Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
İcra ve İflâs Hukuku
Takip Hukuku I – Takip Hukuku II
Eylül 2020 / 3. Baskı / 376 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
İndirimli: 31.50 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül 2019 33.00 TL 14.90 TL (%55)Sepete Ekle
 1. Ekim 2018 31.50 TL 9.90 TL (%69)Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "İcra ve İflas Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; icra ve iflâs hukuku dersine ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için birçok konu şemalarla ve somut örneklerle desteklenerek anlatılmıştır. Ayrıca ünite sonlarına ünite özetleri ve çoktan seçmeli değerlendirme soruları eklenerek hem konuların pekiştirilmesi, hem de meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
İcra Hukuku
İhtiyati Haciz
Tasarrufun İptali Davaları
İcra Suç ve Cezaları
İflâs Hukuku
Konkordato
Barkod: 9789750261763
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 376
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Ünite
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN GENEL ÇERÇEVESİ
GİRİŞ  27
Birinci Kısım
İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
I. İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  29
II. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN ALT AYRIMLARI  30
III. İCRA TAKİBİNİN (CÜZİ İCRANIN) TÜRLERİ  32
A. İlamlı İcra  32
B. İlamsız İcra  33
IV. CEBRİ İCRA HUKUKUNDA ALACAKLI VE BORÇLU KAVRAMLARI  33
V. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI  34
A. Taraf Ehliyeti  34
B. Takip Ehliyeti  35
C. Takip Arkadaşlığı  35
1. Alacaklılar Arasında Takip Arkadaşlığı  35
2. Borçlular Arasında Takip Arkadaşlığı  35
VI. İCRA HUKUKUNUN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ  36
VII. İCRA VE İFLÂS ORGANLARI  38
A. İcra Dairesi  39
1. İcra Dairelerinin Yetki ve Yükümlülükleri  39
2. İcra Dairesi Çalışanlarının Sorumluluğu  41
B. İcra Mahkemesi  42
İkinci Kısım
ŞİKÂYET
I. ŞİKÂYET HAKKINDA GENEL BİLGİLER  43
II. ŞİKÂYETİN TARAFLARI  43
III. ŞİKÂYET SEBEPLERİ  44
IV. ŞİKÂYETİN İNCELEME USULÜ  45
V. ŞİKÂYET SÜRESİ  46
VI. ŞİKÂYETİN SONUÇLARI  47
VII. İCRA MAHKEMESİ KARARINA KAŞI KANUN YOLLARI  47
VIII. TATİL VE TALİK (ERTELEME) HALLERİ  49
IX. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER VE TEBLİGATIN GÖSTERDİĞİ TEMEL ÖZELLİKLER  51
A. Süreler  51
B. Tebligat  52
C. Takip Giderleri  53
ÜNİTE ÖZETİ  55
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  57
İkinci Ünite
İLAMSIZ İCRA VE GENEL HACİZ YOLU
GİRİŞ  61
Birinci Kısım
GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA VE İLAMSIZ İCRADA YETKİ
I. GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA  62
II. İLAMSIZ İCRADA YETKİ  63
A. Yetki Sözleşmesi  64
B. Yetki İtirazı  65
C. Mahkemelerin Yetkisi  67
İkinci Kısım
GENEL HACİZ YOLU VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ
I. GENEL HACİZ YOLU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER  68
II. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN KONUSU  69
III. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN SAFHALARI  69
IV. TAKİP TALEBİ  70
A. Genel Olarak Takip Talebi ve Takip Talebinin İçeriği  70
B. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Hakkında Takip Talebi  71
C. Takip Talebinde Bulunulmasının Sonuçları  72
VI. BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ  73
A. Ödeme Emrinin İçeriği  74
B. Ödeme Emrine Karşı Borçlunun Savunma İmkânları  75
C. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi ve İtirazın Sonuçları  75
D. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Hakkında Ödeme Emri Gönderilmesi ve Ödeme Emrine İtiraz  76
VIII. GECİKMİŞ İTİRAZ  77
IX. İTİRAZ VE ŞİKÂYET MÜESSESELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  78
Üçüncü Kısım
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ
I. İMZAYA İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ  80
A. İmzaya İtiraz  80
B. İmzaya İtirazın Giderilmesi  81
1. İtirazın Geçici Kaldırılması  81
2. Borçtan Kurtulma Davası  83
II. BORCA İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ  84
A. Borca İtiraz  84
B. Borçlunun İtiraz Sebepleri ile Bağlı Olması  85
C. Kısmî İtiraz  86
D. Borca İtirazın Giderilmesi  86
1. İtirazın (Kesin) Kaldırılması  87
a. İtirazın Kesin Kaldırılmasına Yarayan Belgeler  88
b. İtirazın Kesin Kaldırılması Talebinin İncelenmesi  90
c. İtirazın Kaldırılması Talebi Hakkında İcra Mahkemesi Kararı ve Bu Kararın Sonuçları  91
2. İtirazın İptali Davası  93
a. İtirazın İptali Davasının Koşulları ve Dava Açılması  93
b. İtirazın İptali Davasının Sonuçları  94
III. İCRA TAZMİNATI VE İCRA TAZMİNATININ KOŞULLARI  96
IV. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE TALİKİ (ERTELENMESİ)  98
