Çaplı ve Komşu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Temliken Tescil ve Tazminat Davaları
 (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli) Aydın Tekdoğan  - Kitap

Çaplı ve Komşu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Temliken Tescil ve Tazminat Davaları

(Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)

2. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1104
Barkod:
9789750287848
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.315,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Temmuz 2019
540,00
540,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
4721 s. Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde düzenlendiği üzere, bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik bu yetki kapsamında malını kanuni sınırları içerisinde dilediği gibi kullanmasına engel olana ve malını elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Çünkü mülkiyet hakkı eşyaya bağlı ayni haklardan olup, herkese karşı ileri sürülebilir.
Öte yandan yasal ayrıcalıklar dışında, TMK'nın 684/1. ve 718/2. maddeleri hükümlerine göre, arazinin mülkiyeti ve buna bağlı olan tasarruf hakkı o arazide kalıcı olmak koşuluyla yapılan şeyleri de kapsar. TMK'nın 724. ve 725. maddelerinde bu kuralın istisnaları düzenlenmiş olup, böylece muhdesat ile arasındaki bağlantı kesilmiş, bina sahibine bazı koşulların oluşması halinde ayrılmaz parça niteliğindeki haksız yapı ile taşkın yapı için üzerinde bulunduğu taşınmaza malik olabilme olanağı tanınmıştır.
Bu kitapta ayni hak, şahsi hak ve zilyetlikle ilgili konular dahil, çaplı taşınmaza ve komşu taşınmaza elatmanın önlenmesi ile temliken tescil davaları ve komşuluk hukukundan doğan davalar (tazminat davaları dahil) tüm yönleri ile ele alınmış, konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına, Yargıtay'ca onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına, dava ve cevap dilekçesi örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanmış, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ayni Hak
.
Mülkiyet
.
Zilyetlik
.
Taşınmaz
.
Tapu Kaydı
.
Çap Kaydı
.
Elatma Tescil
.
Hapis Hakkı
.
İmar Uygulaması
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
21
BİRİNCİ KISIM
AYNİ HAK VE ZİLYETLİK KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
AYNİ HAK
§1. GENEL OLARAK 
25
§2. SINIRSIZ AYNİ HAK (MÜLKİYET HAKKI) 
26
I. Genel Olarak 
26
II. Mülkiyetin Kapsamı 
30
A. Bütünleyici Parça (mütemmim cüz) 
30
1. Bütünleyici Parça Kavramı 
30
2. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar 
31
3. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları 
33
4. Ürün (Semere) 
35
B. Eklenti 
36
1. Eklenti Kavramı 
36
2. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar 
36
3. Eklenti Olmanın Sonuçları 
37
III. Mülkiyetin Çeşitleri 
38
A. Ferdi Mülkiyet 
38
B. Birlikte Mülkiyet 
38
1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) 
38
a. Paylı Mülkiyetin Niteliği 
38
b. Paylı Mülkiyette Yönetim 
42
aa. Olağan Yönetim İşlerinde 
42
bb. Önemli Yönetim İşlerinde 
42
cc. Olağanüstü Yönetim İşlerinde 
44
c. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma 
46
d. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
48
e. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma 
49
f. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri 
50
g. Hâkim Müdahalesi 
52
h. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 
53
aa. Payın Devri 
53
bb. Paydaşlıktan Çıkarma 
54
cc. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu) 
