Bir Koruma Tedbiri Olarak Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda  Tutuklama  Dr. Z. Özen İnci  - Kitap
Bir Koruma Tedbiri Olarak Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda

Tutuklama

5. Baskı, 
Haziran 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
302
Barkod:
9789750278242
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
410,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Şubat 2022 itibariyle 38.395 tutuklu insan. Sadece onlar mı? Onlarla birlikte tutuklamanın olumsuz koşullarını maddi ve manevi olarak yaşayan eşleri, çocukları, aileleri, arkadaşları... Gerekçeleri ve süresi nedeniyle kamuoyunun ve hukuk camiasının gündeminden düşmeyen, neredeyse her kanun değişikliğinde yer bulan, ancak bir türlü çözümlenemeyen bir sorun. Bu kitap, kişi özgürlüğü ve güvenliği yönünden çok büyük öneme sahip tutuklamayı güncel kanun değişiklikleri ve yargı kararları ışığında değerlendiren ve bu yönüyle uygulamaya da yol göstermeyi hedefleyen bir kaynaktır. Kitabın birinci bölümünde tutuklama kavramına, tutuklamanın özellikleri ve ön şartlarına, tutuklamanın tarihi gelişimine, tutuklamaya hâkim olan ceza muhakemesi ilkelerine, uluslararası belgelerde ve karşılaştırmalı hukukta tutuklamaya dair düzenlemelere yer verilmiştir, ikinci bölümde ise tutuklama şartları, tutukluluk süreleri, tutuklamaya benzer haller ve özel tutuklama halleri ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Son olarak üçüncü bölümde, tutuklama kararıyla yapılması gereken işlemler, tutuklunun tabi olduğu rejim, tutuklama kararlarının denetimi, tutuklamanın sona ermesi ve sonuçları mevzuları kapsamlı şekilde irdelenmiştir. Kitabın dördüncü baskısının yapıldığı 2017 tarihinden bu yana tutuklamada 7078, 7079, 7188, 7196, 7331 ve 7406 sayılı Kanunlar ile çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Beşinci baskıda, bahsi geçen kanun değişiklikleri ve konuya dair Anayasa Mahkemesinin güncel bazı kararları da kitaba eklenmiş ve bu surette bilgilerin zenginleştirilmesine ve güncellenmesine gayret edilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tutuklamanın Özellikleri ve Önşartları
.
Tutuklamanın Kişi Üzerindeki Etkileri
.
Uluslararası Belgelerde Tutuklama
.
Tutuklama Şartları
.
Tutukluluk Süreleri ve Özel Tutuklama Halleri
.
Tutuklamanın Hukuki Sonuçları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
5. Baskıya Önsöz 
5
Tutuklu Bir Sanığın Kaleminden… 
7
Kısaltmalar 
15
Giriş 
19
Birinci Bölüm
KORUMA TEDBİRİ OLARAK TUTUKLAMA
HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. TANIM 
21
A. Koruma Tedbiri Kavramı 
21
B. Tutuklama Kavramı 
23
II. HUKUKİ NİTELİK 
24
III. AMAÇ 
24
IV. TUTUKLAMANIN ÖZELLİKLERİ VE ÖN ŞARTLARI 
27
A. Özellikleri 
27
1. Ceza Olmaması 
27
2. İhtiyari Olması 
28
3. İstisnai Olması 
30
4. Araç Olması 
31
5. Geçici Olması 
31
B. Ön Şartları 
32
1. Genel Olarak 
32
2. Gecikmede Tehlike 
32
3. Haklı Görünüş 
32
4. Ölçülülük 
33
V. TUTUKLAMAYA HÂKİM OLAN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ 
36
A. Hukuk Devleti İlkesi 
36
B. Adil Yargılanma (Dürüst işlem) İlkesi 
38
C. Suçsuzluk (Masumluk) Karinesi 
39
VI. TUTUKLAMANIN KİŞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
43
VII. TARİHİ GELİŞİM 
45
A. Genel Olarak 
45
B. Eski Yunan Hukukunda 
45
C. Roma Hukukunda 
45
D. Eski Alman Hukukunda 
46
E. Türk Hukukunda 
48
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem 
48
a. İslam Hukukunda (Tanzimat Öncesi Dönem) 
48
b. Tanzimat Dönemi ve Sonrası 
49
2. Cumhuriyet Dönemi 
50
a. 1924 Anayasası Dönemi 
50
b. 1961 Anayasası Dönemi 
51
c. 1982 Anayasası Dönemi 
53
VIII. ULUSLARARASI BELGELERDE TUTUKLAMA 
55
A. Genel Olarak 
55
B. Uluslararası Kaynaklar 
55
1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 
55
2. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi 
56
3. Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi 
57
4. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi 
57
5. Afrikalı İnsan ve Halkların Şartı 
57
C. Avrupa Kaynakları 
58
1. Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı 
58
2. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) İnsan Boyut Konferansı Moskova Toplantısı Belgesi 
58
3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
59
4. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 
61
5. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Tutukluluk Hakkındaki R (80) 11 sayılı Tavsiyesi 
61
IX. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK 
62
A. Kıta Avrupası Hukuku 
62
1. Almanya 
62
2. Fransa 
64
3. Avusturya 
65
4. İtalya 
66
5. Hollanda 
67
B. Anglo–Sakson Hukuku 
68
1. İngiltere 
68
2. Amerika Birleşik Devletleri 
69
İkinci Bölüm
TUTUKLAMA ŞARTLARI – TUTUKLULUK SÜRELERİ – TUTUKLAMAYA BENZER HALLER VE
ÖZEL TUTUKLAMA HALLERİ
I. TUTUKLAMA ŞARTLARI 
71
A. Genel Olarak 
71
B. Tutuklamanın Maddi Şartları 
72
1. Şüpheli/Sanığın Huzurda Bulunması 
72
2. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesi 
78
3. Ölçülülük İlkesi 
81
a. Genel Olarak 
81
b. Adli Kontrol: Tutuklamaya Nazaran Öncelikli Olarak Uygulanması Gereken Tedbirler 
83
(1) Kavram 
83
(2) Adli Kontrolün Uygulama Şartları 
85
(3) Adli Kontrol Olarak Karar Verilebilecek Yükümlülükler 
88
(4) Adli Kontrol Kararı Vermeye Yetkili Merciler 
90
(5) Adli Kontrol Süreleri 
91
(6) Adli Kontrol Kararının Kendiliğinden Denetimi 
93
(7) Adli Kontrol Kararının Kaldırılması 
93
(8) Adli Kontrol Tedbirlerine Uymamanın Sonuçları 
94
(9) Adli Kontrolde Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi 
96
c. Tutuklama Yasağı 
97
(1) Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Tutuklama Yasağı 
97
(2) Çocuk Koruma Kanunu’nda Tutuklama Yasağı 
99
4. Tutuklama Nedeninin Varlığı 
102
a. Genel Olarak 
102
b. Kaçma, Saklanma Şüphesi ve Değerlendirilmesi 
104
(1) Kaçma ve Saklanma Kavramı 
104
(2) Kaçma ve Saklanma Şüphesinin Değerlendirilmesi 
107
(i) Şüpheli/Sanığın Sabit İkametgâh Sahibi Olma(ma)sı 
108
(ii) Şüpheli/Sanığın Kaçma Hazırlığı İçinde Olması 
109
(iii) Şüpheli/Sanığın Karakteri ve Kişisel Özellikleri 
110
(iv) Şüpheli/Sanığın Sosyal, Mesleki, Ailevi Yaşamı ve İlişkileri 
111
(3) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda (CMUK) Yer Alan Yasal Kaçma Karineleri ve Değerlendirmesi 
112
(i) 3842 sayılı Kanun Öncesi Dönem 
112
(ii) 3842 sayılı Kanun Sonrası Dönem 
114
c. Şüpheli/Sanığın Davranışları 
116
(1) Genel Olarak 
116
(2) Delilleri Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme 
117
(3) Tanık, Mağdur veya Başkaları Üzerinde Baskı Yapılması Girişiminde Bulunma 
121
d. Tutuklama Sebeplerinin Varsayılabileceği Haller: Katalog Suçlar (CMK m. 100/3) 
125
(1) Genel Olarak 
125
(2) Katalog Suçlardan Bazıları Hakkında Eleştiri 
131
(i) Silahla Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86/3–e) 
131
(ii) Hırsızlık Suçu (TCK m. 141, 142) 
132
(iii) 4389 sayılı Bankalar Kanunu m. 22/ f. 3 ve f. 4’te Tanımlanan Zimmet Suçu 
132
(iv) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Düzenlenen ve Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar 
133
(v) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 33’üncü Maddesinde Sayılan Suçlar 
133
(vi) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda Tanımlanan Terör Örgütünün Propagandasına Dönüştürülen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde Kimliğin Gizlenmesi Amacıyla Yüzün Tamamen veya Kısmen Kapatılması Suçu 
134
C. Tutuklamanın Şekli Şartları 
135
1. Yargılama Şartı 
135
2. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması 
137
3. Tutuklama Kararı 
138
a. Genel Olarak 
138
b. Tutuklama Kararı Vermeye Yetkili Merci 
140
(1) Soruşturma Evresinde 
140
(2) Kovuşturma Evresinde 
144
(3) Kanun Yolları Evresinde 
146
(i) İtiraz İncelemesinde 
146
(ii) İstinaf İncelemesinde 
149
(iii) Temyiz İncelemesinde 
151
c. Tutuklama Kararının İçeriği 
