Arabuluculukta Gizliliğin İhlali Suçu Uğur Yazıcı  - Kitap

Arabuluculukta Gizliliğin İhlali Suçu

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
170
Barkod:
9789750291647
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
285,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Alternatif çözüm yöntemleri güncel hukuk anlayışı bakımından son derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda hukuk uyuşmazlıkları bakımından da alternatif bir çözüm yöntemi olarak arabuluculuk ön plana çıkmıştır.
Arabuluculuk, mevzuatımıza 22.06.2012 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile girmiştir. Arabuluculuk ve arabuluculuk sürecine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içeren Kanunun uygulanmasını gösteren yönetmelik ise 2018 yılında "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği" başlığıyla yayınlanmıştır.
Kanun koyucunun arabuluculuk kurumuna atfettiği önem gereği olarak, arabuluculuk sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için arabuluculuk sürecinde taraflara ve arabulucuya bazı yükümlülükler yüklenmiştir. Bu bağlamda tarafların herhangi bir çekince olmadan arabuluculuk sürecine katılıp bunu yürütmesi ve sonrasında da süreç içerisinde paylaşılan bilgi ve belgelerin gizliliğinin korunması yasal güvenceye bağlanmış, kanun koyucu gizliliğin ihlal edilmesini suç olarak kabul etmiş ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 33. maddesinde "Arabuluculuğun Gizliliğini İhlal" suçunu düzenlemiştir.
Kanuni düzenlemeyle, "Arabuluculuğun Gizliliğini İhlal Suçu"nun incelenmesi ve suça ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar ile suç düzenlemesine ilişkin eleştiri ve çözüm önerilerinin sunulması önemli bir hal aldığından, kitapta suçun unsurları, özel görünüş biçimleri, yaptırım ve benzer suç tipleriyle karşılaştırması ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Arabuluculuk Kurumu ve Temel İlkeler
.
Arabuluculuk Sürecinde Gizlilik İlkesi ve Kapsamı
.
Arabulucunun, Tarafların ve Üçüncü Kişilerin Sır Saklama Yükümlülüğü
.
Arabuluculuğun Gizliliğinin İhlali Suçunun Benzer Suçlarla Karşılaştırılması
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK
ARABULUCULUK VE ARABULUCULUK SÜRECİNDE GİZLİLİK
I. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK 
17
A. Arabuluculuk Kavramı 
17
B. Arabuluculuğun Tarihsel Gelişimi 
20
C. Türk Hukukunda Modern Arabuluculuk 
22
1. Türk Hukukunda Arabuluculuk Yöntemine İlişkin Temel Düzenlemeler 
23
2. Türk Hukukunda Modern Arabuluculuğun İlkeleri 
25
3. Arabuluculuk Modelleri ve Türk Hukukunda Kabul Edilen Sistem 
34
a. İhtiyari Arabuluculuk 
35
b. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 
36
aa. Yarı Mecburi Zorunlu Arabuluculuk 
36
bb. Mahkeme Bağlantılı Zorunlu Arabuluculuk 
37
D. Türk Hukukunda Arabulucu 
38
1. Arabulucu Olabilmek İçin Aranan Şartlar 
38
2. Arabulucunun Hukuki Statüsü 
40
a. Kamu Görevlisi Kavramı 
40
b. Arabulucu ve Kamu Görevlisi Kavramı Arasındaki İlişki 
42
aa. İhtiyari Arabuluculukta Arabulucu ve Kamu Görevlisi Etkileşimi 
42
bb. Dava Şartı Arabuluculukta Arabulucu ve Kamu Görevlisi Etkileşimi 
43
c. Arabulucunun Yürüttüğü Faaliyet Bakımından Değerlendirme 
45
E. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Sona Ermesi 
45
1. Arabuluculuk Sürecine Hazırlık ve Arabuluculuk Sürecinin Başlaması 
46
a. Arabuluculuk Sürecine Hazırlık 
46
b. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması 
48
aa. İhtiyari Arabuluculukta Sürecinin Başlaması 
49
bb. Mahkeme Bağlantılı Zorunlu Arabuluculukta Sürecin Başlaması 
50
2. Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 
50
II. ARABULUCULUK SÜRECİNDE GİZLİLİK 
51
A. Arabuluculuk Sürecinde Gizliliğin Hukuki Dayanakları 
53
B. Arabuluculuk Sürecinde Gizlilik Yükümlülüğünün Doğduğu An 
57
C. Arabuluculuk Sürecinde Gizlilik Yükümlülüğünün Kapsamı 
58
1. Arabuluculuk Sürecinde Gizliliğin Beyan ve Belgenin Türü Bakımından Kapsamı 
59
2. Arabuluculuk Sürecinde Gizliliğin Kişi Bakımından Kapsamı (Sır Saklama Yükümlülüğü) 
62
a. Tarafların Sır Saklama Yükümlülüğü 
62
b. Arabulucunun Sır Saklama Yükümlülüğü 
63
aa. Arabulucunun Mevzuattan Doğan Sır Saklama Yükümlülüğü 
64
bb. Arabulucunun Sözleşmeden Doğan Sır Saklama Yükümlülüğü 
66
c. Sürece Katılan Üçüncü Kişilerin Sır Saklama Yükümlülüğü 
67
d. Sır Saklama Yükümlülüğünün İstisnaları 
68
aa. Taraflarca Aksinin Kararlaştırılmış Olması 
68
bb. Arabuluculuk Süreci Sonunda Varılan Anlaşmanın Uygulanması ve İcrası 
69
cc. Suçu Bildirme Yükümlülüğü 
71
dd. Bilgi veya Belgelerin Bir Kanun Hükmü Tarafından Emredilmiş Olması 
73
e. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırılığın Sonuçları 
73
aa. Hukuki Sorumluluk Doğurması 
73
bb. Disiplin Sorumluluğu Doğurabilmesi 
75
İkinci Bölüm
ARABULUCULUĞUN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU
I. SUÇ TİPİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
77
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
79
III. SUÇUN UNSURLARI 
81
A. Suçun Maddi Unsurları 
81
1. Fail 
81
2. Mağdur 
85
3. Suçun Konusu 
87
4. Fiil 
92
5. Gizlilik Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Etmek 
94
a. Açıklama 
96
b. Yaymak, Yayımlamak veya İfşa Etmek 
97
c. Başkasının Bilgi Edinmesini Kolaylaştırma 
98
d. Verme (Aktarma) 
99
6. Kişinin Hukuken Korunan Menfaatinin Zarar Görmesi 
100
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
105
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
109
1. Görevin İfası 
111
2. İlgilinin Rızası 
115
3. Hakkın Kullanılması 
117
IV. KUSURLULUK 
120
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
122
A. Teşebbüs 
122
B. İştirak 
124
C. İçtima 
127
VI. SORUŞTURMA İLE KOVUŞTURMA USULÜ 
132
VII. YAPTIRIM 
136
VIII. BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
138
A. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu 
138
B. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu 
140
C. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu 
142
D. Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu 
144
E. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu 
145
Sonuç 
149
Kaynaklar 
159
Kavram Dizini 
169