Açıklamalı – İçtihatlı – Uygulamalı – Gerekçeli  Kamulaştırma Davaları Turan Çınar  - Kitap
Açıklamalı – İçtihatlı – Uygulamalı – Gerekçeli

Kamulaştırma Davaları

5. Baskı, 
Ağustos 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1408
Barkod:
9786052643907
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.485,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kamulaştırma Kanununa Ek 2, ek 3 ve Ek 4. maddeler ile Geçici 14.15.16.17, 18 ve 19 maddeler eklenmiş bu madde metinleri ve açıklamaları kitaba işlenmiştir.
Keza Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararları ilgili maddelerin karşısına yazılmıştır.
Yine Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davalarında idare vekili için vekalet ücreti takdir edilemeyeceği konusunda devrim mahiyetindeki Hukuk Genel Kurulu Kararı ile beşinci hukuk dairesi kararları ilgili kısımlara işlenmiş ve özenle seçilen Yargıtay ve Danıştay kararları güncellenmiş, ayrıca İstinaf mahkemesi kararları da eklenmiştir.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
KAMULAŞTIRMA DAVALARI
SUNUŞ 
7
BEŞİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ 
9
DÖRDÜNCÜ BASKININ ÖNSÖZÜ 
11
ÜÇÜNCÜ BASKININ ÖNSÖZÜ 
13
İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ 
15
BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ 
17
KISALTMALAR 
19
İÇİNDEKİLER 
21
BİRİNCİ KİTAP
KAMULAŞTIRMA KANUNU
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
MADDE 1– Amaç ve Kapsam 
43
 AÇIKLAMA 
43
A. KAMULAŞTIRILMASI YAPILABİLECEK ŞEYLER 
44
a. Taşınmaz mal 
44
b. Kaynaklar 
45
c. Özel kişinin malı 
46
B. KAMULAŞTIRMA KONUSUNA GİRMEYEN ŞEYLER 
46
C. KAMULAŞTIRMA YAPACAK ORGANLAR 
46
1. Kamu tüzel kişileri 
46
2. Kamu kurumları 
47
D. KAMULAŞTIRMA YAPMANIN ŞARTLARI 
47
a. Kamu yararı kararı olmalı 
47
b. Özel kişiler adına yapılacak kamulaştırmalar 
47
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
48
MADDE 2– Tanımlar 
53
 AÇIKLAMA 
53
a. İdare 
53
b. Taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yer 
53
 İÇTİHATLAR 
54
İKİNCİ BÖLÜM
Kamulaştırmanın Oluşturulması
MADDE 3– Kamulaştırma Şartları 
56
 AÇIKLAMA 
56
1. Kamu hizmeti veya teşebbüsü amacı ile yapılmalıdır 
57
2. Görevli İdare 
57
3. Konusu 
57
4. İhtiyaç 
58
5. Karşılığın Ödenmesi 
58
 İÇTİHATLAR 
59
MADDE 4– İrtifak Hakkı Kurulması 
74
 AÇIKLAMA 
74
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
77
MADDE 5– Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler 
99
 AÇIKLAMA 
99
A. KAMU İDARELERİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ 
100
B. KAMU KURUMLARI YARARINA YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA 
101
C. GERÇEK KİŞİLER YARARINA YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA 
101
Kamu yararı kararı gerekmeyen hal 
103
 İÇTİHATLAR 
103
MADDE 6– Onay Mercii 
117
 AÇIKLAMA 
117
A. ONAMAYA TABİ KARARLAR 
117
1. Kaymakamın onaylayacağı kararlar 
118
2. Valinin onaylayacağı kararlar 
118
3. Bakanın onaylayacağı kararlar 
118
4. Kurum Başkanları veya Genel Müdürlerinin onaylayacağı kararlar 
118
B. ONAYLANMASI GEREKMEYEN KARARLAR 
118
C. KAMU YARARI KARARI ALINMASINA VE ONANMASINA GEREK OLMAYAN
KAMULAŞTIRMALAR 
118
1. Onaylı imar planına göre yapılan kamulaştırma 
118
2. Bakanlıklarca onaylı özel proje ve planlar 
119
 İÇTİHATLAR 
120
MADDE 7– Kamulaştırmada Önce Yapılacak İşlemler ve İdari Şerh 
