Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi Prof. Dr. Zafer Zeytin  - Kitap

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi

5. Baskı, 
Haziran 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
464
Barkod:
9789750269646
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
570,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin eşler arasında yasal mal rejimi olarak uygulanmaya başlamasının üzerinden geçen 19 yılda boşanmalarla beraber mal rejimi uyuşmazlıkları da artış göstermiştir. Kanun Koyucunun bilinçli bir tercihi olan yasal mal rejimi bazı olaylarda haklı olarak sorgulanabilirse de ev kadınlarına sağladığı haklı koruyuculuk göz ardı edilemez. 21 yüzyılda kadına karşı şiddetin ne yazık ki hala gündemin üst sıralarında olduğu toplumumuzda kanımızca asıl sorun insanlığın kazanımı olan Hakka saygının içselleştirilememiş olmasıdır.
Bu çalışmada uygulamada karşımıza çıkan, doktrinde ileri sürülen ve derslerde tartışılan bazı hususlara -tüm konuların tüketilemeyeceği bilinciyle- yer vererek muhtemel sorulara cevap aramaya çalıştık: Edinilmiş mal kişisel mal ayrımı, ziynet eşyalarının aidiyet konusunda Yargıtay içtihat değişikliği; tesadüfen define bulanlara yapılan ödemelerin kişisel mal sayılması; protez ve suni eklemlerin denkleştirme alacağı olmadan kişisel mal sayılması; miras hükümleri ile yasal mal rejiminin birbirlerine etkilemelerine rağmen ayrı ayrı uygulanmalarının mümkün olması; yasal mal rejiminin ölümle sona erdiği hallerde münhasıran miras hükümlerinin uygulanmasını sağlayan yeni yasal düzenlemenin tercih edilmesinin yerindeliği; kişisel mal olan şirketin tasfiyede nasıl değerlendirilmesi gerektiği; bir mal grubuna ait borcun iki döneme yayılmasında (mal rejimi ve sonrası) oranlı olarak artık değer hesabının pasifinde yer alması; tasfiyenin sona ermesinden itibaren alacaklar için ödenecek faizin bozmaya uyularak verilen ikinci karardan değil ilk karardan başlamasına ilişkin Yargıtay içtihatları, zina sebebiyle boşanmalarda diğer eşin katılma alacağının arttırılması düşüncesi gibi hususlar bunlara örnektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mal Rejimi Sözleşmesi
.
Edinilmiş ve Kişisel Mallar
.
Değer Artış Payı Alacağı
.
Artık Değer Hesabı
.
Artık Değer Hesabında Eklenecek Değerler
.
Artık Değere Katılma Alacağı
.
Değer Artış Payı Alacağının Artık Değer Hesabına Etkisi
.
Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Ödenmesi
.
Alacaklıların Korunması
.
Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Haczi
.
Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı Zamanaşımı
.
Açıklamalı Hesap, Tasfiye Örnekleri ve Tablolar
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
6
4. Baskıya Önsöz 
7
3. Baskıya Önsöz 
9
2. Baskıya Önsöz 
11
1. Baskıya Önsöz 
13
Kısaltmalar ve Kavramlar 
29
Giriş 
31
Birinci Bölüm GENEL OLARAK MAL REJİMLERİ 
35
I. MAL REJİMİ KAVRAMI 
35
II. MAL REJİMLERİNİN VE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN AİLE BİRLİĞİNDEKİ ÖNEMİ 
36
III. MAL REJİMİ MODELLERİ 
40
A. Mal Ayrılığı Modeli 
40
B. Mal Ortaklığı Modeli 
41
IV. AVRUPA’DA MAL REJİMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU 
42
İkinci Bölüm TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ 
45
I. YASAL VE SEÇİMLİK MAL REJİMİ AYRIMI 
45
II. MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ (DAR VE GENİŞ ANLAMDA) 
46
A. Genel Olarak 
46
B. Mal Rejimi Sözleşmesinin Tarafları 
47
C. Sözleşme Ehliyeti 
50
1. Genel Olarak 
50
2. Evlenmeden Önceki Küçük ve Kısıtlının Durumu 
51
3. Kanuni Temsilcinin Rızası 
52
D. Mal Rejimlerinde Sözleşme Serbestîsi 
52
1. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapıp Yapmama Serbestîsi 
52
2. Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarına Göre Mal Rejimi Seçimi 
53
3. Mal Rejimi Sözleşmesinin İçeriğini Belirleme Serbestîsi 
54
a. Genel Olarak 
54
b. Mal Rejimi Seçimi 
56
c. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Mal Rejiminin İçeriğini Düzenleme Serbestîsi 
57
4. Dar Anlamdaki Mal Rejimi Sözleşmesi Dışındaki Hukuki İşlemlerle Mal Rejiminin İçeriğini Düzenleme Serbestîsi 
60
E. Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekli 
61
F. Zaman Bakımından Mal Rejimi Sözleşmesinin Kapsamı 
62
III. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 
63
A. Kavram ve Amaç 
63
B. Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 
64
1. Genel Olarak 
64
2. Olağanüstü Mal Rejimine Hâkim Kararıyla Geçiş 
66
a. Eşlerden Birinin Talebi ile 
66
aa. Birlikte Yaşarken 
66
ab. Ayrılık Halinde 
71
b. Alacaklının Talebi ile 
73
c. Kanun Gereği 
75
C. Olağanüstü Mal Rejiminin Hükümleri 
75
1. Başlangıcı 
75
2. Mevcut Mal Rejiminin Tasfiyesi 
75
3. Eşler Arasında Olağanüstü Mal Rejiminin Geçerli Olması 
76
D. Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi 
76
1. Mal Rejimi Sözleşmesiyle 
76
2. Hâkim Kararıyla 
76
E. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
77
IV. MAL REJİMLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ (ALACAKLILARIN KORUNMASI) 
78
A. Amaç ve Konusu 
78
B. Alacaklıların Korunmasına İlişkin Düzenlemenin Uygulama Alanı 
79
1. Mal Rejiminin Kurulmasında ve Değiştirilmesinde 
79
2. Mal Rejiminin Tasfiyesinde 
80
3. Anlaşmalı Boşanmada Protokolle Yapılan Mal Devirleri 
81
4. Malvarlığının Elden Çıkması 
82
C. Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Haczi 
82
1. Genel Olarak 
82
2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Amacı 
83
3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesinin Özellikleri 
84
4. Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Özellikleri 
84
a. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önce 
84
b. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonra 
87
5. İcra İflas Hukuku Açısından Değerlendirme 
87
a. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önce 
87
b. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonra 
88
6. Değerlendirme 
90
V. EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ 
90
A. Genel Olarak Yetki 
90
B. Bir Eşin Malvarlığının Diğer Eş Tarafından Yönetimi 
91
1. Vekâlet İlişkisi 
91
2. Vekâlet İlişkisinin Hükümleri 
92
3. Diğer Hukuksal İşlemler 
92
VI. ENVANTER 
93
A. Amaç, Şekil ve Katılım 
93
B. Envanter Düzenlemenin Hükümleri 
94
VII. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR 
95
VIII. MAL REJİMİ TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ 
96
Üçüncü Bölüm EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 
99
Birinci Ayrım EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE HÂKİM OLAN İLKELER 
99
I. GENEL OLARAK 
99
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 
100
A. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Uygulama Alanı 
100
1. Kanun Gereği 
100
2. Sözleşme ile 
100
3. Hâkim Kararıyla 
101
4. TMK Uygulaması ve Yürürlüğü Hakkında Kanuna Göre 
101
B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mülkiyet 
105
1. Genel Olarak 
105
2. İspat Sorunu 
106
C. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkisi 
106
1. Kanunun Getirdiği Sınırlamalar 
107
a. Aile Hukukunun Genel Hükümleri ile Getirilen Sınırlamalar 
107
b. Mal Rejimi Hükümleri ile Getirilen Sınırlamalar 
109
D. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Sorumluluğu 
109
E. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi 
110
1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı 
110
2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi 
