Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Perspektifinden Tehlikeli Salgın Hastalık Nedeniyle Uygulanan Halk Sağlığı Tedbirleri Dr. Öğr. Üyesi Y. Metin Özdemir  - Kitap
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Perspektifinden

Tehlikeli Salgın Hastalık Nedeniyle Uygulanan Halk Sağlığı Tedbirleri

1. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
459
Barkod:
9786258153644
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
527,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada, öncelikle COVID-19 pandemisi gibi bir halk sağlığı krizinde, halk sağlığı hukuku ile insan haklan hukuku arasındaki yoğun ilişkiye işaret edilmiştir. Bunun yanında, COVID-19 pandemisinden çıkarılan dersler ışığında, halk sağlığını korumaya yönelik politikaların belirlenmesinde uluslararası insan hakları sözleşmelerinin denetim organlarının kararlarından nasıl yararlanılabileceği ve bilimsel belirsizliğin hüküm sürdüğü kaygı verici bir atmosferde, insan hakları yargıçlarının hak ve özgürlüklerin koruyucusu olma misyonunu nasıl sürdürebilecekleri sorularına yanıt aranmıştır.
Çalışmanın bir diğer amacı ise, devletlerin, bilimsel belirsizlik ortamında, virüsün sağlık ve yaşama yönelik ağır tehdidini bertaraf etmeye çalışırken hangi araçların salgınla mücadelede etkili ve ölçülü olduğunu saptamalarının güçlüğüne işaret etmektir. COVID-19 pandemisi gibi tipik bir olağanüstü durumda dahi, anayasalar ve uluslararası sözleşmelerde insan haklarına ilişkin yer verilen güvencelerin hiçbir biçimde gözardı edilemeyeceği ise işaret etmeyi amaçladığımız bir diğer temel husustur.
SARS CoV-2 pandemisi ile başetmek için hayata geçirilen halk sağlığı tedbirlerinin pek çok özgürlüğün kullanımına müdahale oluşturduğu aşikarsa da, çalışmamızda pandemi döneminde üretilen literatürde8 de gözlendiği gibi, bu tedbirlerin doğrudan ve ağır biçimde etkilediği hak ve özgürlükler üzerinde durulmuştur. Sokağa çıkma yasağı, karantina ve tecrit (izolasyon) uygulamaları bakımından; 'kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile bir devletin sınırları içinde seyahat özgürlüğüne; bir devletin ülkesine giriş ve/veya çıkış yasakları ve sınır kapanmaları bakımından ise 'seyahat özgürlüğünün uluslararası boyutuna yönelik etkiler ele alınmıştır.
Bu çerçevede, evrensel ve bölgesel insan hakları sözleşmelerinin önemli bir bölümü incelenmiş olmakla birlikte, ağırlıklı olarak İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin yer verdiği güvence standartlarına odaklanılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tehlikeli Salgın Hastalıklar Karşısında Devletin İnsan Hakları Hukukundan Doğan Yükümlülükleri ve Covıd–19 Pandemisi
.
Uluslararası Seyahat Özgürlüğünün Hukuksal Niteliği ve Uluslararası Belgelerde Özgürlüğe İlişkin Düzenlemeler
.
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Uluslararası Seyahat Özgürlüğünün Sınırlanma Rejimi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
TEHLİKELİ SALGIN HASTALIKLAR KARŞISINDA
DEVLETİN İNSAN HAKLARI HUKUKUNDAN DOĞAN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE COVID–19 PANDEMİSİ
I. YAŞAM VE SAĞLIĞA YÖNELİK BİR TEHDİT OLARAK SALGIN HASTALIKLAR
VE COVID–19 PANDEMİSİ 
29
II. HALK SAĞLIĞI VE İNSAN HAKLARI HUKUKU İLİŞKİSİ BAKIMINDAN COVID–
19 PANDEMİSİ 
34
III. SALGIN HASTALIKLAR KARŞISINDA DEVLETİN İNSAN YAŞAMI VE
SAĞLIĞINI KORUMA POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
42
A. Genel Olarak 
42
B. SARS CoV–2 Salgını Koşullarında Devletlerin Pozitif Yükümlülükleri 
50
C. SARS CoV–2 Salgınında Yaşama ve Sağlığa Yönelik Riskin Niteliği 
58
D. Devletin Tedbir Alma Kapasitesi ve Takdir Marjı 
62
E. Değerlendirme 
64
IV. SALGIN HASTALIKLAR VE İNSAN HAREKETLİLİĞİ 
68
A. Genel Olarak 
68
B. Tarihte Salgın Hastalıklar Nedeniyle İnsan Hareketliliğine Getirilen
Kısıtlamalar 
73
1. Avrupa ve Yeni Dünya’da Salgın Hastalıklar ve Salgın Hastalıklarla
Kurumsal Mücadele 
73
2. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Salgın Hastalıklarla Kurumsal
Mücadele 
84
3. COVID–19 Öncesi Dönem 21. Yüzyılın Salgın Hastalıkları 
87
V. COVID–19 PANDEMİSİNDE HAREKETLİLİK VE SEYAHAT KISITLAMALARI 
91
A. Genel Olarak 
91
B. COVID–19 Pandemisinde Devletlerce Benimsenen Halk Sağlığı
Politikalarına Genel Bir Bakış 
97
C. İnsan Hareketliliğini ve Dolaşımı Azaltmaya Yönelik Tedbirler 
100
1. Genel Olarak 
100
2. İnsan Hareketliliğini Azaltmaya Yönelik Tedbirler 
102
a. Kilitlenme ya da Kapanma (Lockdown) 
102
b. Sokağa Çıkma Yasağı, Tecrit ve Karantina (Curfew, İsolation,
Quarantine) 
105
aa. Sokağa Çıkma Yasağı 
105
bb. Karantina 
113
3. Seyahat Tavsiyeleri ve Kısıtlamaları 
123
a. Seyahat Tavsiyeleri 
123
b. Seyahat Kısıtlamaları 
124
aa. Ülke İçinde Seyahat Özgürlüğüne Yönelik Kısıtlamalar 
124
bb. Uluslarararası Seyahate Yönelik Kısıtlamalar 
125
VI. İNSAN HAREKETLİLİĞİ VE DOLAŞIMI SINIRLAYAN HALK SAĞLIĞI
TEDBİRLERİNİN MÜDAHALEOLUŞTURDUĞU HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
136
A. Genel Olarak 
136
B. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 
139
1. Karantina ve Tecrit Tedbirleri Bakımından 
145
2. Sokağa Çıkma Yasakları Bakımından 
150
C. Seyahat Özgürlüğü 
154
1. Ülke İçinde Seyahat Özgürlüğü 
154
2. Uluslararası Seyahat Özgürlüğü 
158
D. İnsan Hareketliliği ve Dolaşımı Sınırlayan Tedbirlerin Müdahale
Oluşturduğu Hak ve Özgürlüğün Saptanması 
159
1. Müdahalenin Süresi 
160
2. İlgilinin Rızası 
162
3. Sosyal Temas Olanakları 
165
4. Müdahalenin Mekansal Çerçevesi 
167
5. Değerlendirme 
169
VII. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN COVID–19 PANDEMİSİNDEKİ SEYAHAT
YASAKLARINA YAKLAŞIMI 
175
A. Dünya Sağlık Örgütünün Kuruluşu ve Yapısı 
175
B. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü 
177
1. Dünya Sağlık Örgütü ve COVID–19 Pandemisinin Yönetimi 
183
2. Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Seyahat Yasaklarına Yaklaşımı 
185
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUKSAL NİTELİĞİ VE
ULUSLARARASI BELGELERDE ÖZGÜRLÜĞE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
I. ULUSLARARASI SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI VE HUKUKSAL
NİTELİĞİ 
191
A. Genel Olarak 
191
B. Uluslararası Seyahat Özgürlüğünün Hukuksal Niteliği 
196
C. Uluslararası Seyahat Özgürlüğünün İçeriği 
200
1. Herhangi Bir Ülkeden Ayrılma Özgürlüğü 
200
a. Özgürlüğün Kapsamı 
200
b. Hukuksal Niteliği 
205
2. Kişinin “Vatandaşı Olduğu Ülkeye” / “Kendi Ülkesi”ne Girme
Özgürlüğü 
207
a. Özgürlüğün Kapsamı 
207
b. Hukuksal Niteliği 
209
c. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine Göre Kişinin Kendi
Ülkesi / Vatandaşlık Ülkesi Kavramları 
212
3. Kendi Ülkesine Girme Hakkının Farklı Bir Görünümü: Vatandaşın
Sınır Dışı Edilme Yasağı 
214
4. Devletlerin Seyahat Özgürlüğü Kapsamındaki Pozitif
yükümlülükleri 
215
a. Genel Olarak 
215
b. COVID–19 Pandemisinde Kişinin Kendi Ülkesine Girme Hakkı
Bakımından Devletin Pozitif Yükümlülükleri 
219
II. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİNDE ULUSLARARASI SEYAHAT
ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
228
Sözleşmelerinde 
228
1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
228
2. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
231
a. Kendi ülkesine girme hakkı 
233
b. Herhangi bir ülkeden ayrılma özgürlüğü 
237
3. Kadınlara Karşı Her Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi 
241
4. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına
Dair Uluslararası Sözleşme 
242
5. Çocuk Hakları Sözleşmesi 
243
6. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme 
244
7. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası
Sözleşmesi 
244
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
245
1. Kendi Ülkesine Girme Hakkı 
246
2. Herhangi Bir Ülkeden Ayrılma Özgürlüğü 
250
C. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Sistemi 