128
 AÇIKLAMA 
128
1. Taşınmaz Mal veya Kaynağın Tespiti 
128
2. Mal sahibinin tespiti 
129
a. Tapu kaydından araştırma 
129
b. Vergi kaydından araştırma 
130
c. Nüfus kaydından araştırma 
130
d. Haricen araştırma 
130
3. Taşınmazın vergi değerinin tespiti 
130
4. Tapuya şerh 
131
 İÇTİHATLAR 
132
MADDE 8– Satın Alma Usulü 
149
 AÇIKLAMA 
150
4650 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 
150
a. Komisyonların teşkili ve görevleri 
151
1. Kıymet taktir komisyonu 
151
2. Uzlaşma Komisyonu 
151
b. İzlenecek yol 
151
c. 8. maddenin uygulanmaması 
153
 İÇTİHATLAR 
154
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
162
MADDE 9–Kadastro Görmemiş Yerlerde Tespit İşlemi 
164
 AÇIKLAMA 
164
a. Bilirkişi kurulunun oluşturulması 
164
b. Bilirkişilerin görevleri 
164
c. Heyete yapılacak ödeme 
165
 İÇTİHATLAR 
165
İKİNCİ KISIM
Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti,
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve
İdare Adına Tescil, Bedelin Tespiti Esasları
Madde 10– Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare
adına tescili 
169
 AÇIKLAMA 
173
A. İDARENİN GÖREVLERİ 
173
B. MAHKEMENİN GÖREVLERİ 
174
1. Taraflara tebligat yapılması 
174
2. Gazete ilanlarının yapılması 
175
3. Bedelin tespiti ve tescil kararı verilmesi 
175
a. Görevli mahkeme 
179
b. Yetkili mahkeme 
179
c. Taraflar 
180
d. Kamulaştırma tarihi 
181
e. Yargılama usulü 
181
f. Dava şartı 
183
g. Taraf teşkili (mirasçılar ve gerçek malikin davaya dahil edilmesi) 
184
h. Tescil veya terkin 
185
ı. Vekalet ücreti 
187
i. Harç ve yargılama giderleri 
187
j. Kanun Yolu 
188
k. Faiz 
189
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
190
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
256
Madde 11– Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları 
263
 AÇIKLAMA 
264
1. TAŞINMAZIN CİNSİ VE NEV’İ 
265
a. Arsa – Arazi ayırımının önemi 
265
b. Arsa niteliğinin tespiti 
266
2. YÜZÖLÇÜMÜ 
268
3. KIYMETİNİ ETKİLEYECEK NİTELİK VE UNSURLAR 
269
4. TAŞINMAZIN VERGİ BEYANI 
269
5. KAMULAŞTIRMA TARİHİNDEKİ RESMİ MAKAMLARCA YAPILMIŞ KIYMET
TAKTİRLERİ 
270
6. ARAZİLERDE DEĞER TESPİTİ 
270
A. GELİRİN BELİRLENMESİ 
270
a. Taşınmaz mal ve kaynağın mevkii ve şartları 
270
b. Olduğu gibi kullanılması 
271
B. GELİRE GÖRE BEDEL TESPİTİ 
271
a. Ön şart 
271
b. Gelire göre değer biçilmesinde hesap şekli 
271
C. ÖZEL DURUMLU TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERİNİN HESAPLANMASI 
274
a. Binalı taşınmazlar 
274
b. Değirmenlerin değer tespiti 
275
c. Ağaçlı zeminler 
275
d. Zemin ve ağaçların ayni kişiye ait olmaması 
278
e. Su altında kalan yerin değerinin tespiti 
278
f. Kaynak su ve artezyen kuyulu taşınmazlar 
278
g. Dalyanların değerinin tespiti 
279
h. Sulu – Kuru arazi ayırımı 
279
i. Resmi verilerin toplanması 
281
Arazilerde bedel tespiti ile ilgili örnek bilirkişi raporu 
282
7. ARSALARDA EMSALE GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ 
286
a. Emsal olabilecek satışlar 
288
aa. İcra ve ihale yolu ile yapılan satışlar 
288
bb. Kamulaştırılan taşınmazın kendi satış değeri de emsal olabilir 
288
cc. Pay satışları 
289
b. Emsal olamayacak satışlar 
289
aa. Özel amaçlı satışlar 
289
bb. Harici senetle yapılan satışlar 
289
cc. Kamulaştırma bedeli 
289
dd. Kamulaştırma tarihinden sonra yapılan satışlar 
