Asliye Hukuk ve Tüketici Mahkemesinde Vekalet Ücreti Davası (Ek Bölüm: Kamu Avukatlarının Vekâlet Ücreti) Mehmet Akif Tutumlu, Murat Usta  - Kitap
Asliye Hukuk ve Tüketici Mahkemesinde

Vekalet Ücreti Davası

(Ek Bölüm: Kamu Avukatlarının Vekâlet Ücreti)

3. Baskı, 
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
562
Barkod:
9789750283963
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
670,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabımızın bu üçüncü baskısında gerekli güncellemeler yapılmıştır. Bu bağlamda, 01.04.2022 tarih ve 31796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7392 Sayılı Kanun hükümleri ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ve eklemeler metne işlenmiştir.
Yine kanun yolları ile ilgili parasal sınırlar da güncel hâliyle metne yerleştirilmiştir.
Bundan başka avukatlık ücret alacağı davaları ile ilgili yeni içtihatlar bu baskıya alınmıştır, bu bağlamda: Haklı ve haksız azil, azlin diğer dava ve işlere sirayeti, müvekkilin tüketici sıfatını taşı-ması, elektronik tebligatın ispatı, hapis hakkı, avukatın bilgi ve hesap verme yükümlülüğü; sözleşme, yasa ve tarife hükümleri ışığında avukatlık ücretinin hesaplanması gibi birçok konuya ilişkin içtihatların eklenmesi ile metnin daha da zenginleştirilmesi amaçlanmıştır.
Avukatlık ücret alacağı ile davalar bakımından güncel olan bir konu, bu davaların belirsiz alacak davası (HMK m.107) şeklinde açılıp açılmayacağıdır. Buna ilişkin olarak, geçen baskıdan bu yana birtakım gelişmeler ve yenilikler vuku bulmuştur. Bu nedenle İkinci Kısım 6. Bölümde Avukatlık ücretinin tahsili için belirsiz alacak davası açılıp açılamayacağı sorunu yeni baştan yazılarak konu hakkındaki son durum okurun istifadesine sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Maddi Hukuk: Vekâlet Sözleşmesi – Vekâlet Ücreti
.
Usul Hukuku: Vekâlet ve Vekâlet Ücret Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Asliye Hukuk ve Tüketici Mahkemesinde Görülmesi
.
Kamu Avukatlarının Vekâlet Ücreti ile Kamu Kurumlarınca Yapılan Vekâlet Ücreti Ödemeleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
21
Birinci Kısım
MADDİ HUKUK: VEKÂLET SÖZLEŞMESİ – VEKÂLET ÜCRETİ
BİRİNCİ BÖLÜM
DAVADA TEMSİL VE VEKÂLET
§1. DAVADA TARAFLARIN TEMSİLİ VE VEKÂLET EHLİYETİ 
25
I. GENEL OLARAK 
25
II. KANUNİ TEMSİL – İRADİ TEMSİL 
25
III. VEKÂLET VE TEMSİL 
28
IV. DAVAYA VEKÂLET EHLİYETİ VE ŞARTLARI 
29
V. DAVADA VEKİL OLABİLECEKLER 
31
A. Avukatlar 
31
1. Tanımı ve Hukuki Niteliği 
31
2. Koşulları 
32
3. HMK Yönünden Avukatla Temsil Zorunluluğu 
32
4. İşin Kabulünün Zorunlu Olduğu Durumlar 
34
5. İşin Reddi Zorunluluğu 
35
6. Birden Çok Vekil 
36
B. Stajyer Avukatlar 
37
C. Avukatlık Ortaklıkları 
38
D. Kamu Avukatları 
40
E. Avukat Dışında Takibe İzin Verilen Haller 
42
1. Acente 
42
2. Ticari Vekil 
43
3. Ticari Mümessil 
44
4. Gemi Müdürü 
44
5. Mirasçılar 
45
6. Adi Ortaklık Yöneticisi 
46
7. Kat Mülkiyeti Yöneticisi 
47
8. Kadastro İşleri Vekili 
47
9. Devletin Taraf Bulunduğu Davalar 
48
10. Tahsil Cirosunda Hamilin Yetkisi 
50
11. Dava Vekilleri 
50
