Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Ticaret Sicili Uygulamaları Mehmet Ak  - Kitap

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Ticaret Sicili Uygulamaları

4. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
228
Barkod:
9789750292927
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
340,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Ağustos 2022
335,00
195,00 (%42)
2. baskı
Ocak 2021
330,00
95,00 (%71)
1. baskı
Eylül 2019
325,00
35,00 (%89)
Kitabın Açıklaması
Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. Baskısını yapan Eserde, gelen istekler üzerine örnek olay sayısı arttırılarak anlatılan konuların daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.
Kitapta anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında nelere dikkat edilmesi gerektiği örneklerle izah edilmiş, ticaret sicil tescil aşamasında genel kurulların nasıl yapılması gerektiği, toplantıya çağrı usul ve esasları yine örneklerle detaylıca izah edilmiştir.
Uygulamada yaşanan sorunlar; genel tebliğler, yönetmelikler ve yargı kararları ışığında irdelenmiştir. Genel kurul çeşitleri detaylı incelenmiş, çağrılı ve çağrısız genel kurullar, imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu, elektronik genel kurul toplantılarında yapılacak işlemler ve nelere dikkat etmeleri gerektiği izah edilerek, hukuki sorunlar açıkça belirtilmiştir. Yeni yasa ile birlikte şirket türlerinin birbirlerine dönüşmesinde, bölünme ve birleşme esnasında izlenecek yol pratik anlamda izah edilerek özellikle muhasebeci ve hukukçuların başvuracağı bir kaynak niteliğini almıştır. Genel Kurul Müzakere Defteri, Genel kurula katılacakların belirlenmesi, Genel kurul gündeminin belirlenmesi, genel kurul toplantı zamanı ve yeri, genel kurulu çağrıya yetkili olanlar, Bakanlık temsilcilerinin katılımı zorunlu olan genel kurullar, davetin içeriği, Yönetimin ibrası detaylıca izah edilmiştir. Yine genel kurullarda vekâleten oy kullanma, muhalefet şerhi, toplantının ertelenmesi, toplantının tamamlanamaması, kayıtlı sisteme geçiş, Halka açık şirketlerde genel kurullar izah edilmiştir. Genel kurul kararlarının iptali, yokluk ve butlan halleri, askıda hükümsüzlük durumları yine anlaşılır şekilde izah edilmiştir.
Şirket bölünmelerinde alacaklıya çağrı ve diğer konularda istisnai durumlar örneklerle izah edilmeye çalışılmıştır. Borca bataklık ve sermaye azaltımı konusunda uygulamada tescil aşamaları örneklere izah edilmiştir. Kitap, yazarın uzun yıllar Ticaret Sicil işlemlerinde yürüttüğü uygulamalar, meslek odalarına verdiği seminerler ve meslek mensuplarından gelen sorulara dayanarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili 400'den fazla sorunun cevabını kitapta bulabilirsiniz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Anonim Şirketlere Yönelik Genel Bilgiler
.
Genel Kurul Toplantı Çeşitleri
.
Anonim Şirketlerde Toplantı Öncesi Yapılacak İşlemler
.
Genel Kurul Toplantısı Sonrası Yapılacak İşlemler
.
Halka Açık Şirketlerde Genel Kurul Toplantısı
.
Elektronik Genel Kurul Toplantısı
.
Uygulama Örnekleri ve Örnek Vakalar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
25
A. ANONİM ŞİRKETLERE YÖNELİK GENEL BİLGİLER 
27
SORU–1: Anonim şirket nasıl bir hukuki niteliğe sahiptir? 
27
SORU–2: Genel kurul nasıl bir organ olarak çalışır? 
27
SORU–3: Anonim şirketler hangi konularla iştigal edebilir? 
27
SORU–4: Anonim şirketlerin en az sermaye tutarı ne kadardır? 
27
B. GENEL KURUL TOPLANTI ÇEŞİTLERİ 
28
1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
28
SORU–5: Olağan genel kurullar hangi gündem konularını görüşebilir? 
28
SORU–6: Genel kurul toplantıları ne zaman yapılır? 
28
SORU–7: Genel Kurul toplantılarının zamanından önce yapılması mümkün müdür? 
28
SORU–8: Genel kurul, kanunla belirlenen toplantı zamanından önce yapılırsa nasıl bir hukuki durum söz konusu olur? 
28
SORU–9: Birden fazla olağan genel kurul yapılması mümkün müdür? 
29
SORU–10: Olağan genel kurul toplantısı ertelenirse, ertelenen genel kurul olağan niteliğinde mi olacaktır? 
29
SORU–11: Olağan genel kurulu, olağanüstü genel kuruldan farklı kılan nitelik nedir? 
29
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 
29
SORU–12: Olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman yapılır? 
29
SORU–13: Genel kurul toplantısının gündemi, toplantının olağan veya olağanüstü olmasının niteliğini belirler mi? 
29
SORU–14: Olağanüstü genel kurulun yapılmasından kim sorumludur? 
30
3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 
30
SORU–15: İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulu hangi kanun maddesinde düzenlenmiştir? Neden yapılır? 
30
SORU–16: İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulu esas sözleşme değişikliği içeren genel kuruldan ne kadar zaman sonra yapılır? 
30
SORU–17: İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulu için çağrı yapılmaz ise esas sözleşme değişikliği kabul edilmiş sayılır mı? 
30
SORU–18: İmtiyazlı payların gruplara ayrılması mümkün müdür? Gruplara ayrılırsa bunlar için de imtiyazlı genel kurul yapılması gerekir mi? 
30
SORU–19: Esas sözleşme değişikliğinde imtiyazlıların haklarına zarar verecek bir durum yoksa ayrık genel bir kurul yapılır mı? 
31
SORU–20: Şirket esas sözleşmesinde hangi konularda imtiyaz verilir? 
31
SORU–21: Hangi şirketlerde imtiyazlı pay hakkı tanınmaz? 
31
SORU–22: İmtiyazlı pay sahiplerinin onaylamadığı bir gündem kararı geçerli olacak mıdır? 
32
SORU–23: Olağan genel kurula tüm ortaklar katılmış ve imtiyazlılar, ilgili olağan genel kurulda oy kullanmışsa ayrıca bir imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısına ihtiyaç var mıdır? 
32
SORU–24: İmtiyazlı pay sahipleri hangi karar nisabı ile toplanır? 
32
SORU–25: İmtiyazlıların kabul etmediği gündeme ilişkin yapılacak işlemler nelerdir? 
32
4. Tasfiye Genel Kurulu 
33
SORU–26: Tasfiye genel kurulu ne zaman yapılır? Neden yapılır? 