289
ee. Paydaşların birbirine satışı 
289
ff. Kadastro parselinin emsal olması 
289
8. YAPILARA DEĞER BİÇİLMESİ 
295
a. Binanın enkazı 
297
b. Makine gibi sökülecek şeylerin bedeli 
297
c. Muvakkat (geçici) ruhsatlı binaların durumu 
297
d. Kat mülkiyetli binalar 
299
Binalı arsalara örnek bilirkişi raporu 
299
9. BEDELİN TESPİTİNDE ETKİLİ OLACAK DİĞER OBJEKTİF ÖLÇÜLER 
303
10. DEĞERE ETKİLİ OLMAYACAK UNSURLAR 
304
11. İRTİFAK KAMULAŞTIRMASINDA DEĞER TESPİTİ 
305
İrtifak kamulaştırmasına örnek bilirkişi raporu 
308
 KARARNAME –1– 
311
 KARARNAME –2– 
312
 KARARNAME –3– 
313
 KARARNAME –4– 
314
26
 KARARNAME –5– 
316
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 
317
 İÇTİHATLAR 
321
1. ARAZİLERDE BEDEL TESPİTİ İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 
329
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
371
2. KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI KONUSUNDA İÇTİHATLAR 
378
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
390
3. AĞAÇ VE KAPAMA BAHÇE KONUSUNDA İÇTİHATLAR 
394
4. ARSALARA DEĞER BİÇİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 
415
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
443
5. EMSAL ARAŞTIRMA VE KARŞILAŞTIRMASI KONUSUNDA YARGITAY
İÇTİHATLARI 
445
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
481
6. DOP (DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI) KONUSUNDA YARGITAY İÇTİHATLARI 
486
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
495
7. BİNA DEĞERİNİN TESPİTİ İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 
498
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
522
8. OBJEKTİF DEĞER YARGITAY İÇTİHATLARI 
523
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
540
9. İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 
543
MADDE 12– Kısmen Kamulaştırma 
554
 AÇIKLAMA 
556
1. KALAN KISMIN DEĞERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAMASI 
556
2. KALAN KISIMDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ OLMASI 
556
3. KALAN KISIMDA DEĞER ARTIŞI OLMASI 
558
4. ARTAN KISMIN İŞE YARAMAMASI 
559
a. Baraj Kamulaştırmaları 
560
b. Paydaşlar Arasında Fiili Taksim 
561
c. Yargı Yeri 
561
Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir
Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik 
562
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
565
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
591
İKİNCİ BÖLÜM
MADDE 13– Tebligat 
595
MADDE 14– Dava Hakkı 
597
 AÇIKLAMA 
597
DAVA HAKKI 
597
1. ESKİ YASAYA GÖRE AÇILACAK DAVALAR 
599
a. İptal davası 
599
b. Tezyidi Bedel davası 
600
c. Tenkisi Bedel davası 
600
d. Maddi hata düzeltim davası 
600
e. Artan kısmın bedeli davası 
600
f. Baraj mücavir alanlarındaki taşınmazlar için açılacak bedel davası 
601
g. Taktir komisyonunun biçtiği bedelin tahsili davası 
601
h. Faiz isteğine ilişkin dava 
602
ı. Tescil davası 
602
i. Kamulaştırmasız el atmadan ötürü bedel davası 
602
2. YENİ YASAYA GÖRE AÇILACAK DAVALAR 
603
a. İptal davası 
603
aa. Yetki unsuru 
604
bb. Şekil Unsuru 
607
cc. Sebep unsuru 
608
dd. Konu unsuru 
608
ee. Maksat (amaç) unsuru 
609
b. Bedelin Tespiti ve Tescil Davası 
609
c. Maddi hata düzeltim davası 
610
d. Açılabilecek öteki davalar 
611
3. YARGILAMA USULÜ 
612
4. PAYDAŞLARIN DAVA AÇMA HAKKI 
612