A. İcra Takibinin İptali  99
B. İcra Takibinin Taliki (Ertelenmesi)  101
Dördüncü Kısım
MAL BEYANINDA BULUNULMASI
I. MAL BEYANI  102
A. Mal Beyanında Bulunma Süresi  102
B. Süresi İçerisinde Mal Beyanında Bulunmamanın Yaptırımı  103
C. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmanın Yaptırımı  103
D. Mal Beyanından Sonra Kazanılan Mallardaki ve Gelirlerdeki Artışları Bildirme Zorunluluğu  104
ÜNİTE ÖZETİ  105
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  108
Üçüncü Ünite
HACİZ AŞAMASI
GİRİŞ  111
I. HACİZ KAVRAMI  112
II. HACİZ TALEBİ VE HACİZ TALEBİNİN ŞARTLARI  112
III. HACİZ İSTEME SÜRESİ  114
IV. HACZİN YAPILMASI  114
V. HACİZ TUTANAĞI  117
VI. HACZİN KONUSU  118
A. Taşınır Malların Haczi  118
B. Taşınmaz Malların Haczi  119
C. İntifa Hakkı Haczi  119
D. Hisse Haczi  120
E. Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi  121
VII. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI  125
A. İstihkak İddia Edilen Malın Borçlunun Elinde Olması Halinde İstihkak Davası  126
B. İstihkak İddia Edilen Malı Borçlu ve Üçüncü Kişinin Birlikte Elinde Bulundurması Halinde İstihkak Davaları  129
C. İstihkak İddia Edilen Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması Halinde İstihkak Davası  130
VIII. HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR  131
A. Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  131
1. İcra ve İflâs Kanunu’na Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  132
2. Özel Kanunlara Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  135
B. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  135
IX. HACZEDİLMEZLİĞİN İLERİ SÜRÜLMESİ VE HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT  136
X. HACZE İŞTİRAK  136
A. Hacze Adi İştirak (Takipli İştirak)  137
B. Hacze İmtiyazlı İştirak (Takipsiz İştirak)  139
XI. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ  140
A. Hacizden Önce Taksitle Ödeme  140
B. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme  141
ÜNİTE ÖZETİ  143
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  145
Dördüncü Ünite
PARAYA ÇEVİRME VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
GİRİŞ  149
Birinci Kısım
PARAYA ÇEVİRME
I. PARAYA ÇEVİRME HAKKINDA GENEL BİLGİLER  150
II. SATIŞ TALEBİ  150
III. SATIŞ TALEP ETME SÜRESİ  151
IV. TAŞINIR MALLARIN SATILMASI  151
A. Açık Artırma ile Satış  152
1. Hazırlık Aşaması  152
2. Açık Arttırmanın (İhalenin) Yapılması  153
B. Ödeme Yerine Alacakların Devri  155
C. Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı  156
V. TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI  156
A. Artırmanın Yapılması  159
B. Satış Bedelinin Ödenmesi  160
VI. İHALENİN FESHİ  161
A. İhalenin Feshi Sebepleri  162
B. İhalenin Feshinin Sonuçları  163
İkinci Kısım
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
I. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  165
II. PAYLAŞTIRMANIN YAPILMASI  165
III. SIRA CETVELİ  167
A. Alacaklıların Sıra Cetveline Karşı Çıkması  169
B. Teminat Karşılığı Ödeme  170
IV. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ (KESİN ACİZ BELGESİ)  171
A. Borç Ödemeden Aciz Belgesi Hakkında Genel Bilgiler  171
B. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Hüküm ve Sonuçları  172
Üçüncü Kısım
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI
I. MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  173
II. MENFİ TESPİT DAVASI  173
III. İSTİRDAT DAVASI  175
ÜNİTE ÖZETİ  177
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  179
Beşinci Ünite
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU VE
İLAMSIZ TAHLİYE
GİRİŞ  183
Birinci Kısım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  184
II. TAKİP TALEBİ  185
III. ÖDEME EMRİ  186
IV. BORÇLUNUN SAVUNMA İMKÂNLARI  188
A. İtiraz  188
1. İmzaya İtiraz ve İmzaya İtirazın Giderilmesi  189
2. Borca İtiraz ve Borca İtirazın Giderilmesi  190
B. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunda Şikayet  191
İkinci Kısım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ
I. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  193
II. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE İLAMSIZ TAHLİYE  194
A. Takip Talebi  194
B. Ödeme Emri  195
1. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmemesi  195
2. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi  196
a. Borçlunun Kira Sözleşmesine İtiraz Etmesi  196
b. Borçlunun Kira Sözleşmesi Dışındaki İtirazları  197
C. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Kararının İcrası  197
III. KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ HALİNDE İLAMSIZ TAHLİYE  198
A. Genel Olarak  198
B. Takip Talebi  199
C. Tahliye Emri  199
1. Borçlunun Tahliye Emrine İtiraz Etmemesi  199