252
1. Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirgesi 
252
2. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Sözleşmesi 
252
D. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı 
254
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA
ULUSLARARASI SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANMA REJİMİ
I. GENEL OLARAK 
257
II. “SINIRLAMA” VE “YÜKÜMLÜLÜK AZALTMA” KAVRAMLARI VE TEMEL
İLKELER 
258
III. HERHANGİBİRÜLKEDENAYRILMAVEKENDİÜLKESİNE/VATANDAŞLIK
ÜLKESİNE GİRME ÖZGÜRLÜKLERİNİN SINIRLANMA REJİMİ 
261
A. Genel Olarak 
261
B. Herhangi Bir Ülkeden Ayrılma Özgürlüğünün Sınırlanması 
263
1. Hukuken Öngörülmüş Olma 
263
a. Yasal Dayanak 
263
b. Erişilebilirlik 
268
c. Öngörülebilirlik 
271
2. Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri 
278
a. Genel Olarak 
278
b. Meşru amaç 
280
aa. Sağlığın korunması 
282
bb. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
284
3. AİHS Hukukunda Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri 
287
a. İlkenin Genel Görünümü 
287
b. Demokratik Toplumda Gereklilik Ölçütünün Bileşenleri 
290
aa. Baskın Toplumsal İhtiyaç 
291
bb. İlgili ve Yeterli Gerekçe 
296
cc. Ölçülülük 
299
aaa. Genel Olarak 
299
bbb. Aihm İçtihadında Ölçülülük Testi 
300
dd. Takdir Marjı 
305
4. Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Standart (Üç Aşamalı)
Ölçülülük Testi 
310
a. Genel Olarak 
310
b. Ölçülülük Ölçütünün Bileşenleri 
314
aa. Elverişlilik 
314
bb. Gereklilik 
317
cc. Orantılılık 
319
C. Kişinin Kendi Ülkesine / Vatandaşı Olduğu Ülkeye Girme
Özgürlüğünün Sınırlanması 
321
1. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde Kendi Ülkesine /
Vatandaşı Olunan Ülkeye Girme Hakkına Yönelik Sınırlama
Ölçütleri 
321
2. AİHM İçtihadında Kişinin Vatandaşı Olduğu Ülkeye Girme
Hakkının Sınırlanması 
324
a. Genel Olarak 
324
b. AİHS Uygulamasında Kişinin Vatandaşı Olduğu Ülkeye Girme
Özgürlüğü Bakımından Zımni Sınırlar 
331
c. MSHS Bakımından Kişinin Kendi Ülkesine Girme Hakkının
Sınırlanması ve Keyfilik Yasağı 
335
d. Diğer İnsan Hakları Denetim Organlarının Kararlarında Kişinin
Kendi Ülkesine / Vatandaşı Olduğu Ülkeye Girme Hakkının
Sınırlanması 
338
e. Değerlendirme 
341
D. Pandemi Koşullarında Sınırlama Ölçütlerinin Yorumlanması 
342
IV. OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMLERİNDE HERHANGİ BİR ÜLKEYİ TERK ETME VE
KENDİ ÜLKESİNE / VATANDAŞI OLUNAN ÜLKEYE GİRME
ÖZGÜRLÜKLERİNİNSINIRLANMASIVEKULLANIMININDURDURULMASI 
349
A. Olağanüstü Haller ve Yükümlülük Azaltma Kavramı 
349
B. AİHS ve Diğer Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine Göre
Yükümlülük Azaltma Koşulları 
353
1. Sözleşme’de Öngörülen Yükümlülüklere İstisna Getirme: “Savaş
veya Ulusun Varlığını Tehdit Eden Başka Bir Genel Tehlike Hali” 
355
2. Olağanüstü Halin Uygulamaya Konulması ve Bildirim 
360
3. Sözleşme’de Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Tedbirlerin
Durumun Kesinlikle Gerektirdiği Ölçüde Olması 
363
4. Alınan Önlemlerin Taraf Devletin Uluslararası Hukuktan Doğan
Başka Yükümlülükleriyle Uyumlu Olması 
369
5. Olağanüstü Hallerde Yükümlülük Azaltma Beyanında
Bulunulamayan (Askıya Alınamayan) Hak ve Özgürlükler 
372
C. COVID–19 Pandemisinde Devletlerin Olağan Rejim / Olağanüstü Hal
Rejimi Tercihlerinin Değerlendirilmesi 
375
V. BİLİMSEL BELİRSİZLİK VE ULUSLARARASI SEYAHATE YÖNELİK COVID–19
KISITLAMALARI 
386
A. COVID–19 Pandemisi ve Bilimsel Belirsizlik 
386
B. Uluslararası Seyahat Kısıtlamalarının SARS CoV–2 Virüsünün Yayılımını
Önlemekteki Etkinliği 
391
C. Bilimsel Belirsizlik ve Pandemi Kısıtlamalarında İhtiyat İlkesinin Rolü 
401
1. Genel Olarak 
401
2. İhtiyat İlkesi ve COVID–19 Tedbirleri 
406
D. Bilimsel Belirsizlik Koşullarında COVID–19 Tedbirlerinin Ölçülülük
Denetimi 
409
1. Genel Olarak 
409
2. Karmaşıklık Teorisi ve Ölçülülük 
413
E. Bilimsel Belirsizlik ve Küresel Hazırlıksızlık 
416
SONUÇ 
421
KAYNAKÇA 
429