Kefalet Sözleşmesi ve Eşin Rızası Oğuzhan Çelebi  - Kitap

Kefalet Sözleşmesi ve Eşin Rızası

1. Baskı, 
Mart 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
276
Barkod:
9789750276293
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
385,00
İndirimli (%68):
122,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ticari hayatın ve bankacılık sektörünün gelişmesi, kredi kullanımının hızla artması nedeniyle günümüzde yaygın olarak başvurulan kefalet sözleşmesi bazen kefil açısından beklenmedik sonuçlar doğurabilmektedir. Zira kefil, olayların büyük çoğunluğunda yeteri kadar düşünmeden ve kefil olma işleminin bir formaliteden ibaret olduğunu zannederek sorumluluk altına girmektedir. Bu nedenle kanun koyucu, kefili daha iyi düşünmeye sevk etmek amacıyla kefalet sözleşmesinin geçerliliği için sıkı şekil şartları öngörmüştür. Öte yandan kefaletin getireceği olası risklerden ailenin korunması amacıyla evli kimsenin kefaletinin geçerliliği eşinin rızasına bağlı kılınmıştır. Ne var ki eşin rızası koşulunun ticari hayatı sekteye uğrattığı yönündeki eleştirilerin etkisiyle eşin rızasının arandığı hallere sonradan istisnalar getirilmiş, eşin rızası koşulunun kapsamı önemli ölçüde daraltılmıştır. Bu kitapta, genel olarak kefalet sözleşmesi hükümleri özel olarak da kefalet sözleşmesinde eşin rızası koşulu incelenmiş, konuya ilişkin öğreti ve yargı kararları ışığında güncel değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları
.
Kefaletin Türleri
.
Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı
.
Eşin Rızası Koşulu
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
GERÇEK KİŞİLERİN HAK VE FİİL EHLİYETİ
§ 1. GENEL OLARAK 
19
§ 2. HAK EHLİYETİ 
20
§ 3. FİİL EHLİYETİ 
22
I. Fiil Ehliyetinin Tanımı 
22
II. Fiil Ehliyetinin Şartları 
24
A. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak (Sezginlik, Temyiz Kudreti) 
24
B. Ergin Olmak (Reşitlik) 
26
C. Kısıtlı (Mahcur) Olmamak 
29
§ 4. FİİL EHLİYETİ AÇISINDAN GERÇEK KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI 
30
I. Tam Ehliyetliler 
31
II. Tam Ehliyetsizler 
32
III. Sınırlı Ehliyetsizler 
37
IV. Sınırlı Ehliyetliler 
40
İkinci Bölüm
KEFALET SÖZLEŞMESİNE GENEL BAKIŞ
§ 5. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ ve KEFALET BORCUNUN ÖZELLİKLERİ 
47
I. Kefalet Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği 
47
II. Kefalet Borcunun Özellikleri 
53
A. Kefalet Borcu Asıl Borçtan Farklı Bir Borçtur 
53
B. Kefalet Borcu Bir Para Borcudur 
56
C. Kefalet Borcu Feri Nitelikte Bir Borçtur 
58
D. Kefalet Borcu Tali (İkincil) Nitelikte Bir Borçtur 
62
E. Kefalet Borcu Teminat Sebebine Dayanan Bir Borçtur 
64
§ 6. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI 
64
I. Borca Katılmadan Farkı 
64
II. Müteselsil Borçluluktan Farkı 
66
III. Garanti Sözleşmesinden Farkı 
68
IV. Avalden Farkı 
71
§ 7. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 
74
I. Geçerli Bir Asıl Borcun Varlığı 
74
A. Genel Olarak 
74
B. Gelecekte Doğacak veya Şarta Bağlı Borca Kefalet 
76
C. Yanılma veya Ehliyetsizlik Sebebiyle Asıl Borçlunun Sorumlu Olmadığı Bir Borca Kefalet 
79
D. Eksik Borca Kefalet 
83
II. Kefilin, Kefalet Ehliyetine Sahip Olması 
86
A. Tüzel Kişilerin Kefalet Ehliyeti 
86
B. Gerçek Kişilerin Kefalet Ehliyeti 
88
C. Hem Gerçek Hem De Tüzel Kişiler Açısından Uygulanabilecek Kefalet Ehliyetine İlişkin Hükümler 
91
III. Kefalet Sözleşmesinin Şekil Şartlarına Uyulması 
91