33
SORU–27: Tasfiye kurulunun görevi nedir? Tasfiye ile şirketin yönetim kurulunun görevi sona erer mi? 
33
SORU–28: Şirket tasfiyeye girdikten sonra idari işlerin genel kurulda görüşülmesi mümkün müdür? 
33
SORU–29: Şirket tasfiyeden dönebilir mi? Bunun için tasfiye genel kurulu karar verebilir mi? 
33
5. Çağrılı Genel Kurulu 
33
SORU–30: Çağrılı genel kurul nedir? Nasıl çağrı yapılır? 
33
6. Çağrısız Genel Kurulu 
34
SORU–31: Çağrısız genel kurul nedir? 
34
SORU–32: Çağrısız genel kurulda toplantı nisabı ne kadardır? 
34
SORU–33: Genel kurul toplantı nisabı, toplantı devam ederken %100 nisabını kaybederse çağrısız genel kurul niteliği devam eder mi? 
34
7. Elektronik Genel Kurul 
35
SORU–34: Elektronik genel kurul nasıl yapılır? 
35
C. ANONİM ŞİRKETLERDE TOPLANTI ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER 
36
1. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Kullanılması 
36
SORU–35: Genel kurul toplantı ve müzakere defterinin tutulması zorunlu mudur? Hangi hususlar deftere yazılır? 
36
SORU–36: Genel kurul müzakere defteri kim tarafından imzalanır? 
36
SORU–37: Tutanakta nelere dikkat edilmelidir? 
36
SORU–38: Kimler iptal davası açabilir? 
37
SORU–39: Genel kurul evrakları nelerden oluşur? 
37
SORU–40: Genel kurul toplantı tutanağının tescil için noterden onayı şart mıdır? 
38
SORU–41: Genel kurul toplantı ve müzakere defterinin olmamasının cezai yaptırımı var mıdır? 
38
SORU–42: Genel kurul toplantı bittikten sonra bu defter kime, ne şekilde verilmelidir? 
38
2. Genel Kurul Toplantısına Katılacakların Belirlenmesi 
38
SORU–43: Genel kurula katılacaklar kimlerdir? Hazır bulunanlar listesi nasıl düzenlenir? 
38
SORU–44: Bir pay üzerinde birden fazla mülkiyet söz konusu olduğunda toplantıya kim katılabilir? 
39
SORU–45: Aynı pay için birden fazla kişi genel kurula katılabilir mi? 
39
SORU–46: Esas sözleşmede temsilcinin pay sahibi olması ibaresi olabilir mi? 
39
SORU–47: İlmühaber sahipleri kendisine ait temsil yetkisini 3. kişiye nasıl verebilir? 
40
SORU–48: Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurula katılmaları zorunlu mudur? 
40
SORU–49: Şirket ortaklık payları kaç çeşittir? 
40
Nama Pay Sahipleri 
40
SORU–50: Nama yazılı hissedar kendisine ait temsil yetkisini 3. kişiye nasıl verebilir? 
40
SORU–51: SPK kaydedilen paylar genel kurul toplantısına nasıl katılabilir? 
41
Bakanlık Temsilcisi 
41
SORU–52: Bakanlık temsilcisinin genel kurullara katılmak zorunluluğu var mıdır? 
41
SORU–53: Bakanlık temsilcisinin, görevlendirildiği genel kurul toplantısına katılmaması halinde toplantı geçerli olacak mıdır? 
42
Yönetim Kurulu 
42
SORU–54: Genel kurula yönetim kurulunun katılmaması durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır? 
42
Ortak Olmayan Temsilciler 
43
SORU–55: Ortak olmayanlar genel kurula katılabilir mi? 
43
Gözlemci 
43
SORU–56: Gözlemciler, genel kurula katılabilir mi? 
43
Hamiline Pay Sahipleri 
43
SORU–57: Hamiline pay sahipleri genel kurula nasıl katılırlar? 
43
İntifa Hakkı Sahipleri 
44
SORU–58: İntifa hakkına sahip pay sahipleri genel kurula nasıl katılırlar? 
44
Tevdi Eden Temsilci 
44
SORU–59: Tevdi eden temsilci genel kurula nasıl katılırlar? 
44
Oydan Yoksun Pay Sahipleri 
45
SORU–60: Oydan yoksun pay sahipleri genel kurula nasıl katılabilir? 
45
Ortak Mülkiyet 
46
SORU–61: Bir pay üzerinde ortak mülkiyet hakkı bulunanların genel kurula katılması hakkı nasıl olur? 
46
Kanuni Temsilci 
46
SORU–62: Kanuni temsilci genel kurula katılabilir mi? 
46
Mirasçılar / Mahkemece Atanan Kişi 
47
SORU–63: Mirasçılar genel kurula nasıl katılabilir? 
47
3. Gündemin Belirlenmesi 
47
SORU–64: Gündemi kimler belirleyebilir? 
47
SORU–65: Yönetim kurulu üyesi olmayan pay sahipleri gündeme madde ilave edebilir mi? 
48
SORU–66: Olağan genel kurul gündeminde hangi konular görüşülür? 
48
SORU–67: Ticaret Bakanlığı gündeme madde ilavesi yapabilir mi? 
49
SORU–68: Gündeme lüzum görülecek diğer hususlar ilavesi yapılır mı? 
49
SORU–69: Toplantı gündeminde nelere dikkat etmelidir? 
49
SORU–70: Gündemde olmadığı halde görüşülecek konular nelerdir? 
49
SORU–71: Gündem maddeleri sırasına uyulmalı mıdır? 
50
SORU–72: Birbirinin yerine geçen ve birbirinin yerine sayılan gündem maddeleri nelerdir? 
50
SORU–73: Bilanço ve gelir tablosunun müzakeresinin ertelenmesi mümkün müdür? 
50
SORU–74: Azlık pay sahipleri genel kurulun ertelenmesini isteyebilir mi? 
51
SORU–75: Finansa tabloların müzakeresi ile buna bağlı konuların ertelendiği husus yönetim kurulu üyelerine bildirilmeli mi? 
51
SORU–76: Azlık pay sahipleri ertelenen genel kurulu tekrar erteletme talebinde bulunabilir mi? 
51
SORU–77: Bu konunun istisnası var mıdır? 
52
Olağanüstü Genel Kurulda Gündem 
52
SORU–78: Olağanüstü gündemde toplanan genel kurulu, kimler çağırabilir? 
52
SORU–79: Olağanüstü genel kurul gündemin de hangi konular görüşülür? 