110
III. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE HÂKİM OLAN İLKELER 
113
A. Emek Karşılığı Edinilen Mallarda Hak Sahipliği 
113
B. Mal Gruplarının Değişmezliği ve İkame İlkesi (Surragation) 
114
C. Malvarlığı Değerlerinin Mal Gruplarına Özgülenmesi İlkesi 
115
D. Edinilmiş Mallar Lehine Karine ve Tercih İlkesi 
115
E. Edinilmiş Mallar Katılma Rejiminde Hak Sahibi Eşin Hakkının Alacak Hakkı Olması İlkesi 
116
İkinci Ayrım EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDEKİ MALVARLIĞI DEĞERLERİ 
117
I. GENEL OLARAK 
117
II. EŞLERİN EDİNİLMİŞ VE KİŞİSEL MALLARININ TESPİTİ 
119
A. Edinilmiş Mallar 
119
1. Kavram 
119
2. Edinilmiş Malların Unsurları 
120
a. Mal Rejimi Süresince Edinilme (Edinme Anı) 
120
b. Karşılık Verilerek Edinilme 
124
3. Kanunî Örnekler 
127
a. Çalışma Karşılığı Edinilen Malvarlığı Değerleri ve Sınırları 
127
b. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacıyla Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler 
130
ba. Amaç ve Kavram 
130
bb. Beklemece Haklar ve Ödenen Sigorta Primleri 
133
bc. Ödeme Zamanı ve Sermaye Şeklinde Ödeme 
134
bd. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Kurumlarından Yapılan Ödeme Çeşitleri 
135
be. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Kurumlarının 219/II 2 Kapsamı Dışında Kalan Ödemeleri ve Özel Emeklilik Sigortaları 
138
bea. Bireysel Emeklik 
138
beb. Garantili Yaşam Sigortası 
139
c. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar 
140
d. Kişisel Malların Gelirleri 
141
da. Genel Olarak 
141
db. Çeşitleri 
142
dc. Bedelsiz (gratis pay) Hisse Senetleri ve Rüçhan Hakkı 
143
e. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi) 
145
ea. Amaç ve Tanım 
145
eb. Sınırları 
145
ec. İkame İlkesinin Uygulama Şartları 
146
eca. İlliyet Bağı 
146
ecb. Mülkiyet 
147
4. Edinilmiş Mallara Diğer Örnekler ve Özel Durumlar 
148
a. Doğal ve Hukuki Gelirler 
148
b. Aile Hukukundan Doğan Mali Yükümlülükler 
148
c. Çalışma Gücü Kaybı Dışındaki Maddi Tazminatlar 
149
d. Kıdem Tazminatı 
149
e. Şirket/İşletmelerde Endüstriyel Değer Artışı 
151
f. 2002 Yılından Önce Kurulan Şirketlerdeki Hisse 
153
g. Huzur Hakkı 
154
h. Kâr Payı Dağıtılması, Dağıtılmamış Kârlar ve Yedek Akçe 
154
ı. Şans Oyunlarından ve Diğer Yarışmalardan Elde Edilen Kazançlar 
155
ıa. Şans Oyunlarına İlişkin Almanya ve İsviçre Örneği 
156
ıb. Karşılık ve İkame Sorunu 
157
ıc. Yeni Bir Düzenleme veya İkramiyenin Gelir Olarak Nitelendirilmesi 
159
i. Fikir ve Sanat Eserleri ile Buluşlar 
160
j. Devletin Teşvik Ödemeleri 
161
5. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarına Ödenen Sigorta Primlerinin Eşlerin Boşanması Halinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimin Tasfiyede Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu 
162
B. Kişisel Mallar 
166
1. Genel Olarak 
166
2. Kanundan Dolayı Kişisel Mallar 
166
a. Yalnız Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya 
166
aa. Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya 
166
ab. Yalnızca Malik Eş Tarafından Kullanılma 
169
ac. Denkleştirme Alacağı 
169
b. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcından Önceki Mallar 
170
c. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Miras Yoluyla Edinilen Mallar 
170
d. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Karşılıksız Edinilen Mallar 
171
e. Manevi Tazminat Alacakları 
173
f. Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi) 
174
g. TMK 228/II’ye Göre Hesaplanan Değer 
174
3. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Kişisel Mal Kabul Edilen Değerler 
177
a. Bir Meslek İcrasına ya da İşletme Faaliyetine Özgülenen Edinilmiş Malların Kişisel Mal Kabul Edilmesi 
