Adi Ortaklıkta Yönetim ve Temsil Arş. Gör. Ela Karatay  - Kitap

Adi Ortaklıkta Yönetim ve Temsil

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
162
Barkod:
9789750288739
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
280,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Adi ortaklık, ortaklıklar hukukunda ortaklığa dair esasları belirleyen temel ortaklık tipidir. Adi ortaklık, genellikle emredici hükümlerden ziyade düzenleyici hükümlerle düzenlenen, tüzel kişiliği bulunmadığından hak ve fiil ehliyeti olmayan, dolayısıyla ortaklığa ait hak ve borçların ortaklık değil doğrudan ortaklar nezdinde oluştuğu ve ortaklık mal varlığı üzerinde birlikte hak sahipliği esaslarının geçerli olduğu bir yapılanmadır. Bu özellikleri gereği birden fazla kişinin aynı konutta birlikte kiracılığı veya bir ticari taksiyi birlikte alıp çalıştırması gibi küçük çaplı yapılanmalardan birden fazla çok uluslu şirketin alışveriş merkezi inşası için kurdukları konsorsiyum veya ortak girişimler gibi büyük çaplı yapılanmalara geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Adi ortaklık bu şekilde bir hukuki ilişki olmakla birlikte, ilgili kanuni düzenlemelerin yeterince açık ve kapsamlı olmadığı söylenebilir. Bu durum; bir yandan adi ortaklık yapısına esneklik kazandırmakta ve uygulama alanını genişletme iken, diğer yandan adi ortaklık ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünü karmaşık hale getirebilmektedir. Dolayısıyla, adi ortaklık ve adi ortaklığın işleyişini sağlayan adi ortaklıkta yönetim ve temsil konuları ile ilgili çalışmalar önem oluşturmaktadır. Bu kitapta sırasıyla; adi ortaklığın temel esasları, adi ortaklıkta yönetim ve adi ortaklıkta temsil hususları ele alınmaktadır. Bu konular ilgili mevzuatın yanı sıra doktrindeki görüşler ile birlikte ele alınmakta ve özellikle tartışmalı konularda çözüm önerileri ile kanaatlerimiz belirtilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Adi Ortaklık Yapısı ve Esasları
.
Adi Ortaklıkta Yönetim Esasları
.
Adi Ortaklıkta Temsil Esasları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
ADİ ORTAKLIĞA GENEL BAKIŞ
I. GENEL OLARAK ORTAKLIKLARIN TARİHÇESİ 
17
II. GENEL OLARAK ORTAKLIK VE ADİ ORTAKLIK KAVRAMI 
18
III. ADİ ORTAKLIK İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEMELER 
19
A. Türk Borçlar Kanunu 
20
B. Özel Kanunlardaki Adi Ortaklık Düzenlemeleri 
21
C. TBK ve Diğer Düzenlemelerde Yer Alan Hükümlerin Adi Ortaklığa Uygulanabilirliğinin İncelenmesi 
23
1. TBK Genel Hükümlerinin Adi Ortaklığa Uygulanabilirliği 
23
2. TTK Genel Hükümlerinin Adi Ortaklığa Uygulanabilirliği 
24
3. Kurumlar Vergisi Kanunu Hükümlerinin Adi Ortaklığa Uygulanabilirliği 
24
4. Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un Adi Ortaklığa Uygulanabilirliği 
25
5. 2009/2 Sayılı Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ’in
Adi Ortaklığa Uygulanabilirliği 