52
Gündeme Madde Eklenmesi 
52
SORU–80: Gündeme madde eklenmesi mümkün müdür? 
52
Toplantı Öncesi 
53
SORU–81: Toplantı öncesi hangi durumlarda gündeme madde konulması istenebilir? 
53
SORU–82: Gündeme madde konulması talebinin süresi nedir? 
53
SORU–83: Genel kurulu toplantıya çağrı, yönetim tarafından kabul edilirse ne yapılır? 
53
SORU–84: Gündeme madde ilavesi yönetim tarafından reddedildiğinde ne yapılır? 
53
Toplantı Sonrası 
53
SORU–85: Toplantı esnasında gündeme madde ilavesi mümkün müdür? 
53
SORU–86: Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesi nasıl olur? 
54
Çağrısız Genel Kurulda 
54
SORU–87: Çağrısız genel kurulda gündeme madde ilavesi mümkün müdür? 
54
Gündemdeki Maddelerin Karara Bağlanması 
54
SORU–88: Gündemde olan konuların görüşülmemesi ne anlama gelir? 
54
SORU–89: Gündemde olmadığı halde görüşülen konular ne anlama gelir? 
54
4. Genel Kurul Toplantı Zamanı 
55
SORU–90: Genel kurul toplantı zamanı nasıl hesaplanır? 
55
SORU–91: Genel kurul toplantısında nisap sağlanamazsa, ikinci toplantı ne zaman yapılır? 
55
Olağan Genel Kurul Toplantısı 
55
SORU–92: Olağan genel kurul toplantısı ne zaman yapılır? 
55
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 
55
SORU–93: Olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman yapılır? 
55
İmtiyazlı Pay Sahipleri 
55
SORU–94: İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulu toplantısı ne zaman yapılır? 
55
SORU–95: İmtiyazlı pay sahipleri özel genel kurulu, hakların ihlaline rağmen çağrılmazsa ne yapılmalıdır? 
56
SORU–96: İmtiyazlı pay sahipleri özel genel kurulu çağrıldığı halde yapılmazsa ne olur? 
56
5. Genel Kurul Toplantı Yeri ve Zamanı 
56
SORU–97: Genel kurul toplantısı nerede yapılır? 
56
SORU–98: Esas sözleşmede genel kurulun yapılacağı adres belirtilmemiş ise adresi belirleme yetkisi kime aittir? 
56
6. Genel Kurul Toplantısına Çağrıya Yetkili Olanlar 
57
Yönetim Kurulu 
57
SORU–99: Yönetim kurulunun toplantıya çağırma yetkisi var mıdır? Süresi dolan yönetimin toplantıya çağırması mümkün müdür? 
57
SORU–100: Yönetimin genel kurulu toplantıya davet içeriği nasıl olmalıdır? 
57
Pay Sahipleri 
57
SORU–101: Pay sahipleri hangi durumda genel kurulu toplantıya çağırabilir? 
57
Azlık 
58
SORU–102: Azlık pay sahiplerinin pay oranları ne kadardır? 
58
SORU–103: Azlık’in genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi var mıdır? 
58
Tasfiye Memurları 
58
SORU–104: Tasfiye memurlarının genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi var mıdır? 
58
Kayyım 
58
SORU–105: Kayyım hangi durumda genel kurulu toplantıya çağırabilir? 
58
Mahkeme 
59
SORU–106: Mahkeme genel kurulu toplantıya çağırabilir mi? 
59
İmtiyazlı Paylar 
59
SORU–107: İmtiyazlı paylar genel kurulu çağrıya yetkili midir? 
59
Denetçiler 
59
SORU–108: Denetçilerin genel kurulu toplantıya çağrı yetkisi var mıdır? 
59
İflas İdaresi 
59
SORU–109: İflas idaresinin genel kurulu toplantıya çağrı yetkisi var mıdır? 
59
Yedi Adiller 
60
SORU–110: Yedi adillerin genel kurulu toplantıya çağrı yetkisi var mıdır? 
60
Denetleyici Kurul 
60
SORU–111: Denetleyici kurulun genel kurulu toplantıya çağrı yetkisi var mıdır? 
60
7. Genel Kurul Toplantısına Çağrı Şekli ve Bulundurulacak Evraklar 
61
SORU–112: Genel kurul toplantısına çağrı ilanı nerelerde yapılır? 
61
SORU–113: Toplantıya çağrı işleminde pay sahiplerine hangi hususlar bildirilir? Nasıl bildirilir? 
61
SORU–114: İadeli taahhütlü mektubun zorunlu olmadığı haller nelerdir? 
61
8. Davet Mektuplarının Gönderilmesi 
62
SORU–115: Kimlere davet mektubu gönderilir? 
62
SORU–116: Genel kurul toplantısına davet mektubunun gönderilmemesinin hukuki sonucu nedir? 
62
9. Davetin İçeriği 
63
SORU–117: Genel kurula davet içeriğinde neler olmalıdır? 
63
SORU–118: Davet içeriğinin eksik gönderilmesi, genel kurul toplantısını batıl kılar mı? 
63
10. Yönetim Faaliyet Raporunun Hazırlanması 
63
SORU–119: Yönetim kurulu faaliyet raporu ne zaman hazırlanır? 
63
SORU–120: Yönetim kurulu faaliyet raporunda nelere dikkat edilmelidir? 
64
11. Denetim Raporunun Hazırlanması 
64
SORU–121: Denetim raporunda nelere dikkat edilmelidir? 
64
SORU–122: Denetim raporu olumsuz düzenlenmiş ise yönetim kurulu ne yapmalıdır? 
65
12. Finansal Tablolar Hazırlanması 
66
SORU–123: Finansal tablolar kim tarafından hazırlanır? 
66
SORU–124: Genel kurulda finansal tabloların ertelenmesi mümkün müdür? 
66
SORU–125: Azlığın talebiyle ertelenen finansal tabloların, takip eden genel kurulda tekrar görüşülmesi ikinci kez ertelenebilir mi? 
66
13. Bakanlık Temsilcisinin Atanması 
66
SORU–126: Genel kurul müzakerelerinde, bakanlık temsilcisinin atanması zorunlu mudur? 
66
SORU–127: Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olmayan genel kurullara temsilcinin katılması mümkün müdür? 
67
SORU–128: Bakanlık temsilcisinin katılımının zorunlu olduğu genel kurulda, temsilcinin yokluğunda karar alınabilir mi? 
67
SORU–129: Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler nelerdir? Bunlarda temsilci katılımı zorunlu mudur? 
68
14. Bakanlık Temsilcilerinin Nitelikleri 
68
SORU–130: Bakanlık temsilcisinin hangi niteliklere sahip olması gerekir? 
