. ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNE UYMAMA 
1065
9. ADLİ KONTROL YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN GÜVENCE 
1066
a) Güvencenin Amacı 
1066
b) Güvence Miktarı 
1067
c) Önceden Ödetme 
1067
d) Güvencenin Geri Verilmesi 
1067
§ 4. ARAMA 
1069
I. KAVRAM 
1069
II. ÖNLEME ARAMASI 
1072
III. ADLİ ARAMA 
1088
1. ARAMANIN ŞARTLARI 
1089
a) Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama Bakımından 
1089
b) Diğer Kişilerle İlgili Arama Bakımından 
1099
2. ARAMA KARARI 
1103
a) Arama Kararı veya Emri Vermeye Yetkili Merciler 
1103
aa) Hâkim ve Savcı 
1103
bb) Kolluk Amiri 
1125
b) Arama Kararı veya Emrinin Unsurları 
1128
3. ARAMANIN İCRASI 
1131
a) Gece Yapılacak Arama 
1133
b) Aramada Hazır Bulunabilecekler 
1133
c) Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması 
1135
d) Arama Sonunda Verilecek Belge 
1136
e) Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi 
1136
f) Avukat Bürolarında Arama 
1137
4. ARAMADA TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER 
1144
5. HUKUKA AYKIRI ARAMADA ELDE EDİLEN DELİLLERİN
KULLANILABİLİRLİĞİ SORUNU 
1147
§ 5. EL KOYMA 
1152
I. KAVRAM 
1152
II. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELER VE EL KONULAMAYACAK BELGELER 1157
III. EL KOYMA KARARINI VERME YETKİSİ 
1159
IV. EL KOYMA KARARININ İCRASI 
1162
V. AVUKAT BÜROLARINDA EL KOYMA VE POSTADA EL KOYMA 
1164
VI. ÖZEL HUKUKTAKİ HAKLARLA CEZA HUKUKUNDAKİ EL KOYMANIN
ÖNCELİĞİ SORUNU 
1165
VII. ÖZEL EL KOYMA HALLERİ 
1166
1. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA EL KOYMA VE KAYYIM
ATANMASI 
1166
a) Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre 
1166
b) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a Göre 
1174
2. POSTADA EL KOYMA 
1174
3. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA 
1176
4. BASILMIŞ ESERLERE EL KOYMA 
1178
5. UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN
GEREĞİNCE EL KOYMA 
1178
VIII. EL KONULAN EŞYANIN İADESİ 
1179
IX. EL KONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI 
1181
§ 6. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ 
1183
I. KAVRAM 
1183
II. ŞARTLARI 
1185
III. ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE KAYYIMIN ÜCRETİ 
1187
IV. KAYYIMIN HUKUKİ SORUMLULUĞU PROBLEMİ 
1188
§ 7. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE
ARAMA, KOPYALAMA VE EL KOYMA 
1190
§ 8. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 
1203
I. İLETİŞİM KAVRAMI 
1211
II. RIZA SORUNU 
1214
III. TEMEL ŞART 
1217
1. KATALOG SUÇ 
1217
2. SUÇUN VASFININ DEĞİŞMESİ 
1222
IV. DİĞER ŞARTLAR 
1229
V. ŞÜPHELİ VE SANIK/TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLAR 
1235
1. GENEL OLARAK 
1235
2. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLARIN SUÇA İŞTİRAK ŞÜPHESİ
ALTINDA OLMALARI HALİNDE DURUM 
1237
VI. DİĞER KİMSELER 
1240
VII. İLETİŞİMİN TESPİTİ 
1243
VIII. SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1247
IX. MOBİL TELEFONUN YERİNİN TESPİTİ 
1248
X. DENETLENECEK İLETİŞİMİN SOMUT OLARAK BELİRLENMESİ VE SÜRE 
1249
XI. TEDBİRE KARAR VERME YETKİSİ 
1251
XII. GİZLİLİK 
1253
XIII. KARARIN İCRASI 
1253
XIV. İLETİŞİM İÇERİKLERİNİN YOK EDİLMESİ 
1254
XV. BİLDİRİM 