5. MALİKTE HATA VE MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ 
613
6. DAVA SONUÇLARININ DAVA AÇMAYANLARA ETKİSİ 
615
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
615
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
645
MADDE 15– Bilirkişiler 
647
 AÇIKLAMA 
647
1. BİLİRKİŞİLİĞE KABUL ŞARTLARI 
648
2. BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU, SEÇİLME USULÜ VE SİCİLE KAYIT 
649
3. BİLİRKİŞİLİK LİSTESİ VE BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ 
650
4. BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULLARI 
651
5. BİLİRKİŞİLERİN SAYISI VE NİTELİKLERİ 
652
6. DEĞER TESPİTİ ESASLARI 
653
7. KEŞİF 
654
 YÖNETMELİK 
656
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
661
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
686
ÜÇÜNCÜ KISIM
Aynın İhtilaflı Bulunması, Tescil ve Tapuda Kayıtlı Olmayan
Taşınmaz Malın Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Zilyetin Hakları
BİRİNCİ BÖLÜM
El Koyma
MADDE 16– Acele İşlerde El Koyma ve Tescil 
689
İKİNCİ BÖLÜM
Aynın ihtilaflı Olması ve Tescil
MADDE 17– Tapulu Taşınmaz Mallarda Tescil 
689
 YARGITAY İÇTİHADI 
689
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
690
MADDE 18– Aynın İhtilaflı Bulunması 
696
 AÇIKLAMA 
697
Yapılacak işlemler 
698
İdari yargıda dava açılması 
699
Husumet konusu 
700
1. Tebligat ve belgelerde hasmın gösterilmemiş olması 
700
2. Tebligat ve belgelerde hasmın yanlış gösterilmesi 
700
3. Tebligat ve belgelerde doğru hasım gösterilmiş fakat malik yanlış dava
açmışsa 
701
 İÇTİHATLAR 
702
MADDE 19– Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tescili ve zilyedin hakları 
711
 AÇIKLAMA 
713
1. Taşınmaz malın araştırılması 
713
2. Zilyedin tespiti 
714
3. Mahkemece bedel tespiti ve tescil kararı verilmesi 
714
4. Mahkemece gazetede ilan yapılması 
715
5. Delillerin eksikliği ve belgelerin yetersizliği 
715
6. Kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması ve makbuzun ibrazı 
716
7. İtiraz edilmesi halinde mahkemenin yapacağı işlem 
716
8. İtiraz süresi geçirilmesi halinde hak sahiplerinin başvuracağı yollar 
717
9. Muhdesatın kamulaştırılması 
718
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
719
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma
BİRİNCİ BÖLÜM
Boşaltma
MADDE 20– Taşınmaz Malın Boşaltılması 
753
 AÇIKLAMA 
753
1. Taşınmazın idare adına tescili 
754
a. Ferağ verilmesi ile tescil 
755
b. Tapulu taşınmazlarda mahkeme kararı ile tescil 
755
c. Tapusuz taşınmazlarda tescil 
755
2. İcra müdürlüğüne müracaat 
755
3. İtiraz ve şikayet yolu ile icra durdurulamaz ve tedbir kararı verilemez 
756
4. Tarafların tazminat ile sorumlu tutulamayacağı 
756
5. Ekili arazinin boşaltılmasının hasat sonuna bırakılacağı 
757
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
757
İKİNCİ BÖLÜM
Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma
Madde 21– İdarenin Tek Taraflı Vazgeçmesi 
764
 AÇIKLAMA 
764
1. Vazgeçmenin niteliği ve şekli 
764
2. Vazgeçmenin sonuçları 
765
a. İdarenin ödevleri 
765
b. Mal sahibinin ödevleri 
766
c. Vekalet ücreti ve mahkeme masrafları 
766
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
766
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
777
Madde 22 – Vazgeçme, İade ve Devir 
780
 AÇIKLAMA 
780
1. Kamulaştırma işlemi ve bedelinin kesinleşmiş olması 
781
