Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Endüstride Çalışma Psikolojisi
Ağustos 2005 / 2. Baskı / 498 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%14)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu eser, çalışma yaşamı endüstri ilişkilerinde işveren – makine – işgören değişkenleri üçleminde insan kaynağının önemini savunarak, onu endüstri çarkının dişlilerinden koruyucu ve geliştirici psikolojik ilkeleri ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışanlara ya da iş bulup çalışacaklara, iş güçlüğü ve iş bulma güçlüğü karşısında yaşayacakları psikolojik sorunları aşmalarında, işte çatışma riski önlemlerini alma ve gerilimlerini yenme konularında yardımcı olacaktır.

Konu Başlıkları
Çalışma Davranışı ve İnsan
Çalışma Psikolojisinin Kapsamı ve Gelişimi
Motivasyonel Davranış ve Çalışma Motivasyonu
Çalışanların İş Tatmini ve Tatminsizliği Psikolojisi
Çalışma Gerilimi ve İş Tükenmişliği
Çalışma Yaşamı İş Monotonluğu ve Yabancılaşma
Çalışma Yaşamında Bireysel – Örgütsel Düzeylerde Çatışma ve Başaçıkma Yöntemleri
Çalışma Yaşamında Üretici – Tüketici İletişimi ve Tüketici Davranışına Teorik Yaklaşımlar
İşletmelerde Süreç Danışmanlığı ve Diğer Danışmanlık Hizmetleri Uygulamaları
Yorgunluk ve İş Kazalarına Etkisi
Ergonomik Çalışma
Çalışma Alanı Takım Kurma ve Geliştirme Etkinlikleri
Barkod: 9789750200403
Yayın Tarihi: Ağustos 2005
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 498
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
İçindekiler  7
Birinci Bölüm
ÇALIŞMA DAVRANIŞI VE İNSAN
I. ÇALIŞMA ALANI VE İNSAN  23
A. Çalışma Alanı Kavramı  24
B. Bireyin Yaşam Alanı ve Kişisel Gelişim Platformu  25
C. Çalışma Alanında İnsana Bakış Açıları  26
1. Bireysel Farklılıklar  27
2. Bireyin Toplumsal Nitelikleri  28
3. İnsanın Doğasına İlişkin Yaklaşımlar  29
II. ÇALIŞMA VE İŞ ETKİNLİĞİ  30
A. Çalışma ve İş Kavramları  33
III. İNSANI ÇALIŞMAYA SEVKEDEN ETMENLER  33
A. İnsanı Çalışmaya İten Sosyo – ekonomik Faktörler  34
B. Psikolojik Doyum Aracı Olarak İş  34
IV. ÇALIŞMA YAŞAMI İŞ DEĞERLERİ  36
A. İşin İşlevsel Değerleri  36
B. Çalışma ve İş Etiği  37
1. İş Etiği Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar  40
a. “İş etiği yönetimin değil ahlakın bir sorunudur” Yanlışı  40
b. “Bizim çalışanlarımız ahlaklıdır; iş etiğine ihtiyacımız yok” Yanlışı  40
c. “İş etiği iyi yöneticilerin, kötü amaçlı yöneticileri engellemesini amaç edinir” Yanlışı  40
d. “İş etiği yeni moda olan bir kavramdır, yakında unutulur” Yanlışı  40
e. “İş etiği yönetilemez” Yanlışı  40
2. Etik Şirketlerin Dört Özelliği ve Yönetimi  41
C. İşin Kültürel Değerleri  42
D. Çalışanların İş Değerleri Araştırmaları  45
E. İşin Etkinliği ve Verimliliği  48
V. ÇALIŞMA YAŞAMI VE İNSAN  49
A. Çalışma Yaşamının Niteliği ve İş Koşulları  49
B. Fayda Yönünden İnsan - Çalışma Yaşamı İş İlişkisi  51
VI. ENDÜSTRİDE BECERİLİ İNSAN VE İŞ BECERİSİ KAZANDIRMA
ETKİNLİKLERİ 
 53
A. Endüstride Becerikli İnsan Gereksinimi  53
B. İş Becerisi Kazandırma Eğitimi  54
1. Psikomotor Davranışlar  54
2. İş Becerisi Davranışı  55
3. İş Becerisi Davranışının Özellikleri  55
a. Zihinle ilgili olanlar  55
b. Algılama ile ilgili olanlar  56
c. Koordinasyon  56
4. İş Becerilerin Öğretimi  56
VII. ÇALIŞMA YAŞAMINDA İNSANI KONU ALAN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR  58
B. İnsan İlişkiler Yaklaşımı  60
C. İnsan Kaynakları Yaklaşımı  60
D. Sistem - Durumsallık Yaklaşımı  65
E. İnsan Kaynağı Modelleri  66
1. Ussal - Ekonomik İnsan Modeli (Tiplemesi)  66
2. Toplumsal İnsan Modeli (Tiplemesi)  67
3. Özgerçekleştirime Yönelik İnsan Modeli (Tiplemesi)  67
4. Karmaşık İnsan Modeli (Tiplemesi)  68
İkinci Bölüm
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNİN KAPSAMI VE GELİŞİMİ
I. ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNİN ALANI VE DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ  71
A. Çalışma Psikolojisinin Alanı ve Amacı  71
B. Çalışma Psikolojisinin İşlevleri  73
C. Çalışma Psikolojisinin Davranış Bilimleri Arasındaki Yeri  74