1255
XVI. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YASAĞI 
1256
XVII. MÜDAFİİN BÜROSU, KONUTU VE YERLEŞİM YERİ 
1259
XVIII.TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER 
1263
XIX. İLETİŞİM İÇERİĞİNİN İKRAR DELİLİ NİTELİĞİ VE DELİL DEĞERİ 
1274
XX. İLETİŞİMİN ÖNLEME VE İSTİHBARAT AMAÇLI DENETİMİ 
1280
XXI. YAPTIRIM VE TAZMİNAT 
1283
XXII. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ
VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİ ARASINDA ÖNCELİK–SONRALIK
İLİŞKİSİ 
1284
§ 9. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 
1285
I. ŞARTLARI 
1292
II. GİZLİ SORUŞTURMACININ KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
1305
III. GİZLİ SORUŞTURMACININ YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
1306
IV. ELDE EDİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI VE TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER 
1310
§10. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 
1313
I. ŞARTLARI 
1317
II. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEMENİN KONUSU 
1322
III. TEKNİK İZLEMENİN SÜRESİ 
1328
IV. ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANILMASI VE TESADÜFEN ELDE EDİLEN
DELİLLER 
1329
V. İSTİHBARAT AMAÇLI GİZLİ İZLEME 
1330
§11. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK
İZLEMEDEN ELDE EDİLEN DELİLLERİN HUKUKA UYGUNLUK VE İSPAT
AÇISINDAN DELİL DEĞERİ SORUNU 
1331
§12. İNTERNET ORTAMINDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ 
1350
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAZI HAK İHLALLERİ VEYA KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
§ 1. KAVRAM 
1363
§ 2. TAZMİNAT NEDENLERİ 
1368
I. KANUNLARDA BELİRTİLEN KOŞULLAR DIŞINDA YAKALANMA,
TUTUKLANMA VEYA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLME 
1370
II. KANUNİ GÖZALTI SÜRESİ İÇİNDE HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARILMAMA 
1371
III. KANUNİ HAKLARI HATIRLATILMADAN VEYA HATIRLATILAN HAKLARDAN
YARARLANDIRILMA İSTEĞİ YERİNE GETİRİLMEDEN TUTUKLANMA 
1371
IV. KANUNA UYGUN TUTUKLANIP MAKUL SÜREDE YARGILAMA MERCİİ
HUZURUNA ÇIKARILMAMA VEYA BU SÜRE İÇİNDE HAKKINDA HÜKÜM
VERİLMEME 
1371
V. KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYA TUTUKLANDIKTAN
SONRA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA VEYA BERAATA KARAR
VERİLMESİ 
1373
VI. MAHKÛMİYET HALİNDE TAZMİNAT VERİLMESİ 
1376
VII. YAKALAMA VE TUTUKLAMA NEDENLERİ VE HAKLARINDAKİ
SUÇLAMALARIN KENDİLERİNE AÇIKLANMAMASI 
1377
VIII. YAKALAMA VEYA TUTUKLAMANIN YAKINLARA BİLDİRİLMEMESİ 
1378
IX. ARAMA KARARININ ÖLÇÜSÜZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
1378
X. KOŞULLARI OLUŞMADIĞI HALDE EL KOYMA KARARI VERİLMESİ, EL
KONULAN EŞYANIN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI,
EŞYANIN VEYA MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANILMASI
VEYA ZAMANINDA GERİ VERİLMEMESİ 
1381
XI. YAKALAMA, ADLİ KONTROL VEYA TUTUKLAMA İŞLEMİNE KARŞI BAŞVURU
İMKÂNINDAN YARARLANDIRILMAMA 
1382
XII. ADLİ KONTROL UYGULANMASI DURUMUNDA TAZMİNAT 
1383
XIII. CMK 323/3’te DÜZENLENEN HAL 
1383
§ 3. BAŞVURU KOŞULLARI VE YARGILAMA 
1384
I. BAŞVURMAYA YETKİLİ KİMSELER 
1384
II. BAŞVURU SÜRESİ 
1384
III. BAŞVURU MERCİİ 