2. Kamulaştırma yapan idare ile başka bir idarenin taşınmaza ihtiyacı
olmaması 
782
3. Mal sahibi veya mirasçılarına tebligat yapılması 
782
4. Bedelin üç ay içinde ödenmesi 
782
5. Taşınmaz malın başka idareye devredilmesi 
783
6. Maden Kanunu’nda bulunan özel düzenleme 
784
 İÇTİHATLAR 
785
MADDE 23– Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı 
794
 AÇIKLAMA 
794
1. Kamulaştırma bedeli kesinleşmiş olmalıdır 
795
2. Beş yıllık bekleme süresi dolmuş olmalıdır 
796
3. Bir yıl içinde dava açılmış olmalıdır 
797
4. Taşınmaz mal olduğu gibi bırakılmalıdır 
798
5. Alınan Kamulaştırma bedelinin faizi ile geri verilmesi 
799
 İÇTİHATLAR 
800
BEŞİNCİ KISIM
Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile
ve Acele Kamulaştırma
BİRİNCİ BÖLÜM
Hasar
MADDE 24– Kamulaştırma Bedelinden Düşülebilecek Hasar 
825
 AÇIKLAMA 
825
1. HASARIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN (MAHSUP) DÜŞÜLME ŞARTLARI 
825
a. Taşınmaz kamulaştırılmış olmalıdır 
826
b. Taşınmaz mal 21, 22 ve 23. maddelerden birisine göre geri verilmiş
olmalıdır 
826
c. Taşınmaza hasar verilmiş olmalıdır 
826
d. Kamulaştırma bedeli iade edilmelidir 
827
e. Varsa mal sahibi, yoksa mirasçıları hasarın düşülmesini istemiş
olmalıdır. 
827
2. GÖREVLİ YARGI ORGANI 
827
 İÇTİHATLAR 
828
İKİNCİ BÖLÜM
Tebliğ ile Doğacak Haklar ve Borçlar
Madde 25 – Hakların Sınırlandırılması ve Mülkiyetin İdareye Geçmesi 
837
 AÇIKLAMA 
837
1. Hakların kullanılması 
839
a. Mal sahibi bakımından 
839
aa. İdare mahkemesinde iptal davası 
839
bb. Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası 
839
cc. Malikin açabileceği diğer davalar 
840
b. İdare bakımından 
840
2. Mülkiyetin idareye geçmesi 
840
3. Mal sahibinin kullanma haklarının kalkması 
841
4. Ek fıkra 
841
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
842
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
863
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Trampa Yolu ve Acele Kamulaştırma
MADDE 26– Trampa Yolu ile Kamulaştırma 
864
 AÇIKLAMA 
864
TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA 
864
1. Mal sahibinin kabul etmesi 
865
2. İdarece kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazın verilmesi 
865
3. Taşınmazlar arasındaki bedel farkının % 20 yi aşmaması 
865
4. Bedel farkının ödenmesi 
866
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
867
MADDE 27– Acele Kamulaştırma 
874
 AÇIKLAMA 
874
1. ACELE KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI 
875
a. 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanması
hali 
876
b. Aceleliğine Cumhurbaşkanlığınca karar alınacak haller 
876
c. Özel Kanunlarla öngörülen olağan üstü durumlar 
877
2. ACELE KAMULAŞTIRMA YÖNTEMİ 
877
3. ACELE KAMULAŞTIRMA TARİHİ VE PARANIN BANKAYA YATIRILMASI 
881
4. TAKSİTLE KAMULAŞTIRMALARDA DURUM 
884
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
884
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
897
ALTINCI KISIM
Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi ve
İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri
BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 28– Bedelsiz kullanma yetkisi 
901
 AÇIKLAMA 
901
BEDELSİZ KULLANMA ŞARTLARI 
901
1. İdarenin kanunda sayılan idarelerden olması 
902
2. Yapılacak hizmetin niteliği 
902
3. Yararlanılacak maddenin niteliği 