1. Çalışma Psikolojisinin Sosyolojik Kesiti  75
2. Çalışma Psikolojisinin Sosyal Psikolojik Kesiti  76
3. Çalışma Psikolojisinin Sosyal Antropolojik Kesiti  76
4. Çalışma Psikolojisinin Yönetim Bilimleri ile Kesiti  76
II. ENDÜSTRİ ALANIYLA İLGİLİ PSİKOLOJİK (PSİKOLOJİ ALT DİSİPLİNLERİ) UYGULAMALAR  77
A. Endüstri (Sanayi) Psikolojisi  77
1. Endüstri Psikolojisi - Çalışma Psikolojisi Karşılaştırması  77
2. Endüstri Psikolojisinin İşlevleri Açısından Farklılaşma  78
B. Mühendislik Psikolojisi  79
C. Personel Psikolojisi  80
D. Örgüt Psikolojisi  80
E. Örgütsel Davranış  80
F. Çalışma Psikolojisinin Bugünkü Durumu  81
Üçüncü Bölüm
MOTİVASYONEL DAVRANIŞ VE ÇALIŞMA MOTİVASYONU
I. MOTİVASYON VE MOTİVASYONEL DAVRANIŞ  85
A. Motiv Kaynakları  87
1. Fizyolojik Motivler  87
2. Motiv - Dürtü (Drive) Farklılığı  87
3. Çevresel Motivler  88
4. Bilinçdışı Motivler  88
B. Motivlerin Sınıflandırılması  89
1. Temel Motivler (Fizyolojik Güdüler)  89
2. İç Güdüler  90
3. Sosyal Motivler (Güdüler)  91
a. Bağlanma Güdüsü  91
b. Başarı Güdüsü  91
c. Kendini Gerçekleştirme Güdüsü  92
4. Psikolojik Motivler (Güdüler)  92
C. Motivasyon Teorileri  93
1. Kapsam Teorileri  93
a. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı  93
b. Çift-Faktör (Hijyen-Motivasyon) Teorisi  95
c. Başarma İhtiyacı (Güdüsü) Teorisi  95
2. Süreç Teorileri  97
a. Davranış Koşullanması (Edimsel Koşullanma)  98
b. Bekleyiş Teorileri (Expectancy Teories)  99
c. Eşitlik Teorisi  101
d. Amaç Teorisi  101
II. İŞ MOTİVASYONU  102
A. İş Motivasyonu Konusuna Bilim Adamlarının Katkıları  103
B. Motivlerin Ölçülmesi  106
C. İş Motivasyonu İş Tatmini İlişkisi  10 8
D. İş Motivasyonunu Arttırıcı Değişkenler  109
1. Ekonomik Değişkenler  109
a. Ücret Değişkeni  109
b. Primli Ücret Değişkeni  110
c. Kara (Kazanca) Katılma Değişkeni  110
d. Ekonomik Ödül Değişkeni  110
2. Psiko-Sosyal Değişkenler  110
a. Çalışmada Bağımsızlık  110
b. Sosyal Katılma  110
c. Değer ve Statü Vermek  110
d. Gelişme ve Başarı  110
e. Öneri Sistemi  111
f. Psikolojik Güvence  111
g. Sosyal Uğraşlar  111
3. Örgütsel ve Yönetsel Değişkenler  111
a. Amaç Birliği  111
b. Yetki ve Sorumluluk Verilmesi  111
c. Çalışanların Eğitilmesi ve Yükseltilmesi  111
d. Karara Katılma  111
e. İletişim  111
f. İşi Genişletme  112
g. İşi Zenginleştirme  112
h. Yarı Otonom Çalışma Grupları Oluşturmak  112
E. Endüstrileşme Devrimi ve İş Motivasyonuna Etkileri  112
Dördüncü Bölüm
ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ VE TATMİNSİZLİĞİ PSİKOLOJİSİ
I. İŞ TATMİNİ VE ETKİLEYİCİ DEGİŞKENLERİ  115
A. İş Tatamini Kavramı  115
B. İş Tatmini Düzeyi ve Boyutları  117
II. İŞTATMİNİNİ ETKİLEYEN DEGİŞKENLER  119
A. İş Tatmini ile İlgili Çevresel Degişkenler  119
1. İş İçerigi  119
2. Yapıcı Denetim  120
3. Ücret ve Yükselme Olanakları  120
4. Sosyal Etkileşim ve Çalışma Grubu  120
B. İş Tatmini ile İlgili Kişisel (Demografik) Degişkenler  120
1. Yaş Degişkeni  120
2. Cinsiyet Degişkeni  121
3. Egitim Düzeyi Degişkeni  122
4. Kültür Degişkeni  122
5. Zeka Degişkeni  123
6. Meslek Degişkeni  125
III. İŞ TATMİNSİZLİĞİ VE İŞKOLİKLİK  126
A. İş Tatminsizliği  126
B. İşkoliklik Kavramı  128
C. İşkolikliği Diğer Çalışma Alışkanlıklarından Ayıran Nitelikleri  129
D. Günümüzde Çalışma Yaşamında Tercih Edilen İşgören Nitelikleri  131
E. İşkoliklik Davranışını Test Etmek  132
IV. İŞ TATMİNİ VE TATMİNSİZLİĞİ SONUÇLARI  134
A. İş Tatmini ve İş Devri  134
B. İş Tatmini ve Devamsızlık  135
C. İş Tatmini ve Verimlilik (Performans)  136
D. İş Tatmini ve İş Kazaları  138
V. İŞ TATMİNİ TEORİLERİ  139
A. İhtiyaç Giderme Teorisi  139
1. Çıkarma Modeli  140
2. Çarpma Modeli  140
B. Referans Grubu Teorisi (Reference - Group)  141
C. Herzberg Çift Faktör Teorisi  141
VI. İŞ TATMİNİNİN ÖLÇÜLMESİ  141
A. İştatminini Ölçme Yöntemleri  142
B. Hackman ve Oldham İş Tatmini Ölçeği  142
Beşinci Bölüm
ÇALIŞMA GERİLİMİ VE İŞ TÜKENMİŞLİĞİ
I. ÇALIŞMA YAŞAMI ETKİLEŞİMİ, GERİLİMİ (STRESİ) VE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR  145