1387
1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 
1387
2. TAZMİNAT KOMİSYONU 
1388
IV. BAŞVURU ŞEKLİ 
1389
V. DEVLET HAZİNESİ TEMSİLCİSİNE TEBLİĞ 
1389
VI. YARGILAMA 
1390
§ 4. TAZMİN EDİLECEK ZARARLAR 
1391
§ 5. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI 
1394
§ 6. KAMU GÖREVLİSİNE VE DİĞER KİMSELERE RÜCU 
1395
§ 7. TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER 
1396
4. KISIM
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA
§ 1. KAVRAM 
1399
I. GENEL OLARAK 
1399
II. SORUŞTURMANIN ETKİN YAPILMASI 
1404
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİNİN ÖZELLİKLERİ 
1415
I. SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ 
1415
II. SORUŞTURMANIN YAZILILIĞI 
1417
III. SORUŞTURMANIN DAĞINIKLILIĞI 
1418
IV. SORUŞTURMANIN KURALA BAĞLI OLMAYIŞI 
1419
§ 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN BAŞLAMASI 
1421
I. RE’SEN ÖĞRENME 
1422
II. İHBAR VEYA ŞİKÂYET YOLUYLA ÖĞRENME 
1424
III. TUTANAKLA ÖĞRENME 
1426
IV. YABANCI HÜKÜMETİN ŞİKÂYETİ 
1426
V. ADALET BAKANININ TALEBİ 
1427
VI. YAZILI BAŞVURU 
1427
§ 4. ÖNSORUŞTURMA (VE SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI
KARARI) 
1427
§ 5. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ 
1431
I. SAVCININ GÖREV VE YETKİLERİ 
1431
II. SULH CEZA HÂKİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
1438
§ 6. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ 
1439
I. İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİ 
1441
II. KAMU DAVASINI AÇMADA (=İDDİANAMEYİ DÜZENLEMEDE) TAKDİR
YETKİSİ 
1455
1. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK
HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI GEREKTİREN KOŞULLAR VEYA
ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİNİN VARLIĞI 
1464
2. KAMU DAVASININ AÇILMASININ (=İDDİANAMENİN
DÜZENLENMESİNİN) ERTELENMESİ 
1468
a) Kamu Davasının Açılmasının (=İddianamenin Düzenlenmesinin)
Ertelenmesinin Koşulları 
1468
b) Erteleme Kararına İtiraz 
1477
c) Ertelemenin Sonuçları ve Kaldırılması 
1478
d) Ertelemenin Kaydedilmesi 
1479
III. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (=TAKİPSİZLİK KARARI) 
1480
1. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI VERİLECEK HALLER 
1480
2. KARARIN BİLDİRİLMESİ 
1488
3. AYNI FİİLDEN DOLAYI DAVA AÇILAMAMASI 
1489
a) Genel Olarak 
1489
b) Aynı Fiilden Dolayı Hem Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar
Verilmesi Hem İddianame Düzenlenmesi Sorunu 
1496
4. KOVUŞTURMAMA KARARINA BAŞVURU YOLLARI 
1497
a) Genel Olarak 
1497
b) Kovuşturmama Kararına İtiraz (Kovuşturma Davası) 
1498
aa) İtiraz Hakkına Sahip Olanlar 
1499
bb) İtirazın Süresi, Şekli ve İnceleme Merci 
1500
cc) İtiraz Üzerine Verilecek Kararlar 
1503
c) Başsavcıya Başvuru 
1504
IV. ÖN ÖDEME VE UZLAŞTIRMA 
1504
§ 7. İDDİANAMENİN KABULÜ VEYA İADESİ (ARA MUHAKEME) 
1508
I. GENEL BİLGİLER 
1508
II. İADE SEBEPLERİ 
1517
III. YARGITAY KARARLARINDA İDDİANAMENİN İADESİ SEBEPLERİ 
1524
1. İADE SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLEN HALLER 
1524
2. İADE SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLMEYEN HALLER 
1528
IV. İDDİANAMENİN İADESİ USULÜ 
1537
§ 8. İDDİANAMENİN DÜZENLENİŞİNE VEYA İADESİNE KARŞI KOYMA YOLLARI . 1539