153
d. Tutuklama Kararının Gerekçeli Oluşu 
155
e. Tutuklama Kararı Sırasında Müdafi Zorunluluğu 
159
f. Tutuklama Kararının Şekle Uygun Olmamasının Sonuçları 
163
II. TUTUKLULUK SÜRELERİ 
164
A. Genel Olarak 
164
B. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girmeyen İşlerde 
165
C. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren İşlerde 
167
D. Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Tutukluluk Süreleri 
172
F. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Göre Tutukluluk Süresi 
179
G. Anayasa Mahkemesine Göre Tutukluluk Süreleri 
181
III. TUTUKLAMAYA BENZER HALLER VE ÖZEL TUTUKLAMA HALLERİ 
183
A. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Disiplin Hapsi 
183
B. Duruşma Düzenini Bozanın Disiplin Hapsi 
184
C. Geçici Tutuklama ve İade Tutuklaması 
184
D. Kaçakların Tutuklanması 
187
E. Kabahatler Kanunu Bakımından Tutuklama 
188
F. Konutunu Terk Etmeme 
190
Üçüncü Bölüm
TUTUKLAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
I. TUTUKLAMA KARARIYLA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 
195
A. Şüpheli/Sanığın Tutuklanmak Üzere Hâkim Önüne Çıkarılması 
195
B. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 
196
C. Şüpheli/Sanık Hakkında Birden Çok Tutuklama veya Mahkûmiyet Kararı Bulunması Halinde Bunların Yerine Getirilmesi 
199
D. Tutuklama Kararının Bildirilmesi 
199
1. Genel Olarak 
199
2. Tutuklanan Kişiye Bildirme 
200
3. Yakınlarına Bildirme 
202
4. Konsolosluğa Bildirme 
206
II. TUTUKLU HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER – TUTUKLUNUN TABİ OLDUĞU REJİM 
207
A. Genel Olarak 
207
B. Tutuklunun Tutukevine Kabulü ve Barındırılması 
208
1. Tutuklunun Giyimi 
211
2. Tutuklunun Çalışması 
211
3. Tutuklunun Beslenmesi 
212
4. Tutuklunun Tedavisi 
215
D. Tutuklunun Dış Dünya ile İlişkisi 
217
1. Tutuklunun Yazılı İletişimi 
217
2. Tutuklunun Gazete, Dergi, Kitap Edinmesi ve Kütüphaneden Yararlanması 
222
3. Tutuklunun Radyo, Televizyon, Teyp Edinmesi ve İnternetten Yararlanması 
223
4. Tutuklunun Hediye Kabul Etmesi 
224
5. Tutuklunun Ziyaretçi Kabul Etmesi 
226
a. Yakınları ile Görüşme 
226
b. Müdafi ile Görüşme 
229
E. Tutuklu Hakkında Disiplin Tedbiri ve Kısıtlayıcı Önleme Başvurma 
230
III. TUTUKLAMA KARARLARININ DENETİMİ 
231
A. Genel Olarak 
231
B. Tutukluluk Halinin Devamının Kendiliğinden Denetimi 
232
1. Soruşturma Evresinde 
232
2. Kovuşturma Evresinde 
235
3. Kanun Yolları Evresinde 
236
a. İstinaf İncelemesinde 
236
b. Temyiz İncelemesinde 
236
C. Tutukluluk Halinin Devamının İtiraz Yoluyla Denetimi 
237
1. İtiraz Edilebilecek Bir Tutuklama Kararı 
237
2. İtiraz Etme Yetkisi Olanlar 
239
3. İtiraz Edilecek Merci ve İtiraz İncelemesinde Usul 
240
a. Soruşturma Evresinde 
240
b. Kovuşturma Evresinde 
245
c. Kanun Yolları Evresinde 
247
4. İtiraz İncelemesinin Sonuçları 
248
a. İtiraz Başvurusunun Kararın İcrasına Etkisi 
248
b. İtiraz Üzerine Verilen Kararların Kesinliği 
248
c. İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Olağanüstü Kanun Yoluna Başvuru 
250
IV. TUTUKLAMANIN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI 
252
A. Genel Olarak 
252
B. Tutuklamanın Sona Ermesi Halleri 
252
1. Tutuklamayı Gerektiren Nedenlerin Ortadan Kalkması 
252
a. Yetkili Hakim veya Mahkeme Tarafından Tutuklamanın Sona Erdirilmesi 
252
b. Cumhuriyet Savcısı Tarafından Tutuklamanın Sona Erdirilmesi 
253
2. Kamu Davasının Açılmaması, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi, Sanığın Beraat Etmesi veya Davanın Düşmesi 
257
3. Tutukluluk Süresinin Dolması 
259
4. Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararı ile Tutuklamanın Sona Erdirilmesi 
260
C. Tutuklama Kararının Kaldırılmasında Usul 
268
D. Salıverilenin Yükümlülükleri 
268
E. Tutuklulukta Geçen Sürenin Ceza Mahkûmiyetinden İndirilmesi 
269
F. Tahliye Edilen Şüpheli/Sanığın Tekrar Tutuklanması 
273
Sonuç 
275
Kaynakça 
281
Kavramlar Dizini 
299