55
ı. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 
56
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–i Şüyu) Varsa 
56
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse 
56
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse 
57
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa 
57
2. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK. 701–703) 
58
a. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 
58
b. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması 
59
c. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 
60
d. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 
67
IV. Taşınmaz Mülkiyeti 
68
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı 
68
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 
77
1. Aslen Kazanılması 
77
2. Devren Kazanılması 
78
a. Genel Olarak 
78
b. Devren Kazanmayı Engelleyen Yasal Düzenlemeler 
80
3. Tescille Kazanılması (TMK 705/1) 
86
a. Tescil ve Terkin Kavramları 
86
b. Tescil İlkesi 
88
c. Tescille Kazanmanın Koşulları (TMK 1013) 
92
aa. Geçerli Bir Hukuki Nedenin Bulunması 
94
bb. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde Bulunması (Tasarruf Yetkisi ve Temsili) 
94
4. Tescilsiz Kazanılması Halleri (TMK 705/2) 
97
a. Genel Olarak 
97
b. Miras (TMK 599) 
100
c. Mahkeme Kararı 
104
d. Cebri İcra 
111
e. İşgal 
114
f. Kamulaştırma 
114
§3. SINIRLI AYNİ HAKLAR 
114
İkinci Bölüm
ZİLYETLİK
§1. GENEL OLARAK 
117
§2. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU 
119
§3. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU 
124
I. Eşyayı İade Borcu 
124
II. Ürünleri İade Borcu 
125
§4. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI 
126
I. Genel Olarak 
126
II. Hapis Hakkı 
132
A. Genel Olarak 
132
B. Taşınmazın Haricen Satın Alınması Halinde 
139
C. Depo Kararı 
150
D. Hapis Hakkı Halinde Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti 
152
§5. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI 
153
İKİNCİ KISIM
ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
Birinci Bölüm
ELATMANIN ÖNLENMESİNİN KOŞULLARI
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR 
159
I. Genel Olarak 
159
II. Taşınmaza Fiilen Elatılması Koşulu 
176
A. Elatma Kavramı 
176
B. Tapu Kaydının Yerinde Uygulanması Suretiyle Kapsamının Belirlenmesi 
191
1. Tapu Kaydının Kapsamı 
191
2. Kat İrtifaklı Veya Kat Mülkiyetli Taşınmazlarda Esas Alınacak Proje 
206
III. Fiili Elatmanın Haksız Olması (Malikin Elatmaya Katlanma Yükümlülüğünün Bulunmaması) Koşulu 
208
A. Genel Olarak 
208
B. Elatmayı Haksız Olmaktan Çıkaran (Malikin Katlanma Yükümlülüğü Bulunan) Haller 
218
1. Mülkiyet Hakkına Sınırlama Getiren Kanunlardan Kaynaklanan Haller 
218
a. Genel Olarak 
218
b. Haksız Yapıdan Kaynaklanan Elatma Halinde 
223
c. Taşkın Yapıdan Kaynaklanan Elatma Halinde 
227
d. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatma Halinde 
233
e. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatma Halinde 
236
2. Malikin Onayı 
238
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Elatma 
244
a. Genel Olarak 
244
b. Yükleniciden Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satın Alan Yönünden 
250
4. Tapulu Taşınmazların Haricen Satın Alınmasına Dayalı Elatma 
257
a. Genel Olarak 
257
b. Birlikte Mülkiyette Harici Satış Halinde 
276
c. Haricen Satın Alma Savunmasının İspatı 
280
5. Kira Sözleşmesine Dayalı Elatma 
281
a. Genel Olarak 
281
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyete Tabi Taşınmaz İçin Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulu 