2. Borçlunun Tahliye Emrine İtiraz Etmesi  200
D. Tahliye Kararının İcrası  200
ÜNİTE ÖZETİ  202
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  203
Altıncı Ünite
İLAMLI İCRA
GİRİŞ  207
I. GENEL OLARAK İLAMLI İCRA  208
II. İLAMLI İCRANIN DAYANAKLARI  209
III. İLAMLI İCRADA YETKİ  210
IV. PARA (VE TEMİNAT) ALACAKLARININ İCRASI  211
V. TAKİP TALEBİ  212
A. İcra Emri Gönderilmesi  212
B. İcra Emrine Karşı Konulması  213
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  213
VII. İCRANIN İADESİ  215
VIII. İLAMLI İCRADA İCRANIN İPTAL VE TALİKİ  215
IX. DİĞER ALACAKLARIN İCRASI  217
ÜNİTE ÖZETİ  220
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  221
Yedinci Ünite
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP,
İHTİYATİ HACİZ VE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
GİRİŞ  225
Birinci Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP
I. REHİN KAVRAMININ KAPSAMI  227
II. ÖNCELİKLE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU  228
III. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP YOLLARI  230
A. Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip  230
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip  230
2. İpoteğin (Taşınmaz Rehninin) Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip  231
B. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip  233
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip  233
2. İpoteğin (Taşınmaz Rehninin) Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip  233
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP HAKKINDA ORTAK HÜKÜMLER  235
A. Satış İsteme Süresi  236
B. Paraların Paylaştırılması  236
C. Rehin Açığı Belgesi  236
D. İpotek Halinde Adres Bildirme Zorunluluğu  237
E. İpotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunması veya Borcu Almaktan İmtina Etmesi  238
İkinci Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. İHTİYATİ HACİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  239
II. İHTİYATİ HACİZ TALEBİ VE İHTİYATİ HACİZ KARARI  240
III. İHTİYATİ HACİZ TALEBİ HAKKINDAKİ KARARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI  240
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  241
B. İhtiyati Haciz Kararına Karşı İstinaf  242
IV. İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI  242
V. İHTİYATİ HACZİN ETKİSİ  243
VI. İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ  243
VII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI  244
Üçüncü Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  246
II. İPTALE TÂBİ TASARRUFLAR  247
A. İvazsız Tasarruflar  247
B. Acz Halinde Yapılan Tasarruflar  248
C. Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan İşlemler  248
III. İPTAL DAVASININ AÇILMASI  250
A. Davası Açma Süresi  250
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  250
C. Davanın Tarafları  250
D. Davanın Konusu ve Yargılama Usulü  251
Dördüncü Kısım
İCRA SUÇ VE CEZALARI
I. İCRA SUÇ VE CEZALARI  253
ÜNİTE ÖZETİ  255
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  257
İkinci Kitap
İFLÂS VE KONKORDATO HUKUKU
Sekizinci Ünite
GENEL OLARAK İFLÂS VE İFLÂS YOLLARI
GİRİŞ  263
I. İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  263
II. İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER  265
III. İFLÂS SEBEPLERİ  266
IV. İFLÂS ORGANLARI  267
V. RESMİ İFLÂS ORGANLARI  268
VI. ÖZEL İFLÂS ORGANLARI  268
VII. İFLÂSTA YETKİ  269
VIII. İFLÂS YOLLARI  269
A.Takipli İflas Yolu  270
1. Genel İflâs Yolu  270
a. Takip Talebi  271
b. İflâs Ödeme Emri  271
c. Borçlunun Savunma İmkânları  271
2. Kambiyo Senetlerine Özgü İflâs Yolu  272
C. Takipli İflas Yolunda Şikâyet  274
B. Doğrudan Doğruya İflas  275
1. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs  275
2. Borçlunun Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs  276
3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflâsı  276
IX. İFLÂS DAVASI VE İFLÂS TALEBİ  277
A. İflâs Davası  277
B. İflâs Talebi  279
C. Kanun Yolları  280
D. Muhafaza Tedbirleri  281
ÜNİTE ÖZETİ  282
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  284
Dokuzuncu Ünite
İFLÂSIN AÇILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
GİRİŞ  287
Birinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. İFLÂSIN BORÇLUNUN MALVARLIĞI BAKIMINDAN SONUÇLARI VE İFLÂS MASASININ OLUŞUMU  288
II. İFLÂSIN MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ  289
A. Müflisin Masa Malları Üzerindeki Tasarruflarının Hükümsüz Olması  289
B. Üçüncü Kişilerin İyi Niyetlerinin Korunması  290
III. İFLÂSIN AÇILMASININ DAVA VE TAKİPLERE ETKİSİ  291
A. İflâsın Açılmasının Takiplere Etkisi  291
B. İflâsın Açılmasının Müflisin Taraf Olduğu Hukuk Davalarına Etkisi  292
İkinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ ALACAKLILAR BAKIMINDAN
SONUÇLARI
I. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ  294
II. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARA ALACAĞINA ÇEVRİLMESİ  294
III. FAİZLİ ALACAKLARIN DURUMU  295
IV. ŞARTA BAĞLI ALACAKLAR  295
V. MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLARIN DURUMU  296
Üçüncü Kısım
İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. ADİ İFLÂS  297
II. TAKSİRATLI İFLÂS  297
III. HİLELİ İFLÂS  298
IV. İTİBARIN İADESİ  299
V. İFLÂSA İLİŞKİN DİĞER SUÇ VE CEZALAR  299
ÜNİTE ÖZETİ  301
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  302
Onuncu Ünite
İFLÂS TASFİYESİ
GİRİŞ  305
I. TASFİYENİN TATİLİ  306
II. BASİT TASFİYE  306
III. ADİ TASFİYE VE İFLÂSIN ÖZEL ORGANLARININ OLUŞUMU  307
A. Birinci Alacaklılar Toplantısı  308
B. İflâs Bürosu  309
C. İflâs İdaresi  309
1. İflâs İdaresi Toplantıları  310
2. Alacakların Masaya Bildirilmesi ve İncelenmesi  310
3. Masa Alacağı – İflâs Alacağı  311
4. Sıra Cetveli  311
a. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet  312
b. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  312
D. İstihkak Davası  313
E. İkinci Alacaklılar Toplantısı  313
IV. PARAYA ÇEVİRME  314
V. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  315
VI. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ  315
VII. İFLÂSIN KALDIRILMASI  316
VIII. İFLÂSIN KAPANMASI  317
ÜNİTE ÖZETİ  318
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  320
Onbirinci Ünite
KONKORDATO
GİRİŞ  323
Birinci Kısım
KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE
ADİ KONKORDATO
I. KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER  324
II. KONKORDATO ÇEŞİTLERİ  325
III. KONKORDATO TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER  326
IV. KONKORDATO SEBEPLERİ  326
V. KONKORDATO TEKLİFİ  329
VI. GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ  331
A. Geçici Konkordato Komiseri Atanması  331
B. Diğer Muhafaza Tedbirleri  333
C. Geçici Mühlet Süresi  333
D. Geçici Mühlet Kararının Sonuçları  335
VII. KESİN MÜHLET  336
A. Kesin Mühlet Süresi  336
B. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması ve Alacaklılar Kurulunun Görevleri  337
C. Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması  338
D. Kanun Yolları  338
E. Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları  339
1. Alacaklı Bakımından Sonuçları  339
2. Borçlu Bakımından Sonuçları  340
3. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları  341
F. Konkordato Komiserinin Görevleri  342
1. Alacaklıları Toplantıya Davet  343
2. Alacaklılarla Müzakere  344
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere  345
4. Konkordato Projesini Tasdik İçin Mahkemeye Sunma  346
VIII. KONKORDATONUN İNCELENMESİ VE TASDİKİ  346
A. Kanun Yolları  348
B. Konkordatonun Tasdikinin Etkileri  348
1. Alacaklılar Bakımından Etkileri  348
2. Sonuçlanmayan Takiplere Etkileri  349
3. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatlere Etkileri  349
4. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Etkileri  350
5. Rehinli Mallar ile Finansal Kiralama Konusu Mallara İlişkin Özel Tedbirler  350
6. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Etkisi  351
IX. KONKORDATONUN FESHİ  352
İkinci Kısım
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER  353
II. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO – İFLÂS KIYASLAMASI  353
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TASDİKİNİN SONUÇLARI  355
IV. ALACAKLARIN SIRA CETVELİNE YAZILMASI  355
V. MALVARLIĞININ TASFİYESİ (PARAYA ÇEVİRME)  356
VI. REHİN AÇIĞI BELGESİ DÜZENLENMESİ  357
VII. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  357
VIII. TASFİYENİN SONA ERMESİ VE FAALİYET RAPORU  358
Üçüncü Kısım
UZLAŞMA SURETİYLE BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER  359
II. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İÇERİĞİ  360
III. YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNA EKLENECEK BELGELER  361
IV. BAŞVURU ÜZERİNE VE ARA DÖNEMDE MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEM VE ALINACAK TEDBİRLER  362
V. BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE KANUN YOLLARI  363
VI. KARARIN SONUÇLARI  364
VII. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ  364
VIII. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN TADİLİ  364
IX. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İHLÂLİ VE MUHTELİF HÜKÜMLER  365
ÜNİTE ÖZETİ  366
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  368
Yararlanılan Kaynaklar  371
Kavramlar Dizini  373
 


Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
219.00 TL
İndirimli: 153.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Murat Atalı ...