A. Etkili İletişim ve Etkileşim  148
1. Kaygı  149
2. Stres (Gerilim)  150
C. Stres Konusuna Kuramsal Yaklaşımlar  152
2. Stres Konusuna Selye (Genel Uyum Sendromu) Yaklaşımı  154
a. Alarm Aşaması (Alarm Stage)  155
b. Direnç Aşaması (Resistance Stage)  155
c. Tükenme Aşaması (Exhaustion Stage)  156
II. STRES OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE STRESİN BİREYİN ÇALIŞMA PERFORMANSINA ETKİSİ  157
A. Stres Oluşumunda Etkili Faktörler  157
1. Bireysel Stres Kaynakları  157
2. İş çevresi Stres Kaynakları  158
3. Genel Toplumsal Çevre Stres Kaynakları  158
B. Stresin Bireyin Çalışma Performansına (Verimliliğine) Etkileri  158
C. Stres - Kişilik Etkileşimi  159
1. A - Tipi Kişilik Yapısında Olanlar  160
2. B - Tipi Kişilik Yapısında Olanlar  160
III. STRESLİ YAŞAMIN BELİRTİLERİ VE NEDEN OLDUĞU SORUNLAR  161
A. Bedensel Olan Stres Belirtileri  162
B. Psikolojik Olan Stres Belirtileri  163
C. Stresin Neden Olduğu Hastalıklar  164
IV. GENEL YAŞAM VE ÇALIŞMA İŞ TÜKENMİŞLİĞİ  164
A. Genel Olarak Stresin Yarattığı Tükenmişlik  165
1. Duygusal Tükenme  165
2. Duyarsızlaşma  165
3. Kişisel Başarıda Düşme  165
B. Yaşam Enerjisi Tükenmişliği  166
1. Ruhsal-Zihinsel Açıdan Bireyin Tükenmişliği  166
2. Cinsel Enerji Tükenmişliği  167
C. Stres Göstergesi Olarak Histerik Bulaşma  168
D. İş Yaşamı Tükenmişliği  170
E. Stres ve Tükenmişliği ile Başedebilme Teknik ve Yöntemleri  172
1. Örgütsel Düzeyde Stresle Başaçıkma Yöntemleri  174
2. Bireysel Düzeyde Stresle Başaçıkma Yöntemleri  177
A. Genel Yöntem  177
B. Teybe Okunacak Gevşeme Direktifleri  177
C. Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri  180
Altıncı Bölüm
ÇALIŞMA YAŞAMI İŞ MONOTONLUĞU VE
YABANCILAŞMA
I. İŞ MONOTONLUĞU  189
A. İş Monotonluğu ve Nedenleri  190
B. Çalışma Yaşamı İş Monotonluğunu Önleme Yöntemleri  192
II. ÇALIŞMA YAŞAMINDA YABANCILAŞMA  195
A. Yabancılaşma Kavramı ve Tarihsel Oluşum Süreci  195
1. Hegel ve Yabancılaşma  199
3. Adam Schaff ve Yabancılaşma  201
B. Günümüzde Çalışma Yaşamı Yabancılaşma Sorunu ve Yabancılaşmayı
Etkileyen Faktörler 
 202
1. Otomasyon ve Yabancılaşma  202
2. İş Verimsizliği ve Yabancılaşma  205
C. Yabancılaşmanın Boyutları  207
1. Güçsüzlük  207
2. Anlamsızlık  208
3. Normsuzluk  209
4. Toplumdan Uzaklaşma  209
5. Kendinden Uzaklaşma  210
D. Yabancılaşma ile İlgili Araştırmalar  211
2. Zurcher ve Arkadaşlarının Partikülarizm - Yabancılaşma Araştırması  211
3. Aiken-Hage ve Miller’in Yabancılaşma - Organizasyon Yapısı Araştırması  212
4. Seeman’ın Yabancılaşmanın Davranışsal Sonuçları Araştırması  212
5. Blood ve Hulin’in Çevresel Özellikler - Yabancılaşma Araştırması  213
6. Shepard Teknoloji - Yabancılaşma Araştırması  213
7. Greene ve Korman İş ve Organizasyonla Özdeşleşme - Yabancılaşma Araştırması  214
D. Yabancılaşmayı Önleyebilecek Organizasyonel Müdahaleler  214
1. Katılımcı Yönetim  215
2. İş Genişletme  216
3. İş Değiştirme  216
4. İş Zenginleştirme  217
5. İşin Yeniden Tasarımı  217
Yedinci Bölüm
ÇALIŞMA YAŞAMINDA BİREYSEL - ÖRGÜTSEL DÜZEYLERDE ÇATIŞMA VE BAŞAÇIKMA YÖNTEMLERİ
I. GENEL ANLAMDA VE BİREYSEL DÜZEYDE ÇATIŞMA  221
A. Çatışma Kavramı  221
B. Bireysel - Psikolojik Düzeyde Çatışma  222
1. Yaklaşma - Uzaklaşma Çatışması  222
2. Yaklaşma - Yaklaşma Çatışması  222
II. ÖRGÜTSEL ANLAMDA ÇATIŞMA  223
A. Örgütsel Çatışma Kavramı  224
B. Örgütsel Çatışma ve Rekabet  226
A. Modern Örgüt ve Yönetim Anlayışına Göre Çatışma  226
B. Çatışmayla İlgili Yönetsel Yaklaşımlar  227
C. Çatışmayla İlgili Varsayımlar  228
D. Çatışmanın Yararları  229
IV. ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA DÜZEYLERİ VE ÇATIŞMA TÜRLERİ  229
A. Çatışma Sürecinin Aşamaları  230
1. Tahmin ve Bekleyiş Aşaması  230
2. Çatışma İşaretlerinin Ortaya Çıkması  230
3. Açık Tartışma Aşaması  230
4. Açıkça Karşılıklı Konuşma  230
5. Çatışmayla Açık Mücadele Aşaması  231
B. Örgütsel Çatışma Türleri  231
1. Bireysel Düzeyli Çatışmalar  231
2. Grup Düzeyli Çatışmalar  232
3. Örgüt Düzeyli Çatışmalar  232
a. Gizli Çatışma  233