303
c. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyete Tabi Taşınmaz İçin Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulu 
311
d. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na Tabi Taşınmaz İçin Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulu 
312
6. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Elatma 
315
İkinci Bölüm
BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ
§1. PAYDAŞIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI AÇTIĞI ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 
325
I. Paydaşın Diğer Paydaşları Temsil Yetkisi 
325
II. Hükmün Taşınmazın Tamamına İlişkin Olması Zorunluluğu 
330
III. Davalı Üçüncü Kişinin Yargılama Esnasında Paydaş Olması Halinde Davanın Niteliği 
331
§2. PAYDAŞIN PAYDAŞA KARŞI AÇTIĞI ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 
332
I. Genel Olarak 
332
II. Fiili Kullanım Biçimi Oluşmuşsa 
343
A. Genel Olarak 
343
B. Fiili Kullanım Durumu Oluşan Taşınmazda Pay Satışı 
363
III. Paydaşın Kullandığı Veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa 
365
IV. Paylı Mülkiyetli Taşınmaz Bir Kısım Paydaşlarca Kiraya Verilmişse 
373
A. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerliyse 
373
B. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerli Değilse 
374
C. Elbirliği Mülkiyetli Taşınmaz Ortağın Katılımı Veya Onayı Olmadan Kiraya Verilmişse 
375
V. Hükmün Pay Oranında Kurulması Zorunluluğu 
376
Üçüncü Bölüm
ELATMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER
§1. İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN ELATMA 
383
I. İmar Uygulaması 
383
II. Taşkın Hale Gelen Yapı Açısından 
386
§2. KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINDAN KAYNAKLANAN ELATMA 
405
§3. BOŞANMA İLE AİLE KONUTU NİTELİĞİ SONA EREN TAŞINMAZA ELATMA 
407
I. Aile Konutu 
407
II. Aile Konutu Niteliği Sona Eren Taşınmaza Elatma 
408
§4. ZİLYETLİĞE DAYALI ELATMA 
415
§5. MUHDESAT ŞERHİNE DAYALI ELATMA VE ŞERHİN TERKİNİ 
424
§6. İRTİFAK HAKLARINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ 
431
I. İrtifak Hakkı 
431
II. İrtifak Hakkı Çeşitleri 
437
A. Şahıs Lehine Tesis Olunan İrtifak Hakları 
437
B. İntifa Hakkı 
438
1. Genel Olarak 
438
2. İntifa Hakkının Kurulması Şekli 
440
3. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları (Elatamanın Önlenmesini İsteme Hakkı) 
441
4. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 
446
5. İntifa Konusu Eşya Malikinin Hakları (Elatamanın Önlenmesini İsteme Hakkı) 
447
6. İntifa Konusu Eşya Malikinin Yükümlülükleri 
449
7. İntifa Hakkının Sona Ermesi 
449
C. Sükna (Oturma) Hakkı 
450
D. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları 
452
E. Diğer İrtifak Hakları 
455
1. Üst Hakkı 
455
2. Kaynak Hakkı 
459
§7. NİSBİ HAKKA (ŞAHSİ HAKKA) DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ 
459
§8. KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA HALİNDE 
470
Dördüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
§1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
473
I. Satın Alınan Taşınmazın Eski Malikince İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
473
II. Haksız Yapı Sahibince İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
474
III. Taşkın Yapı Sahibince İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
475
IV. Boşanmanın Kesinleşmesine Rağmen Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
477
V. İhtarname ile Kullanım Onayı Geri Alınan Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
