Acentenin Ücret Hakkı Prof. Dr. Özge Karaege  - Kitap

Acentenin Ücret Hakkı

2. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
294
Barkod:
9786052648490
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
390,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmamızın konusunu, acentenin ücret hakkı oluşturmaktadır. Ücret hakkı, acentenin en önemli hakkıdır. Dolayısıyla üzerinde önemle durulması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konuda getirmiş olduğu düzenlemelerinin kapsamlı incelenmesi gerekmektedir.
Acentenin ücret hakkı mukayeseli hukuk bakımından inceleme yapmayı gerektirmektedir. Zira konu, Avrupa Birliği mevzuatı, İsviçre, Alman hukuklarında ve diğer hukuk sistemlerinde hüküm altına alınmıştır. Ayrıca yabancı hukuk doktrini tarafından konu hakkında incelemeler yapılmaktadır.
Acentenin Ücret Hakkı adlı çalışmamızın ikinci basısı talebi geldiğinde kitabın güncellenerek yayımlanması tercih edildi. Bu çerçevede eserin ilk basısının yayımından sonra bu konuyla ilgili Türk hukuk doktrininde yapılmış olan çalışmalar ile Türk mevzuatında yapılan değişiklikler ilave edilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Acentelik Kurumu, Acente Kavramı, Unsurları ve Benzer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması
.
Ücret Kavramı, Acentenin Temel Hakkı Olan Ücret Hakkı ve Acentenin Hapis Hakkı
.
Sigorta Acenteleri ve Sigorta Acentelerinin Ücret Hakkı
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ 
7
ÖNSÖZ 
9
İÇİNDEKİLER 
11
KISALTMALAR 
17
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELİ HUKUKTA ACENTELİK KURUMU, ACENTE KAVRAMI, UNSURLARI VE BENZER HUKUKİ KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
I. TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELİ HUKUKTA ACENTELİK
KURUMUNUN DÜZENLENMESİ 
21
A. 1986/653 Sayılı Avrupa Birliği Yönergesinde 
21
B. Alman Hukukunda 
22
C. İsviçre Hukukunda 
23
D. İtalyan Hukukunda 
24
E. İngiliz Hukukunda 
24
F. Türk Hukukunda 
25
II. ACENTE KAVRAMI VE UNSURLARI 
26
A. Acente Kavramı 
26
B. Acentenin Unsurları 
29
1. Bağımsızlık 
29
2. Faaliyetin Bir Sözleşmeye Dayanması 
31
3. Faaliyetin Süreklilik Göstermesi ve Meslek Edinilmiş Olması 
32
4. Ticari İşletmeyi İlgilendiren Sözleşmelere Aracılık Edilmesi
veya Bunların Müvekkil Adına Yapılması 
35
5. Acentelik Faaliyetlerinin Belirli Bir Yer veya Bölgede
Gerçekleştirilmesi 
40
C. Acentelik Sözleşmesinin Kurulması ve Şekli 
41
D. Acentelik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve İlişkiye Uygulanacak
Hükümlerin Tespiti 
46
1. Hukuki Niteliği 
46
2. Uygulanacak Hükümlerin Tespiti 
52
3. Acentelik Hakkındaki Hükümlerin Uygulama Alanı 
55
a. Sözleşmeleri Yerli veya Yabancı Tacir Hesabına ve Kendi
Adına Yapmaya Sürekli Olarak Yetkili Bulunanlar 
56
b. Türkiye Cumhuriyeti İçinde Merkez veya Şubesi
Bulunmayan Yabancı Tacirler Ad ve Hesabına Ülke İçinde
İşlemlerde Bulunanlar 
57
III. ACENTE TÜRLERİ 
58
A. Faaliyet Türlerine Göre Acenteler 
59
1. Mal Acentesi 
59
2. Sigorta Acentesi 
60
3. Seyahat Acentesi 
64
4. Gemi Acentesi 
66
5. Aracı Kurum Acentesi 
68
6. Taşıma İşleri Acentesi 
71
7. Diğer Türler 
72
B. Hukuki Görünümlerine Göre Acenteler 
73
1. Tek Firma Acentesi – Çok Firma Acentesi 
73
2. Bölge Acentesi 
77
3. Yan Meslek Acentesi 
78
4. Tali (Alt) Acente 
82
a. Gerçek Tali (Alt) Acente 
82
b. Gerçek Olmayan Tali (Alt) Acente 
84
IV. ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN DİĞER BENZER HUKUKİ KURUMLARLA
KARŞILAŞTIRILMASI 
85
A. Simsarlık Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 
85
B. Komisyonculuk Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 
90
C. Tek Satıcılık Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 
93
D. Franchise Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 
96
İKİNCİ BÖLÜM
ÜCRET KAVRAMI, ACENTENİN TEMEL HAKKI OLAN ÜCRET HAKKI VE ACENTENİN HAPİS HAKKI
I. GENEL OLARAK 
101
II. TANIM 
103
III. ÜCRETİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