Ekim 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Faruk Demir
Ekim 2020
78.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Ünite
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN GENEL ÇERÇEVESİ
GİRİŞ  27
Birinci Kısım
İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
I. İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  29
II. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN ALT AYRIMLARI  30
III. İCRA TAKİBİNİN (CÜZİ İCRANIN) TÜRLERİ  32
A. İlamlı İcra  32
B. İlamsız İcra  33
IV. CEBRİ İCRA HUKUKUNDA ALACAKLI VE BORÇLU KAVRAMLARI  33
V. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI  34
A. Taraf Ehliyeti  34
B. Takip Ehliyeti  35
C. Takip Arkadaşlığı  35
1. Alacaklılar Arasında Takip Arkadaşlığı  35
2. Borçlular Arasında Takip Arkadaşlığı  35
VI. İCRA HUKUKUNUN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ  36
VII. İCRA VE İFLÂS ORGANLARI  38
A. İcra Dairesi  39
1. İcra Dairelerinin Yetki ve Yükümlülükleri  39
2. İcra Dairesi Çalışanlarının Sorumluluğu  41
B. İcra Mahkemesi  42
İkinci Kısım
ŞİKÂYET
I. ŞİKÂYET HAKKINDA GENEL BİLGİLER  43
II. ŞİKÂYETİN TARAFLARI  43
III. ŞİKÂYET SEBEPLERİ  44
IV. ŞİKÂYETİN İNCELEME USULÜ  45
V. ŞİKÂYET SÜRESİ  46
VI. ŞİKÂYETİN SONUÇLARI  47
VII. İCRA MAHKEMESİ KARARINA KAŞI KANUN YOLLARI  47
VIII. TATİL VE TALİK (ERTELEME) HALLERİ  49
IX. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER VE TEBLİGATIN GÖSTERDİĞİ TEMEL ÖZELLİKLER  51
A. Süreler  51
B. Tebligat  52
C. Takip Giderleri  53
ÜNİTE ÖZETİ  55
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  57
İkinci Ünite
İLAMSIZ İCRA VE GENEL HACİZ YOLU
GİRİŞ  61
Birinci Kısım
GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA VE İLAMSIZ İCRADA YETKİ
I. GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA  62
II. İLAMSIZ İCRADA YETKİ  63
A. Yetki Sözleşmesi  64
B. Yetki İtirazı  65
C. Mahkemelerin Yetkisi  67
İkinci Kısım
GENEL HACİZ YOLU VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ
I. GENEL HACİZ YOLU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER  68
II. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN KONUSU  69
III. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN SAFHALARI  69
IV. TAKİP TALEBİ  70
A. Genel Olarak Takip Talebi ve Takip Talebinin İçeriği  70
B. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Hakkında Takip Talebi  71
C. Takip Talebinde Bulunulmasının Sonuçları  72
VI. BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ  73
A. Ödeme Emrinin İçeriği  74
B. Ödeme Emrine Karşı Borçlunun Savunma İmkânları  75
C. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi ve İtirazın Sonuçları  75
D. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Hakkında Ödeme Emri Gönderilmesi ve Ödeme Emrine İtiraz  76
VIII. GECİKMİŞ İTİRAZ  77
IX. İTİRAZ VE ŞİKÂYET MÜESSESELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  78
Üçüncü Kısım
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ
I. İMZAYA İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ  80
A. İmzaya İtiraz  80
B. İmzaya İtirazın Giderilmesi  81
1. İtirazın Geçici Kaldırılması  81
2. Borçtan Kurtulma Davası  83
II. BORCA İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ  84
A. Borca İtiraz  84
B. Borçlunun İtiraz Sebepleri ile Bağlı Olması  85
C. Kısmî İtiraz  86
D. Borca İtirazın Giderilmesi  86
1. İtirazın (Kesin) Kaldırılması  87
a. İtirazın Kesin Kaldırılmasına Yarayan Belgeler  88
b. İtirazın Kesin Kaldırılması Talebinin İncelenmesi  90
c. İtirazın Kaldırılması Talebi Hakkında İcra Mahkemesi Kararı ve Bu Kararın Sonuçları  91
2. İtirazın İptali Davası  93
a. İtirazın İptali Davasının Koşulları ve Dava Açılması  93
b. İtirazın İptali Davasının Sonuçları  94
III. İCRA TAZMİNATI VE İCRA TAZMİNATININ KOŞULLARI  96
IV. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE TALİKİ (ERTELENMESİ)  98
A. İcra Takibinin İptali  99
B. İcra Takibinin Taliki (Ertelenmesi)  101
Dördüncü Kısım
MAL BEYANINDA BULUNULMASI
I. MAL BEYANI  102
A. Mal Beyanında Bulunma Süresi  102
B. Süresi İçerisinde Mal Beyanında Bulunmamanın Yaptırımı  103
C. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmanın Yaptırımı  103
D. Mal Beyanından Sonra Kazanılan Mallardaki ve Gelirlerdeki Artışları Bildirme Zorunluluğu  104
ÜNİTE ÖZETİ  105
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  108
Üçüncü Ünite
HACİZ AŞAMASI
GİRİŞ  111
I. HACİZ KAVRAMI  112
II. HACİZ TALEBİ VE HACİZ TALEBİNİN ŞARTLARI  112
III. HACİZ İSTEME SÜRESİ  114