478
VI. Kamulaştırmasız El Atma Suretiyle Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
479
VII. Muris Muvazaası Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı ile Kesinleşen Taşınmazın Paydaşça İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
480
VIII. İrade Bozukluğu Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı ile Kesinleşen Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
481
IX. Elbirliği (Paylı) Mülkiyette Ortağın (Paydaşın) Taşınmazı İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi 
482
X. Paylı Mülkiyette Davalı Paydaş ile Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi İstemi (Müteselsil Sorumluluk Hali) 
483
XI. Elbirliği Mülkiyetinde Davalı Ortak ile Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali Elatmanın Önlenmesi İstemi (Müteselsil Sorumluluk Hali) 
485
XII. Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi 
486
§2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
487
I. Haksız İşgalin Bulunmadığı Savunması 
487
II. Harici Satışa Dayalı Kullanma Savunması ve Hapis Hakkı Tanınması İstemi 
488
III. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Kullanma Savunması 
489
IV. Mülkiyetin Uyuşmazlık Konusu Olduğu Savunması 
490
V. Birlikte Mülkiyette Fiili Kullanıma Uygun Kullanıldığı Savunması 
491
VI. Tapuya Dayalı Kullanma Savunması 
492
VII. Kira Akdine Dayalı Kullanma Savunması 
493
VIII. Haksız Yapı Sahibinin İyiniyet Savunması ve Temliken Tescil İstemi 
493
IX. Taşkın Yapı Sahibinin İyiniyet Savunması ve Temliken Tescil İstemi 
494
ÜÇÜNCÜ KISIM
KOMŞU TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE
TEMLİKEN TESCİL VE TAZMİNAT DAVALARI
Birinci Bölüm
HAKSIZ YAPI HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE TEMLİKEN TESCİL
§1. GENEL OLARAK 
499
§2. HAKSIZ YAPI KAVRAMI 
504
I. Yapılar Yönünden 
504
II. Ağaç ve Benzeri Muhdesatlar Yönünden 
509
§3. TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ 
517
§4. BİRLİKTE MÜLKİYETTE HAKSIZ YAPI 
520
§5. HAKSIZ YAPI YAPILMASININ SONUÇLARI 
522
I. Taşınmaz Malikinin Hakları 
524
A. Rızası Olmaksızın Arazisine Yapılan Yapının Kaldırılmasını İsteme Hakkı (TMK 722/3) 
524
B. Arazi Malikinin Mülkiyetin Malzeme Malikine Devrini İsteyebilme Hakkı 
534
II. Malzeme Sahibinin (Yapı Malikinin) Hakları 
535
A. Malzeme Sahibinin (Yapı Yalikinin) Yapının Kaldırılmasını İsteme Hakkı (TMK 722/2–3) 
536
B. Malzeme Sahibinin (Yapı Malikinin) Tazminat İsteme Hakkı (TMK 723) 
537
C. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Geçirilmesi (Malzeme MalikininTemliken Tescil İsteme Hakkı) (TMK 724) 
553
1. Genel Olarak 
553
2. TMK’nin 724. Maddesine Dayanan Temliken Tescil İsteme Hakkının Niteliği 
564
3. Temliken Tescilin Koşulları 
568
a. Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması Koşulu (Subjektif Koşul) 
568
aa. Genel Olarak 
568
bb. Çaplı Taşınmazlarda İyiniyet 
579
cc. Tapulu Taşınmazların Harici Satışlarında ve Kesin Hükümsüzlüğe Neden Olan Diğer Hallerde İyiniyet 
583
b. Yapı Değerinin Açıkça Arazi Değerinden Fazla Olması Koşulu (Objektif Koşul) 
586
c. Yapıyı Yapanın Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı) 
587
d. Taşınmazın Bir Kısmının Devri Halinde İfraz İmkanının Bulunması Koşulu 
589
§6. AŞIRI ZARAR VE ASGARİ LEVAZIM BEDELİ KAVRAMLARI 
591
§7. HAKSIZ YAPI İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANMIŞSA 
596
§8. DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
598
I. Dava Dilekçesi Örnekleri 
598