25
IV. ADİ ORTAKLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI 
26
V. ADİ ORTAKLIK TANIMLARI 
29
VI. ADİ ORTAKLIĞIN UNSURLARI 
31
A. Kişi 
31
B. Ortak Amaç 
35
C. Ortak Amaç Uğruna Birlikte Çaba (Affectio Societatis) 
38
D. Katılım Payı 
40
1. TBK Genel Hükümlerinin Katılım Payını İfa Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Bakımından Uygulama Alanı 
42
2. TBK Genel Hükümlerinin Ödemezlik Definin İleri Sürülmesi Bakımından Uygulama Alanı 
43
E. Sözleşme 
45
VII. ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN OLMAMASI VE BUNA BAĞLI SONUÇLAR 
49
A. Genel Olarak Hak Ehliyeti ve Hak Ehliyetinin Kişi Olma ile Bağlantısı 
49
B. Genel Olarak Elbirliği Ortaklıkları ve Elbirliği Mülkiyeti 
50
C. Adi Ortaklığın Hak Ehliyeti 
51
D. Adi Ortaklığın Fiil Ehliyeti 
53
E. Adi Ortaklığın Haksız Fiil Sorumluluğu 
55
F. Adi Ortaklığın Mal Varlığı 
57
G. Adi Ortaklığın Merkezi ve Yerleşim Yeri 
58
H. Adi Ortaklığın Ortak Unvanı ve Ortakların Ticaret Unvanı ile Adi Ortaklığın Ticaret Siciline Tescili 
59
VIII. ADİ ORTAKLIĞIN BENZER HUKUKİ KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
61
A. Ticaret Şirketleri ile Karşılaştırılması 
62
B. Dernek ve Vakıf ile Karşılaştırılması 
63
C. Tüketim Ödüncü ve Sonuca Katılmalı Ödünç Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 
64
D. Ürün Kira ve Ürüne Katılmalı Kira Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 
65
E. Sonuca Katılmalı Hizmet Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 
66
İkinci Bölüm
ADİ ORTAKLIKTA YÖNETİM
I. GENEL OLARAK YÖNETİM KAVRAMI VE ADİ ORTAKLIKTA YÖNETİM 
67
II. ADİ ORTAKLIKTA YÖNETİM YETKİSİ 
68
A. Adi Ortaklıkta Yönetim Yetkisinin Sağlanması 
68
1. Ortakların Kanuni Yöneticiliği Karinesi 
68
2. Yönetim Yetkisinin Adi Ortaklık Sözleşmesi ile Sağlanması 
69
3. Yönetim Yetkisinin Adi Ortaklık Kararı ile Sağlanması 
69
B. Adi Ortaklıkta Yönetim Yetkisinin Kapsamı 
70
1. Kanuni Yönetim Karinesinin Geçerli Olduğu Durumda Yönetim Yetkisinin Kapsamı 
70
2. Yönetim Yetkisinin Adi Ortaklık Sözleşmesi veya Adi Ortaklık Kararı ile Sağlanması Durumunda Yönetim Yetkisinin Kapsamı 
71
C. Adi Ortaklıkta Olağan İş ve Olağan Dışı İş Ayrımı ve Temel İşlemler 
72
1. Olağan İş ve Olağan Dışı İş Ayrımı 
72
2. Temel İşlemler ve Ortaklık Kararları 
75
III. ADİ ORTAKLIKTA YÖNETİM YETKİSİNİN KULLANILMASINDA TEMEL İLKELER VE YÖNETİCİLER İLE ORTAKLAR ARASINDAKİ VEKALET İLİŞKİSİ 
77
A. Adi Ortaklıkta Yönetim Yetkisinin Kullanılmasında Temel İlkeler 
77
1. Sözleşme Serbestisi İlkesi 
78
2. Özden Yönetim İlkesi 
79
3. Bireysel Yönetim İlkesi 
79
4. Eşitlik İlkesi 
79
5. Yönetim Yetkisinin Denetlenebilirliği İlkesi 
80
a. Ortakların Yönetim Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlanması Hakkı 
80
b. Ortakların İnceleme ve Denetleme Hakkı 
82
c. Yöneticilerin İtiraz Hakkı 
84
B. Adi Ortaklıkta Yöneticiler ile Ortaklar Arasındaki İlişkisi 
