Ağ Analizi Teori ve Uygulamalar Prof. Dr. Yavuz Ercil, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Baskıcı, Dr. Suat Atan  - Kitap

Ağ Analizi

Teori ve Uygulamalar

1. Baskı, 
Mart 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
304
Barkod:
9789750259807
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
235,00
İndirimli (%68):
75,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, tüm üniversitelerin İşletme, Sosyoloji, İletişim ve Bilgisayar/Yazılım Mühendisliğinin hem lisans hem de lisansüstü programlarında okuyan öğrencilerin ağ anlayışı ve ağ analizi konusunda yararlanabilecekleri bir kaynak niteliğindedir. Ağ anlayışı ve ağ analizi uzun yıllardır uluslararası literatürde yaygın olarak kullanılmakla birlikte ulusal literatür için yeni gelişen bir alandır. Dolayısıyla kitap akademisyenler için de değerli bir referans kaynaktır.
Kitapta ilk olarak ağ anlayışının ortaya çıkışı, felsefi temelleri ve bilimsel evrimi detaylı bir biçimde anlatılmaktadır. Sonrasında ağ analizinde kullanılan istatistiksel yöntemlere ve metriklere yer verilmektedir. Ayrıca ağ analiz modelleri tanıtılmakta, ağ analizinin yapılabileceği yazılımlara ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Kitabın bu kısmı ile ağ anlayışının gelişimi, ağ analizine ilişkin kavramsal arkaplanın ve uygulama süreçlerinin tanımlanması hedeflenmektedir. İzleyen kısımda ise ağ analizinin yazılım ve alan uygulamalarına yer verilmektedir. Böylece hem programlama yoluyla ağ analizi uygulamalarına ilişkin pratik bir alan yaratılmakta hem de farklı disiplinlerdeki uygulamalı örneklerle ağ analizinin araçsallığına dikkat çekilmektedir.
Kitabın amacı ağ konusuna ilgi duyanları bilimsel açıdan desteklemek ve onların edinimlerini pekiştirmektir. Kitap her ne kadar üniversite öğrencilerine ve bu alanda araştırma yapan bilim insanlarına yönelik yazılsa da bu konuyla ilgilenen herkese hitap etmektedir
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ağ Anlayışı ve Ağ Analizi
.
Ağ Anlayışının Ortaya Çıkışı ve Bilimsel Gelişimi, Prof. Dr. Yavuz Ercil – Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Baskıcı
.
Ağ Analizinin Matematiksel Temelleri, Doç. Dr. Yunus Gökmen
.
Ağ Analizi Uygulamaları
.
Ağ Analizinin Yazılım Uygulamaları
.
Yazılım Fonksiyon Çağırma Grafının Python ve NetworkX ile Analizi, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Tunalı
.
R ile Ağ Analizi: Semantik Ağlarda Uygulama, Dr. Suat Atan
.
Ağ Analizinin Alan Uygulamaları
.
Bibliyometrik Çalışmalarda Ağ Analizinin Kullanımı, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Baskıcı
.
Ağ Analizinin Tıbbi Literatür Tarama Alanında Kullanımı, Dr. Emre Günakan – Dr. Suat Atan
.
Projelerde Görev Yapan Kişileri ve Kuruluşları İçeren Ağların Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi ve Alana Özel Çıkarımlar, Dr. Fatih Sinan Esen
.
Göç ve Ağlar, Ulaş Pehlivan
.