105
IV. ÜCRET TÜRLERİ 
107
A. Sözleşmelere Aracılık veya Bunları Akdetme Karşılığında Ödenen
Ücret 
107
B. İlave Ücret 
108
C. Diğer Ücret Türleri 
109
V. MUKAYESELİ HUKUKTA DURUM 
111
A. 1986/653 Sayılı Avrupa Birliği Yönergesinde 
111
B. Alman Hukukunda 
111
C. İsviçre Hukukunda 
113
D. İtalyan Hukukunda 
113
E. İngiliz Hukukunda 
114
VI. ACENTENİN ÜCRETE HAK KAZANMASI 
115
A. Acentenin Aracılık Ettiği veya Akdettiği Sözleşmelerden Doğan
Ücret Hakkı 
115
1. Genel Olarak 
115
2. Acentelik Sözleşmesinin Devamı Sırasında Acentenin Ücrete
Hak Kazanması 
116
a. İşlemin Kurulması 
116
b. Acentenin Kendisiyle İşlem Yapması Halinde Ücret Hakkı 
123
c. Ücrete Hak Kazandıran İşlemler 
124
aa. Acentenin Çabasından Kaynaklanan İşlemler 
126
bb. Acentenin Aynı Nitelikteki İşlemler için Müvekkiline
Kazandırdığı Üçüncü Kişilerle Kurulan İşlemler 
130
3. Birden Fazla Acentenin İşlemin Kurulmasına Katkısı
Nedeniyle Ücret Hakkı 
135
a. Ard Arda Faaliyette Bulunan Acenteler Bakımından 
136
b. Birlikte Faaliyette Bulunan Acenteler Bakımından 
136
c. Tali Acentelerin Ücret Talep Etme Hakkı 
140
B. Acenteye Belli Bir Bölgenin veya Müşteri Çevresinin Tahsis
Edilmiş Olması Nedeniyle Ücret Hakkı Kazandıran İşlemler 
141
C. Acentelik İlişkisinin Bitiminden Sonra Kurulan İşlemler İçin Ücret . 152
1. Genel Olarak 
152
2. Acentelik İlişkisinin Bitiminden Sonra Acentenin Ücrete Hak
Kazanma Koşulları 
154
a. Acentenin Çabası 
154
b. Üçüncü Kişinin Önerisinin Acentelik İlişkisinin Bitiminden
Evvel Ulaşması 
158
D. Ücretin Paylaşılması 
161
E. Acentenin Tahsil Ücreti 
163
F. Acentenin Dükrüar Ücreti 
168
G. Acentenin Ücret Hakkının Doğumu 
174
1. Genel Olarak 
174
2. İşlemin Yerine Getirilmesi Halinde Ücret Hakkı 
177
3. Üçüncü Kişinin İşlemi Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ücret
Hakkının Düşmesi 
183
4. Müvekkil Tarafından Sözleşmeden Doğan Edimlerin Yerine
Getirilmemesi veya Sözleşmede Öngörüldüğü Şekilde Yerine
Getirilmemesi Halinde Ücret Hakkı 
187
5. Müvekkile Yüklenemeyen Sebeplerle Sözleşmenin İfa
Edilmemesi Halinde Acentenin Ücret Hakkının Düşmesi 
190
H. Acentenin Ücretinin Ödenme Zamanı 
195
İ. Acentenin Ücreti ile İlgili Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
200
1. Genel Olarak 
200
2. Acentenin Bilgi Alma Hakkı 
202
3. Acentenin Defter Kayıtlarının Suretlerinin Gönderilmesini
Talep Hakkı 
204
4. Acentenin İnceleme Hakkı 
208
J. Acentenin Ücret Miktarının Belirlenmesi 
213
1. Genel Olarak 
213
2. Ücretin Anlaşma Yolu ile Belirlenmesi 
214
3. Ücretin Mevzuatla veya Mevzuatın Verdiği Yetkiye
Dayanarak Kamu Otoritelerince Belirlenmesi 
217
4. Ücretin Ticari Teamüle Göre Belirlenmesi 
218
5. Ücretin Asliye Ticaret Mahkemesince Belirlenmesi 
220
K. Ücret Miktarının Hesaplanması Esasları 
221
1. Ücret Miktarının Bedel Üzerinden Hesaplanması 
221
2. Sürekli Borç Doğuran Sözleşmelerde Ücret Miktarının
Hesaplanması 
225
a. Genel Olarak 
225
b. Belirli Süreli Sözleşmelerde Durum 
226
c. Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Durum 
227
d. Acentelik İlişkisinin Sona Ermesi Halinde Ücret Hakkı 
228
VII. ACENTENİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ VE HAPİS HAKKI 
230
A. Genel Olarak 
230
B. Hapis Hakkının Konusu 
233
C. Acentenin Hapis Hakkını Kullanabilmesinin Koşulları 
234
1. Olumlu Koşullar 
234
2. Olumsuz Koşullar 
236
D. Hapis Hakkının Hükümleri 
238
E. Hapis Hakkının Sona Ermesi 
239
VIII. ACENTENİN TAKAS HAKKI 
239
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİGORTA ACENTELERİ VE SİGORTA ACENTELERİNİN ÜCRET HAKKI
I. SİGORTA ACENTELERİ 
241
A. Genel Olarak 
241
B. Sigorta Acentesi Kavramı ve Özellik Arz Eden Durumlar 
243
II. SİGORTA ACENTESİ TÜRLERİ 
250
III. SİGORTA ACENTESİNİN ÜCRET HAKKI 
252
A. Ücrete Hak Kazandıran İşlemler 
252
B. Ücrete Hak Kazanma Zamanı 
257
C. Ücret Miktarı 
267
D. Ücretin Ödenme Zamanı 
268
E. Acentelik İlişkisinin Sona Ermesi Halinde Sigorta Acentesinin
Ücret Hakkı 
268
SONUÇ 
273
BİBLİYOGRAFYA 
283