903
4. Taşınmazın özel hukuk gerçek veya tüzel kişisine ait olmaması 
904
 DANIŞTAY İÇTİHATLARI 
905
MADDE 29– Giderlerin ödenmesi 
907
 AÇIKLAMA 
907
ÖDENECEK GİDERLER 
908
1. Mahkeme heyetinin harcırahları 
908
2. Bilirkişiler ile muhtarın ücretleri 
908
3. Tapu harçları 
909
4. Bu kanunun gerektirdiği diğer giderler 
909
 İÇTİHATLAR 
909
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
921
İKİNCİ BÖLÜM
Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri
MADDE 30– Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri 
923
 AÇIKLAMA 
924
MADDENİN AMACI 
924
UYGULAMA YÖNTEMİ 
925
1. Taşınmaz mülkiyeti Kamu Tüzelkişileri veya Kurumlarına ait olmalıdır 
925
2. İhtiyacı olan idarenin mal sahibi idareye başvurması 
926
3. İhtiyacı olan idarenin Danıştay’a müracaatı 
926
4. İhtiyacı olan idarenin mahkemeye başvurması 
927
 İÇTİHATLAR 
929
YEDİNCİ KISIM
Yasak İşler ve Ceza Hükümleri
BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 31– Yasak İşler ve Eylemler 
945
 AÇIKLAMA 
945
1. Bilirkişiler için konulan yasaklar 
946
2. Taşınmaz mal sahibi için konulan yasaklar 
947
3. Avukat, Dava vekili ve onlar adına hareket edenler için konulan yasaklar 
948
 İÇTİHATLAR 
949
İKİNCİ BÖLÜM
Görevli kişilerin suçları ve ceza hükümleri
MADDE 32– Görevli Kişilerin Suçları 
954
 AÇIKLAMA 
954
Görevlendirilen kimseler 
955
Kamulaştırma işi ile görevlendirmenin suçta ağırlaştırıcı sebep sayılması 
956
 İÇTİHATLAR 
956
MADDE 33– Cezalar 
958
 AÇIKLAMA 
958
Cezalar 
958
 İÇTİHATLAR 
959
SEKİZİNCİ KISIM
MADDE 34– Mal Sahibinin Sağladığı Yararları Geri Alma Hakkı 
961
 AÇIKLAMA 
961
MADDE 35– İmar Mevzuatı Uygulanan veya Özel Parselasyon Yapılan Yerler 
962
 AÇIKLAMA 
962
İmar mevzuatına göre parselleme 
963
Özel parselleme yapılan yerler 
964
 İÇTİHATLAR 
965
MADDE 36– Kamulaştırmadan Sonra Alınan Tapu Kaydının İptali 
974
 AÇIKLAMA 
974
Tapulu taşınmazların idare adına intikali ve tapuda kayıtlı olmayanların tescili 
974
1. Kamulaştırılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar 
975
2. Tapusuz taşınmaz mallar 
975
Mükerrer tapu yapılmış olması 
975
Hakimin iptal kararı vermesi 
975
 İÇTİHATLAR 
976
MADDE 37– Yetkili ve Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü 
979
 AÇIKLAMA 
979
1. Yetkili mahkeme 
979
2. Görevli mahkeme 
980
3. Yargılama usulü 
980
 İÇTİHATLAR 
982
MADDE 38– Hak Düşürücü Süre 
988
 AÇIKLAMA 
988
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
989
MADDE 39 – Vergilendirme 
995
 AÇIKLAMA 
995
 İÇTİHATLAR 
996
MADDE 40– Kaldırılan ve Saklı Tutulan Hükümler 
999
 AÇIKLAMA 
999
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
999
Saklı tutulan kanunlar 
1000
 İÇTİHATLAR 
1000
MADDE 41– İstimlak Kanununa Yapılan Atıflar 
1002
 AÇIKLAMA 
1002
 İÇTİHATLAR 
1002
Ek Madde 1– 
1003
 AÇIKLAMA 
1003
 EK 1. MD. YARGITAY İÇTİHATLARI 
1004
Ek Madde 2– 
1006
 AÇIKLAMA 
1006
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
1006
Ek Madde 3– 
1009
 AÇIKLAMA 
1009
Ek Madde 4– 
1010
GEÇİCİ MADDE 1 
1010
 AÇIKLAMA 
1011
Yürürlükten önce yapılan kamulaştırma işlemleri 
1011
Yürürlükten önce açılan davalar 
1011
Yargılama giderleri 
1012
 İÇTİHATLAR 
1013
GEÇİCİ MADDE 2– 
1014
 AÇIKLAMA 
1014
GEÇİCİ MADDE 3 
1014
 AÇIKLAMA 
1014
GEÇİCİ MADDE 4 
1015
 AÇIKLAMA 
1015
GEÇİCİ MADDE 5 
1016
 AÇIKLAMA 
1016