12. Dava Takipçileri 
52
13. Hukuk Fakültesini Bitirmiş Subaylar 
53
14. Tasfiye Memuru 
54
15. Factoring Sözleşmeleri 
54
16. Sendikalar 
54
17. Marka ve Patent Vekili 
55
İKİNCİ BÖLÜM
TEMSİL BELGESİ OLARAK VEKÂLETNAME
§2. VEKÂLETNAME 
57
I. Genel – Özel Vekâlet 
57
II. Münferit – Toplu Vekâlet 
59
III. Süreli – Süresiz Vekâlet 
59
IV. Vekâletnamenin Şekli 
60
V. Vekâletnameyi Düzenlemeye Yetkili Merciler 
62
A. Noterler 
62
B. Kadastro veya Sulh Hâkimi Tarafından Onanan Vekâletnameler 
63
C. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Verilen Temsil Belgeleri 
63
D. Askerlik Kanununa Göre Yetkili Merciler 
64
E. Konsolosluk Onayı 
64
F. Yabancı Noter Vekâletnameleri 
65
VI. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün İhlali 
65
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVUKATLIK (VEKÂLET) SÖZLEŞMESİ: TANIMI,
ŞEKLİ VE UNSURLARI
§3. AVUKATLIK (VEKÂLET) SÖZLEŞMESİ 
71
I. Genel Olarak Vekâlet Sözleşmesinin Tanımı 
71
II. Hukuki Niteliği 
72
III. Şekli ve Kurulduğunun Kabul Edildiği An 
76
IV. Konusu 
77
A. Genel Vekâlet 
77
B. Özel Vekâlet Gerektiren Haller 
78
V. Vekâlet Sözleşmesinin Unsurları 
80
A. Genel Olarak 
80
1. Bir İşi Görme veya İşlemi Yapmayı Üstlenme 
80
2. İşin Müvekkilin İradesine Uygun Yapılması 
81
3. İşin Müvekkil veya Üçüncü Kişi Yararına Yapılması 
82
4. İşin Sonucunun Müvekkile Ait Olması 
82
5. Ücret 
84
VI. Avukatlık Sözleşmesinin Unsurları 
84
A. İki Tarafa Borç Yüklemesi 
84
B. Ücret Karşılığı Yapılması 
85
C. Belirli Bir Hukuki Yardımın Yapılmasını Konu Edinmesi 
86
D. Avukatların Tekel Hakkına Sahip Olması 
88
VII. Vekâlet Kapsamının Aşılmasının Sonuçları 
88
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE VEKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§4. VEKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
91
I. Sadakatle Hareket 
91
A. Sır Saklama 
91
B. Hesap Verme 
93
C. Müvekkilin İradesine Uyma 
96
II. Özen Borcu 
100
III. Şahsen İfa ve Tevkil Yetkisi 
101
IV. Alt Vekâlet – İkame Vekâlet 
105
V. İşi Sonuna Kadar Takip Etme 
106
BEŞİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§5. İŞ SAHİBİNİN (MÜVEKKİLİN) YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
109
I. Ücret Ödeme 
109
A. Tarihsel Gelişim 
109
1. 4667 sayılı Yasa Değişikliğinden (10.05.2001 tarihinden) Önceki Dönem 
109
2. 4667 sayılı Yasa Değişikliğinden (10.05.2001 tarihinden) Sonraki Dönem 
111
3. 5043 sayılı Yasa Değişikliği Dönemi 
112
4. Değişikliklerin Değerlendirilmesi 
113
B. Akdi Ücret 
114
C. Yasal Ücret 
114
Ç. Her Hukuki Yardım Ayrı Ücrete Tâbidir 
114
D. Ücretin Muacceliyeti 
115
E. Muacceliyet Durumunda Faiz 
117
F. İhtarnamede Miktar Belirtilmemesi 
119
G. Akdi Ücretin Tespiti 
120
Ğ. Yasal Vekâlet Ücretin Tespiti 
124
H. Azil Hâlinde Vekâlet Ücreti 
125
I. İstifa Hâlinde Avukatlık Ücreti 
128
İ. Haklı Azil ve İstifa İçin Örnekler 
131
1. Haksız Azil Örnekleri 
131
2. Haklı Azil Örnekleri 
140
3. Haklı İstifa Örnekleri 
153
4. Haksız İstifa Örnekleri 
156
5. Diğer Usule Yönelik Uygulama Örnekleri 
160
J. Özel Durumlarda Avukatlık Ücreti 
187