177
aa. Genel Olarak 
177
ab. Amaç 
177
ac. Bir Mesleğin İcrası ve İşletme Faaliyetine Özgülenen Mallar 
179
ad. Mevcut ve Gelecekteki Malvarlıklarının Özgülenmesi 
180
b. Kişisel Malların Gelirleri 
182
III. DEĞER ARTIŞ PAYI (TMK 227 / ZGB 206) 
183
A. Genel Olarak 
183
B. Değer Artış Payının Unsurları 
187
1. Katkı (Para, Mal ve Emek) 
187
2. Katkının Diğer Eşin Bir Malvarlığı Değerine Yapılması 
190
3. Üçüncü Kişi Perdesinin Kaldırılması 
192
4. Katkıda Bulunan Eşin Bağışlama Kastı Olmamalıdır 
193
5. Katkıda Bulunan Eş (Hiç ya da Uygun) Bir Karşılık Almamış Olmalıdır 
196
6. Konjonktürel Değer Artışı 
198
7. Eşler Değer Artış Payından Vazgeçmemiş Olmalılar 
199
C. Değer Artışı Payının Hesaplanması 
200
1. Başlangıç Değeri (Anfangswert) 
200
2. Tasfiye Anındaki Değer (Son Değer = Endwert) 
201
3. Yapılan Katkının Sürüm Değeri 
202
4. Yapılan Katkı Oranının Tespiti, İspatı Yükü ve Hakkaniyet Oranı 
202
5. Değer Artış Katkı Oranı 
205
6. Aynı Mala Zaman İçinde Birden Çok Katkı Yapılması 
206
8. Farklı Mallara Yapılan Katkılar 
210
D. Değer Artış Payının Hukukî Niteliği ve Mal Gruplarına Özgülenmesi (Artık Değer Hesabına Etkisi) 
212
1. Tek Taraflı Değişken Alacak Hakkı 
212
2. Değer Artış Payının Malvarlığı Gruplarına Özgülenmesi (Artık Değer Hesabına Etkisi) 
212
a. Katkıyı Yapan Eşin Malvarlığı Açısından 
214
b. Katkıyı Alan Eşin (Borçlu Eşin) Malvarlığı Açısından 
217
3. Özel Bir Durum Olarak Kredili Edinimlerdeki Değer Artışları 
225
E. Değer Artış Payı Hesabının Katılma Alacağı Nedeniyle Yapılmaması 
226
F. Değer Artış Payının Ödenmesi 
227
G. Değer Artış Payı İle İlgili Özel Durumlar 
228
1. Nişanlıların Değer Artış Payı Alacağı? 
228
2. Değer Artış Payından Vazgeçme 
229
3. Nominal Değer Garantisi, Katkının Belirlenmesinde Faiz Maliyeti / Faizsiz Finans Yöntemiyle Fiyatlandırılmış Mal Edinimi 
229
4. Katkı Alacağı (Katkı Hakkı, Katkı Tazminatı) 
231
a. Katkı Alacağının Şartları 
231
b. Katkının İspatı 
232
c. Hesaplanması 
232
d. Katkı Alacağında/Tazminatında Faiz 
235
e. Katkı Yapılan Malın Elden Çıkartılmış Olmasındaki Sürüm Değeri 
236
5. Değer Artış Payı Alacağı ve Katkı Alacağı İlişkisi 
236
6. Katkı Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Birlikte Uygulanmasının Şartları 
237
a. Katkının 2002 Yılından Önce Yapılmış Olması 
237
b. Katkı Yapılan Malın 2002 Yılından Sonra Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihte Eşin Malvarlığında Bulunması 
237
c. Katkı Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Birlikte Uygulanmasının Yöntemi 
238
ca. Tarafların Talepleri ile Bağlı Olmamak 
238
cb. Hesaplama 
238
cba. I. Hesaplama Yöntemi 
239
cbb. II. Hesaplama Yöntemi 
240
IV. EKLENECEK DEĞERLER (TMK 229 / ZGB 208) 
241
A. Genel Olarak 
241
1. Muvazaalı İşlemler ve Eklenecek Değerler 
242