A. Sözleşmenin Yazılı Şekilde Yapılması 
91
B. Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Miktarın, Kefalet Tarihinin ve Varsa Müteselsil Kefalet Sıfatı veya Bu Anlama Gelen Herhangi Bir İfadeyle Yükümlülük Altına Girildiğinin El Yazısıyla Yazılması 
92
C. Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları 
97
§ 8. KEFALETİN TÜRLERİ 
101
I. Adi Kefalet 
101
A. Genel Olarak 
101
B. Tartışma Def’i ve İleri Sürülemeyeceği Haller 
104
C. Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’i ve İleri Sürülemeyeceği Haller 
106
II. Müteselsil Kefalet 
110
A. Genel Olarak 
110
B. Müteselsil Kefalette Doğrudan Kefile Başvurunun Şartları 
112
C. Teslime Bağlı Taşınır Rehni ve Alacak Rehninin Öncelikle Paraya Çevrilmesi Gerekliliği 
115
III. Toplu Kefalet 
118
A. Bağımsız Kefalet 
119
B. Birlikte Kefalet 
120
1. Adi birlikte kefalet 
121
2. Müteselsil birlikte kefalet 
122
3. Birlikte kefilin TBK m. 587/3 uyarınca borçtan kurtulması 
127
IV. Kefile Kefalet 
130
V. Rücua Kefalet 
131
VI. Zarara (Açığın Kapatılmasına, Açığa) Kefalet 
132
§ 9. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 
133
I. Genel Olarak 
133
II. Kefilin Sorumlu Olduğu Alacak Kalemleri 
135
A. Asıl Borçtan Sorumluluk 
135
B. Borçlunun Kusur ve Temerrüdünün Kanuni Sonuçlarından Sorumluluk 
136
C. Borçluya Yöneltilen İcra Takibi ve Davanın Masraflarından Sorumluluk 
137
D. İşlemiş Bir Yıllık ve İşlemekte Olan Yıla Ait Akdi Faizlerden Sorumluluk 
138
§ 10. KEFİL İLE ASIL BORCUN TARAFLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
139
I. Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişkiler 
139
A. Kefilin Takibi 
139
B. Kefilin Alacaklıya Karşı Yapabileceği Savunmalar 
140
C. Alacaklının Kefile Karşı Ödevleri 
143
1. Kefilin Ödeme Teklifini Kabul Etme Külfeti 
143
2. TBK m. 594/1 Uyarınca Bilgi Verme Yükümlülüğü 
145
3. Asıl Borçlunun İflası veya Konkordato İstemesi Halinde Ortaya Çıkan Ödevler 
145
4. Teminatları ve Rüçhan Haklarını Koruma Yükümlülüğü 
146
5. Teminatları ve İspat Araçlarını (Borç Senetlerini) Kefile Teslim ve Devir Yükümlülüğü 
148
6. Çalışanlara Kefalet Halinde Özen ve Gözetim Yükümlülüğü 
150
II. Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişkiler 
151
A. Kefilin Ödemeyi İhbar Külfeti 
151
B. Kefilin Asıl Borçludan Güvence Verilmesini veya Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı 
153
C. Kefilin Alacaklının Haklarına Halef Olması ve Rücu Hakkı 
156
1. Genel Olarak 
156
2. Kefilin Rücu Hakkını Kullanabilmesinin Şartları 
158
3. Halefiyet Sonucunda Kefile Geçecek Teminatlar 
159
4. Kefilin Rücu Hakkının Bulunmaması 
161
5. Kefilin Rücu Hakkını Kaybetmesi 
161
D. Kefil ile Rehin Veren Arasındaki İlişki 
163
§ 11. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
164
I. Kefaletin Asıl Borca Bağlı Olarak Sona Ermesi 
165
A. Genel Olarak 
165
B. Asıl Borcun İfa veya Takasla Sona Ermesi 
166
C. Asıl Borcun İfasının İmkânsız Hale Gelmesi 
166
D. Asıl Borcun İbrayla Sona Ermesi 
167
E. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
168
F. Yenileme 
170
II. Kefaletin Kendisine İlişkin Sebeplerle Sona Ermesi 
171
A. Borca İlişkin Genel Sona Erme Sebepleri 
171
B. Kefaletin Kefalet Sözleşmesine Özgü Sebeplerle Sona Ermesi 
172
1. On Yıllık Azami Sürenin Geçmesi Nedeniyle Sona Ermesi 
172
2. Kefaletten Dönme 
174
3. Belirli Süreli Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 
176
4. Süresiz Kefaletin Sona Ermesi 
177