§ 9. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU
ÇERÇEVESİNDE SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMANIN YABANCI
DEVLETE DEVREDİLMESİ 
1541
I. SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMANIN DEVREDİLMESİ 
1541
II. SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMANIN DEVRALINMASI 
1542
İKİNCİ BÖLÜM
KOVUŞTURMA
§ 1. KAVRAM 
1544
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI 
1545
I. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YARGILAMA MAKAMI 
1545
II. DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YAPILAN İŞLEMLER 
1546
1. DURUŞMA GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ VE ÇAĞRILARIN YAPILMASI 
1547
2. İDDİANAMENİN SANIĞA BİLDİRİLMESİ 
1549
3. SANIĞIN SAVUNMA DELİLLERİNİN TOPLANMASI İSTEMİ 
1551
4. ERKEN DİNLEME 
1556
5. ERKEN KEŞİF VE MUAYENE 
1559
§ 3. DURUŞMA 
1559
I. KAVRAM 
1559
II. DURUŞMAYA HÂKİM OLAN İLKELER 
1560
1. AÇIKLIK (ALENİLİK) 
1561
a) Kural 
1561
b) İstisnalar 
1564
aa) İhtiyari Kapalılık 
1565
bb) Zorunlu Kapalılık 
1566
cc) Yayım Yasağı 
1567
dd) Kişisel Verilere İlişkin Belgeler 
1568
c) Kapalılık Kararı ve Sonuçları 
1568
d) Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı 
1569
2. KESİNTİSİZLİK 
1572
3. SÖZLÜLÜK 
1573
4. DOĞRUDAN DOĞRUYALIK 
1574
III. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ 
1578
1. DURUŞMADA HAZIR BULUNACAKLAR 
1578
a) Genel Olarak 
1578
b) Sanığın Hazır Bulunması 
1584
aa) Kural: Hazır Bulunma Zorunluluğu 
1585
bb) Zorla Getirme 
1593
cc) İstisnalar 
1594
aaa) Mahkûmiyet, Ceza Verilmesine Yer Olmadığı ve
Güvenlik Tedbiri Dışında Bir Karar Verilmesi 
1594
bbb) Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 
1598
ccc) Sanığın Yokluğunda Duruşma 
1599
ddd) Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması 
1600
eee) Sanığın İstinabe Suretiyle veya SEGBIS Aracılığıyla
Sorguya Çekilmesi 
1602
fff) Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan
Çıkarılabilmesi 
1610
ggg) Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılması 
1611
dd) Sanığın Duruşma Sırasında Duruşma Salonundan Çıkarılması 
1611
ee) Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan DuruşmadaEski Hale
Getirme 
1613
c) Tercüman 
1613
2. DURUŞMANIN BAŞLAMASI 
1616
3. DURUŞMANIN İDARESİ VE DÜZENİ 
1620
4. DURUŞMADA SUÇ İŞLENMESİ 
1624
5. ARA KARAR VERİLMESİ 
1628
6. DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI 
1628
a) Delil Kavramı 
1629
b) Delillerin Özellikleri 
1632
c) Doğrudan Delil – Dolaylı Delil 
1633
aa) Genel Olarak 
1633
bb) Hayatın Olağan Akışı Kıstası 
1634
d) Delil Türleri 
1638
aa) Beyan Delilleri 
1639
aaa) Sanık Beyanı 
1639
aaaa) İfade Alma 
1640
bbbb) Sorgu 
1641
cccc) İfade ve Sorgu Yöntemi 
1643
(1) Genel Olarak 
1643
(2) Kendiliğinden Yapılan Açıklamalar 
1645
(3) Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri 
1646
dddd) İkrar 
1652
bbb) Tanık Beyanı 
1662
bb) Belge Delili 
1671
aaa) Yazılı Belge 
1673
bbb) Şekil Tespit Eden Belge 
1675
ccc) Ses Tespit Eden Belge 
1675
ddd) Dijital Delil 
1677
cc) Belirti 
1682
dd) Karakter Delili 
1683
f) Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 
1685