IV. HACZİN YAPILMASI  114
V. HACİZ TUTANAĞI  117
VI. HACZİN KONUSU  118
A. Taşınır Malların Haczi  118
B. Taşınmaz Malların Haczi  119
C. İntifa Hakkı Haczi  119
D. Hisse Haczi  120
E. Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi  121
VII. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI  125
A. İstihkak İddia Edilen Malın Borçlunun Elinde Olması Halinde İstihkak Davası  126
B. İstihkak İddia Edilen Malı Borçlu ve Üçüncü Kişinin Birlikte Elinde Bulundurması Halinde İstihkak Davaları  129
C. İstihkak İddia Edilen Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması Halinde İstihkak Davası  130
VIII. HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR  131
A. Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  131
1. İcra ve İflâs Kanunu’na Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  132
2. Özel Kanunlara Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  135
B. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  135
IX. HACZEDİLMEZLİĞİN İLERİ SÜRÜLMESİ VE HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT  136
X. HACZE İŞTİRAK  136
A. Hacze Adi İştirak (Takipli İştirak)  137
B. Hacze İmtiyazlı İştirak (Takipsiz İştirak)  139
XI. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ  140
A. Hacizden Önce Taksitle Ödeme  140
B. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme  141
ÜNİTE ÖZETİ  143
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  145
Dördüncü Ünite
PARAYA ÇEVİRME VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
GİRİŞ  149
Birinci Kısım
PARAYA ÇEVİRME
I. PARAYA ÇEVİRME HAKKINDA GENEL BİLGİLER  150
II. SATIŞ TALEBİ  150
III. SATIŞ TALEP ETME SÜRESİ  151
IV. TAŞINIR MALLARIN SATILMASI  151
A. Açık Artırma ile Satış  152
1. Hazırlık Aşaması  152
2. Açık Arttırmanın (İhalenin) Yapılması  153
B. Ödeme Yerine Alacakların Devri  155
C. Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı  156
V. TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI  156
A. Artırmanın Yapılması  159
B. Satış Bedelinin Ödenmesi  160
VI. İHALENİN FESHİ  161
A. İhalenin Feshi Sebepleri  162
B. İhalenin Feshinin Sonuçları  163
İkinci Kısım
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
I. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  165
II. PAYLAŞTIRMANIN YAPILMASI  165
III. SIRA CETVELİ  167
A. Alacaklıların Sıra Cetveline Karşı Çıkması  169
B. Teminat Karşılığı Ödeme  170
IV. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ (KESİN ACİZ BELGESİ)  171
A. Borç Ödemeden Aciz Belgesi Hakkında Genel Bilgiler  171
B. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Hüküm ve Sonuçları  172
Üçüncü Kısım
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI
I. MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  173
II. MENFİ TESPİT DAVASI  173
III. İSTİRDAT DAVASI  175
ÜNİTE ÖZETİ  177
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  179
Beşinci Ünite
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU VE
İLAMSIZ TAHLİYE
GİRİŞ  183
Birinci Kısım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  184
II. TAKİP TALEBİ  185
III. ÖDEME EMRİ  186
IV. BORÇLUNUN SAVUNMA İMKÂNLARI  188
A. İtiraz  188
1. İmzaya İtiraz ve İmzaya İtirazın Giderilmesi  189
2. Borca İtiraz ve Borca İtirazın Giderilmesi  190
B. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunda Şikayet  191
İkinci Kısım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ
I. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  193
II. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE İLAMSIZ TAHLİYE  194
A. Takip Talebi  194
B. Ödeme Emri  195
1. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmemesi  195
2. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi  196
a. Borçlunun Kira Sözleşmesine İtiraz Etmesi  196
b. Borçlunun Kira Sözleşmesi Dışındaki İtirazları  197
C. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Kararının İcrası  197
III. KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ HALİNDE İLAMSIZ TAHLİYE  198
A. Genel Olarak  198
B. Takip Talebi  199
C. Tahliye Emri  199
1. Borçlunun Tahliye Emrine İtiraz Etmemesi  199
2. Borçlunun Tahliye Emrine İtiraz Etmesi  200
D. Tahliye Kararının İcrası  200
ÜNİTE ÖZETİ  202
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  203
Altıncı Ünite
İLAMLI İCRA
GİRİŞ  207
I. GENEL OLARAK İLAMLI İCRA  208
II. İLAMLI İCRANIN DAYANAKLARI  209
III. İLAMLI İCRADA YETKİ  210
IV. PARA (VE TEMİNAT) ALACAKLARININ İCRASI  211
V. TAKİP TALEBİ  212
A. İcra Emri Gönderilmesi  212
