Aile Hukuku Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Aslı Makaracı Başak  - Kitap
2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
544
Barkod:
9789750291562
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
560,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Türk Medeni Kanunu'nun en kapsamlı bölümü olan ve geniş bir uygulama alanına sahip olan Aile Hukuku başlıklı ikinci kitabı, Evlilik Hukuku, Hısımlık ve Vesayet olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Evlilik Hukuku kısmında, evlenme, boşanma, evliliğin genel hükümleri ve eşler arasındaki mal rejimleri düzenlenirken; Hısımlık kısmı, soybağı ve aile bölümlerine ayrılmış; son kısım ise vesayet düzeni, vesayetin yürütülmesi ve sona ermesi bölümlerini konu edinmiştir.
Türk Medeni Kanunu'nun Evlilik Hukuku ve Hısımlık kısımlarını detaylı bir şekilde ele alan bu çalışmada, Türk Medeni Kanunu'nun sistematiği takip edilerek, birinci bölümde nişanlanma, ikinci bölümde evlenme, üçüncü bölümde evliliğin sona ermesi, dördüncü bölümde evliliğin hükümleri, beşinci bölümde mal rejimleri, altıncı bölümde soybağının kurulması, yedinci bölümde soybağının hükümleri ile sekizinci ve son bölümde aile ilişkileri konuları detaylı bir biçimde ele alınmıştır.
Bu eserde, güncel tartışmalar ve modern eğilimler ışığında, uluslararası alandaki gelişmeler takip edilerek, Aile Hukuku alanında gelişen ortak anlayış detaylı bir şekilde okuyucuya aktarılmıştır. Konuya ait güncel içtihatlara geniş ölçüde yer verilerek, eserin içeriğini oluşturan zengin konularda, okuyucuya hem teorik hem de pratik bilgi birikimi kazandırılmak istenmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Nişanlanma
.
Evlenme
.
Boşanma
.
Evliliğin Hükümleri
.
Mal Rejimleri
.
Soybağı
.
Aile İlişkileri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İkinci Basıya Önsöz 
5
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
19
Giriş 
21
Birinci Bölüm
NİŞANLANMA
I. KAVRAM VE HUKUKİ NİTELİK 
25
II. NİŞANLILIĞIN GERÇEKLEŞMESİ VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI 
26
III. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 
32
A. Evlenmeyi Gerçekleştirme Yükümlülüğü 
32
B. Sadakat Yükümlülüğü 
33
C. Nişanlıların Yakın Sayılmaları 
34
D. Tanıklık Kaçınma İmkânı ve Hâkimlikten Çekinme 
35
IV. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 
35
A. Sona Erme Hâlleri 
35
B. Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları 
37
1. Genel Olarak 
37
2. Maddi Tazminat 
37
a. Tazminat Talebinin Şartları 
37
b. Tazminat Talep Edebilecek Kişiler 
40
c. Tazmini Talep Edilebilecek Zararlar ve Zamanaşımı 
40
3. Manevi Tazminat 
42
a. Tazminat Talebinin Şartları 
42
b. Tazminatın Kapsamı ve Zamanaşımı 
45
4. Hediyelerin İadesi 
45
a. Genel Olarak 
45
b. İade Talep Edebilecek Kişiler 
48
c. İadenin Kapsamı ve Zamanaşımı 
49
İkinci Bölüm
EVLENME
I. GENEL OLARAK 
51
II. EVLENME İÇİN GEREKEN ŞARTLAR 