2. Görevli Mahkeme ve Muvazaa Davası ile Mal Rejiminden Kaynaklanan Davaların Birleştirilmesi 
244
B. Hak ve Borç Sahipleri 
244
1. Hak Sahipleri 
244
2. Borçlu 
245
C. Tasarruf Edilen Değerlerin Edinilmiş Mal Grubuna Ait Olması 
245
D. Eklenecek Malvarlıklarının Değerinin Tespitinde Devir Tarihi ile Tasfiye Anı Ölçütü (TMK 235/II) 
246
E. Eklemenin Nasıl Yapılacağı 
247
F. Karşılıksız Kazandırmalar (TMK 229/I 1) 
248
1. Kavram 
248
2. Sınırları 
249
G. Katılma Alacağını Azaltma Kastı ile Yapılan Devirler (TMK 229/I, 2) 
250
1. Mal Varlığı Devri 
250
2. Katılma Alacağını Azaltma Kastı 
252
H. Tarafların İspat Yükü 
253
I. Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi (TMK 229/II) 
253
1. Amaç 
253
2. Değerlendirme Anı 
254
3. Davanın İhbarı 
254
4. Hak Düşürücü Süre 
256
İ. Miras Hükümleri ile İlişkisi 
256
V. MAL GRUPLARININ DENKLEŞTİRME ALACAĞI (TMK 230 / ZGB 209) 
258
A. Genel Olarak 
258
B. Hukuki Niteliği, Tasfiyede Re’sen Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu 
259
C. Klasik Denkleştirme Alacağı (KDA) 
259
D. Borçların Mal Grubuna Özgülenmesi 
261
1. Özgülemede Kullanılacak Ölçüt 
261
2. Mal Rejiminden Önce Ortaya Çıkan Borçlar 
262
3. Mal Rejimi Sırasında Ortaya Çıkan Borçlar 
262
a. Gelire İlişkin Borçlar 
262
b. Belli Bir Malvarlığına İlişkin Borçlar 
263
4. Edinilmiş Mal Grubu Aleyhine Karine 
264
5. Değer Artış Payı (TMK 227) Borcunun Mal Grubuna Özgülenmesi 
264
6. Kredili Mal Alımında Kalan Kredi/Taksit Borcunun Mal Grubuna Özgülenmesinde Yargıtay Uygulaması ve Değerlendirilmesi 
266
E. Aynı Eşin Mal Grupları Arasındaki Değişken Denkleştirme Alacağı (DDA) 
268
1. Genel Olarak 
268
2. Değişken Denkleştirme Alacağının ve Katkı Yapılan Malvarlığının Özgülenmesi 
269
3. Taşınmazın İpotekle Güvence Altına Alınmış Kredi Kullanılarak Edinilmesinde Özgülenme 
269
a. Genel Olarak Taşınmazın Özgülenmesi 
269
b. İpoteğin (İpotekle Güvence Altına Alınan Borcun) Özgülenmesi 
270
ba. Genel Olarak 
270
bb. Kural 
270
bc. İstisnası 
271
4. Edinilmiş ve Kişisel Malların Katkıları Halinde İpoteğin Özgülenmesi 
272
5. Zorunlu Tasarrufların Taşınmaz Ediniminde Kullanılması 
273
Üçüncü Ayrım EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ 
275
I. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNİN AMACI 
275
A. Tasfiyenin Hukuki Niteliği 
276
B. Belirsiz Alacak Davası 
277
C. Tasfiyede Yetkili ve Görevli Mahkeme 
283
D. Mal Rejimi Tasfiyesi ile Miras Tasfiyesi İlişkisi 
284
II. EŞLERİN MALLARINI GERİ ALMALARI VE BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 
287
A. Malların Geri Alınması 
287
1. Paylı Mülkiyete Konu Malların Tasfiyesi 
288
a. Genel Olarak 
288
b. Hakkın Hukuki Niteliği 
288
c. Paylı Mülkiyete Konu Malın Eşlerden Birine Bölünmeden Verilmesinin Şartları 
289
ca. Üstün Yararın İspatı 
289
cb. Diğer Eşin Payının Ödenmesi 
290
d. İfası 
290