b. Algılanan Çatışma  233
c. Hissedilen Çatışma  233
d. Açık Çatışma  233
V. ÖRGÜTSEL ÇATIŞMAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER  234
A. Haberleşmeye İlişkin Çatışma Nedenleri  235
1. Anlam Güçlükleri  236
2. Yetersiz Bilgi Alışverişi  236
3. Haberleşme Kanallarındaki Tıkanıklıklar  236
B. Çalışma Örgütsel Yapısına İlişkin Çatışma Nedenleri  236
1. Örgütsel Büyüklük  236
2. Bürokratik Nitelikler  236
3. Kadro Farklılıkları  237
4. Örgütsel Denetim Biçimi  237
5. Katılımcı Yönetim  237
6. Ödül Sistemlerinin Farklılığı  237
7. Komuta - Danışma Yönetici Çatışması  237
8. Hiyerarşik Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar  238
9. Fonksiyonel Yapının Yarattığı Sorunlar  238
10. Değer ve Çıkarların Çatışması  239
11. Sorumlulukların Yetersiz Tanımlanması  239
12. Örgütsel Değişimin Etkisi  239
13. Örgütsel İklim  240
14. Kıt Kaynaklar ve Örgütsel Ödüller İçin Rekabet  240
C. Kişisel Davranış Etmenlerine İlişkin Çatışma Nedenleri  240
1. Çalışanların Kişilik Yapıları  240
2. Çalışanların Kişisel Değer, İlgi ve Hedeflerinin Farklılığı  240
3. Çalışanın Saldırgan Kişilik Eğilimi  241
4. Çalışanlarda Engellenme (Frustrasyon)  241
5. Çalışanlarda Statü ve Rol  241
VI. ÇALIŞMA ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMA İLE BAŞAÇIKMA YÖNTEMLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ  242
A. Olumsuz Çatışmaların Ortaya Çıkmasını Önlemek  244
B. Mevcut Olumsuz Çatışmalarla Başaçıkma Yöntemleri  245
1. Çatışmalara Geçici Çözümler Getiren Başaçıkma Yöntemleri  245
a. Kadercilik (Fate)  246
b. Kaçınma (Avoidence)  246
c. Baskı (Forcing)  246
d. Yatıştırma (Smoothing)  246
e. Uzlaşma (Compromise)  246
f. Ortak Bir Düşman Bulmak  246
g. Çözümü Üstün Kararına Bırakmak  246
2. Çatışmalara Nihai (Kesin) Çözümler Getiren Başaçıkma Yöntemleri  247
a. İletişimin Arttırılması  247
c. Yapısal Değişkenleri Değiştirme  247
d. Sorun Çözümleme  247
e. Üst Hedefler Oluşturmak  247
f. Takım Yönetimi  248
C. Örgütsel Çatışmaların Yönetimi  248
Sekizinci Bölüm
ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÜRETİCİ - TÜKETİCİ İLETİŞİMİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞINA TEORİK YAKLAŞIMLAR
I. ÇALIŞMA YAŞAMI İŞVEREN - İŞGÖREN VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ  251
A. Çalışma Yaşamı İletişim Süreçleri  252
1. Kaynak (Bilgi Girişi)  253
2. Gönderen (Kodlama)  253
3. Mesaj (Kanal)  254
4. Alıcı (Kod Çözme)  254
5. Hedef (Çıktı)  254
B. Üretici - Pazarlayıcı ve Tüketici İletişimi  255
C. Deneyimsiz - Yetersiz Çalışanın ve Kararsız Müşterinin Etkin İletişime Dayanıksızlığının Öyküleri  257
1. Garcia’ya Mektup Götüren Teğmenin Öyküsü  258
2. Haksızlığa Uğradığını Sanan Çalışanın Öyküsü  258
3. Kurnaz Tezgahtar – Kararsız (Gördüğüne Müşteri Olan) Müşteri Öyküsü  260
II. SOSYAL ETKİ VE İLETİŞİM  261
A. Sosyal Etki ve İletişimde İnandırıcılık Sınırları  262
B. Sosyal Erkin (Gücün) Boyutları  263
1. Sosyal Gücün Bileşenleri  264
2. Sosyal Güç Kaynakları  265
C. Grup Baskısının Bireyin Çalışma Tutum ve Davranışlarına Etkileri  266
1. Bağımlılık ve Uyma (İtaat)  267
2. Teslimiyete (Boyun Eğmeye) Karşı İtaat  269
3. Teslimiyetçi Davranışın Özel Durumları  273
D. Grup Baskısı ve Pro-sosyal Davranış  275
1. Pro-sosyal Davranışa İlişkin Madison - Wisconsin Deneyi  277
2. Pro-sosyal Davranış Konusunda Bir Örnek Olayın Öyküsü  277
E. Grup Baskısında Kişisel ve Durumsal Faktörler  278
1. Durumsal Faktörler: Grup Büyüklüğü  279
2. Yatkınlık Faktörleri: Kişilik ve Uygunluk  281
a. Kamu Bağlılığı ve İştikrar  281
b. Statü ve İlgili Boyutlar  282
c. Cinsiyet ve Doğum Sırası  283
3. Dikkat Çekmeyen Sosyal Etki  284
III. TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE EKONOMİK TÜKETİM TEORİLERİ  285
A. Tüketici Psikolojisi ve Ekonomik Davranışı  285
B. Tüketici Talep Davranışı Enflasyonu Psikolojisi  289
C. Tüketici Davranışları Konusundaki Genel Eğilimler  292
D. Serbest Piyasa Ekonomisinde Girişimci Davranışına Friedman Yaklaşımı  298
E. Tüketim Davranışı ve Teorik Yaklaşımlar  301