K. Karşı Yan Vekâlet Ücreti 
188
L. Menfi Tespit Davası 
196
M. Taleple Bağlılık 
197
N. Ceza Davasında Birden Çok Katılan Yararına Vekâlet Ücreti 
198
O. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Vekâlet Ücreti 
200
Ö. İş Sahiplerinin Müteselsil Sorumluluğu 
201
P. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında ücret 
202
R. Sulh Halinde Avukatlık Ücreti 
202
S. Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti 
207
Ş. Boşanma Davasında Sulh Halinde Avukatlık Ücreti 
208
T. Nafaka Davasında Avukatlık Ücreti 
208
U. Tapu İptal ve Tescil Davasında Avukatlık Ücreti 
209
Ü. Başka Avukatın Görevlendirilmesi 
210
V. Masraf Alacağı 
214
Y. Hapis Hakkı 
217
Z. Vekâlet Ücretinde Zamanaşımı 
217
Q. İş Sahibinin Sözleşmeden Doğan Tazminat Alacaklarında Zamanaşımı 
218
II. Zararı Tazmin Borcu 
218
III. Avukatın Manevi Tazminat Talebi 
221
IV. AAÜT ile Belirlenen Vekalet Ücretine KDV'nin Dâhil Olduğu 
222
V. Vekâlet Ücretinin Ödeme Yeri 
222
VI. Vekalet Ücreti Alacağının Temliği 
223
VII. Davanın Konusuz Kalmasında Vekalet Ücreti 
224
VIII. Müvekkil ile Vekil Tarafından Açılan Davaların Birleştirilmesi 
225
IX. Farklı Bilirkişilerden Alınan Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmemiş Olması 
226
X. Mail Yazışmalarının Belge Niteliğinde Olduğu 
227
XI. Elektronik Posta Adresine Gönderildiği İspatlanamayan Elektronik Postalar 
227
XII. Müvekkilinin Tüketici Sıfatını Taşıması 
235
XIII. Hapis Hakkının, Sadece Vekalet Ücreti Alacakları ve Yapılan Giderler Oranında Kullanılabileceği 
243
XIV. Dosyada Alınan Bilirkişi Raporunda Azil Gerekçesi Olan Bilgi ve Hesap Verme Yükümlülüğü Yönünden Herhangi Bir İnceleme Yapılmaması 
247
XV. Azlin Taraflar Arasındaki Tüm Dava ve Takiplere Sirayet Edeceği 
250
XVI. Hakkaniyet İndirimi (Yapılamayacağı) 
255
XVII. %25 Oranını Aşan Sözleşme Hükmünün Geçersiz Olduğu 
257
XVIII. Taraflar Arasında Ayrıca Akdi Ücret Alınmayacağına İlişkin Hüküm Gereğince Akdi Vekalet Ücreti Talep Edilemeyeceği 
261
XIX. Maktu Vekalet Ücreti Yönünden Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğu 
263
XX. Vekaletnamede Özel Yetki Bulunmamasının Tamamlanabilir Eksiklik Olduğu 
264
XXI. Avukatlık Ücret Sözleşmesinde Kararlaştırılan Ücret ile Sağlanan Hak ve Menfaat Arasında, Fahiş Bir Oransızlık Bulunup Bulunmadığı 
268
XXII. Davacı Avukatın Sözleşmede Belirtilen Ücret Doğrultusunda Kendisine Ödeme Yapılmasını Talep Edebileceği, Bunun Dışında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 1. Kısım 3. Bölümüne Göre Talepte Bulunamayacağı 
270
XXIII. Avukatlık Ücret Sözleşmesinin Yapılması Sırasında İş Sahibinin Vesayet Altına Alınmasını Gerektiren Rahatsızlığının Bulunması 
272
XXIV. Maktu Vekalet Ücreti Anlaşmaları İçin Bir Sınır Bulunmadığı, Sınırın Yüzde Olarak Yapılan Anlaşmalara İlişkin Olduğu 
274
XXV. Hapis Hakkının Kullanımına İlişkin Yazıda %10’luk Vekalet Ücreti Hesaplanmasının Avukatı Bağlayacağı 
276
XXVI. Vekillik Ücretini Üç Katına Çıkarabilme Yetkisinin Yargılama Gideri Olarak Karşı Tarafa Yükletilecek Ücrete İlişkin Olduğu 
279
