İstatistik – II Uygulama – Parametrik Olmayan Testler Prof. Dr. Filiz Ersöz, Doç. Dr. Taner Ersöz  - Kitap

İstatistik – II

Uygulama – Parametrik Olmayan Testler

6. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
264
Barkod:
9789750283666
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
205,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
5. baskı
Mart 2021
145,00
49,00 (%66)
Kitabın Açıklaması
Güncellenmiş 6. Baskısını yapan İstatistik – II isimli bu kitap, tüm bilim dallarında okuyan öğrencilere yönelik olduğu kadar, teorik ve pratik bilgilere ihtiyaç duyan iş dünyası ve kamu yöneticilerine ve bu alanda çalışmak isteyen araştırmacıların problemlerini çözmek için oluşturulmuştur. Kitap, üniversitelerdeki ilgili derse uygun olarak hazırlanmış olsa da, bu konuyla ilgilenen tüm araştırmacıların ve uygulamacıların aradığı bir başvuru kaynağı olacaktır.
Eser, parametrik olmayan istatistik yöntemlerini kapsamaktadır. Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, verilerin belirli bir dağılım özelliği göstermediği ve parametrik istatistik varsayımları sağlamadığında başvurulan ölçüm yöntemlerini içerir. Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, istatistiksel çıkarımlarda bulunmak ve özellikle küçük verilere sahip deney tasarımlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kitapta anlatılan konuların daha kolay ve rahat anlaşılması için sade ve anlaşılır bir dil kullanılarak güncel ve orijinal örnekler verilmiş olup, parametrik olmayan istatistiksel yöntemler detaylı uygulamalı çözümler ile açıklanmıştır.
Kitapta yer alan konulara ilişkin örnek sayıları arttırılarak IBM SPSS Statistics, Minitab ve R programlama dillerindeki çözüm yolları görsel şekillerle detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
Kitabın birinci bölümünde parametrik olmayan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi verilmiş ve tarihsel gelişimi açıklanmıştır. Kitabın ikinci bölümü parametrik ile parametrik olmayan istatistik yöntemler arasındaki farklar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise parametrik olmayan yöntemler uygulamalı olarak anlatılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Arasındaki Farklar
.
Ki–Kare Testleri: Ki – Kare Uygunluk Testi, Bağımsızlık Testi ve Homojenlik Testi
.
Uyum İyiliği Testleri: Kolmogorov–Smirnov (K–S) Uyum İyiliği Testleri; Tek Örneklem ve İki Bağımsız Örneklemler için K–S Uyum İyiliği Testi
.
İşaret Testi
.
Mann – Whitney U Testi
.
Bağımlı İki Örneklem için Wilcoxon İşaretlenmiş Sıra Sayıları Testi
.
Medyan Testi
.
Kruskal–Wallis Varyans Analizi (Bağımsız K Örnekleme Testleri)
.
Friedman S Testi (Bağımlı K Örneklem Testleri)
.
Cochran Q Testi (İkiden Fazla Bağımlı Örneklemler için Testler)
.
Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
1. BÖLÜM: GİRİŞ VE TARİHÇE 
11
2. BÖLÜM: PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER ARASINDAKİ FARKLAR 
13
3. BÖLÜM: PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLER 
23
3.1. Ki – Kare Dağılımı 
23
3.1.1. Ki – Kare Uygunluk Testi 
26
3.1.2. Ki – Kare Bağımsızlık Testi 
34
3.1.3. Ki – Kare Homojenlik Testi 
52
3.1.4. Kontenjans Katsayısı 
58
4. BÖLÜM: UYUM İYİLİĞİ TESTLERİ 
63
4.1. Kolmogorov–Smirnov (K–S) Uyum İyiliği Testi 
63
4.1.1. Tek Örneklem için K–S Uyum İyiliği Testi 
63
4.1.2. İki Bağımsız Örneklem için Kolmogorov–Smirnov Uyum İyiliği Testi 
72
5. BÖLÜM: İŞARET TESTİ 
83
6. BÖLÜM: MANN – WHITNEY U TESTİ 
95
7. BÖLÜM: BAĞIMLI İKİ ÖRNEKLEM İÇİN WİLCOXON İŞARETLENMİŞ SIRA SAYILARI TESTİ 
119
8. BÖLÜM: İKİ BAĞIMSIZ ÖRNEKTEN DERLENEN VERİ İÇİN TESTLER – MEDYAN TESTİ 
147
9. BÖLÜM: KRUSKAL–WALLİS VARYANS ANALİZİ (BAĞIMSIZ K ÖRNEKLEME TESTLERİ) 
173
10. BÖLÜM: FRİEDMAN S TESTİ (BAĞIMLI K ÖRNEKLEM TESTLERİ) 
191
11. BÖLÜM: COCHRAN’IN Q TESTİ (İKİDEN FAZLA BAĞIMLI ÖRNEK İÇİN TESTLER) 
213
12. BÖLÜM: SPEARMAN SIRA KORELASYON KATSAYISI 
233
KAYNAKLAR 
263