1. Antik Çağ Tüketim Davranışı  302
2. Skolastik Düşünce ve Ortaçağ Düşünürleri Tüketici Davranışı Anlayışı  302
a. Merkantiliştlerde Tüketim Davranışı  303
b. Fizyokratlarda Tüketim Davranışı  304
3. Klasik Ekonomi ve Yönetim Anlayışına Göre Tüketim Davranışı  305
4. Neoklasik Ekonomi ve Yönetim Anlayışına Göre Tüketim Davranışı  307
a. Tüketimde Psikolojik Okul  308
b. Keynes’te Tüketim Davranışı  308
c. Marshall’da Tüketim Davranışı  309
d. Gelir Varsayımları Yaklaşımı  309
F. Tüketim Davranışı Teorilerine Getirilen Eleştiriler  311
Dokuzuncu Bölüm
İŞLETMELERDE SÜREÇ DANIŞMANLIĞI VE
DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMALARI
I. BİR ÖRGÜT GELİŞTİRME TEKNİĞİ OLARAK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI  315
A. Örgütsel Değişim ve Gelişme  315
1. Örgütsel Değişim  315
2. Örgütsel Büyüme ve Gelişme  319
1. Örgüt Geliştirme ve Süreç Danışmanlığı  319
2. Süreç Danışmanı  320
3. Örgüt ve Takımlarda Süreç Danışmanlığı Uygulamaları  322
C. Eğitim ve Danışma Süreci İlişkisi  326
1. Örgütsel Danışmanlık  326
2. Danışmanlık Modelleri  327
3. Eğitsel Danışmanlık  329
II. ÖRGÜT GELİŞTİRMEDE KULLANILAN DİĞER TEKNİKLER  331
A. Firo-B Ölçeği  332
B. Johari Penceresi  335
C. Duyarlılık Eğitimi ve Johari Penceresi  339
III. SÜREÇ DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL İŞ TATMİNİNE YANSIYAN SONUÇLARI KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA  341
A. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Varsayımları  341
B. Araştırmanın Yöntembilimi  342
1. Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklemi  342
2. Araştırmanın Veri toplama Ölçekleri  343
3. Verilerin Analiz Yöntemi  344
1. Kişisel Veriler  344
2. Süreç Danışmanlığı Anketi Verileri  344
3. İş Tatmini Ölçeği Verileri  346
4. Araştırma Varsayımlarının Kanıtlandırılması  348
a. Araştırmaya Konu Olan Sanayi İşletmelerinde İnsan İlişkilerine Önem Veren Demokratik
ve Katılımcı Bir Yönetim Anlayışı Bulunmamaktadır 
 348
b. Çalışanların İş Tatmini Düzeyleri Genellikle Düşük Olup, İşletmeler Açısından ve
Bağımsız Değişkenlerine Göre Farklılık Göstermektedir. 
 349
c. İşletmelerin Sistematik (Profesyonel Düzeyde) Bir Süreç Danışmanlığı Uygulaması Bulunmamaktadır  353
d. Çalışanların Bağımsız Değişkenleri (Kişisel Değişkenler) ile Süreç Danışmanlığı Anketi Uygulamaları Verileri Arasında Bir İlişki (Farklılaşma) Vardır.  353
e. Kamu ve Özel Sektör İşletmeleri (Tüdemsaş ve Estaş) Açısından Çalışma Ortamı Süreç Danışmanlığı Etkinlikleri Farklı Algılanmakta ve Uygulanmaktadır  355
D. Sonuç ve Öneriler  357
1. Sonuçlar  359
Onuncu Bölüm
YORGUNLUK VE İŞ KAZALARINA ETKİSİ
I. YORGUNLUK VE TÜRLERİ  363
A. Sibernetik Çalışma Modeli ve Yorgunluk  363
B. Yorgunluk Kavramı ve Belirtileri  366
II. YORGUNLUK TÜRLERİ VE İŞ KAZASINA ETKİSİ  367
A. Fiziksel (Kassal) Yorgunluk  368
1. Verimlilik Üzerinde Etkili Fiziksel (Kassal) Yorgunluk Şekilleri  370
2. Fiziksel (Kassal) Yorgunluğun Nedenleri  371
B. Zihinsel (Mental) Yorgunluk  372
III. ÇEŞİTLİ İŞ KAZALARI NEDENLERİ ARASINDA YORGUNLUĞUN YERİ VE ÖNEMİ  375
A. İş Kazası  375
B. Somut İş Kazası Örnekleri ve Nedenleri  379
C. Yorgunluğun Ölçülmesi  380
1. Öznel Değerlendirme  382
2. İkincil İş Yaklaşımı  382
3. Göz Kaynaşması ya da Kırpışma Eşiği (Critical Flicker Fusion)  382
a. Göz Kırpma Hızı  382
b. Görsel Algılama Keskinliği  382
4. Fizyolojik Ölçümler  382
D. Yorgunluğa Karşı Korunma Önlemleri  383
E. Yorgunluktan Korunma Konusunda Bazı Somut Öneriler  384
Onbirinci Bölüm
ERGONOMİK ÇALIŞMA
I. ERGONOMİ KAVRAMI VE GELİŞİM SÜRECİ  387
A. Ergonomi (Mühendislik Psikolojisi) Kavramı  388
1. Çeşitli Ergonomi Tanımları  388
2. Tanımların Kavramsal Oluşumu  389
B. Ergonominin Tarihsel Gelişim Süreci  391
1. Tarihsel Sürecinde Ergonomik Uygulamaların Kazandığı Boyutlar  393
2. Günümüzde Önem Kazanan Ergonomik Çalışma Alanları  395
C. Ergonomi - Endüstriyel Sağlık ve Güvenlik  395
D. Çalışma Yaşamı Ergonomik Hedefleri  397
II. ÇALIŞMA YAŞAMI İŞ PLANLAMASI VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI  397