51
A. Evlenme Ehliyeti 
51
1. Evlenme Yaşı 
52
a. Olağan Evlenme Yaşı 
52
b. Olağanüstü Evlenme Yaşı 
53
2. Ayırt Etme Gücü 
55
3. Kısıtlılar Açısından Kanuni Temsilci İzni 
56
B. Evlenme Engelleri 
57
1. Kesin Evlenme Engelleri 
57
a. Hısımlık 
57
i. Kan Hısımlığı 
58
ii. Kayın Hısımlığı 
58
iii. Evlatlık İlişkisi 
59
b. Mevcut Evlilik 
59
c. Akıl Hastalığı 
61
2. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri 
62
a. Bekleme Süresi 
62
b. Kanunda Sayılan Bulaşıcı Hastalık 
63
C. Evlenmenin Şekli Şartları 
64
1. Genel Olarak 
64
2. Evlenme Başvurusuna İlişkin Şartlar 
65
3. Evlenme Törenine İlişkin Şartlar 
68
III. EVLİLİĞİN GEÇERSİZLİĞİ 
71
A. Genel Olarak 
71
B. Evliliğin Yokluğu 
72
C. Evliliğin Butlanı 
76
1. Genel Olarak 
76
2. Mutlak Butlan 
78
a. Genel Olarak 
78
b. Mutlak Butlanı Gerektiren Hâller 
79
i. Mevcut Evlilik 
79
ii. Sürekli Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk 
82
iii. Akıl Hastalığı 
84
iv. Evlenmeye Engel Hısımlık 
85
3. Nisbi Butlan 
86
a. Genel Olarak 
86
b. Nisbi Butlanı Gerektiren Hâller 
87
i. Geçici Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk 
87
ii. İrade Sakatlığı 
89
aa Yanılma 
89
bb. Aldatma 
91
cc. Korkutma 
93
iii. Yasal Temsilcinin Rızasının Yokluğu 
94
4. Butlan Kararının Sonuçları 
95
Üçüncü Bölüm
EVLİLİĞİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK 
101
II. BOŞANMA 
102
A. Genel Olarak 
102
B. Boşanma Nedenleri 
103
1. Özel Boşanma Nedenleri 
103
a. Zina 
103
b. Hayata Kast – Pek Kötü Muamele – Onur Kırıcı Davranış 
108
c. Küçük Düşürücü Suç İşleme – Haysiyetsiz Hayat Sürme 
111
d. Terk 
113
e. Akıl Hastalığı 
123
2. Genel Boşanma Nedeni 
124
a. Genel Olarak 
124
b. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması 
125
c. Boşanma Hususunda Anlaşma 
135
d. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması 
143
C. Boşanma Davası 
147
1. Genel Olarak 
147
2. Davanın Tarafları 
155
3. Dava Esnasında Alınacak Geçici Önlemler 
156
4. Dava Sonunda Verilecek Karar 
162
a. Ayrılık Kararı 
162
b. Boşanma Kararı 
167
i. Genel Olarak 
167
ii. Boşanma Kararının Sonuçları 
168
aa. Eşler Açısından Sonuçları 
168
bb. Çocuklar Açısından Sonuçları 
175
cc. Boşanmada Tazminat ve Nafaka 
191
Dördüncü Bölüm
EVLİLİĞİN HÜKÜMLERİ
I. GENEL OLARAK EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
217
II. EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMA 
218
III. EŞLERİN MESLEK SEÇİMİ VE İŞİ 
220
IV. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 
221
V. AİLE KONUTU 
225
VI. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ 
240
VII. KADININ SOYADI 
244
VIII. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 
247
A. Genel Koruma Normu 
247
B. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi 
250
C. Belirli Malvarlığı Değerleri Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 
253
D. Aile İçi Şiddete Karşı Koruma 
256
Beşinci Bölüm