XXVII. Vekalet Ücretinin Tespitine Esas Müddehabihin Belirlenmesinde, Dava Değerinin (Müddeahibin) Diğer Bir Deyimle Harca Esas Değerinin Gözetilmesi Gerekeceği, 
280
XXVIII. Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşme, Hizmet Hukuk Müşavirliği Niteliğinde Bir Sözleşme Olup Geçerli Olduğu, Sözleşme ile Belirlenen Ücretin, Avukatlık Kanununa Aykırı Olduğunun da Kabul Edilemeyeceği, 
282
XXIX. Vekâletnamedeki İmzanın Müvekkile Ait Olmadığı İddiası 
284
XXX. Davanın Kısmen Reddi Halinde Vekâlet Ücreti 
285
ALTINCI BÖLÜM
AVUKATLIK (VEKÂLET) SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
§6. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
287
I. İstifa ve Azil 
287
II. Ölüm, Gaiplik, Meslekten Ayrılma, Ehliyetin Kaybı, İflâs etme 
291
III. Müvekkilin Başka Bir Avukata Vekâlet Vermesi 
299
IV. Anlaşma ile Sona Erme 
301
V. Sürenin Sona Ermesi 
301
İkinci Kısım
USUL HUKUKU: VEKÂLET VE VEKÂLET ÜCRET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN ASLİYE HUKUK VE TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN VEKÂLET SÖZLEŞMESİ
§1. TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN GENEL OLARAK VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 
305
I. GENEL OLARAK 
305
II. TANIMI 
306
III. KONUSU VE KAPSAMI 
306
IV. TARAFLARI 
307
V. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE ŞEKLİ 
308
A. Genel Kural 
308
B. İstisnalar 
309
1. Kredi Mektubunun Verilmesi 
309
2. Kredi Emrinin Verilmesi 
309
3. Taşınmaz Simsarlığı 
310
C. Vekâlet ve Avukatlık Sözleşmelerinde 6502/TKHK m.4/1 Hükmünün Uygulanabilirliği Sorunu 
310
VI. EDİMLERİN YERİNE GETİRİLMESİ 
311
A. Vekilin Borçları 
311
B. Vekâlet Verenin Borçları 
312
VII. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
312
VIII. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
313
İKİNCİ BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASININ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ
§2. VEKÂLET VE ÖZELLİKLE VEKÂLET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ– GÖREV 
315
I. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASINA İLİŞKİN YASAL DAYANAK 
315
II. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU VEKÂLET ÜCRETİ DAVALARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 
319
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASININ TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ
§3. VEKÂLET VE ÖZELLİKLE VEKÂLET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ– GÖREV 
341
I. GÖREVLİ MAHKEMEYE İLİŞKİN YASAL DAYANAK 
341
II. GENEL KRİTERLER 
346
III. GÖREVE İLİŞKİN PARASAL SINIRLAR 
347
IV. ZORUNLU ARABULUCULUK 
348
V. GÖREVE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 
349
A. İtirazın İptali Davası 
349
B. Menfi Tespit Davası 
357
C. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 
360
D. Kamu Avukatlarının Vekâlet Ücreti Alacaklarında Görevli Yargı Merci 
378
E. Vekâlet Sözleşmesi Kapsamında Değerlendirilen Sağlık Hizmetleri: Yanlış Teşhis ve Tedavi Nedeniyle Özel Hastanelere Karşı Açılan Tazminat Davaları 
389