B. İcra Emrine Karşı Konulması  213
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  213
VII. İCRANIN İADESİ  215
VIII. İLAMLI İCRADA İCRANIN İPTAL VE TALİKİ  215
IX. DİĞER ALACAKLARIN İCRASI  217
ÜNİTE ÖZETİ  220
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  221
Yedinci Ünite
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP,
İHTİYATİ HACİZ VE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
GİRİŞ  225
Birinci Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP
I. REHİN KAVRAMININ KAPSAMI  227
II. ÖNCELİKLE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU  228
III. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP YOLLARI  230
A. Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip  230
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip  230
2. İpoteğin (Taşınmaz Rehninin) Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip  231
B. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip  233
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip  233
2. İpoteğin (Taşınmaz Rehninin) Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip  233
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP HAKKINDA ORTAK HÜKÜMLER  235
A. Satış İsteme Süresi  236
B. Paraların Paylaştırılması  236
C. Rehin Açığı Belgesi  236
D. İpotek Halinde Adres Bildirme Zorunluluğu  237
E. İpotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunması veya Borcu Almaktan İmtina Etmesi  238
İkinci Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. İHTİYATİ HACİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  239
II. İHTİYATİ HACİZ TALEBİ VE İHTİYATİ HACİZ KARARI  240
III. İHTİYATİ HACİZ TALEBİ HAKKINDAKİ KARARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI  240
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  241
B. İhtiyati Haciz Kararına Karşı İstinaf  242
IV. İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI  242
V. İHTİYATİ HACZİN ETKİSİ  243
VI. İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ  243
VII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI  244
Üçüncü Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  246
II. İPTALE TÂBİ TASARRUFLAR  247
A. İvazsız Tasarruflar  247
B. Acz Halinde Yapılan Tasarruflar  248
C. Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan İşlemler  248
III. İPTAL DAVASININ AÇILMASI  250
A. Davası Açma Süresi  250
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  250
C. Davanın Tarafları  250
D. Davanın Konusu ve Yargılama Usulü  251
Dördüncü Kısım
İCRA SUÇ VE CEZALARI
I. İCRA SUÇ VE CEZALARI  253
ÜNİTE ÖZETİ  255
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  257
İkinci Kitap
İFLÂS VE KONKORDATO HUKUKU
Sekizinci Ünite
GENEL OLARAK İFLÂS VE İFLÂS YOLLARI
GİRİŞ  263
I. İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  263
II. İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER  265
III. İFLÂS SEBEPLERİ  266
IV. İFLÂS ORGANLARI  267
V. RESMİ İFLÂS ORGANLARI  268
VI. ÖZEL İFLÂS ORGANLARI  268
VII. İFLÂSTA YETKİ  269
VIII. İFLÂS YOLLARI  269
A.Takipli İflas Yolu  270
1. Genel İflâs Yolu  270
a. Takip Talebi  271
b. İflâs Ödeme Emri  271
c. Borçlunun Savunma İmkânları  271
2. Kambiyo Senetlerine Özgü İflâs Yolu  272
C. Takipli İflas Yolunda Şikâyet  274
B. Doğrudan Doğruya İflas  275
1. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs  275
2. Borçlunun Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs  276
3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflâsı  276
IX. İFLÂS DAVASI VE İFLÂS TALEBİ  277
A. İflâs Davası  277
B. İflâs Talebi  279
C. Kanun Yolları  280
D. Muhafaza Tedbirleri  281
ÜNİTE ÖZETİ  282
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  284
Dokuzuncu Ünite
İFLÂSIN AÇILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
GİRİŞ  287
Birinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. İFLÂSIN BORÇLUNUN MALVARLIĞI BAKIMINDAN SONUÇLARI VE İFLÂS MASASININ OLUŞUMU  288
II. İFLÂSIN MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ  289
A. Müflisin Masa Malları Üzerindeki Tasarruflarının Hükümsüz Olması  289
B. Üçüncü Kişilerin İyi Niyetlerinin Korunması  290
III. İFLÂSIN AÇILMASININ DAVA VE TAKİPLERE ETKİSİ  291
A. İflâsın Açılmasının Takiplere Etkisi  291
B. İflâsın Açılmasının Müflisin Taraf Olduğu Hukuk Davalarına Etkisi  292
İkinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ ALACAKLILAR BAKIMINDAN
SONUÇLARI
I. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ  294
II. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARA ALACAĞINA ÇEVRİLMESİ  294
III. FAİZLİ ALACAKLARIN DURUMU  295
IV. ŞARTA BAĞLI ALACAKLAR  295
V. MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLARIN DURUMU  296
Üçüncü Kısım
İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. ADİ İFLÂS  297
II. TAKSİRATLI İFLÂS  297
III. HİLELİ İFLÂS  298
IV. İTİBARIN İADESİ  299
V. İFLÂSA İLİŞKİN DİĞER SUÇ VE CEZALAR  299
ÜNİTE ÖZETİ  301
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  302
Onuncu Ünite
İFLÂS TASFİYESİ
GİRİŞ  305
I. TASFİYENİN TATİLİ  306
II. BASİT TASFİYE  306
III. ADİ TASFİYE VE İFLÂSIN ÖZEL ORGANLARININ OLUŞUMU  307
A. Birinci Alacaklılar Toplantısı  308
B. İflâs Bürosu  309
C. İflâs İdaresi  309
1. İflâs İdaresi Toplantıları  310
2. Alacakların Masaya Bildirilmesi ve İncelenmesi  310
3. Masa Alacağı – İflâs Alacağı  311
4. Sıra Cetveli  311
a. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet  312
b. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  312
D. İstihkak Davası  313
E. İkinci Alacaklılar Toplantısı  313
IV. PARAYA ÇEVİRME  314
V. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  315
VI. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ  315
VII. İFLÂSIN KALDIRILMASI  316
VIII. İFLÂSIN KAPANMASI  317
ÜNİTE ÖZETİ  318
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  320
Onbirinci Ünite
KONKORDATO
GİRİŞ  323
Birinci Kısım
KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE
ADİ KONKORDATO
I. KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER  324
II. KONKORDATO ÇEŞİTLERİ  325
III. KONKORDATO TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER  326
IV. KONKORDATO SEBEPLERİ  326
V. KONKORDATO TEKLİFİ  329
VI. GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ  331
A. Geçici Konkordato Komiseri Atanması  331
B. Diğer Muhafaza Tedbirleri  333
C. Geçici Mühlet Süresi  333
D. Geçici Mühlet Kararının Sonuçları  335
VII. KESİN MÜHLET  336
A. Kesin Mühlet Süresi  336
B. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması ve Alacaklılar Kurulunun Görevleri  337
C. Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması  338
D. Kanun Yolları  338
E. Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları  339
1. Alacaklı Bakımından Sonuçları  339
2. Borçlu Bakımından Sonuçları  340
3. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları  341
F. Konkordato Komiserinin Görevleri  342
1. Alacaklıları Toplantıya Davet  343
2. Alacaklılarla Müzakere  344
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere  345
4. Konkordato Projesini Tasdik İçin Mahkemeye Sunma  346
VIII. KONKORDATONUN İNCELENMESİ VE TASDİKİ  346
A. Kanun Yolları  348
B. Konkordatonun Tasdikinin Etkileri  348
1. Alacaklılar Bakımından Etkileri  348
2. Sonuçlanmayan Takiplere Etkileri  349
3. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatlere Etkileri  349
4. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Etkileri  350
5. Rehinli Mallar ile Finansal Kiralama Konusu Mallara İlişkin Özel Tedbirler  350
6. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Etkisi  351
IX. KONKORDATONUN FESHİ  352
İkinci Kısım
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER  353
II. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO – İFLÂS KIYASLAMASI  353
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TASDİKİNİN SONUÇLARI  355
IV. ALACAKLARIN SIRA CETVELİNE YAZILMASI  355
V. MALVARLIĞININ TASFİYESİ (PARAYA ÇEVİRME)  356
VI. REHİN AÇIĞI BELGESİ DÜZENLENMESİ  357
VII. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  357
VIII. TASFİYENİN SONA ERMESİ VE FAALİYET RAPORU  358
Üçüncü Kısım
UZLAŞMA SURETİYLE BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER  359
II. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İÇERİĞİ  360
III. YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNA EKLENECEK BELGELER  361
IV. BAŞVURU ÜZERİNE VE ARA DÖNEMDE MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEM VE ALINACAK TEDBİRLER  362
V. BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE KANUN YOLLARI  363
VI. KARARIN SONUÇLARI  364
VII. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ  364
VIII. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN TADİLİ  364
IX. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İHLÂLİ VE MUHTELİF HÜKÜMLER  365
ÜNİTE ÖZETİ  366
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  368
Yararlanılan Kaynaklar  371
Kavramlar Dizini  373
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020