68
15. Bakanlık Temsilcisinin Görev ve Yetkileri 
69
SORU–131: Bakanlık temsilcisinin görevi nelerdir? 
69
SORU–132: Bakanlık temsilcisinin katılmadığı toplantılarda görev ve sorumluluk kime aittir? 
70
SORU–133: Bakanlık temsilcisinin, zorunlu olduğu halde toplantıya çağrılmaması ve toplantının onsuz yapılmasının sonuçları nelerdir? 
70
16. Bakanlık Temsilcisi Atanmasına İlişkin Başvurular 
71
SORU–134: Bakanlık temsilcisi görevlendirme yetkileri kimlere aittir? 
71
SORU–135: Bakanlık temsilcisi tatil günlerinde görevlendirilir mi? 
71
SORU–136: Bakanlık temsilcisi için ilgili makama başvururken nelere dikkat edilmelidir? 
71
SORU–137: Toplantı için müracaat süresi 10 günden az olabilir mi? 
72
SORU–138: Bakanlık temsilcisi istenirken hangi belgeler hazırlanmalıdır? 
72
SORU–139: Kime temsilcilik görevi verilemez? 
72
SORU–140: Bakanlık temsilcileri için ücret ödenir mi? 
72
SORU–141: Bakanlık temsilcisinin ve toplantı başkanının sorumluluğu nelerdir? 
73
SORU–142: Bakanlık temsilcisinin katılmadığı ve usulüne uygun tutulmayan genel kurulun hukuki sonucu nedir? 
73
SORU–143: Bakanlık temsilcisi görevlendirildiği halde toplantıya katılmazsa toplantının hukuki sonucu nedir? 
74
SORU–144: Bakanlık temsilcisi genel kurul toplantılarında hangi belgeleri imzalar? 
74
D. GENEL KURUL TOPLANTI ESNASINDA YAPILACAK İŞLEMLER 
75
1. Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması 
75
SORU–145: Hazır bulunanlar listesi nedir? Kimler tarafından hazırlanır ve imzalanır? 
75
SORU–146: Hazır bulunanlar listesinde kimlerin adı yazılır? 
75
SORU–147: Hazır bulunanlar listesinde hangi bilgiler yer alır? 
76
SORU–148: Hazır bulunanlar listesi usulüne göre düzenlenmezse yaptırımı var mıdır? 
76
SORU–149: Toplantıya geç katılanlar hazır bulunanlar listesine kayıt edilmeli midir? 
76
SORU–150: Genel kurula katılacaklar listesi nedir? 
77
SORU–151: Pay sahipleri çizelgesi nedir? 
77
SORU–153: Hazır bulunanlar listesinde hangi hususlara yer verilir? 
77
SORU–154: Hazır bulunanlar listesinin hazırlanması sorumluluğu kime aittir? 
78
SORU–155: İntifa hakkı sahibi ve oydan yoksun paylar hazır bulunanlar listesinde olmalı mı? Neden? 
78
SORU–156: Hazır bulunanlar listesi eksik veya hatalı hazırlanırsa nasıl bir hukuki sonuç doğacaktır? 
78
2. Toplantı Başkanlığının Seçilmesi 
78
SORU–157: Genel kurul toplantısını kim açar ve yönetir? 
78
SORU–158: Toplantı başkanlığı kimlerden oluşur? 
78
SORU–159: Toplantı başkanı esas sözleşme ile belirlenebilir mi? 
79
SORU–160: Toplantı başkanı esas sözleşme atandığı halde toplantı günü gelmezse ne olur? 
79
3. Genel Kurul Toplantısının Açılması 
79
SORU–161: Genel kurul toplantısını kim açar? 
79
SORU–162: Genel kurul toplantısı açıldıktan sonra yapılacak işler nelerdir? 
79
SORU–163: Genel kurul gündeminde farklı nisap gerektiren gündem söz konusu olduğunda hangi nisap oranı aranır? 
80
SORU–164: Genel kurul toplantı tutanağında hangi bilgilere yer verilir? 
80
SORU–165: Genel kurul toplantı tutanağı kimler tarafından imzalanmalıdır? İmzalanmadığı takdirde nasıl bir hukuki sonuç doğacaktır? 
81
SORU–166: Toplantı başkanının yetki ve görevleri nelerdir? 
81
SORU–167: Bakanlık temsilcisinin görevleri nelerdir? 
83
SORU–168: Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararların hukuki niteliği nedir? 
84
SORU–169: Toplantı başkanının görevi ne zaman sona erer? 
84
SORU–170: Genel kurul toplantı açılış ve genel kurulda alınan kararların nisap oranları nelerdir? 
84
SORU–171: Yukarıda bahsedilen nisapların ağırlaştırılması mümkün müdür? 
87
4. Gündemin Görüşülmeye Başlanması: 
87
SORU–172: Toplantı gündemi sırasına göre mi müzakere edilir? 
87
SORU–173: Gündem maddeleri sırasına göre görüşülmez ise nasıl bir hukuki sonuç doğacaktır? 
87
SORU–174: Genel kurulda gündemde olmayan konular görüşülür mü? 
87
SORU–175: Bu istisnalar nelerdir? 
88
SORU–176: Toplantıda görüşülen gündem maddesinin tekrardan görüşülmesi mümkün müdür? 
88
SORU–177: Toplantı başkanı seçilmeden açılan toplantılar geçerli midir? 
88
5. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi 
88
SORU–178: Anonim şirket faaliyet raporunun içeriğinde nelere yer verilir? 
88
6. Denetçi Raporunun Okunması 
89
SORU–179: Denetçi raporunda neler görüşülür? 
89
SORU–180: Denetçi olumsuz görüş bildirdiğinde yönetim kurulunun yapacakları nelerdir? 
90
7. Finansal Tabloların Okunması ve Onaylanması 
91
SORU–181: Genel kurulda finansal tabloların ertelenmesi mümkün müdür? 
91
SORU–182: Finansal tabloların ertelenmesi durumunda pay sahiplerine bildirim yapılmalı mı? 
91
SORU–183: Daha önce ertelenen finansal tabloların gündem maddesi tekrardan ertelenebilir mi? 
91
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra 
91
SORU–184: İbra ne demektir? 
91
SORU–185: Yönetimin ibrası ile finansal tabloların onayı arasında nasıl bir ilişki vardır? 
92
SORU–186: Yönetim kurulunun ibrasında kimler oy kullanamaz? 
92
9. İbranın İptali 
92
SORU–187: İbra edilip edilmeme dava konusu olabilir mi? 
