Adli Yargıda Görülen Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalar Muhammed Egemen Gürses  - Kitap

Adli Yargıda Görülen Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalar

1. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
160
Barkod:
9786050516647
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
160,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İdarenin hukuka uygun yollar yerine hukuka aykırı bir şekilde özel mülkiyete tabi taşınmazlara el atması sebebiyle kamulaştırmasız el atmadan doğan davalar önemli bir dava türünü oluşturmaktadır. İdarenin haksız el atması karşısında kişilerin mülkiyet hakkının korunması ihtiyacı öncelikle Yargıtay tarafından tespit edilmiş ve çeşitli tarihlerde verilen içtihadı birleştirme kararlarıyla "Kamulaştırmasız El Atma" kavramı ortaya konularak unsurları belirlenmiştir. Bu çalışmada tarihsel gelişiminden başlayarak kamulaştırmasız el atma kavramı incelenmiş ve kişilerin bu haksız el atma karşısında sahip olduğu talep ve dava hakları ayrıntılı bir biçimde ortaya konulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamulaştırmasız El Atma Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
.
Kamulaştırmasız El Atmanın Unsurları
.
Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılabilecek Davalar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 
5
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR LİSTESİ 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMI VE
TARİHSEL GELİŞİMİ
1. Kamulaştırmasız El atmanın Tanımı 
19
2. Fiili El Atma Ve Hukuki El Atma Ayrımı 
22
2.1. Genel Olarak 
22
2.2. Fiili El Atma 
22
2.3. Hukuki El Atma 
23
3. İdarenin Kamulaştırmasız El Atma Yoluna Başvurmasındaki
Amacı 
27
4. Kamulaştırmasız El Atmanın Hukuki Niteliği 
27
5. Kamulaştırmasız El Atmanın İdarenin Hukuka Uygun
Taşınmaz Mal Edinme Yöntemleri İle Mukayesesi 
30
5.2. Geçici İşgal 
30
5.3. İstimval 
33
5.4. Devletleştirme 
35
5.5. İdari Kurumlar Arasında Taşınmaz Mal Devri 
37
5.6. Acele Kamulaştırma 
39
10
5.7. Kamulaştırma (İstimlak) 
41
6. Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atmanın Tarihsel
Gelişimi 
43
6.1. Yargıtay’ın İçtihadı Birleştirme Kararları 
43
6.1.1. Yargıtay’ın 16/05/1956 Tarih Ve 1956/1 Esas,
1956/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı 
43
6.1.2. Yargıtay’ın 16/05/1956 Tarih Ve 1956/1 Esas,
1956/7 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı 
44
6.1.3. Yargıtay’ın 11/02/1959 Tarih Ve 1958/17 esas,
1959/15 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı 
45
6.2. İstimlak Kanunu 
46
6.3. 221 Sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri
Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş
Gayrimenkuller Hakkında Kanun 
47
6.4. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 
50
6.5. 5999 Sayılı Kanun İle Kamulaştırma Kanunu’na Eklenen
Geçici 6. Madde 
51
6.6. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 6487 sayılı
Kanun’un 22. Maddesi Vasıtası ile Eklenen Geçici 6.
Madde 
53
İKİNCİ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN UNSURLARI
1. Genel Olarak 
59
2. El Atma Konusu Taşınmazın Özel Mülkiyete Tabi Olması 
59
3. El Atmanın Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Tarafından
Yapılması 
61
4. Usule Uygun Kamulaştırma Yapılmaksızın Taşınmaza El
Atılmış Olması 
62
4.1. Genel Olarak 
62
4.2. Kamulaştırma İşlemine Başlanmamış Olması 
63
4.3. Kamulaştırma İşleminin Geçersiz Olması 
64
4.4. Kamulaştırmaya Başlanmış Ama Tamamlanmamış
Olması 
65
4.5. Kamulaştırmadan Vazgeçilmesi 
67
5. El Atmanın Süreklilik Arz Etmesi 
68
6. El Atmanın Kamu Yararı Amacıyla Yapılmış Olması 
70
7. El Atmanın Hukuka Aykırı Olması 
72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE
AÇILABİLECEK DAVALAR
1. Genel Olarak 
75
2. El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası 
78
2.1 Genel Olarak 
78
2.2. El Atmanın Önlenmesi Davasının Maddi Şartları 
80
2.3. Taşınmazın Kamu Hizmetine Özgülenmesi 
84
3. Ecrimisil Davası 
87
3.1. Genel Olarak 
87
3.2. Ecrimisil Bedelinin Belirlenmesi 
92
4. Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Tazminat Davası 
97
4.1. Genel Olarak 
97
4.2. Davada İspat Yükü ve İdarenin Kusur Durumu 
99
5. Bedel Davası 
100
5.1. Genel Olarak 
100
5.2. Bedel Tahsili ve Bedel Tespiti Davaları Ayrımı İle
Uzlaşma Şartı 
102
5.3. Taşınmaz Değer Tespiti Esasları 
104
5.4. Taşınmaza Kısmi Olarak Kamulaştırmasız El Atma 
115
5.5. Munzam Zarar 
117
6. Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalarda Yargılama
Koşulları 
121
6.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
121
6.2. Davanın Tarafları 
122
6.3 Süre 
124
6.4. Davanın Islahı 
127
6.5. İspat 
128
6.6. Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalarda
Yargılama Giderleri, Vekalet Ücreti, Faiz ve Tahsilat
Aşaması 
128
6.6.1. Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti 
128
6.6.2. Faiz 
132
6.6.3. Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalarda
Kararın İcrası 
133
6.7.Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Davalarda Olağan
Kanun Yolları 
134
6.7.1. İstinaf 
134
6.7.2. Temyiz 
135
7. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 
136
SONUÇ 
143
KAYNAKÇA 
149