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRET ALACAĞI DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME
§4. YETKİLİ MAHKEME 
401
I. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ VE TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAKIMINDAN AVUKATIN (VEKİLİN) AÇACAĞI ÜCRET ALACAĞI VEYA İTİRAZIN İPTALİ DAVASI BAKIMINDAN 
401
A. Alacaklının Yerleşim Yeri Mahkemesi 
401
B. Sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi 
404
C. Davalının yerleşim yeri mahkemesi 
404
II. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE TÜKETİCİNİN AÇACAĞI ALACAK VEYA MENFİ TESPİT DAVASI BAKIMINDAN 
404
BEŞİNCİ BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASINDA İSPAT YÜKÜ, İSPAT VE DELİLLER
§5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLE TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN VEKÂLET ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASINDA İSPAT YÜKÜ, İSPAT VE DELİLLER 
411
I. İSPAT YÜKÜ 
411
A. Genel Olarak 
411
B. Vekâlet Ücretine Hak Kazanmak Bakımından 
411
1. Avukatlık (Ücret) sözleşmesinin Varlığını İspat Yükü 
412
2. Avukatlık Hizmetinin İfa Edildiği İddiasının İspat Yükü 
418
3. Avukatlık Hizmetinin Gereği Gibi ve Özenle İfa Edildiği İddiasının İspat Yükü 
419
4. İş Sahibinden Gerekli Bilgi ve Belgelerin İstendiği İddiasının İspat Yükü 
432
5. Azlin Haklı Olduğunun İspat Yükü 
433
6. İstifanın Haklı Olduğunun İspat Yükü 
438
7. Hesap Verme Yükümlülüğü ile Buna İlişkin İspat Yükü 
444
C. Peşin Alınması Gereken Masraflar Bakımından 
454
1. Yasal Karine ve Aksinin İspat Yükü 
454
2. Yasal Karinenin Aksinin İspatına Dair İçtihatlar 
456
II. İSPAT VE DELİLER 
459
ALTINCI BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASINDA
BAZI USUL HUKUKU SORUNLARI
§6. AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASINDA BAZI USUL HUKUKU SORUNLARI 
475
I. KISMî DAVA AÇILIP AÇILAMAYACAĞI 
475
II. AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILIP AÇILAMAYACAĞI SORUNU 
476
A. Genel Olarak 
476
B. Avukatlık Ücreti Hakkında Belirsiz Alacak Davası Açılabilir Görüşünü İçeren İçtihatlar 
477
C. Avukatlık Ücreti Hakkında Belirsiz Alacak Davası Açılamaz Görüşünü İçeren İçtihat 
494
II. Değerlendirme 
498
A. Kanaatimiz 
498
B. İzlenmesi Gereken Yöntem 
498
III. ZAMANAŞIMI 
502
A. Zamanaşımı süresi 
502
B. Zamanaşımı Def'i ve Karar 
505
IV. AKDİ VEKÂLET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNDE MAHKEMENİN TAKDİRİNDE OLAN HUSUSLARDA ŞÜPHE VE TEREDDÜT UYANDIRMAYACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ 
507
YEDİNCİ BÖLÜM
VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASINDA KANUN YOLLARI
§7. KARARLARA KARŞI KANUN YOLLARI 
509
I. İSTİNAF 
509
A. İstinaf Kanun Yoluna Açık Kararlar 
509
1. Nihai (Esas Hakkındaki) Kararlar 
509
2. Geçici Hukuki Koruma Kararları 
510
3. İstinaf Başvurusunda Bölge Adliye Mahkemesinin Görev Alanı ve Yetkisi 
511
4. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi 
512
5. Talep Şartı: İstinaf dilekçesinin Verilmesi 
512
6. Harç ve Giderlerin Ödenmesi 
512
7. Katılma Yolu İle Başvuru 
513
B. İstinaf Kanun Yoluna Başvurunun kapalı Olduğu Kararlar 