92
SORU–188: Yönetim kurulunun ibra edilmesi iptal davasını kimler açabilir? 
92
SORU–189: Yönetim kurulu ibrasında yönetimin iptal davası açma hakkı olabilir mi? 
92
10. İbra Edilmeyen Yönetim Kurulu Hakkında Dava Açılması 
93
SORU–190: Yönetim kurulunun ibra edilmemesi halinde neler yapılır? Yönetimin süresi devam eder mi? 
93
11. Toplantının Tamamlanamaması 
93
SORU–191: Genel Kurul toplantı nisabı başından beri yoksa toplantı geçerli olur mu? 
93
SORU–192: Genel kurul toplantısı hangi hallerde sonlandırılır? 
93
SORU–193: Genel kurul toplantısının sona ermesinde hangi işlemler yapılır? 
93
SORU–194: Genel kurul toplantısı tamamlanamadığı durumda ikinci toplantı tarihinde genel kurulun yapılması mümkün müdür? 
94
SORU–195: Genel kurul toplantısı diğer gündem maddelerine geçtikten sonra tamamlanamazsa görüşülen gündemlerin geçerliliği ne olur? 
94
SORU–196: Genel kurul toplantıları hangi hallerde yapılmaz? 
94
12. Genel Kurulun Ertelendiği Haller 
95
SORU–197: Genel kurul hangi hallerde ertelenir? 
95
SORU–198: Finansal tabloların müzakeresi buna bağlı konuların ertelenmesi azınlık hakkı mıdır? 
95
SORU–199: Finansal tabloların ertelenmesi durumunda diğer konular da ertelenebilir mi? 
96
SORU–200: Erteleme genel kurul toplantı çağrısı nasıl yapılır? 
96
SORU–201: Azlık pay sahiplerinin finansal tablolara itiraz ettiği genel kurulda tekrar erteleme yapmak mümkün müdür? 
96
SORU–202: Bu konuda bir istisna var mıdır? 
96
13. Genel Kurulda Oy Kullanma 
97
SORU–203: Genel kurulda oylar nasıl kullanılır? 
97
Oy Hakkı 
97
SORU–204: Pay sahipleri oylarını nasıl ve hangi oranda kullanır? 
97
SORU–205: Şirket genel kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde oy kullanımında hangi hükümler geçerli olacaktır? 
97
SORU–206: Oy hakkı nasıl hesaplanır? 
98
SORU–207: Her pay sahibinin en az kaç oyu vardır? 
99
SORU–208: Oy hakkının sınırlandırılmasına ilişkin genel kurul kararı hakkında iptal davası açılabilir mi? İstisnası var mıdır? 
99
Oy Hakkı Olmayanlar 
100
SORU–209: Genel kurulda kimler oy kullanamaz? 
100
SORU–210: Genel kurulda yönetim kurulu kendisinin ibrasında oy kullanırsa bu karar iptal edilir mi? 
100
Temsilcilik 
101
SORU–211: Genel kurula pay sahipleri yerine katılan temsilcinin işlevi ve dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? 
101
SORU–212: Temsilcinin talimata aykırı kullandığı oy geçerli midir? 
101
14. Genel Kurulda Vekâleten Oy Kullanma 
101
SORU–213: Genel kurulda vekâletname ile oy kullanmada nelere dikkat edilmelidir? 
101
SORU–214: Vekâletnameler ne kadar süre ile geçerlidir? 
102
15. Toplantıya Muhalefet, Kararlara Muhalefet 
102
SORU–215: Toplantı tutanağına muhalefet şerhi düşürülmesinin hukuki menfaati nedir? 
102
16. Toplantının Kayda Alınması 
102
SORU–216: Genel kurul toplantısını kimler düzenlemelidir? Nelere dikkat edilmelidir? 
102
17. Muhalefet Oyları ve Şerhinin Düşülmesi 
103
SORU–217: Genel kurul kararlarının iptali için kimler başvurabilir? 
103
18. Tutanağım İmzalanması 
103
SORU–218: Genel kurul toplantı tutanağını kimler imzalamalıdır? 
103
19. Tutanağın Teslimi 
103
SORU–219: Genel kurul toplantısı sonrası tutanak kime teslim edilmelidir? 
103
20. Tutanak Ekleri 
104
SORU–220: Ticaret siciline tescil işlemi için verilen tutanağa başka neler ilave edilmelidir? 
104
21. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi, Bakanlık İçin İzin Alınması 
104
SORU–221: Esas sözleşme değişikliğinde Bakanlık izni gerektiren durumlar nelerdir? 
104
SORU–222: Esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde genel kurullar ne zaman yapılmalıdır? 
106
22. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi 
106
SORU–223: Anonim şirketlerde esas sermayeden kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi mümkün müdür? 
106
23. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Şartları 
106
SORU–224: Kayıtlı sermaye sistemine geçiş şartları nelerdir? 
106
SORU–225: Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde neler olmalıdır? ve kayıtlı sisteme geçerken nelere dikkat edilmelidir? 
107
SORU–226: Kayıtlı sermaye sisteminden kastedilen nedir? 
108
SORU–227: Anonim şirketlerin kuruluşu esnasında kayıtlı sermaye sistemine geçiş için Bakanlık izni için yapılacak işlemler nelerdir? 
108
SORU–228: Anonim şirketlerin kuruluşu sonrası kayıtlı sermaye sistemine geçiş için Bakanlık izni halinde yapılacak işlemler nelerdir? 
108
SORU–229: Kayıtlı sermaye sisteminden nasıl çıkılır? 
109
SORU–230: Kayıtlı sermaye sisteminde çıkan şirketlerin esas sözleşme değişikliği yapması zorunlu mudur? 
110
SORU–231: Hangi hallerde kayıtlı sermaye sisteminden çıkartılır? 
110
SORU–232: Kayıtlı sermaye sisteminden çıkan ya da çıkarılan şirket tekrar sisteme girebilir mi? 
110
SORU–233: Bu konuda bir istisna var mıdır? 
110
24. Halka Açık Şirketlerde Sermaye Sistemine Geçiş 
110
SORU–234: Halka açık şirketlerde kayıtlı sermaye sistemine geçiş nasıl olur? 
110
SORU–235: Halka açık şirketlerde yönetim kurulunun sermaye artırım yetkisi var mıdır? 
111
SORU–236: Yönetim kurulunun bu yetki süresi ne kadardır? 
111
SORU–237: Kayıtlı sermaye sisteminde yeni paylar ne zaman çıkarılır? 
111
SORU–238: Kayıtlı sermaye sisteminde imtiyazlı pay sahipleri özel genel kurulu yapılır mı? 