e. Paylı Mülkiyete Konu Malın Tasfiyede Dikkate Alınma (Ön) Sorunu 
290
1. Ziynet Eşyaları 
291
B. Eşlerin Karşılıklı Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri 
292
III. ARTIK DEĞER HESABI 
293
A. Genel Olarak 
293
B. Malvarlığı Değerlerin Eşlerin Mal Gruplarına Özgülenmesi 
293
1. Malvarlığı Değerlerinin Tespiti ve Özgülemesi 
293
2. Muvazaalı Devir, İnançlı Temlik Konusu Malın Özgülenmesi 
294
4. Üçüncü Kişiden Olan Alacaklar 
296
5. Mal Rejiminin Sona Ermesinin Artık Değer Hesabında Malvarlığı Değerlerine Etkisi 
296
C. Malların Değerlendirme Anı ve Ölçütü 
301
1. Genel Olarak 
301
2. Malların Değerlendirme Anı 
301
a. Tasfiye Anı 
301
b. Devir Tarihi veya Tasfiye Anı 
302
c. Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Açısından 
303
d. Tarafların Anlaşarak Farklı Bir Değerlendirme Anı Kabul Etmeleri 
304
3. Sürüm Değeri 
304
a. Genel Olarak 
304
b. Malın Mal Rejimimin Sona Erdiği Haliyle Sürüm Değeri Belirlenir 
305
c. Sürüm Değeri Kavramı ve Tespiti 
306
d. Uygulanacak Metotlar 
307
4. Gelir Değeri 
308
a. Genel Olarak 
308
b. Gelir Değeri Kavramı ve Genel Olarak Hesaplanması 
309
c. Tarımsal İşletmelerin Gelir Değeri 
311
d. Gelir Değerin Uygulama Şartları 
312
e. Elbirliği ve Paylı Mülkiyet Halinde Gelir Değerinin Uygulanması 
313
f. TMK 233 Kuralının Niteliği 
314
g. Tarımsal İşletme ve Bizzat İşletmeye Devam Etmek 
314
h. TMK 233/II Hükmüne Göre Diğer Eşin Değer Artış Payı ve Artık Değere Katılma Alacağı 
316
ı. Değerlendirmeye ve İşletmenin Kazancından Mirasçılara Pay Ödenmesine İlişkin Hükümlerin Kıyasen Uygulanması 
318
5. Özel Hal Değeri (Hakkaniyet Değeri) 
319
a. Hak Sahipleri 
319
b. Özel Haller 
320
c. Hesaplanan Değerin Arttırılması 
321
D. Artık Değer Hesabı 
322
1. Artık Değer Hesabının Aktifleri 
322
a. Mevcut Edinilmiş Mallar (EM) 
322
b. Değer Artış Payı (Alacak) – TMK 227 (DAPA) 
322
c. Eklenecek Değerler – TMK 229 (ED) 
323
d. Denkleştirme Alacağı – TMK 230 (DA) 
323
2. Artık Değer Hesabının Pasifleri 
323
a. Değer Artış Payı (Borcu) – TMK md. 227 (DAPB) 
323
b. Denkleştirme Borcu – TMK 230 (DB) 
324
c. Diğer Borçlar – TMK md. 231 
324
E. Artık Değer 
324
IV. ARTIK DEĞERE KATILMA 
325
A. Kanuna Göre (TMK 236) 
325
B. Artık Değere Katılma Alacağı Hesabının (Tasfiyenin) Yapılmaması 
326
C. Artık Değere Katılma Oranın Hakkaniyet Gereği Azaltılması veya Kaldırılması 
327
D. Artık Değere Katılma Oranın Artırılması Yoluyla Örtülü Manevi Tazminat ve Özel Hukuk Para Cezası 
329
E. Sözleşme ile Kanuni Paylaşım Esasından Farklı Bir Esasın Kabulü (TMK 237 / ZGB 216) 
330
1. Genel Olarak 
330
2. TMK 237 Uygulama Alanı, Sınırları 
330
3. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Düzenleme İmkânlarına Örnekler 
332
4. Mal Rejimi Sözleşmelerinde İade Şartı (Rückfallsklausel) 
334
5. Eşlerin Ortak Olmayan Çocuklarının ve Altsoylarının Saklı Paylarının Korunması 