MAL REJİMLERİ
I. MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 
265
A. Genel Olarak 
265
B. Mal Rejimi Sözleşmesi 
266
C. Olağanüstü Mal Rejimi 
268
D. Alacaklıların Korunması 
272
E. Bir Eşin Diğerinin Mallarını Yönetmesi 
273
F. Malların Envanterinin Yapılması 
274
G. Eşler Arasındaki Borçlar 
274
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 
275
A. Genel Olarak 
275
B. Eşlerin Mallarının Türleri 
277
1. Kişisel Mallar 
277
2. Edinilmiş Mallar 
281
C. Eşlerin Mallarını Yönetimi, Yararlanması, Tasarrufu ve Borçlardan Sorumluluk 
287
D. Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye 
289
1. Sona Erme Nedenleri 
289
2. Tasfiye 
291
a. Genel Olarak 
291
b. Eşlerin Diğerinde Olan Mallarının Geri Alınması ve Borçlar 
297
c. Eşlerin Değer Artış Payı Alacağı 
299
d. Katılma Alacağının Hesaplanması 
308
i. Genel Olarak 
308
ii. Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması 
308
iii. Eklenecek Değerler 
310
iv. Malvarlığı Kesimleri Arasında Denkleştirme 
312
v. Malların Değerlemesi, Katılma Alacağının Miktarı ve Ödenmesi 
315
vi. Aile Konutu ve Ev Eşyasına İlişkin Düzenleme 
321
vii. Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı 
323
III. MAL AYRILIĞI REJİMİ 
324
IV. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ 
327
V. MAL ORTAKLIĞI 
331
Altıncı Bölüm
SOYBAĞININ KURULMASI
I. GENEL OLARAK SOYBAĞININ KURULMASI 
336
II. ANA İLE SOYBAĞININ KURULMASI: DOĞUM 
337
III. BABA İLE SOYBAĞININ KURULMASI 
339
A. Ana ile Evlilik 
340
1. Babalık Karinesi 
340
2. Babalık Karinesinin Çürütülmesi: Soybağının Reddi Davası 
341
a. Soybağının Reddi Davasında Taraflar 
343
i. Davacı 
343
ii. Davalı 
347
b. İspat 
348
i. Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme 
348
ii. Evlenmeden Önce veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşme 
349
iii. Babalık Karinesinin Geçerliliğini Koruması 
350
c. Hak Düşürücü Süreler 
351
i. Koca Açısından Süre 
351
ii. Çocuk Açısından Süre 
354
iii. Diğer ilgililer Açısından Süre 
354
iv. Hak Düşürücü Sürelerin Uzaması 
355
d. Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü 
357
3. Karinelerin Çatışması 
360
4. Sonradan Evlenme 
360
a. Şartları 
360
b. Bildirim 
361
c. İtiraz ve İptal 
361
B. Tanıma 
365
1. Koşulları 
365
a. Tanıyanın Ehliyeti 
365
b. Tanınacak Çocuğa İlişkin Koşullar 
366
c. Tanımanın Şekli 
366
d. Tanımanın Zamanı 
368
2. Bildirim 
368
3. Tanımanın İptali 
368
a. Davacı 
369
b. Davalı 
371
c. İspat Yükü 
371
d. Hak Düşürücü Süreler 
372
e. Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü 
373
C. Hâkim Hükmü (Babalık Davası) 
373
1. Taraflar 
374
a. Davacı 
374
b. Davalı 
375
2. Bildirim 
376
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
376
4. İspat 
376
5. Hak Düşürücü Süreler 
377
6. Babalık Davasının Sonuçları 
379
a. Ana Yönünden 
379
b. Çocuk Yönünden 
380
IV. EVLAT EDİNME İLE SOYBAĞININ KURULMASI 
380
A. Küçüklerin Evlat Edinilmesi 