111
SORU–239: Kayıtlı sermaye sisteminin hangi durumunda, imtiyazlı pay sahipleri özel genel kurulu aranmaz? 
111
SORU–240: Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun yetkili kılınacağı haller nelerdir? 
111
SORU–241: Yönetim kurulu üyelerinin vereceği kararlar aleyhine iptal davası açılması mümkün müdür? 
112
25. Sermaye Artırılması 
112
SORU–242: Rüçhan hakkı nedir? Rüçhan hakkının sınırlandırılması ne anlama gelir? 
112
26. Sermaye Azaltımı 
112
SORU–243: Sermaye azaltımında aranan nisap oranı nedir? 
112
27. Birleşme 
112
Devrolunan Şirket Tescilinin Kurucu Etkisi 
112
SORU–244: Devrolunan şirket tescilinin etkisi kurucu mu yoksa açıklayıcı mıdır? 
112
Devralan Şirketin Tescilinde Açıklayıcı Etki 
113
SORU–245: Devralan şirketin tescilinin etkisi kurucu mu yoksa açıklayıcı mıdır? 
113
SORU–246: Külli halefiyet ilkesi ne anlama gelmektedir? 
113
SORU–247: Birleşme ile birlikte ortaklık sıfatı ne olur? 
113
Alacakların korunması 
113
SORU–248: Katılma yolu ile birleşmede şirketlerin tüzel kişiliği ne anlama gelir? 
113
SORU–249: Yeni şirket kurma yoluyla birleşmede şirketlerin tüzel kişiliği ne anlama gelir? 
114
SORU–250: Birleşme ne zaman hukuken geçerli hale gelir? 
114
SORU–251: Tam bölünmede bölünen şirketin tüzel kişiliği ne olur? 
114
SORU–252: Kısmi bölünmede şirketlerin tüzel kişiliği ne olur? 
114
SORU–253: Şirket birleşmesinde devrolan şirketlerde tescil için istenen belgeler nelerdir? 
114
SORU–254: Şirket birleşmesinde devralan şirketlerde tescil için istenen belgeler nelerdir? 
116
SORU–255: Kolaylaştırılmış usulde birleşme nedir? Hangi usulde işlemler gerçekleşir? 
117
SORU–256: Tasfiye halinde olan şirket, birleşme işlemine taraf olabilir mi? Nelere dikkat edilmelidir? 
119
SORU–257: Şirket tasfiyeden dönebilir mi? 
119
Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık Hallerinde Birleşmeye Katılma 
120
SORU–258: Şirket sermaye kaybı ve borca batıklık halinde birleşmeye taraf olabilir mi? 
120
SORU–259: Şirketin sermayesini kaybetmesi ne anlama gelmektedir? 
120
SORU–260: Borca batıklık nedir? 
120
SORU–261: Borca batıklık halinde yönetimin görevi nelerdir? 
120
SORU–262: Şirket birleşmesinde birleştirilen şirketin öz kaynağı ne durumda olmalıdır? 
121
SORU–263: İflas eden şirketin birleşmeye taraf olması mümkün müdür? 
121
İflası Ertelenen Şirketin Birleşmeye Katılması 
121
SORU–264: İflası ertelenen şirketin birleşmeye katılması mümkün müdür? 
121
Ortak Sıfatının Korunması İlkesi 
121
SORU–265: Şirket birleşmesinde ortaklığın korunması ne anlama gelir? 
121
SORU–266: Ortak sıfatının korunması ilkesi hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir? 
122
SORU–267: Ortak sıfatının korunması ilkesinin istisnaları nelerdir? 
122
SORU–268: Birleşmede devralan şirket ortaklarının durumu ne olur? 
122
Ayrılma Akçesi – Genel Olarak 
123
SORU–269: Şirket birleşmelerinde ayrılma akçesi verilmesi mümkün müdür? 
123
SORU–270: Şirket birleşmesinde sermaye artırımı zorunlu mudur? 
123
SORU–271: Devralma şeklinde birleşme nedir? 
123
SORU–272: Ayrılma akçesi ödenen ortaklar nedeniyle sermaye artırımı zorunlu mudur? 
124
SORU–273: Şirket birleşmelerinde sermaye artırımı tescili zorunlu mudur? 
124
SORU–274: Şirket birleşme işlemlerinde ayni sermaye konulması hükümleri uygulanabilir mi? 
124
SORU–275: Devralma yoluyla birleşme işlemlerinde sermaye artırımı nasıl hesaplanır? 
125
SORU–276: Şirket birleşmelerinde bilanço hazırlama zorunluluğu var mıdır? 
126
SORU–277: Birleşme sözleşmesi nasıl ve kimler tarafından hazırlanır? 
126
SORU–278: Birleşme sözleşmesi ne zaman bağlayıcı nitelik kazanır? 
127
SORU–279: Birleşme sözleşmelerinin askıda geçerliliği ne anlama gelmektedir? 
127
SORU–280: Askıda geçerliliğin istisnai durumu var mıdır? 
127
SORU–281: Birleşme sözleşmesini denetleme zorunluluğu var mıdır? 
127
SORU–282: Birleşme sözleşmesini inceleme hakkının amacı nedir? 
127
SORU–283: İnceleme hakkı için hazırlık süresi ne kadardır? 
127
SORU–284: İnceleme hakkından vazgeçilmesi mümkün müdür? 
128
SORU–285: Şirket birleşmesinde devrolunan şirketin amaç ve konusu değiştirilebilir mi? 
128
SORU–286: Birleşme sözleşmesinde aranacak nisap oranı ve onaylanma şekli nasıldır? 
128
SORU–287: Şirket birleşmesi ne zaman kesinlik kazanır? 
128
SORU–288: Tescil ile birlikte devrolunan şirketin hukuki niteliği ne olur? 
129
SORU–289: Tescil ile birlikte devralan şirketin hukuki niteliği ne olur? 
129
SORU–290: Siciller arası işbirliğinin bildirim özelliği ve amacı nedir? 
129
SORU–292: Kardeş şirket ne demektir? 
129
SORU–293: Yan yana birleşme ne demektir? 
129
SORU–295: Bağlı şirketin hâkim şirketi devralmasında kolaylaştırılmış usul uygulanabilir mi? 
130
28. Bir Ticari İşletmenin Birleşmeye Katılması 
130
SORU–296: İki ticari işletme birbirleriyle birleşebilir mi? 
130
29. Ticari İşletmenin Ticaret Şirketi ile Birleşmesi 
130
SORU–297: Bir ticari işletme bir ticaret şirketi ile birleşebilir mi? 
130
30. Bölünme 
131
SORU–299: Bölünme ne anlama gelmektedir? 