Sosyal Ağlar ve Yaşam Tarzı, Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Yazarlar 
15
Bölüm 1
AĞ ANLAYIŞININ ORTAYA
ÇIKIŞI VE BİLİMSEL GELİŞİMİ
Yavuz ERCİL ¦ Çiğdem BASKICI
GİRİŞ 
21
AĞ ANLAYIŞI 
22
ÇİZGE KURAMI (GRAF TEORİ) 
25
DİSİPLİNLERARASI UYGULAMALAR 
31
KAYNAKÇA 
46
Bölüm 2
AĞ ANALİZİNİN
MATEMATİKSEL TEMELLERİ
Yunus GÖKMEN
GİRİŞ 
53
AĞ VERİSİNİN MODELLENMESİ VE GÖSTERİMİ 
53
Çizge (Graf) Kuramı 
54
Ağ Yerleşim Algoritmaları 
56
Minimum Kesit Yöntemi 
57
En Küçük Boşluk Yöntemi 
57
Yönlendirilen Kuvvet (Force Directed) Yöntemi 
57
Çok Boyutlu Ölçeklendirme (Multidimensional Scaling) Yöntemi 
57
Özdeğer Ayrışımları Yöntemi 
58
Ağaç/Hiyerarşik Yöntem 
58
Şekil Tabanlı Yöntem 
58
Yerleşim Algoritmalarının Seçimi 
58
Matris Gösterimi (Komşuluk Matrisi) 
60
TEMEL TANIMLAR VE ÖLÇÜTLER 
61
Ağ Bileşenleri 
61
Boyut (Büyüklük) 
64
Derece 
65
Akım 
65
Yoğunluk 
66
Benzeşim 
67
Karşılıklılık 
67
Ortalama En Kısa Yol Uzunluğu 
68
Ayrıksılık ve Çap 
69
Dönüşlülük ve Simetri 
69
Geçişkenlik 
69
Merkezilik 
70
Derece Merkeziliği 
71
Yakınlık Merkeziliği 
72
Arasındalık Merkeziliği 
74
Özvektör Merkeziliği 
76
TOPLULUK BULMA, KÜMELEME VE SIRALAMA 
78
Kümeleme Katsayısı 
78
Topluluk Bulma 
79
Çizge Bölütleme 
80
Girvan–Newman Kümele Algoritması 
80
Spektral Kümeleme 
81
Infomap 
81
Clauset&Newman Algoritması 
82
Blondel Algoritması 
83
Markov Kümeleme Algoritması 
85
Yöntemlerin Karşılaştırılması 
86
Ağ Sıralaması 
86
Sayfa Sıralaması 
86
Köprü–Kaynaklı Başlık Araştırması (KKBA) Yöntemi 
87
Yarı–Kontrollü Öğrenme (YKÖ) 
87
MODELLER 
88
Statik Modeller 
89
Erdös–Rényi Rastgele Grafik Modeli 
90
pı ve p2 Modelleri 
90
pı Modeli 
91
p2 Modeli 
91
Üstel Rastgele Grafik Modeli (Exponential Random Graph Model) 
92
Sabit Derece Dağılımlı Rastgele Grafik Modelleri (Random Graph Models With Fixed Degree Distrbution) 
93
Blok Modelleri 
94
Gizil Değişken Modelleri 
95
Gizil Uzay Modelleri 
95
Gizil Blok Modelleri 
96
Dinamik Modeller 
98
Tercihli Bağlantı Modeli 
99
Küçük–Dünya Modelleri 
100
Çoğaltma–Bağlantı Modelleri 
101
Dinamik Markov Modelleri 
102
Uyum İyiliği ve Doğrulama 
104
Temel/Gerçek Nitelikler İle Karşılaştırma 
104
Bağlantı Tahmini 
105
Uyum İyiliği 
105
Yapısal İstatistikleri Karşılaştırma Yöntemi 
106
Bilgi Kriterine Göre Karşılaştırma Yöntemi 
106
YAZILIMLAR 
107
UCINET 
107
108
Pajek 
108
Gephi 
109
NodeXL 
109
Statnet 
109
Tulip 
110
Citespace 
110
NetworkX 
110
igraph 
111
Visone 
111
KAYNAKÇA 
112
Bölüm 3
YAZILIM FONKSİYON ÇAĞIRMA
GRAFININ PYTHON VE NETWORKX İLE ANALİZİ
Volkan TUNALI
GİRİŞ 
125
FONKSİYON ÇAĞIRMA GRAFI 
125
AĞ YAPISININ MODELLENMESİ VE AĞIN OLUŞTURULMASI 
127
AĞIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ 
129
GENEL TOPOLOJİK ÖLÇÜTLERİN ELDE EDİLMESİ 
131
MERKEZÎLİK ANALİZİ 
134
TOPLULUK ANALİZİ 
137
SONUÇ VE ÖNERİLER 
139
KAYNAKÇA 
141
Bölüm 4
R İLE AĞ ANALİZİ
SEMANTİK AĞLARDA UYGULAMA
Suat ATAN
GİRİŞ 
145
İLERİ ARAÇLARIN AVANTAJLARI 
149
Otomatik Periyodik Analiz İmkanı 
149
Tekrar Edilebilirlik (Reproduction) 
149
Bağlanabilirlik ve Eşzamanlılık 
151
Online Çalışabilirlik 
153