381
1. Koşulları 
382
a. Bakıma İlişkin Koşul 
382
b. Evlat Edinenin Sahip Olması Gereken Nitelikler 
383
c. Yaş Farkı 
386
d. Küçüğün Rızası 
386
e. Evlat Edinilenin Ana ve Babasının Rızası 
387
B. Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi 
390
1. Bakım ve Gözetime İlişkin Koşul 
391
2. Rıza 
392
C. Mahkeme Kararı ve Şekil ile Usul 
393
D. Evlat Edinmenin Hükümleri 
395
E. Evlat Edinme İlişkisinin Kaldırılması 
400
1. Evlat Edinme İlişkisinin Kaldırılma Sebepleri 
402
a. Rızanın Bulunmaması 
402
b. Diğer Noksanlıklar 
404
2. Hak Düşürücü Süre 
406
F. Evlat Edinme İşlemlerinde Aracılık 
408
Yedinci Bölüm
SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
I. SOYBAĞININ VELAYETE BAĞLI OLMAYAN HÜKÜMLERİ 
409
A. Soyadı 
409
B. Karşılıklı Yükümlülükler 
416
C. Çocuk ile Kişisel İlişki Kurulması 
417
1. Ana ve Baba ile Kişisel İlişki Kurulması 
419
2. Üçüncü Kişiler ile Kişisel İlişki Kurulması 
430
D. Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama 
433
1. Kapsamı 
433
2. Süresi 
433
3. Dava Hakkı 
437
4. Nafaka Miktarının Takdiri 
438
5. Geçici Önlemler 
440
a. Genel Olarak 
440
b. Babalığın Tespitinden Önce 
440
c. Güvence Verilmesi 
440
II. SOYBAĞININ VELAYETE BAĞLI HÜKÜMLERİ 
441
A. Velayet Altındaki Kişiler 
442
B. Velayete Sahip Olanlar (Veliler) 
444
1. Ana ve Baba Evli İse 
444
2. Ana ve Baba Evli Değilse 
452
3. Velayet Hakkına Sahip Ana veya Babanın Başkası ile Evli Olması 
454
4. Evlat Edinenler 
454
C. Velayetin Kapsamı 
455
1. Genel Olarak 
455
2. Çocuğun Velisinin Sözünü Dinlemesi 
458
3. Çocuğun Ana ve Babası ile Birlikte Yaşaması 
459
4. Çocuğun Adının Koyulması 
459
5. Çocuğun Eğitimi 
460
6. Çocuğun Temsil Edilmesi 
463
7. Çocuğun Aileyi Temsil Etmesi 
465
8. Çocuk ile Ana ve Baba Arasındaki Hukuki İşlemler 
465
D. Çocuğun Korunması 
467
1. Koruma Önlemleri 
469
2. Çocukların Yerleştirilmesi 
470
3. Velayetin Kaldırılması 
473
a. Genel Olarak 
473
b. Ana veya Babanın Yeniden Evlenmesi 
477
c. Velayetin Kaldırılmasının Sonuçları 
477
d. Velayetin Kaldırılması Hâlinde Ana ve Babanın Yükümlülükleri 
478
e. Durumun Değişmesi 
478
E. Çocuğun Malları 
479
1. Çocuk Mallarının Yönetimi 
479
a. Genel Olarak 
479
b. Evlilik Sona Erince 
480
2. Çocuk Mallarının Kullanımı ve Sarfı 
481
3. Çocuğun Serbest Malları 
484
4. Çocuk Mallarının Korunması 
486
5. Yönetimin Sona Ermesi 
487
Sekizinci Bölüm
AİLE İLİŞKİLERİ
I. EV DÜZENİ 
489
A. Genel Olarak 
489
B. Ev Başkanı 
489
1. Genel Olarak 
489
2. Yetki ve Sorumluluğu 
490
C. Altsoyun Denkleştirme Alacağı 
492
II. AİLE MALLARI 
493
A. Genel Olarak 
493
B. Aile Vakfı 
493
C. Aile Malları Ortaklığı 
494
D. Aile Yurdu 
496
III. YARDIM NAFAKASI 
497
A. Genel Olarak 
497
B. Şartları 
500
1. Nafaka Alacaklısının Yoksulluğa Düşmesi 
500
2. Ödeme Gücü 
502
C. Dava Hakkı 
503
D. Nafaka Miktarı ve Ödenmesi 
504
E. Nafaka Alacağının Özellikleri 
506
Kaynakça 
509
Madde Dizini 
533