131
Bölünme Türleri 
131
SORU–300: Kaç türlü bölünme vardır? 
131
SORU–301: Kısmi bölünme kaç şekilde yapılır? 
131
Tam Bölünme 
131
SORU–302: Tam bölünme ne anlama gelmektedir? 
131
Kısmi Bölünme 
132
SORU–303: Kısmi bölünme ne anlama gelmektedir? 
132
SORU–304: Kısmi halefiyete dayalı birleşme ne anlama gelmektedir? 
132
SORU–305: Yavru şirket kurma yoluyla kısmi bölünme ne anlama gelmektedir? 
132
SORU–306: Tam ve kısmi bölünmede ortak sıfatının korunması nasıl olur? 
133
SORU–307: Simetrik bölünme nedir? 
133
SORU–308: Asimetrik bölünme nedir? 
133
SORU–309: Tam bölünmede alacaklıların korunması nasıl olacaktır? 
133
SORU–310: Kısmi bölünmede alacaklıların korunması nasıl olacaktır? 
134
SORU–311: Alacaklılara davet nasıl olur? Ne anlama gelir? 
134
SORU–312: Alacaklılara çağrı ilanında istisna var mıdır? 
134
SORU–313: Bölünme işleminde alacakların teminat altına alınması mümkün müdür? 
134
SORU–314: Teminatı kim sağlar? 
134
SORU–315: Tam bölünmede bölünen şirketin terkini teminata engel midir? 
135
SORU–316: Teminat altına alma yükümlülüğü ne zaman ortadan kalkar? 
135
SORU–317: Bu tespiti kim yapabilir? 
135
Sermaye Azaltımı 
135
SORU–318: Hangi bölünme türünde sermaye azaltımı zorunludur? 
135
Sermaye Artırımı 
136
SORU–319: Bölünmede devralan şirket sermaye artırımı yapmak zorunda mıdır? 
136
Yeni Kuruluş 
136
SORU–320: Bölünme sonucu kurulan şirketin sözleşmesini tüm ortaklar mı imzalar? 
136
SORU–321: Bölünme işleminde ara bilanço neden çıkarılır? 
136
İnceleme Hakkı 
136
SORU–322: Bölünme işleminde inceleme hakkı ne zaman kullanılır? 
136
SORU–323: İnceleme hakkından hangi durumlarda vazgeçilir? 
137
SORU–324: İştirak yoluyla bölünme nedir? 
137
SORU–325: KOBİ ne demektir? 
137
SORU–326: Bölünen şirketlerin ticaret sicile tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
137
SORU–327: Bölünmeye katılan diğer şirketlerin tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
138
SORU–328: Kısmi bölünme işleminde bölünen şirketlerin ticaret sicile tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
139
SORU–329: Kısmi bölünme işleminde bölünmeye katılan diğer şirketlerin ticaret sicile tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
140
31. Tür Değişikliği 
142
Ticaret Şirketlerinin Tür Değiştirmesi 
142
SORU–330: Kanunen geçerli tür değiştirmeleri nelerdir? 
142
SORU–331: Tür değiştirmede inceleme hakkının kullanımı nasıl olur? 
142
SORU–332: Tür değiştirmede ortaklık sıfatının korunması gerekli midir? 
142
SORU–333: Tür değiştirmede alacaklıların korunması zorunlu mudur? 
143
Tür Değiştirme Kararı 
143
SORU–334: Tür değiştirme kararlarında hangi nisap oranları aranır? 
143
SORU–335: Tür değiştirme sonrası diğer sicillere bildirim yapılmalı mıdır? 
143
SORU–336: Tür değiştirme raporundan vazgeçilmesi mümkün müdür? 
144
SORU–337: Anonim şirketin limitet şirkete dönüşümünde ticaret sicilden istenen belgeler nelerdir? 
144
SORU–338: Limitet şirketin anonim şirkete dönüşümünde ticaret sicilden istenen belgeler nelerdir? 
145
SORU–339: Kolektif ve komandit şirketin anonim şirkete dönüşümünde ticaret sicilden istenen belgeler nelerdir? 
147
SORU–340: Ticari işletmeden ticaret şirketine dönüşümünde ticaret sicilinden istenen belgeler nelerdir? 
148
SORU–341: Ticaret şirketinden, ticari işletmeye dönüşümünde ticaret sicilinden istenen belgeler nelerdir? 
148
32. Borca Batıklık 
149
SORU–342: Şirket sermaye ve kanuni yedek akçelerinin yarısının kaybedilmesi durumunda ne yapılmalıdır? 
149
SORU–343: Şirket sermaye ve kanuni yedek akçelerinin 2/3’sinin kaybedilmesi durumunda ne yapılmalıdır? 
150
SORU–344: Şirkette borca batıklık işaretleri varsa ne yapılmalıdır? Sermayenin tamamlanması ne demektir? 
150
SORU–345: Borca batıklık nedir? Borca batıklıktan sermaye artırımı hesapları nasıl yapılır? 
151
SORU–346: Borca bataklık nedeniyle şirketin iflasına karar verilmeden önce neler yapılmalıdır? 
152
E. GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER 
153
1. Ticaret Sicili Tescil İşlemleri, Tescilin Hukuki Sonuçları, Tescil İşleminin TSG İlanı 
153
SORU–347: Ticaret sicile tescilin iç etkisi ne anlama gelmektedir? 
153
SORU–348: Ticaret sicile tescilin dış etkisi ne anlama gelmektedir? 
153
SORU–349: Dış etkinin istisnai durumu hangi hallerdedir? 
153
SORU–350: Tescilin kurucu etkisi nedir? 
153
SORU–351: Tescilin bildirici etkisi nedir? 
154
SORU–352: Tescilin düzeltici etkisi nedir? 
154
SORU–353: Tescilin olumlu etkisi nedir? 
154
SORU–354: Tescilin olumsuz etkisi nedir? 
154
SORU–355: Ticaret siciline tescil esas itibariyle ne zaman hüküm ifade eder? 
155
SORU–356: Geçici tescil nedir? 
155
SORU–357: Geçici tescil ile ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün müdür? 
155
2. Genel Kurul Kararlarının İptali 
155
SORU–358: Hangi genel kurul kararları iptal edilebilir? 
155
SORU–359: Kimler iptal davası açabilir? 
157
3. Genel Kurulun Butlan Hali 
157
SORU–360: Genel kurul kararlarının butlan halleri nelerdir? 
157
SORU–361: Genel kurul kararlarının butlan hali ne demektir? 
158
SORU–362: Diğer butlan sebepleri nelerdir? 
