Şematik İş Hukuku Bireysel İş Hukuku Boyutunda Prof. Dr. Alpay Hekimler  - Kitap

Şematik İş Hukuku

Bireysel İş Hukuku Boyutunda

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
160
Barkod:
9789750292842
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
258,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra iş ilişkileri ilk defa 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunu ile kapsamlı bir biçimde düzenleme bulmuştur, işçi ve işverenlerin hak ve borçları tanımlanmış, iş hukukuna ilişkin hakim olan ilkelerin temelleri atılmıştır. Yıllar içerisinde sosyal, ekonomik, siyasi hatta kültürel faktörlere bağlı olarak bireysel ve kolektif iş hukukuna ilişkin normların ayrı kanunlar ile düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Günümüzde esas itibariyle bireysel iş hukukunun çerçevesini yirmi yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan 4857 sayılı iş Kanunu çizmektedir. Anılan kanunun dışında belirli alanlar ve kişilerin hak ve borçları ise müstakil kanunlar ile hüküm altına alınmıştır. Bu kitap çalışması şemalar yardımıyla bireysel iş hukukuna ilişkin temel ilke, kavram ve bilgilerin kazanılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İş Hukukunun Temel Kavramları
.
İş Sözleşmeleri
.
İşçi ve İşverenlerin Hak ve Borçları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
I. Bölüm
İŞ HUKUKUNA GİRİŞ
I. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE AMACI 
17
A. İş Hukukunun Konusu 
17
B. İş Hukukunun Amacı 
19
II. İŞ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ 
19
A. Bireysel İş Hukuku 
19
B. Toplu İş Hukuku 
20
III. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
21
A. Uluslararası Kaynaklar 
21
1. Birleşmiş Milletler Belgeleri 
21
2. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri 
22
3. Uluslararası Anlaşmalar 
22
4. Avrupa Sosyal Şartı 
23
5. Avrupa Birliği İş Hukuku 
23
B. Ulusal Kaynaklar 
24
1. Resmi Kaynaklar 
24
a. Anayasa 
25
b. Kanunlar 
26
c. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Kararları 
27
d. Yönetmelikler 
28
e. Genelgeler 
28
f. Yargı Karaları – İçtihat 
29
g. Gelenek ve Görenek 
29
2. Özel Kaynaklar 
29
a. Toplu İş Sözleşmeleri 
30
b. İş Sözleşmeleri 
31
c. İşyeri Yönetmeliği 
31
d. İşyeri Uygulaması 
31
e. İşveren Talimatları 
32
IV. İŞ HUKUKUNA HAKİM OLAN TEMEL İLKELER 
32
A. İşçilerin Korunması İlkesi 
33
B. İşçi Yararına Yorum İlkesi 
33
V. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 
33
A. İşçi Kavramı 
33
B. Çırak – Stajyer Kavramı 
34
C. İşveren Kavramı 
35
D. Alt İşveren Kavramı 
35
E. İşveren Vekili Kavramı 
38
F. İşyeri Kavramı 
38
II. Bölüm
BİREYSEL İŞ HUKUKU
I. İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI 
41
A. Genel Olarak 
41
B. İstisnalar 
41
C. Konut Kapıcıların Durumu 
43
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE TÜRLERİ 
44
A. İş Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 
44
1. Tanımı 
44
2. Unsurları 
44
B. İş Sözleşmesinin Türleri 
45
1. Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmesi 
46
2. Belirli – Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
47
3. Tam ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri 
49
4. Deneme Süreli ve Deneme Süresiz İş Sözleşmesi 
52
5. Takım Sözleşmesi 
53
6. Çağrı Üzerine Çalışma 
54
7. Uzaktan Çalışma 
55
8. Geçici İş İlişkisi – Ödünç Çalışma 
57
a. Meslek Edinilmemiş Geçici İş İlişiklisi 
58
b. Özel istihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi 
59
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI 
62
A. İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 
62
B. İş Sözleşmesinde Şekil Şartı 
62
C. İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü ve Sınırları 
63
1. Genel Olarak Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma Yasağı 
64
2. Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı 
64
3. Gece Çalıştırma Yasağı 
65
4. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırma Yasağı 
65
5. Kadın İşçi Çalıştırma Yasağı 
65
6. Yabancıların Çalışması 
66
D. İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu 
66
1. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu 
67
2. Topluca İşten Çıkarılan İşçinin Yeniden İşe Alınması 
68
3. Maluliyeti Ortadan Kalkan İşçilerin Çalıştırılması 
69
4. Askerlik ve Kanuni Ödev Nedeniyle İşinden Ayrılan İşçinin İşe Alınması 
69
5. İşçi Kuruluşlarında Yönetim Görevi Sona Eren İşçinin İşe Alınması 
70
6. İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli 
70
E. İş Sözleşmesinin Geçersizliği – Hükümsüzlüğü 
71
F. İş Sözleşmesinin Devri 
72
G. İş Sözleşmesinde – Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapılması 
73
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR 
75
A. İşçinin Borçları 
75
1. İş Görme Borcu 
75
2. İşçinin İşverenin Talimatlarına Uyma Borcu 
77
3. Sadakat Borcu 
77
4. Rekabet Etmeme Borcu 