GEÇİCİ MADDE 6–Kamulaştırılmaksın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel
tespiti 
1017
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA 
1020
1. El koyma 
1020
2. Kamulaştırmasız el atmada açılacak davalar 
1020
3. Yetkili Mahkeme 
1021
4. Görevli Mahkeme 
1021
5. Davanın tarafları 
1021
6. Bedel Tespiti 
1021
7. Faiz 
1021
8. Tescil–Terkin 
1022
9. Harç ve vekâlet ücreti 
1022
10. Kanun yolu 
1022
 AÇIKLAMA 
1022
a. Uzlaşma yolu 
1023
b. Yargı Yolu 
1024
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
1027
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
1060
GEÇİCİ MADDE 7– 
1063
 AÇIKLAMA 
1063
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
1064
GEÇİCİ MADDE 8 
1065
 AÇIKLAMA 
1065
GEÇİCİ MADDE 9– 
1065
 AÇIKLAMA 
1065
 İÇTİHATLAR 
1066
GEÇİCİ MADDE 10 – 
1067
 AÇIKLAMA 
1067
GEÇİCİ MADDE 11– 
1068
 AÇIKLAMA 
1068
 İÇTİHATLAR 
1068
GEÇİCİ MADDE 12 
1072
 AÇIKLAMA 
1072
 İÇTİHATLAR 
1073
Geçici Madde 13– 
1076
 AÇIKLAMA 
1076
Geçici Madde 14 – 
1077
Geçici Madde 15– 
1077
 AÇIKLAMA 
1077
Geçici Madde 16– 
1078
Geçici Madde 17– 
1078
 AÇIKLAMA 
1078
Geçici Madde 18– 
1078
 AÇIKLAMA 
1078
Geçici Madde 19– 
1078
 AÇIKLAMA 
1079
Madde 42– 
1080
 AÇIKLAMA 
1080
Madde 43– 
1080
 AÇIKLAMA 
1080
İKİNCİ KİTAP
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA FAİZ
GENEL OLARAK FAİZ KAVRAMI 
1089
FAİZ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
1090
FAİZ ÇEŞİTLERİ 
1090
A. Niteliğine göre faiz türleri 
1090
B. Uygulanış şekline göre faiz türleri 
1091
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI 
1091
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ 
1091
FAİZ BORÇLARINDA ZAMAN AŞIMI 
1091
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA FAİZ 
1092
1. 4650 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten önceki kamulaştırmalarda faiz 
1093
a. Faiz başlangıç tarihi 
1093
b. Faiz oranı 
1094
2. 4650 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonrası faiz 
1095
a. Faiz başlangıç tarihi 
1096
b. Anayasal faiz oranı 
1097
3. Kamulaştırmasız el atma davalarında faiz 
1099
a. Faiz başlangıç tarihi 
1099
b. Yasal faiz oranı 
1099
 DANIŞTAY İÇTİHATLARI 
1100
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
1138
ÜÇÜNCÜ KİTAP
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BAZI USUL KONULARI
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BAZI USUL KONULARI 
1141
 YARGITAY İÇTİHATLARI 
1144
1. Görev Konusunda İçtihatlar 
1144
2. Husumet ve Ehliyet Konusunda Yargıtay İçtihatları 
1147
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
1157
3. Süre Konusunda Yargıtay İçtihatları 
1158
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
1166
4. Usulü Kazanılmış Hak Konusunda İçtihatlar 
1167
5. Maddi Hata ve Tavzih Konusunda İçtihatlar 
1170
6. Taleple Bağlılık İlkesi Konusunda İçtihatlar 
1172
7. Taktiri Delil (Güçlü Delil) Konusunda İçtihatlar 
1173
8. Paranın Derhal Ödenmesi İçin Bankaya, Tescili İçin Tapuya Yazıya
Yazılması Konusunda İçtihatlar 
1175
9. Yargılama Usulü Konusunda İçtihatlar 
1177
10. Kısmi (Ek) Dava Konusunda İçtihatlar 
1178
11. Tebligat Konusunda Yargıtay İçtihatları 
1181
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
1187
12. Islah, Sulh ve Müracaat Konusunda İçtihatlar 
1190
13. Bozmaya Uyma Konusunda İçtihatlar 
1196