aa) Delillerin Ortaya Konulması 
1685
bb) Ortaya Konulması İstenilen Delilin Reddi 
1692
cc) Doğrudan Soru Yöneltme 
1702
g) Duruşmada Okunacak Belgeler 
1709
aa) Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar 
1709
bb) Duruşmada Okunmayacak Belgeler 
1711
cc) Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler 
1713
dd) Tanığın Önceki İfadesinin Okunması 
1714
ee) Sanığın Önceki İfadesinin Okunması 
1716
ff) Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması 
1717
gg) Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması 
1717
h) Delillerin Tartışılması 
1719
i) Delilleri Takdir Yetkisi 
1732
aa) Genel Olarak 
1732
bb) Delil Yasakları 
1756
aaa) Kavram ve Genel İlkeler 
1756
bbb) Karşılaştırmalı Hukuk 
1777
ccc) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 
1784
ddd) Anayasa Mahkemesi 
1788
eee) Hukukumuzdaki Durum 
1792
aaaa) Düzenleme Bütün Yargılamaları Kapsamaktadır.1792
bbbb) Kanuna Değil, Hukuka Aykırılık Esas Alınacaktır 
1797
cccc) Hukuka Aykırı Deliller Hiçbir Aşamada
Kullanılamaz 
1797
dddd) Hukuka Aykırı Delillerin Dosyadan Çıkarılması
Sorunu 
1801
eeee) Delil Yasaklarının Uzak Etkisi 
1807
ffff) Hukuka Aykırılığın Derecesi Sorunu 
1825
gggg) Doğrudan Kanun Tarafından Getirilen Yasaklar 
1834
hhhh) Hukuka Aykırı Delilin Sanık Lehine Olması
Sorunu 
1834
ıııı) Özel (Sivil) Şahısların Elde Ettiği Hukuka Aykırı
Deliller Sorunu 
1835
iiii) İstihbari Delillerin, Fişleme Kayıtlarının
Kullanılması Sorunu 
1847
7. EKONOMİK VE SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI 
1848
8. YAŞ TESPİTİ SORUNU 
1848
9. DURUŞMA TUTANAĞI 
1857
a) Duruşma Tutanağının İçeriği 
1861
b) Duruşma Tutanağının İspat Gücü 
1864
10. SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ VE EK SAVUNMA HAKKI 
1867
§ 4. KAMU DAVASININ SONA ERMESİ 
1884
I. SONUÇ ÇIKARMA (HÜKÜM/KARAR) EVRESİ 
1884
II. MÜZAKERE VE HÜKÜM KURMAK İÇİN OYLAMA 
1887
III. HÜKMÜN KONUSU VE SUÇU DEĞERLENDİRMEDE MAHKEMENİN YETKİSİ 
1892
IV. HÜKÜM 
1897
1. GENEL OLARAK 
1897
2. BERAAT KARARI 
1901
3. CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI 
1903
4. MAHKÛMİYET KARARI 
1909
5. DAVANIN REDDİ KARARI 
1910
6. DAVANIN DÜŞMESİ KARARI 
1922
7. DAVANIN DURMASI KARARI 
1928
8. DERHAL BERAAT KARARI VERİLEBİLECEK HALLERDE DURMA VE
DÜŞME KARARI VERİLEMEMESİ 
1929
V. HÜKMÜN GEREKÇESİNDE VE HÜKÜM FIKRASINDA GÖSTERİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR 
1931
1. GEREKÇE 
1931
2. GEREKÇEDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR 
1939
a) Genel Olarak 
1939
b) Uygulama Açısından Öneriler 
1950
3. HÜKÜM 
1952
VI. HÜKMÜN AÇIKLANMASI 
1957
VII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (ERTELENMESİ) 
1963
1. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİNİN ŞARTLARI 
1971
a) Genel Olarak 
1972
b) Suçun Anayasa’nın 174’üncü Maddesinde Koruma Altına Alınan
İnkılâp Kanunlarında Yer Alan Suçlardan Olmaması (CMK 231/14) 
1973
c) Sanığın Mahkûm Olması 
1973
d) Sanığın Mahkûm Olduğu Cezanın, İki Yıl veya Daha Az Süreli Hapis veya Adlî Para Cezası Olması 
1974
e) Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkûm Olmamış Bulunması.1976
f) Mahkemece, Sanığın Kişilik Özellikleri ile Duruşmadaki Tutum ve
Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç
İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması 
1980
g) Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın,
Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle
Tamamen Giderilmesi 
1985
h) Diğer Şartlar 
1994
2. ERTELEME KARARINA KARŞI KANUN YOLU 
1998
3. ERTELEME KARARINA KARŞI OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
2018
4. ERTELEMENİN SONUÇLARI 
2019
a) Ertelemenin Sonucu 
2019
b) Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri 
2028
5. ERTELEME KAYDI 
2031
VIII. HÜKMÜN BİLDİRİLMESİ 
2031
IX. KESİN HÜKÜM KAVRAMI 
2037
1. KAVRAM 
2037
2. SONUÇLARI 
2041
§ 5. MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ VE KAMU DAVASINA KATILMA 
2045
I. SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN ÇAĞIRILMASI 
2045
II. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI 
2046
III. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DAVETE UYMAMALARI 
2064
IV. MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DİNLENİLMESİ 
2065
V. KAMU DAVASINA KATILMA 
2068
1. KAVRAM 
2068
2. KATILMA USULÜ 
2078
3. KATILANIN HAKLARI 
2083
4. KATILMANIN DAVAYA ETKİSİ 
2084
5. KATILMADAN ÖNCEKİ KARARLARA İTİRAZ 
2085
6. KATILANIN DURUŞMAYA GELMEMESİ 
2085
7. KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI 
2087
8. KATILMANIN HÜKÜMSÜZ KALMASI 
2088
5. KISIM
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ, TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE
KOVUŞTURMADA TEMSİLİ, BASİT VE SERİ MUHAKEME USULLERİ
§ 1. GAİPLERİN MUHAKEMESİ 
2089
I. TANIM 
2089
II. GAİP HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 
2090
III. GAİP SANIĞA GÜVENCE BELGESİ VERİLMESİ 
2090
§ 2. KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ 
2092
I. TANIM 
2092
II. KAÇAK HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 
2092
III. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA VE TEMİNAT BELGESİ 
2095
1. ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA 
2095
2. TEMİNAT BELGESİ 
2095
§ 3. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ 
2096
§ 4. SERİ MUHAKEME USULÜ 
2100
§ 5. BASİT YARGILAMA USULÜ 
2121
I. GENEL OLARAK 
2121
II. İTİRAZ 
2125
İKİNCİ BÖLÜM
UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE
§ 1. UZLAŞTIRMA 
2129
I. TANIM VE TEMEL İLKELER 
2129
1. TANIM 
2129
2. TEMEL İLKELER 
2133
II. UZLAŞTIRMANIN MÜMKÜN OLDUĞU SUÇLAR 
2134
1. GENEL OLARAK 
2134
2. ÖZEL HUKUKTAKİ ARABULUCULUK İLE UZLAŞTIRMA İLİŞKİSİ 
2139
III. UZLAŞTIRMA SÜRECİ 
2139
1. SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA 
2143
2. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA 
2150
IV. UZLAŞTIRMANIN SONUCU 
2152
1. SORUŞTURMA AŞAMASINDA UZLAŞTIRMADA 
2152
2. MAHKEME TARAFINDAN UZLAŞTIRMADA 
2153
3. DİĞER SONUÇLAR 
2154
4. UZLAŞTIRMA İLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
2156
a) Uzlaştırmaya Tabi Birden Fazla Suçta Uzlaştırma 
2156
b) Şikâyetin Geri Alınması ve Ön Ödeme 
2156
c) Müştekinin Ölmesi 
2159
d) Manevi Zarar 
2160
e) Zarardan Daha Fazla veya Daha Az MiktarÜzerinde Uzlaştırma 
2160
f) Belirli Bir Mağduru Olmayan Suçlarda Uzlaştırma 
2161
g) Uzlaşma Suçu İkrar Anlamına Gelir mi? 