336
a. Sağ Kalan Eşin Lehine Yapılan Düzenlemenin Hukuki Nitelemesi 
336
b. Sağ Kalan Eş Lehine Yapılan Düzenlemenin Hukuki Nitelemesi 
337
c. Eşlerin Ortak Olmayan Çocukları ve Onların Altsoyları 
337
ca. Saklı Payın Tespiti 
337
cb. Saklı Payın Tenkis Davası ile Korunması 
338
d. Saklı Pay Sahibi Diğer Mirasçılar 
339
e. Saklı Pay Korumasının Diğer Mirasçıların Saklı Paylarına Etkisi 
339
F. İptal, Boşanma veya Mahkeme Kararıyla Mal Ayrılığında Artık Değere Katılmanın Sözleşme ile Belirlenmesi 
342
1. Genel Olarak 
342
2. Uygulama Alanı 
342
3. Uygulama Şartı Olarak ‘Açıkça Öngörme’ 
343
G. İrade Sakatlığı ve Dönme 
344
V. ARTIK DEĞER KATILMA ALACAĞI VE DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ 
344
A. Alacakların Niteliği ve Genel Olarak Ödenmesi 
344
B. Alacakların (Artık Değer ve Değer Artış Payı) Talep Edilebileceği Zaman (İfa Zamanı, Alacağın Muaccelliyeti) 
345
C. Külli Tasfiye, Karşılıklı Alacakların Takas Zorunluluğu ve Taleple Bağlılık Sorunu 
347
D. Borçlu Tarafın Ayni Ödeme Yetkisi 
349
1. Alacaklının Sınırlı Ayni Talep Hakkı 
350
2. Borçlunun Borcu Ayınla Ödeme Yetkisinin Varlığı ve Sınırları 
351
3. Borcu Ayınla Ödeme Yetkisinin Kullanım Sınırları 
352
a. Borcun Para ile Ödenmesinin Borçludan Beklenilememesi 
352
aa. Yeterli Para Olmaması ve Temin Edememesi 
352
ab. Para İle Ödemenin İşletmenin Tasfiyesini veya Mesleki Faaliyeti Sona Erdirmeyi Gerektirdiği Haller 
352
b. Alacaklının Ayni Hak Menfaatinin Korunması 
353
c. Alacaklının Menfaatinin Dürüstlük Kuralına Göre Korunması 
354
4. Yetkinin Kullanım Süresi ve Hukuki Niteliği 
355
5. Aynın Sürüm Değeri, Denkleştirme, İfa Amacıyla veya İfa Yerine Edim 
355
6. Denkleştirme, İfa Amacıyla veya İfa Yerine Edim 
356
E. Borçluya Vade Tanınması 
358
1. Genel Olarak Uygulama Alanı 
358
2. Taraflar ve Hakkın Hukuki Niteliği 
359
3. Vade Tanımanın Uygulama Şartları 
359
a. Mal Rejiminin Sona Ermesi 
359
b. Ciddi Güçlükler 
360
4. İspat Yükü 
360
5. Vade Süresi ve Vade Tanımanın Hukuki Sonuçları 
360
F. Alacağa Faiz Yürütülmesi, Faiz Yürütmenin Başladığı An Vade Tanınan Alacaklara Güvence Verilmesi 
361
G. Vade Tanınan Alacaklara Güvence Verilmesi 
367
H. Aile Konutu ve Ev Eşyası Üzerinde Ayni Hak Tanınmasını Talep Hakkı 
367
1. Genel Olarak 
367
2. Ayni Hak Tanınmasını Talep Hakkının Uygulanması 
368
a. Eski Yaşantısını Devam Ettirebilmesi 
368
b. Hak Sahibi Eş 
369
c. Aile Konutu ve Ev Eşyası 
369
d. Artık Değerin Mahsup Edilmesi ve Bedel Ödenmesi 
371
3. Talep Edilecek Hak Çeşitleri 
373
a. İntifa Hakkı 
373
b. Oturma Hakkı 
374
c. Hak Sahibi Eşi Seçim Hakkı ve Süresi 
374
d. Aile Konutu ve Ev Eşyası Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması 
375
4. Meslek veya Sanatın İcrası İçin Gerekli Bölümlerde Ayni Hak Talep Hakkının Kullanılamaması 
376
I. Üçüncü Kişiye Karşı Dava Hakkı 