14. İntifa Hakkı ve Çıplak Mülkiyet Hakkı Sahibi Konusunda İçtihatlar 
1200
15. Zorunlu Dava Arkadaşlığı Konusunda İçtihatlar 
1201
16. Savunma Hakkı Konusunda İçtihatlar 
1202
17. Ön Mesele (Tescil) Konusunda İçtihatlar 
1202
18. Tescil ve Terkin Konusunda Yargıtay İçtihatları 
1203
a. Tescil 
1206
b. Terkin 
1210
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
1214
19. Anayasal Faiz Konusunda İçtihatlar 
1217
20. Bilirkişi Konusunda Yargıtay İçtihatları 
1219
21. Harç, Masraf ve Vekalet Ücreti Konusunda Yargıtay İçtihatları 
1226
 İSTİNAF İÇTİHATLARI 
1242
DÖRDÜNCÜ KİTAP
UYGULAMADAN ÖRNEKLER VE MEVZUAT
UYGULAMADAN ÖRNEKLER VE MEVZUAT 
1251
BİRİNCİ KISIM
UYGULAMADAN ÖRNEKLER
1. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASINA ÖRNEK 
1251
a. Dava Dilekçesi 
1251
b. Yürütmeyi Durdurma Kararı 
1253
c. Yürütmenin Durdurulmasına İtirazın Reddi Kararı 
1255
d. İdare Mahkemesinin İptal Kararı 
1257
e. Danıştayın Onama Kararı 
1259
2. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASINA ÖRNEK
(10. Madde uygulaması) 
1260
a. Dava Dilekçesi 
1260
b. Maddi Hata Davası İçerikli Cevap Layıhası 
1262
3. İRTİFAK KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASINA ÖRNEK 
1264
a. Dava Dilekçesi 
1264
b. İrtifak Kamulaştırmasında Mahkeme Kararı 
1265
c. İrtifak Kamulaştırmasında Yargıtay Onama Kararı 
1267
4. BEDEL TESPİTİ VE TESÇİL DAVASINA ÖRNEK 
1268
a. Dava Dilekçesi 
1268
b. Mahkeme Tebligat Meşruhatı 
1269
c. Mahkeme Kararı 
1270
5. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASINA AİT ÖRNEKLER 
1272
a. Dava Dilekçesi 
1272
b. Mahkeme Kararı 
1273
c. Yargıtay Kararı 
1275
d. Yargıtay Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Kararı 
1276
6. GERİ ALMA DAVASINA ÖRNEK 
1277
a. Dava Dilekçesi 
1277
7. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ÖRNEKLERİ 
1278
İKİNCİ KISIM
KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MEVZUAT
2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU’NUN GEREKÇESİ 
1295
KAMULAŞTIRMA KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 
1295
GENEL GEREKÇE 
1307
MADDE GEREKÇELERİ 
1311
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 
1315
Kamulaştırma Kanunu 
1320
Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
1347
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
1357
Türk Medeni Kanunu 
1359
İmar Kanunu 
1362
Boğaziçi Kanunu 
1367
Kat Mülkiyeti Kanunu 
1368
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
1369
Arsa Ofisi Kanunu 
1370
Maden Kanunu 
1371
Petrol Kanunu 
1372
Serbest Bölgeler Kanunu 
1373
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 
1374
Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu
(Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun 
1377
Erişme Kontrollu Karayolları Kanunu 
1378
Gecekondu Kanunu 
1379
Köy İçme Suları Hakkında Kanun 
1380
Toplu Konut Kanunu 
1381
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı
ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun 
1382
Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması Hakkında Kanun 
1383
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap– İşlet– Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanun 
1384
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 
1385
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
1386
KAVRAM DİZİNİ 
1389
YARARLANILAN ESERLER 
1405