514
1. Miktar veya Değeri 17.830 TL'nin Altında Kalan Nihai Kararlar 
514
2. Özel Kanun Hükümleri Uyarınca Kesin Olarak Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararları 
514
a. Genel Olarak 
514
b. Tüketici Mahkemelerince THH Kararlarına İtiraz Üzerine Verilen Kararlar 
514
c. Zorunlu Tahkim 
515
d. İcra Mahkemelerince Verilen Bazı Kararlar 
515
e. Diğer Özel Hükümler 
516
3. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Dışındaki Geçici Hukuki Koruma Kararları 
517
C. İstinaf Başvurusunun Hükmün İcrasına Etkisi 
517
II. TEMYİZ 
517
A. Temyiz Edilebilen Kararlar 
517
B. Temyizi Mümkün Olmayan Kararlar 
518
C. Temyiz Şartları 
518
1. Süre 
518
2. Temyiz Dilekçesi 
519
3. Harç ve Giderler, Katılma Yolu İle Temyiz ve Diğer Konular 
520
D. Temyizin İcraya Etkisi 
520
Ek Bölüm
KAMU AVUKATLARININ VEKÂLET ÜCRETİ İLE KAMU KURUMLARINCA YAPILAN VEKÂLET ÜCRETİ ÖDEMELERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU AVUKATLARININ VEKÂLET ÜCRETİ ESASLARI
§1. KAMU AVUKATLARININ VEKÂLET ÜCRETİ 
523
I. Yıllık Sınır 
523
II. Avukatın Şahsi Payı 
524
III. Birden Çok Avukatla Takipte Şahsi Payın Belirlenmesi 
524
IV. Birden Çok Avukatın Aynı Kurumda Olması 
525
V. Birden Çok Avukatın Farklı Kurumda Olması 
525
VI. Ortak Havuz 
526
VII. Limitüstü Havuzu 
526
VIII. İşlemiş Faizin Kime Ait Olacağı 
527
IX. Vekâlet Ücretinin Hazineye Gelir Kaydedilmesi 
527
X. Kamu Avukatlığından Ayrılanların veya Başka Kuruma Nakil Olanların Durumu 
528
XI. Vekâlet Ücreti Kesintileri 
529
XII. Kamu Avukatlarına Yapılacak Vekâlet Ücreti Ödemelerinde İstenilen Belgeler 
529
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU KURUMLARI TARAFINDAN VEKÂLET ÜCRETİ ÖDEMELERİ
§2. KAMU KURUMLARINCA VEKÂLET ÜCRETİ ÖDEMELERİ 
531
I. Genel Olarak 
531
II. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde İstenen Belgeler 
531
A. Hazine Aleyhine Sonuçlanan Davalarda Karşı Taraf Avukatına Yapılacak Vekâlet Ücreti Ödemelerinde İstenen Belgeler 
531
B. Avukatlık Hizmet Bedellerinin Ödenmelerinde İstenen Belgeler 
532
III. Görevleri Nedeniyle Haklarında Kamu Davası Açılmış Olup da Beraat Edenlerin Avukatlık Ücretleri ve Diğer Masraflarının Ödenmesi 
533
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Uyarınca Yapılan Ödeme 
533
B. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Uyarınca Yapılan Ödeme 
533
IV. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Uyarınca Yapılan Ödeme 
534
V. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemeler 
535
VI. Asker Kişilerin Kıta, Karargâh ve Kurumlarda ya da Görev Esnasında veya Görev Yerlerinde Ölümü Halinde Yasal Mirasçılarını Temsil Etmek Üzere Avukatın Vekil Olarak Görevlendirilmesi İle Yapılacak Ödemeler 
537
VII. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 340. Maddesi Uyarınca Yapılacak Adli Yardım Ödemelerinde 
539
VIII. 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci Maddesi Uyarınca Satın Alınan Avukatlık Hizmet Bedellerinin Ödenmesinde 
539
Kaynakça 
543
I. Kitap ve Makaleler 
543
II. Dergiler 
545
III. Yüksek Mahkeme Kararları 
547