İLERİ ARAÇLARIN DEZAVANTAJLARI 
154
SEMANTİK AĞLARDA BAĞLANABİLİRLİK İÇİN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 
156
SONUÇ 
164
KAYNAKÇA 
165
Bölüm 5
BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALARDA
AĞ ANALİZİNİN KULLANIMI
Çiğdem BASKICI
GİRİŞ 
169
BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALAR VE AĞ ANALİZİ 
170
Birlikte–Yazarlık Ağları ve Ağ Analizi 
173
Atıf Ağı ve Ağ Analizi 
175
Birlikte–Atıf Ağı ve Ağ Analizi 
178
Bibliyografik Birliktelik Ağı ve Ağ Analizi 
181
Birlikte–Kelime Ağı ve Ağ Analizi 
183
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ALANINDA BİRLİKTE–YAZARLIK
UYGULAMA ÖRNEĞİ 
185
KAYNAKÇA 
190
Bölüm 6
AĞ ANALİZİNİN TIBBİ LİTERATÜR
TARAMA ALANINDA KULLANIMI
Emre GÜNAKAN ¦ Suat ATAN
GİRİŞ 
197
TIBBİ LİTERATÜRDE BİBLİYOMETRİK ANALİZDE AĞ ANALİZİ – “OVER KANSERİ” ANAHTAR TERİMİ ÖRNEĞİ 
199
KAYNAKÇA 
208
Bölüm 7
PROJELERDE GÖREV YAPAN
KİŞİLERİ VE KURULUŞLARI İÇEREN AĞLARIN
SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ VE
ALANA ÖZEL ÇIKARIMLAR
Fatih Sinan ESEN
GİRİŞ 
211
KAVRAMSAL ARKA PLAN 
211
Projeler, Proje Personeli ve Kuruluşlar 
211
Sosyal Ağ Analizi 
213
Köşe Dereceleri (Node Degrees) 
213
Ağ Çapı (Network Diameter) 
214
Ortalama Komşu Sayısı (Average Number of Neighbors) 
214
Ağ Heterojenliği (Network Heterogeneity) 
214
Bağlantısız Köşe Sayısı (Number of İsolated Nodes) 
214
Çok Kenarlı Köşe Çifti Sayısı (Number of Multi–Edge Node Pairs) 
215
Ortalama Kümelenme Katsayısı (Average Clustering Coefficient) 
215
Topolojik Katsayı (Topological Coefficieint) 
215
Ortalama En Kısa Yol Uzunluğu (CharacteristicAverage Shortest Path Length) 
216
Komşuluk Bağlantılılığı (Neighborhood Connectivity) 
216
Köşelerin Merkezilik Ölçüleri (Centrality Measures of Nodes) 
216
Derece Merkeziliği (Degree Centrality) 
216
Yakınlık Merkeziliği (Closeness Centrality) 
217
Arasındalık Merkeziliği (Betweenness Centrality) 
217
Özvektör Merkeziliği (Eigenvector Centrality) 
217
PROJELERİ İÇEREN AĞLARIN ANALİZİ VE ÇIKARIMLAR 
218
Proje Personeli Ağı 
218
Proje Kuruluşları Ağı 
220
ÖRNEK UYGULAMALAR 
222
Amaç 
222
Yöntem 
222
Bulgular 
223
Proje Personeli Ağı Uygulaması 
223
Proje Kuruluşları Ağı Uygulaması 
229
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
236
GELECEK TASARIMI 
236
KAYNAKÇA 
238
Bölüm 8
GÖÇ VE AĞLAR
Ulaş PEHLİVAN
GİRİŞ 
243
KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
245
Göçmen ve Mülteci Kavramları Arasındaki Farklar 
248
KURAMSAL ÇERÇEVE 
249
Ağ Kuramı 
254
Göç Kapsamında Ağ Kuramı (Göç/Göçmen Ağları Kuramı) 
255
Göç/Göçmen Ağları 
256
Sosyal Sermaye ve Ağlar 
257
Mülteci Ağları (Suriyeli Mülteciler) 
258
Kültür ve Ağlar 
261
Entegrasyon ve Ağlar 
262
GÖÇMEN/MÜLTECİ GİRİŞİMCİLİĞİ VE AĞLAR 
263
SM GİRİŞİMCİLİK AĞLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 
266
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 
271
KAYNAKÇA 
274
Bölüm 9
SOSYAL AĞLAR VE YAŞAM TARZI
Çiçek COŞKUN
GİRİŞ 
283
TÜKETİM VE YAŞAM TARZI 
284
SOSYAL AĞLAR 
288
SOSYAL AĞLAR VE YAŞAM TARZINA İLİŞKİN UYGULAMA 
292
SONUÇ 
296
KAYNAKÇA 
298
Kavramlar Dizini 
301