158
4. Yokluk 
159
SORU–363: Genel kurul kararlarının yokluk hali ne anlama gelir? 
159
5. Askıda Hükümsüzlük 
159
SORU–364: Askıda hükümsüzlük hali nedir? 
159
SORU–365: Batıl olan genel kurul kararları için açılacak dava süresi ne kadardır? 
160
SORU–366: Dava açma süresi ile ilgili istisnai haller nelerdir? 
160
SORU–367: Hangi kararlar batıl kararlardır? 
160
SORU–368: Genel kurul kararlarının hükümsüzlük halleri kaç çeşittir? 
161
SORU–369: İptal edilebilir kararlar ne anlama gelir? 
161
SORU–370: Kimler iptal davası açabilirler? 
161
SORU–371: Bu konuda Yargıtay kararı içeriği nasıldır? 
162
6. Mahkeme 
162
SORU–372: İptal davası için hangi mahkemeye başvurulur? 
162
SORU–373: İptal edilen kararlar kimleri hukuken bağlar? 
163
SORU–374: İptal davası görülmekte iken genel kurul kararlarının geçerliliği durumu nasıl olur? 
163
F. HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI 
164
SORU–375: Halka açık anonim şirketlerde genel kurul toplantısında dikkat edilecek hususlar nelerdir? 
164
SORU–376: Halka açık anonim şirketlerde genel kurula kimler katılır ve oy kullanır? 
164
SORU–377: Halka açık anonim şirketlerin genel kurul toplantı nisapları nedir? 
165
G. ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTISI 
166
SORU–378: Elektronik genel kurulları diğer genel kuruldan ayıran hususlar nelerdir? 
166
SORU–379: Elektronik genel kurul sistemi nedir? 
166
SORU–380: Elektronik genel kurul toplantısına ne şekilde katılım olmaktadır? 
167
SORU–381: Elektronik genel kurul sistemine giriş süresi ne kadardır? 
167
SORU–382: Elektronik genel kurul sisteminde elektronik ortamda görüş açıklama nasıl olur? 
167
SORU–383: Elektronik genel kurul sisteminde oy verme ve oy süresi ne kadardır? 
167
SORU–384: Elektronik genel kurul sisteminin tescil ve ilanı nasıl olacaktır? 
167
SORU–385: Elektronik genel kurul sisteminin güvenlik kriterleri ve teknik hususlar nelerdir? 
169
H. UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE ÖRNEK VAKALAR 
170
SORU–386: Genel kurul toplantısı tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
170
SORU–387: Genel kurulda bağımsız denetçi seçiminde istenen belgeler nelerdir? 
171
SORU–388: Genel kurulda yönetim kurulu seçimi tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
172
SORU–389: Anonim şirketlerde temsil yetkisinin sınırlandırılması mümkün müdür? 
174
SORU–390: İç yönerge ile temsil yetkisinin sınırlandırılmasında istenen belgeler nelerdir? 
174
SORU–391: Anonim şirketlerin sermaye artırımı tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
175
SORU–392: Anonim şirketlerin sermaye azaltımı tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
178
SORU–393: Anonim şirketlerin unvan değişikliği tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
180
SORU–394: Anonim şirketlerin amaç konu değişikliği tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
181
SORU–395: Anonim şirketlerin şirket süresinin uzatılması tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
183
SORU–396: Anonim şirketlerin genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinin tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
184
SORU–397: Anonim şirketlerin merkez nakil tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
185
SORU–398: Anonim şirketlerin merkez nakli ile başka bir sicil çevresine nakil işlemleri tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
185
SORU–399: Anonim şirketlerin tasfiye giriş tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
186
SORU–400: Anonim şirketlerin tasfiyeden dönüş tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
186
SORU–401: Anonim şirketlerin tasfiye sonu kapanışları tescilinde istenen belgeler nelerdir? 
187
I. YAŞANMIŞ VAKALAR VE ÇÖZÜMLER 
188
1. Örnek Olay: Anonim Şirketlerde Hisse Devri 
188
2. Örnek Olay: Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması 
189
3. Örnek Olay: Tam Bölünmede Alacaklılara Çağrı Ve Teminat Altına Almada İstisnai Durum 
190
4. Örnek Olay: Şirketlerde Yönetimin İbrası 
191
5. Örnek Olay: Süresi Biten Yönetimin Genel Kurulu Toplantıya Çağırması 
192
6. Örnek Olay: Ünlülere Ait Eşyaların Kollesiyonun Hakkının Sermayeye İlavesi Talebi 
193
7. Örnek Olay: Kollektif Şirketin Tür Değiştireren Anonim Şirkete Dönüşürken Unvanı Kullanma Talebi 
194
8. Örnek Olay: X A.Ş’i Devrolan Olarak Y A.Ş Devralan Olarak İşlem Yaparken, Devralan Y Şirketi Gerçek Kişi Ortağı Şirketten Çıkarması İşlemi 
195
9. Örnek Olay: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyazlı Pay Sahibinin Karar Yetkisi 
196
10. Örnek Olay: Anonim Şirket Sınırlı İç Yönergesinde Dikkat Edilecek Hususlar 
197
EKLER 
199
1. GENEL KURULA KATILMAYA İLİŞKİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 
199
2. GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI ÖRNEĞİ 
200
3. GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI ERTELEME BAŞVURU ÖRNEĞİ 
202
4. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 
203
5. TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ 
205
6. TEMSİLCİ İSTEME ÖRNEĞİ 
206
7. TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ 
207
8. SERMAYE BORCUNU ÖDEMEYE ÇAĞRI ÖRNEĞİ (KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEN DOĞAN) 
208
9. SERMAYE BORCUNU ÖDEMEYE ÇAĞRI ÖRNEĞİ (ESAS SERMAYE SİSTEMİNDEN DOĞAN) 
210
10. SERMAYE BORCUNU ÖDEMEYE ÇAĞRI ÖRNEĞİ (ANA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN) 
212
11. SERMAYE AZALTIMI NEDENİYLE ALACAKLILARA ÇAĞRI 
214
12. BÖLÜNME İNCELEME HAKKI 
216
13. BÖLÜNMEDE ALACAKLILARA ÇAĞRI İLANI (DEVRALAN ŞİRKET İÇİN) 
218
14. BÖLÜNMEDE ALACAKLILARA ÇAĞRI İLANI (BÖLÜNEN ŞİRKET İÇİN) 
220
15. BİRLEŞMEDE İNCELEME HAKKI 
222
16. BİRLEŞMEDE ALACAKLILARA ÇAĞRI İLANI (DEVRALAN ŞİRKET İÇİN) 
224
Kaynakça 
227