86
1. Vekalet Hükümlerinin Değerlendirilmesi 
87
2. Vekaletsiz İş Görme Hükümlerinin Değerlendirilmesi 
90
a. Gerçek Olan Vekaletsiz İş Görme Durumu 
93
b. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme Durumu & Menfaat Devri Yaptırımı 
93
IV. ADİ ORTAKLIKTA YÖNETİCİLERİN DİĞER HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
94
A. Masraf, Borç, Avans, Faiz, Zarar ve Ücret Talep Etme Hakkı 
95
B. Özen Borcu 
97
C. Rekabet Yasağı 
99
V. ADİ ORTAKLIKTA YÖNETİM YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI, KALDIRILMASI VE SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
100
A. Adi Ortaklıkta Yönetim Yetkisinin Sona Ermesi 
101
1. Yönetim Yetkisinin Kanuni Yöneticilik Karinesi ile Sağlandığı Durumlarda Sona Ermesi 
101
2. Yönetim Yetkisinin Adi Ortaklık Sözleşmesi ile Sağlandığı Durumlarda Sona Ermesi ve Haklı Sebeple Sona Erme 
102
3. Yönetim Yetkisinin Adi Ortaklık Kararı ile Sağlandığı Durumlarda Sona Ermesi 
104
4. Yönetim Yetkisinin Diğer Sona Erme Halleri 
105
B. Yönetim Yetkisinin Sona Ermesinin Sonuçları 
106
VI. ADİ ORTAKLIKTA TASFİYE SÜRECİNDE YÖNETİM 
108
Üçüncü Bölüm
ADİ ORTAKLIKTA TEMSİL
I. GENEL OLARAK TEMSİL KAVRAMI VE ADİ ORTAKLIKTA TEMSİL 
111
II. GENEL OLARAK TEMSİL YETKİSİ VE ADİ ORTAKLIKTA TEMSİL YETKİSİ 
115
A. Adi Ortaklıkta Temsil Yetkisinin Sağlanması 
118
1. Adi Ortaklıkta Kanuni Temsil Karinesi 
118
2. Temsil Yetkisinin Adi Ortaklık Sözleşmesi ile Sağlanması 
120
3. Temsil Yetkisinin Adi Ortaklık Kararı ile Sağlanması 
120
B. Adi Ortaklıkta Temsil Yetkisinin Kapsamı 
121
1. Kanuni Temsil Karinesinin Geçerli Olduğu Durumda Temsil Yetkisinin Kapsamı 
122
2. Temsil Yetkisinin Adi Ortaklık Sözleşmesi veya Adi Ortaklık Kararı ile Sağlanması Durumunda Temsil Yetkisinin Kapsamı 
122
III. ADİ ORTAKLIKTA TEMSİL ÇEŞİTLERİ 
123
A. Adi Ortaklıkta Doğrudan Temsil 
123
B. Adi Ortaklıkta Dolaylı Temsil 
125
IV. ADİ ORTAKLIKTA TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ 
125
A. Temsil Yetkisinin Kanuni Temsil Karinesi ile Sağlandığı Durumlarda Sona Ermesi 
127
B. Temsil Yetkisinin Adi Ortaklık Sözleşmesi ile Sağlandığı Durumlarda Sona Ermesi 
127
C. Temsil Yetkisinin Adi Ortaklık Kararı ile Sağlandığı Durumlarda Sona Ermesi 
129
D. Temsil Yetkisinin Diğer Sona Erme Halleri 
129
E. Adi Ortaklıkta Temsil Yetkisinin Sona Ermesinin Sonuçları 
130
1. Temsil Olunan Bakımından Sonuçları 
130
2. Temsilci Bakımından Sonuçları 
133
V. ADİ ORTAKLIKTA YETKİSİZ TEMSİL 
133
A. İşleme İcazet Verilmesi 
134
B. İşleme İcazet Verilmemesi 
135
VI. VEKİLİN VEKALET SÖZLEŞMESİNE DAYALI TEMSİL YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMASI SORUNU 
137
VII. ADİ ORTAKLIKTA TİCARİ TEMSİL 
139
A. Genel Olarak Ticari Temsilci ve Adi Ortaklıkta Ticari Temsilci 
140
B. Genel Olarak Ticari Vekil ve Adi Ortaklıkta Ticari Vekil 
142
Sonuç 
145
Kaynakça 
153
Kavramlar Dizini 
161