5. Çalışanlara Kefalette Kefaletin Sona Ermesi 
181
6. Alacaklının, Kefilin Ödeme Teklifini Kabul Etmemesi Nedeniyle Kefaletin Sona Ermesi 
181
7. Borcun Üstlenilmesi Sebebiyle Kefaletin Sona Ermesi 
181
Üçüncü Bölüm
EŞİN RIZASI
§ 12. GENEL OLARAK EŞLERİN HUKUKİ İŞLEM ÖZGÜRLÜĞÜ 
183
I. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Döneminde Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğü 
185
II. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa Göre Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğü 
189
A. Kural: Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğüne Sahip Olması 
192
B. İstisna: Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğüne Getirilen Sınırlamalar 
192
§ 13. KEFALET SÖZLEŞMESİNDE EŞİN RIZASI 
198
I. Genel Olarak 
198
II. Hükmün Amacı ve Hukuki Niteliği 
204
III. Eşin Rızasının Gerekli Olduğu (Arandığı) Haller 
208
A. Genel Olarak 
208
B. Kefalet Sözleşmesinde Sonradan Yapılan Değişikliklerde Eşin Rızası 
211
1. Kefilin Sorumlu Olacağı Miktarın Artmasına Sebep Olan Değişiklikler 
213
2. Adi Kefaletin Müteselsil Kefalete Dönüşmesine Sebep Olan Değişiklikler 
214
3. Kefil Yararına Olan Güvencelerin Önemli Ölçüde Azalmasına Sebep Olan Değişiklikler 
215
C. Kefil Olma Konusunda Özel Yetki Verilmesi ve Kefil Olma Vaadinde Eşin Rızası 
218
D. Gerçek Kişilerce Kişisel Güvence Verilmesine İlişkin Yapılan Sözleşmelerde Eşin Rızası (TBK m. 603) 
220
IV. Eşin Rızasına İlişkin Özellikler 
225
A. Rızanın Verilme Şekli ve İçeriği 
225
B. Rızanın Verilme Zamanı 
228
C. Rızanın Verildiğini İspat Yükü 
232
D. Rızanın Geri Alınması 
233
E. Rızanın İrade Sakatlığı Nedeniyle İptali 
233
F. Rızası Aranan Eşin Ehliyetsiz Olması 
235
G. Eşin Borcu İçin Kefil Olunması 
236
H. Eşin Alacaklısı Olduğu Borç İçin Kefil Olunması 
239
İ. Eşlerin Birlikte Kefil Olması 
239
J. Eşlerden Biri Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Olması 
240
K. Eşin Hangi Kefalet Türüne Rıza Gösterdiğinin Anlaşılamaması 
241
L. Rızanın Kapsamını Aşan Bir Kefalet Sözleşmesi Yapılması 
242
M. Eşin Rıza Vermekten Kaçınması 
243
V. Eşin Rızası Alınmaksızın Kurulan Kefalet Sözleşmesinin Sonuçları 
244
A. Genel Olarak 
244
B. Birlikte Kefillerden Birinin Eşinin Rızasının Alınmamasının Sonuçları 
245
C. Eşin, Kefalet Sözleşmesinde Sonradan Yapılan Değişikliklere Rıza Göstermemesinin Sonuçları 
246
D. Kefil Eşin Yanıltıcı Beyanda Bulunmasının Sonuçları 
247
VI. Eşin Rızasının Gerekli Olmadığı (Aranmadığı) Haller 
248
A. TBK m. 584/1’e Göre Eşin Rızasının Gerekli Olmadığı Haller 
248
1. Genel Olarak 
248
2. Eşler Arasında Mahkemece Verilmiş Bir Ayrılık Kararı Bulunması 
248
3. Eşlerin Yasal Olarak Ayrı Yaşama Hakkının Doğması 
250
B. TBK m. 584/3’e Göre Eşin Rızasının Gerekli Olmadığı Haller 
253
1. Genel Olarak 
253
2. Ticaret Siciline Kayıtlı Ticari İşletmenin Sahibi Tarafından İşletmeyle İlgili Olarak Verilecek Kefaletler 
257
3. Ticaret Şirketinin Ortak veya Yöneticisi Tarafından Şirketle İlgili Olarak Verilecek Kefaletler 
258
4. Esnaf ve Sanatkârlar Siciline Kayıtlı Esnaf veya Sanatkârlar Tarafından Mesleki Faaliyetleriyle İlgili Olarak Verilecek Kefaletler 
259
5. Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredilerle İlgili Olarak Verilecek Kefaletler 
260
6. Tarım Kredi, Tarım Satış ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Kooperatif Ortaklarına Kullandırılacak Kredilerde Verilecek Kefaletler 
261
Kaynakça 
263
Kavramlar Dizini 
275