A. Sistem Yaklaşımı ve Mühendislik Uygulamalar  398
B. Ergonomik Çalışmada İş Planı  400
III. ERGONOMİK UYGULAMALARIN İŞLETMELERDEKİ YERİ VE ÖNEMİ  402
A. İşletme Verimliliğini Arttırıcı Ergonomik Uygulamalar  403
B. İşletmelerde Ergonomik Çalışma Önlemleri  405
C. Günümüzde Ergonomik Çalışmanın Önemi  405
Onikinci Bölüm
ÇALIŞMA ALANI TAKIM KURMA VE
GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ
I. İŞLETMELERDE TAKIMLAR VE GELİŞİM SÜREÇLERİ  408
A. Örgütsel Açıdan Takım Kavramı  408
B. Örgütsel Takımların Özellikleri  410
C. Takımların Gelişim Süreci  414
1. Oluşum Evresi  415
2. Karmaşa Evresi  416
3. Kural Koyma Evresi  417
4. Performans Evresi  418
5. Dağılma Evresi  419
II. TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM SİNERJİSİ  419
A. Takım Çalışması  419
B. Sinerji Etkinliği ve Takım Sinerjisi  423
1. Sinerji Kavramı  423
2. Takım İş Üretkenliği Sinerjisi  424
C. Takım Çalışmasının Fayda ve Zararları  428
2. Takım Çalışmasının Zararları  431
III. TAKIM ÇALIŞMASI TÜRLERİ  432
A. İşin Örgütleniş Biçimine Göre Takım Çalışması Şekilleri  433
1. Sürece Yönelik Takım Çalışması  433
2. Amaca Yönelik Takım Çalışması  433
3. Sırasal (Prosedürel) Takım Çalışması  433
B. Çalışmaya Katılma Açısından Takım Çalışması Şekilleri  434
1. Bütüncül Takım Çalışması (1/Tüm)  434
2. Sıralı Takım Çalışması (1/1/1)  434
3. Kısmi Takım Çalışması (1/birkaç, 1/çoğu)  434
4. İkili Takım Çalışması (1/1)  434
5. Tek Kişilik Takım Çalışması (1/0)  435
IV. İŞLETMELERDE TAKIM KURMA VE GELİŞTİRME (TKG) ETKİNLİKLERİ  435
A. Takım Kurma ve Geliştirme Tanımlamaları  435
B. Takım Kurma ve Geliştirmeye Neden Olan Örgütsel İhtiyaçlar  437
C. Takım Kararı Müzakere Gereksinimi  441
V. TAKIM KURMA VE GELİŞTİRME TEKNİK VE YÖNTEMLERİ  444
A. Teşhise Yönelen Takım Kurma ve Geliştirme Teknik ve Yöntemleri  445
1. Yöneticinin Teşhise Yönelik Takım Toplantısı  445
2. Aile Grubu (Doğal Çalışma Takımı) Teşhis Toplantısı  446
B. Takım Görevine-Sürecine ve İlişkilerine Yönelik TKG Teknik ve Yöntemleri  446
1. Aile Grubu (Doğal Çalıma Takımı) Takım Kurma ve Geliştirme Toplantısı  447
2. Örgüt ve Süreç Danışmanlığı  448
3. Rol Analiz Tekniği  450
4. Rol Sözleşmesi  451
5. Yönetim Biçimleri Ölçeği (Managerial Grid)  452
6. Takım Kurma ve Geliştirmeye Yönelik Amaçlara Göre Yönetim  454
7. Kalite Çevrimleri  456
C. Takımlar Arası İlişkilere Yönelen TKG Müdahale Teknik ve Yöntemleri  457
1. Takımlar Arası Takım Kurma ve Geliştirme Toplantısı  458
3. Üçüncü Tarafın Arabuluculuğu  459
VI. İŞLETME ÖRGÜTLERİNDE TAKIM ÇALIŞMASI SORUNU KONUSUNDA
BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ 
 460
A. Araştırmanın Amacı ve Varsayımları  462
1. Araştırmanın Önem ve Amacı  462
a. Araştırmanın Önemi  462
b. Araştırmanın Amacı  463
2. Araştırmanın Varsayımları  463
3. Araştırmanın Yöntembilimi  463
B. Araştırma Bulguları ve Yorumlaması  464
1. Sümerbank İşletme Örgütü  464
2. Paşabahçe Perakende Satışlar Ltd. Şti.  466
3. Uygulamanın Yürütülmesi ve TKG Kontrol Formu  467
4. Sümerbank Satış Mağazası Departmanlarında Takım Çalışması Etkinliği  468
a. TKG Sorun Belirleme Formu Uygulaması Verileri ve Sonuçların Yorumlanması  469
b. TKG Hazırlık Düzeyini Belirleme Formu Uygulaması Verileri ve Sonuçların
Yorumlanması 
 472
c. TKG Faaliyetleri İçin Dış Danışmana Gereksinim Derecesini Belirleme Formu
Uygulaması Verileri ve Sonuçların Yorumlanması 
 474
5. Paşabahçe Perakende Satışlar Mağazasında Takım Çalışması Etkinliği  477
a. TKG Sorun Belirleme Formu Uygulaması Verileri ve Sonuçların Yorumlanması  477
b. TKG Hazırlık Düzeyini Belirleme Formu Uygulaması Verileri ve Sonuçların Yorumlanması  478
c. TKG Faaliyetleri İçin Dış Danışmana Gereksinim Derecesini Belirleme Formu
Uygulaması Verileri ve Sonuçların Yorumlanması 
 479
6. Sonuç ve Öneriler  480
Kaynaklar  487
 


Utku Altunöz
Eylül 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Güneş
Eylül 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Olcay Çolak ...