A. Taşınmaz Malikince Haksız Yapı Sahibine Karşı Elatmanın Önlenmesi İstemi 
598
B. Yapı Sahibinin TMK’nın 722. Maddesine Dayalı Malzemenin Sökülüp Kendisine Verilmesi İstemi 
599
C. İyiniyetli Yapı Sahibinin TMK’nın 723. Maddesine Dayalı Tazminat İstemi 
600
D. İyiniyetli Yapı Sahibinin TMK’nın 724. Maddesine Dayalı Temliken Tescil İstemi 
601
E. İyiniyetli Yapı Malikinin Temliken Tescil Olmazsa Tazminat İstemi 
602
F. İyiniyetli Ağaç Sahibinin Temliken Tescil İstemi 
603
II. Cevap Dilekçesi Örnekleri 
605
A. Yapının Vasfının Temliken Tescile Uygun Olmadığı Savunması 
605
B. Dikilen Ağaçların Vasfının Temliken Tescile Uygun Olmadığı Savunması 
606
C. Davalının İnşaat Yapılırken Taşınmazın Maliki veya Külli Halefi Olmadığı Savunması 
607
D. Yapının Çaplı Taşınmaza Yapılması Nedeniyle İyiniyetli Olamayacağı Savunması 
608
E. Haksız Yapının İmar Uygulamasından Kaynaklandığı Savunması 
609
İkinci Bölüm
TAŞKIN YAPI HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE TEMLİKEN TESCİL
§1. GENEL OLARAK 
611
§2. TAŞKIN YAPI KAVRAMI 
621
§3. TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ 
627
§4. TEMLİKEN TESCİLİN DAVA VEYA SAVUNMA YOLU İLE İSTENEBİLMESİ 
631
§5. TAŞKINLIK İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANMIŞSA 
634
§6. BİRLİKTE MÜLKİYETTE TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ 
637
§7. TEMLİKEN TESCİL İÇİN ARANAN KOŞULLAR 
638
I. Genel Olarak 
638
II. Taşkın Yapı Sahibinin İyiniyetli Olması Koşulu (Sübjektif Koşul) 
641
A. Genel Olarak 
641
B. İyiniyet Savunmasının Niteliği ve İspatı 
648
C. Taşkınlığın Öğrenilmesinden İtibaren Yapılması Gereken İtiraz 
650
D. Çaplı Taşınmaza Taşkınlık Halinde 
654
III. Yıkımın Aşırı Zarara Yol Açmış Olması Koşulu (Objektif Koşul) 
665
IV. Ana Taşınmazdan İfrazı İmkânının Bulunması Koşulu 
672
V. Yapı Malikinin Taşınmaz Malikine Uygun Bedel Ödemesi Koşulu (Depo Kararı) 
678
§8. TEMLİKEN TESCİLİN KOŞULLARI OLUŞMUŞSA 
682
§9. DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
687
I. Dava Dilekçesi Örnekleri 
687
A. Taşınmaz Malikinin Taşkın Yapı Sahibine Karşı Elatmanın Önlenmesi İstemi 
687
B. Taşkın Yapı Sahibinin Temliken Tescil İstemi 
688
II. Cevap Dilekçesi Örnekleri 
689
A. Yapının Vasfının Temliken Tescile Uygun Olmadığı Savunması 
689
C. Yapının Çaplı Taşınmaza Yapılması Nedeniyle İyiniyetli Olamayacağı Savunması 
691
D. Taşkın Yapının İmar Uygulamasından Kaynaklandığı Savunması 
692
Üçüncü Bölüm
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU
§1. GENEL OLARAK 
695
§2. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI 
710
I. Taşkın Bir Kullanımın Bulunması 
710
II. Taşkın Kullanımın Taşınmaz Maldan Kaynaklanması 
714
III. Bir Zararın Doğmuş Olması veya Zarar Tehlikesinin Bulunması 
715
IV. Zarar ile Taşkın Kullanma Arasında Uygun Nedensellik Bağının Bulunması 
718
V. Taşkın Kullanımın Hukuka Aykırı Olması 
718
§3. TAŞKIN KULLANMA HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR 
719
I. Önleme Davası 
720
II. Tazminat Davası 
720
A. Açıklama ve İçtihatlar 
720
B. Dava Dilekçesi Örneği 
726
III. Eski Hale İade Davası 
727
Dördüncü Bölüm
KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ELATMANIN ÖNLENMESİ
§1. GENEL OLARAK 
729
§2. ZARAR KOŞULU 
751
§3. KUSUR KOŞULU 
759
§4. KOMŞU KAVRAMI 
760
§5. TAŞKINLIK KAVRAMI 
762
I. Genel Olarak 
762
II. Olumlu Nitelikte Taşkınlıklar 
778
III. Olumsuz Nitelikte Taşkınlıklar 
795
IV. Taşkınlık Sayılmayan Kullanımlar 
807
V. Yağmur ve Kar Sularından Kaynaklanan Taşkınlıklar 
816