2162
h) Uzlaştırmadan Yararlanmada Sınır 
2164
ı) Müsadere Sorunu 
2164
i) Ödemelerin Takside Bağlanması Sorunu 
2167
V. ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA 
2168
§ 2. MÜSADERE USULÜ 
2171
I. TANIM VE BAŞVURU 
2171
II. DURUŞMA VE KARAR 
2175
III. KANUN YOLU 
2175
6. KISIM
KANUN YOLLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
§ 1. KAVRAM 
2177
§ 2. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI 
2182
I. GENEL OLARAK 
2182
II. AVUKAT VE SAVCININ BAŞVURMA HAKKI 
2193
1. AVUKATIN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI 
2193
2. SAVCININ KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI 
2199
a) Genel Olarak 
2199
b) Savcının İHAM ve Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru Hakkı 
2204
c) Uygulamada Yasa Yolları Büroları ve İşleyişi 
2204
III. YASAL TEMSİLCİ VE EŞİN BAŞVURMA HAKKI 
2211
IV. TUTUKLUNUN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI 
2213
V. BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ 
2214
§ 3. KANUN YOLU YASAĞI 
2217
§ 4. KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA 
2218
§ 5. KANUN YOLUNUN ETKİLERİ 
2223
§ 6. ALEYHE BOZMA YASAĞI 
2223
İKİNCİ BÖLÜM
OLAĞAN KANUN YOLLARI
§ 1. İTİRAZ 
2231
I. KAVRAM 
2231
II. İTİRAZ USULÜ VE İNCELEME MERCİLERİ 
2233
III. İTİRAZIN KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE ETKİSİ 
2236
IV. KARAR 
2236
§ 2. İSTİNAF 
2238
I. KAVRAM 
2238
II. RE’SEN İSTİNAF 
2243
III. İSTİNAF YASAĞI 
2243
IV. İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ 
2244
V. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ETKİSİ 
2247
VI. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECEREDDİ 
2247
VII. İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI 
2248
VIII. DOSYANIN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE TEVZİİ 
2248
IX. DOSYA ÜZERİNDE İNCELEME 
2248
X. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA 
2248
XI. DURUŞMA 
2252
XII. ALEYHE BOZMA YASAĞI 
2254
XIII. DİRENME YASAĞI 
2254
§ 3. TEMYİZ 
2254
I. KAVRAM 
2254
II. TEMYİZ İLE İSTİNAF ARASINDAKİ FARKLAR 
2259
III. TEMYİZ YASAĞI 
2265
IV. HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ 
2270
V. TEMYİZ İSTEMİ 
2279
1. İSTEMİN USULÜ VE SÜRESİ 
2280
2. ESKİ HALE GETİRME 
2288
3. TEMYİZ İSTEMİNİN ETKİSİ 
2290
4. TEMYİZ İSTEMİNİN İÇERİĞİ VE GEREKÇE 
2291
5. TEMYİZ İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ 
2297
6. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ, YARGITAY CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞININ GÖREVİ 
2297
7. TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ 
2298
8. YARGITAY İNCELEMESİ 
2299
a) Duruşmalı İnceleme 
2299
b) Temyizde İncelenecek Hususlar 
2302
9. TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR 
2303
a) Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama) 
2303
b) Düzelterek Onama (Islah=İyileştirme) 
2303
c) Hükmün Bozulması 
2307
d) Düşme Kararı 
2308
10. YARGITAY’DA HÜKMÜN AÇIKLANMASI 
2309
11. ALEYHE BOZMA YASAĞI 
2309
12. YARGITAY KARARININ GÖNDERİLECEĞİ MERCİ 
2310
13. HÜKMÜN BOZULMASININ DİĞER SANIKLARA ETKİSİ 
2313
14. DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN İŞLEMLERİ 
2317
a) İlgililerin Bozmaya Karşı Diyecekleri 
2317
b) Uyma Kararı 
2323
c) Direnme Kararı 
2325
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
§ 1. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI 
2332
§ 2. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZI 
2345
§ 3. KANUN YARARINA BOZMA 
2348
I. GENEL OLARAK 
2348
II. ŞARTLARI 
2358
III. İNCELEME VE KARAR 
2362
IV. KANUN YARARINA BOZMA KANUN YOLUNA “HÜKÜMLÜ ALEYHİNE
OLARAK” BAŞVURULABİLİR Mİ? 