78
B. İşverenin Borçları 
80
1. Ücret Borcu 
80
a. Ücretin Tanımı ve Unsurları 
80
b. Ücret Türleri 
82
aa. Asli Ücret 
83
ı) Zamana Göre Ücret 
83
ıı) Akort Ücret 
83
ııı) Götürü Ücret 
84
ıv) Yüzdeye Göre Ödenen Ücret 
85
bb. Ücret Ekleri 
85
ı) Prim 
85
ıı) İkramiye 
86
ııı) Komisyon 
87
ıv) Kardan pay alma 
87
c. Ücretin Belirlenmesi 
88
d. Ücretin Miktarı 
88
e. Asgari Ücret 
89
aa. Asgari Ücretin Kapsamı ve Belirleme Yetkisi 
90
bb. Asgari Ücret Belirlenirken Geçerli Olan Esaslar 
91
cc. Asgari Ücretin İhlali 
92
f. Ücretin Ödenmesi 
92
g. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı 
94
h. Ücretin Ödenmemesi Halinde İşçinin Hakları 
94
aa. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 
94
bb. İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshetme Hakkı 
95
cc. Ödenmeyen Ücreti Faizi ile Birlikte Talep Etme Hakkı 
95
i. Ücret Kesme Cezası 
95
2. Eşit Davranma Borcu 
96
3. İşverenin Gözetim Borcu 
97
V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
98
A. Fesih Dışı Sebepler 
99
1. İş Sözleşmenin Süresinin Bitimi 
99
2. İkale – Tarafların Anlaşması Yoluyla 
100
3. İşçinin Ölümü 
101
B. İş Sözleşmesinin Feshi 
101
1. Süreli Fesih 
102
a. Bildirim Sürelerine Uyularak Fesih 
102
b. Peşin Ödeme Yoluyla Fesih 
104
c. Fesih Bildirimine Uyulmaması: İhbar Tazminatı 
105
d. Kötüniyetle Yapılan Fesih ve Kötü Niyet Tazminatı 
105
e. Yeni İş Arama İzni 
106
2. İş Güvencesi Kapsamında Süreli Fesih 
107
a. İş Güvencesi Kavramı ve Amacı 
107
b. İş Güvencesinin Önemi 
108
c. İş Güvencesi Mevzuatının Gelişimi 
109
d. İş Güvencesinden Yararlanma Şartları 
110
aa. Asgari Otuz İşçi Şartı 
110
bb. Altı Aylık Kıdem Şartı 
111
cc. Belirsiz Süreli Sözleşme Şartı 
112
e. Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması 
112
aa. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Nedenler 
113
bb. İşçinin Davranışından Kaynaklanan Nedenler 
113
cc. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Nedenler 
114
f. Geçerli Neden Olarak Sayılmayan Haller 
114
g. Geçerli Sebep Bağlamında Temel İlkeler 
115
h. Sözleşmenin Feshinde Usul 
116
i. Fesih Bildirimine İtiraz 
117
j. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları 
118
3. Derhal Fesih – Bildirimsiz Fesih 
120
a. Genel Olarak 
120
b. İşçinin Derhal Fesih Hakkı 
121
aa. Sağlık Sebepleri 
121
bb. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 
121
cc. Zorlayıcı Sebepler 
122
c. İşverenin Derhal Fesih Hakkı 
122
aa. Sağlık Sebepleri 
123
bb. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 
123
cc. Zorlayıcı Sebepler 
124
dd. Gözaltı ve Tutukluluk 
124
d. Derhal Fesih Hakkının Kullanma Süresi 
125
e. Derhal Feshin Hukuki Sonuçları 
125
f. Haksız Fesih ve Sonuçları 
126
4. Toplu İşçi Çıkarma 
127
a. Toplu İşçi Çıkarmaya İlişkin Hükümler 
127
b. Toplu İşçi Çıkarmanın Uygulanmayacağı Durumlar 
128
c. Fesih Usulüne Aykırı Davranmanın Yaptırımı 
129
D. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hüküm ve Sonuçları 
129
1. Kıdem Tazminatı 
129
a. Genel Olarak 
129
b. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları 
130
aa. İş Kanunlarına Tabi Olarak Çalışmış Olmak 
130
bb. İşyerinde En Az Bir Yıl Çalışmış Olmak 
131
cc. İş Sözleşmesinin Belirli Nedenlerle Sona Ermiş Olması 
131
c. Kıdem Tazminatının Miktarı, Hesaplanması ve Ödenmesi 
132
2. Çalışma Belgesi 
133
3. İbraname – İbra Sözleşmesi 
134
VI. İŞİN DÜZENLENMESİ 
134
A. Çalışma Süreleri 
135
1. Çalışma Süresi Kavramı 
135
2. Çalışma Süresinden Sayılan Haller 
135
3. Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller 
137
4. Haftalık Azami Çalışma Süresinin Sınırı 
137
5. Günlük Azami Çalışma Süresinin Sınırı 
138
6. Gece Çalışma Kavramı ve Sınırları 
139
a. Gece Çalışması 
139
b. Gece Çalışmasının Sınırları 
140
c. Gece Çalışmasının Kişiler Bakımından Sınırlandırılması 
140
7. Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışma 
140
a. Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışma Kavramları Arasındaki Ayrım ve Önemi 
141
b. Fazla Çalışma Türleri 
142
aa. Normal Fazla Çalışma 
143
bb. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma 
143
cc. Olağanüstü Fazla Çalışma 
143
c. Fazla Çalıştırmanın İşler ve Kişiler Bakımından Sınırlandırılması 
144
8. Telafi Çalışması 
144
B. Dinlenme Hakkı ve Süreleri 
146
1. Ara Dinlenmeler 
146
2. Ücretli Tatiller 
147
a. Hafta Tatili 
147
b. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
148
aa. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri 
148
bb. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma ve Ücret 
149
3. Yıllık Ücretli İzinler 
149
a. Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Yaralanma Koşulları 
150
b. Yıllık Ücretli İzin Süreleri 
151
c. Yıllık Ücretli İzin Hakkının Kullanılması 
152
d. Yıllık İzin Ücreti 
153
4. Mazeret İzinleri 
153
Kaynakça 
155
Kavram Dizini 
159