378
1. Genel Olarak 
378
a. Düzenlemenin Amacı 
378
b. Uygulama Alanı Sınırları (Mirasta Tenkis ve Denkleştirme) 
378
c. Düzenlemenin Emredici Niteliği 
380
2. Hükmün Uygulama Şartları 
380
a. Artık Değere Katılma Alacağı ve Kısmen Karşılanamamış Olması 
380
b. Üçüncü Kişiye Yapılan Karşılıksız Kazandırma 
380
c. Borçlu Eşin Terekesi veya Malvarlığının Yetersiz Olması 
381
ca. Genel Olarak 
381
cb. Yargıtay Uygulaması 
383
d. Üçüncü Kişinin İyi Niyetli veya Kötü Niyetli Oluşu ve Zenginleşmesi 
384
3. Hak Sahibi Alacaklı 
385
4. Borçlu Davalı Üçüncü Kişi 
386
5. Hak Düşürücü Süre ve Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı Zamanaşımı İlişkisi 
387
6. Hak Düşürücü Süre ve Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı Zamanaşımı İlişkisi 
387
7. TMK 229/II’ye Göre Davanın İhbarı ve TMK 241 İlişkisi 
388
8. Mirasın Tenkisine İlişkin Hükümlerin Kıyasen Uygulanması 
389
İ. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz 
391
VI. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞINDA VE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI 
393
A. Genel Olarak 
393
2. Yargıtay Görüşü 
395
B. Zamanaşımı Süresi 
397
C. Genel Hükümlere Göre Zamanaşımı 
400
D. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 
402
E. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi 
404
F. Değerlendirme 
405
Dördüncü Bölüm EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ TASFİYE VE MAL REJİMİ SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 
407
I. TASFİYE ÖRNEKLERİ 
407
II. MAL REJİMİ SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 
418
Beşinci Bölüm EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER 
423
I. YÜRÜRLÜK SORUNU 
423
II. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ 
426
III. MAL REJİMİNİN ÖLÜMLE SONA ERMESİNDE MİRAS HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 
428
IV. KAZANÇ ORTAKLI YASAL MAL REJİMİNİN ÖLÜMLE SONA ERMESİNDE DENKLEŞTİRMEYE İLİŞKİN ALMAN MAL REJİMİ HUKUKUNDAKİ ÇÖZÜM ÖRNEĞİ (BGB § 1371) 
431
A. Genel Olarak Yasal Mal Rejimi “Kazanç Ortaklığı” 
432
B. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi 
435
1. Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payının Arttırılması ile Kazanç Denkleştirilmesi 
435
2. Sağ Kalan Eşin Yasal Mal Rejimi Hükümlerine Dayanarak Kazanç Denkleştirilmesi 
436
a. Şartları 
436
b. Hukuki Sonuçları ve Sınırlar 
436
c. Eğitim Alacağı 
437
ca. Şartları 
437
cb. Hukuki Sonuçları ve Sınırları 
438
C. Değerlendirme 
438
V. ENVANTER SORUNU 
441
VI. KATILMA VE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAKLARININ BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
441
VII. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE KONSOLOSLUK ANLAŞMALARININ MAL REJİMİNDEKİ ROLÜ 
441
Kaynakça 
445
Kanun Maddeleri Dizini 
455
Kavramlar Dizini 
459