VI. Ağaç Dal ve Köklerinden Kaynaklanan Müdahaleler 
822
§6. TAŞKIN KULLANIMIN YAPTIRIMLARI 
834
§7. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 
869
DÖRDÜNCÜ KISIM
USULE İLİŞKİN KONULAR
Birinci Bölüm
DAVALARIN HUKUKİ NİTELİKLERİ
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
873
§2. TEMLİKEN TESCİL DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
878
I. Haksız Yapı Sahibince Açılan Dava 
878
II. Taşkın Yapı Sahibince Açılan Dava 
879
İkinci Bölüm
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA GÖREVLİ YARGI YOLU 
881
§2. GÖREVLİ MAHKEME 
883
I. Genel Olarak 
883
II. Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davalarında Görevli Mahkeme 
889
A. Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalarda 
889
B. Tüketici ile Satıcı Arasındaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
897
C. Tacirler Arasındaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
898
D. Boşanma Sonrası Aile Konutu Hakkında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
900
E. Kira İlişkisinin Varlığı Halinde 
902
F. Kat Mülkiyeti Kanunu'na Tabi Taşınmazlar Hakkında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
906
III. Tazminat İstemli Davalarda Görevli Mahkeme 
910
§3. YETKİLİ MAHKEME 
911
I. Genel Olarak 
911
II. Elatmanın Önlenmesi ve Temliken Tescil Davalarında Yetkili Mahkeme 
917
III. Tazminat İstemli Davalarda Yetkili Mahkeme 
920
Üçüncü Bölüm
DAVANIN TARAFLARI (DAVACI VE DAVALI SIFATI)
§1. TARAF VE DAVA EHLİYETİ 
921
§2. DAVACI 
926
I. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
926
A. Ferdi Mülkiyette 
926
B. Paylı ve Elbirliği Mülkiyetinde 
933
1. Paydaşlar Arasında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
933
2. Üçüncü Kişilere Karşı Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
935
a. Paylı Mülkiyette 
935
b. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette 
948
c. Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda 
951
C. Sınırlı ayni hak sahipleri 
957
D. Kişisel Hak Sahipleri 
958
E. Zilyetler 
958
F. Hazine 
960
G. Belediye 
961
H. Köy Tüzel Kişiliği 
962
II. Temliken Tescil Davalarında 
962
A. Haksız Yapı Halinde 
962
B. Taşkın Yapı Halinde 
964
C. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalarda 
966
§3. DAVALI 
968
I. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
968
A. Genel Olarak 
968
B. Yıkım İstemi Varsa 
981
II. Temliken Tescil Davalarında 
991
A. Haksız Yapı Halinde 
991
B. Taşkın Yapı Halinde 
994
III. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalarda 
996
IV. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse 
1000
Dördüncü Bölüm
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
§1. YARGILAMA GİDERLERİ 
1003
§2. HARÇ 
1010
I. Genel Olarak 
1010
II. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
1014
III. Temliken Tescil Davalarında 
1024
§3. VEKÂLET ÜCRETİ 
1028
I. Genel Olarak 
1028
II. Elatmanın Önlenmesi Davalarında 
1031
A. Müstakilen Açılması Halinde 
1031
B. Ecrimisil ile Birlikte Açılması Halinde 
1037
III. Temliken Tescil Davalarında 
1038
Beşinci Bölüm
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA İSPAT
§1. GENEL OLARAK İSPAT 
1043
§2. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA 
1053
§3. TEMLİKEN TESCİL DAVALARINDA 
1062
Altıncı Bölüm
DİĞER HUSUSLAR
§1. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA BEKLETİCİ MESELE 
1069
§2. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA KESİN HÜKÜM 
1081
§3. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 
1089
Kaynakça 
1098