2364
§ 4. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
2366
I. GENEL OLARAK 
2366
II. ŞARTLARI 
2369
1. BAŞVURABİLECEK KİŞİLER 
2369
2. BAŞVURU SÜRESİ 
2370
3. BAŞVURUNUN ETKİSİ 
2372
4. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HAL 
2372
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 
2373
1. HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 
2374
2. SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ
SEBEPLERİ 
2390
IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİNİN İNCELENMESİ 
2395
1. İNCELEME MERCİİ 
2395
2. İSTEMİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI İNCELEMESİ 
2400
3. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE
KABULÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 
2400
4. DELİLLERİN TOPLANMASI 
2401
5. YENİLEME İSTEMİNİN REDDİ VEYA KABULÜ 
2401
6. CEZAYI ALEYHE AĞIRLAŞTIRMA YASAĞI 
2403
V. TAZMİNAT 
2405
§ 5. ANAYASA MAHKEMESİNCE BİREYSEL BAŞVURUNUN HAKLI GÖRÜLMESİ
NEDENİYLE YENİDEN YARGILAMA 
2405
I. GENEL OLARAK 
2405
II. TERİM SORUNU 
2407
III. KURUMUN NİTELİĞİ 
2408
IV. BAŞVURU KONUSU OLAMAYACAK İHLALLER 
2411
V. BAŞVURU HAKKI 
2417
VI. İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMİŞ OLMASI 
2418
VII. BAŞVURU USULÜ 
2422
1. GENEL OLARAK 
2422
2. BAŞVURU SÜRESİ 
2423
3. BAŞVURU HARCI 
2425
VIII. BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI VE İNCELENMESİ 
2426
IX. ESAS HAKKINDA İNCELEME 
2427
X. TEDBİRLER 
2429
XI. KARARLAR 
2430
7. KISIM
YARGILAMA GİDERLERİ VE KESİNLEŞEN MAHKÛMİYET KARARLARINDAN
TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU
§ 1. TANIM 
2435
§ 2. SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
2435
§ 3. ÇEŞİTLİ OLASILIKLARDA GİDERLER 
2438
I. BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER 
2441
II. BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ
HALİNDE GİDER 
2442
III. KARŞILIKLI VEYA HAKSIZ FİİL NEDENİYLE HAKARET HALİNDE GİDER 
2446
IV. SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HALLERDE GİDER 
2446
V. KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER 
2447
VI. UYARLAMA YARGILAMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 
2448
VII. ÖNÖDEME HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 
2448
§ 4. YARGILAMA GİDERİNİN KARARDA GÖSTERİLMESİ VE TAHSİLİ 
2448
§ 5. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ DURUMUNDA VERİLECEK KARAR
SORUNU 
2449
8. KISIM
ADLİ TATİL VE BİLGİ İSTEME
§ 1. ADLİ TATİL 
2469
§ 2. BİLGİ İSTEME 
2471
KAVRAM DİZİNİ 
2505