Ağustos 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Yasin Kulaksız ...
Ağustos 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
İçindekiler  7
Birinci Bölüm
ÇALIŞMA DAVRANIŞI VE İNSAN
I. ÇALIŞMA ALANI VE İNSAN  23
A. Çalışma Alanı Kavramı  24
B. Bireyin Yaşam Alanı ve Kişisel Gelişim Platformu  25
C. Çalışma Alanında İnsana Bakış Açıları  26
1. Bireysel Farklılıklar  27
2. Bireyin Toplumsal Nitelikleri  28
3. İnsanın Doğasına İlişkin Yaklaşımlar  29
II. ÇALIŞMA VE İŞ ETKİNLİĞİ  30
A. Çalışma ve İş Kavramları  33
III. İNSANI ÇALIŞMAYA SEVKEDEN ETMENLER  33
A. İnsanı Çalışmaya İten Sosyo – ekonomik Faktörler  34
B. Psikolojik Doyum Aracı Olarak İş  34
IV. ÇALIŞMA YAŞAMI İŞ DEĞERLERİ  36
A. İşin İşlevsel Değerleri  36
B. Çalışma ve İş Etiği  37
1. İş Etiği Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar  40
a. “İş etiği yönetimin değil ahlakın bir sorunudur” Yanlışı  40
b. “Bizim çalışanlarımız ahlaklıdır; iş etiğine ihtiyacımız yok” Yanlışı  40
c. “İş etiği iyi yöneticilerin, kötü amaçlı yöneticileri engellemesini amaç edinir” Yanlışı  40
d. “İş etiği yeni moda olan bir kavramdır, yakında unutulur” Yanlışı  40
e. “İş etiği yönetilemez” Yanlışı  40
2. Etik Şirketlerin Dört Özelliği ve Yönetimi  41
C. İşin Kültürel Değerleri  42
D. Çalışanların İş Değerleri Araştırmaları  45
E. İşin Etkinliği ve Verimliliği  48
V. ÇALIŞMA YAŞAMI VE İNSAN  49
A. Çalışma Yaşamının Niteliği ve İş Koşulları  49
B. Fayda Yönünden İnsan - Çalışma Yaşamı İş İlişkisi  51
VI. ENDÜSTRİDE BECERİLİ İNSAN VE İŞ BECERİSİ KAZANDIRMA
ETKİNLİKLERİ 
 53
A. Endüstride Becerikli İnsan Gereksinimi  53
B. İş Becerisi Kazandırma Eğitimi  54
1. Psikomotor Davranışlar  54
2. İş Becerisi Davranışı  55
3. İş Becerisi Davranışının Özellikleri  55
a. Zihinle ilgili olanlar  55
b. Algılama ile ilgili olanlar  56
c. Koordinasyon  56
4. İş Becerilerin Öğretimi  56
VII. ÇALIŞMA YAŞAMINDA İNSANI KONU ALAN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR  58
B. İnsan İlişkiler Yaklaşımı  60
C. İnsan Kaynakları Yaklaşımı  60
D. Sistem - Durumsallık Yaklaşımı  65
E. İnsan Kaynağı Modelleri  66
1. Ussal - Ekonomik İnsan Modeli (Tiplemesi)  66
2. Toplumsal İnsan Modeli (Tiplemesi)  67
3. Özgerçekleştirime Yönelik İnsan Modeli (Tiplemesi)  67
4. Karmaşık İnsan Modeli (Tiplemesi)  68
İkinci Bölüm
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNİN KAPSAMI VE GELİŞİMİ
I. ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNİN ALANI VE DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ  71
A. Çalışma Psikolojisinin Alanı ve Amacı  71
B. Çalışma Psikolojisinin İşlevleri  73
C. Çalışma Psikolojisinin Davranış Bilimleri Arasındaki Yeri  74
1. Çalışma Psikolojisinin Sosyolojik Kesiti  75
2. Çalışma Psikolojisinin Sosyal Psikolojik Kesiti  76
3. Çalışma Psikolojisinin Sosyal Antropolojik Kesiti  76
4. Çalışma Psikolojisinin Yönetim Bilimleri ile Kesiti  76
II. ENDÜSTRİ ALANIYLA İLGİLİ PSİKOLOJİK (PSİKOLOJİ ALT DİSİPLİNLERİ) UYGULAMALAR  77
A. Endüstri (Sanayi) Psikolojisi  77
1. Endüstri Psikolojisi - Çalışma Psikolojisi Karşılaştırması  77
2. Endüstri Psikolojisinin İşlevleri Açısından Farklılaşma  78
B. Mühendislik Psikolojisi  79
C. Personel Psikolojisi  80
D. Örgüt Psikolojisi  80
E. Örgütsel Davranış  80
F. Çalışma Psikolojisinin Bugünkü Durumu  81
Üçüncü Bölüm
MOTİVASYONEL DAVRANIŞ VE ÇALIŞMA MOTİVASYONU
I. MOTİVASYON VE MOTİVASYONEL DAVRANIŞ  85
A. Motiv Kaynakları  87
1. Fizyolojik Motivler  87
2. Motiv - Dürtü (Drive) Farklılığı  87
3. Çevresel Motivler  88
4. Bilinçdışı Motivler  88
B. Motivlerin Sınıflandırılması  89
1. Temel Motivler (Fizyolojik Güdüler)  89
2. İç Güdüler  90
3. Sosyal Motivler (Güdüler)  91
a. Bağlanma Güdüsü  91
b. Başarı Güdüsü  91
c. Kendini Gerçekleştirme Güdüsü  92
4. Psikolojik Motivler (Güdüler)  92
C. Motivasyon Teorileri  93
1. Kapsam Teorileri  93
a. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı  93
b. Çift-Faktör (Hijyen-Motivasyon) Teorisi  95
c. Başarma İhtiyacı (Güdüsü) Teorisi  95
2. Süreç Teorileri  97
a. Davranış Koşullanması (Edimsel Koşullanma)  98
b. Bekleyiş Teorileri (Expectancy Teories)  99
c. Eşitlik Teorisi  101
d. Amaç Teorisi  101
II. İŞ MOTİVASYONU  102
A. İş Motivasyonu Konusuna Bilim Adamlarının Katkıları  103
B. Motivlerin Ölçülmesi  106
C. İş Motivasyonu İş Tatmini İlişkisi  10 8
D. İş Motivasyonunu Arttırıcı Değişkenler  109
1. Ekonomik Değişkenler  109
a. Ücret Değişkeni  109
b. Primli Ücret Değişkeni  110
c. Kara (Kazanca) Katılma Değişkeni  110
d. Ekonomik Ödül Değişkeni  110
2. Psiko-Sosyal Değişkenler  110
a. Çalışmada Bağımsızlık  110
b. Sosyal Katılma  110
c. Değer ve Statü Vermek  110
d. Gelişme ve Başarı  110
e. Öneri Sistemi  111
f. Psikolojik Güvence  111
g. Sosyal Uğraşlar  111
3. Örgütsel ve Yönetsel Değişkenler  111
a. Amaç Birliği  111
b. Yetki ve Sorumluluk Verilmesi  111
c. Çalışanların Eğitilmesi ve Yükseltilmesi  111
d. Karara Katılma  111
e. İletişim  111
f. İşi Genişletme  112
g. İşi Zenginleştirme  112
h. Yarı Otonom Çalışma Grupları Oluşturmak  112
E. Endüstrileşme Devrimi ve İş Motivasyonuna Etkileri  112
Dördüncü Bölüm
ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ VE TATMİNSİZLİĞİ PSİKOLOJİSİ
I. İŞ TATMİNİ VE ETKİLEYİCİ DEGİŞKENLERİ  115
A. İş Tatamini Kavramı  115
B. İş Tatmini Düzeyi ve Boyutları  117
II. İŞTATMİNİNİ ETKİLEYEN DEGİŞKENLER  119
A. İş Tatmini ile İlgili Çevresel Degişkenler  119
1. İş İçerigi  119
2. Yapıcı Denetim  120
3. Ücret ve Yükselme Olanakları  120
4. Sosyal Etkileşim ve Çalışma Grubu  120
B. İş Tatmini ile İlgili Kişisel (Demografik) Degişkenler  120
1. Yaş Degişkeni  120
2. Cinsiyet Degişkeni  121
3. Egitim Düzeyi Degişkeni  122
4. Kültür Degişkeni  122
5. Zeka Degişkeni  123
6. Meslek Degişkeni  125
III. İŞ TATMİNSİZLİĞİ VE İŞKOLİKLİK  126
A. İş Tatminsizliği  126
B. İşkoliklik Kavramı  128
C. İşkolikliği Diğer Çalışma Alışkanlıklarından Ayıran Nitelikleri  129
D. Günümüzde Çalışma Yaşamında Tercih Edilen İşgören Nitelikleri  131
E. İşkoliklik Davranışını Test Etmek  132
IV. İŞ TATMİNİ VE TATMİNSİZLİĞİ SONUÇLARI  134
A. İş Tatmini ve İş Devri  134
B. İş Tatmini ve Devamsızlık  135
C. İş Tatmini ve Verimlilik (Performans)  136
D. İş Tatmini ve İş Kazaları  138
V. İŞ TATMİNİ TEORİLERİ  139
A. İhtiyaç Giderme Teorisi  139
1. Çıkarma Modeli  140
2. Çarpma Modeli  140
B. Referans Grubu Teorisi (Reference - Group)  141
C. Herzberg Çift Faktör Teorisi  141
VI. İŞ TATMİNİNİN ÖLÇÜLMESİ  141
A. İştatminini Ölçme Yöntemleri  142
B. Hackman ve Oldham İş Tatmini Ölçeği  142
Beşinci Bölüm
ÇALIŞMA GERİLİMİ VE İŞ TÜKENMİŞLİĞİ
I. ÇALIŞMA YAŞAMI ETKİLEŞİMİ, GERİLİMİ (STRESİ) VE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR  145
A. Etkili İletişim ve Etkileşim  148
1. Kaygı  149
2. Stres (Gerilim)  150
C. Stres Konusuna Kuramsal Yaklaşımlar  152
2. Stres Konusuna Selye (Genel Uyum Sendromu) Yaklaşımı  154
a. Alarm Aşaması (Alarm Stage)  155
b. Direnç Aşaması (Resistance Stage)  155
c. Tükenme Aşaması (Exhaustion Stage)  156
II. STRES OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE STRESİN BİREYİN ÇALIŞMA PERFORMANSINA ETKİSİ  157
A. Stres Oluşumunda Etkili Faktörler  157
1. Bireysel Stres Kaynakları  157
2. İş çevresi Stres Kaynakları  158
3. Genel Toplumsal Çevre Stres Kaynakları  158
B. Stresin Bireyin Çalışma Performansına (Verimliliğine) Etkileri  158
C. Stres - Kişilik Etkileşimi  159
1. A - Tipi Kişilik Yapısında Olanlar  160
2. B - Tipi Kişilik Yapısında Olanlar  160
III. STRESLİ YAŞAMIN BELİRTİLERİ VE NEDEN OLDUĞU SORUNLAR  161
A. Bedensel Olan Stres Belirtileri  162
B. Psikolojik Olan Stres Belirtileri  163
C. Stresin Neden Olduğu Hastalıklar  164
IV. GENEL YAŞAM VE ÇALIŞMA İŞ TÜKENMİŞLİĞİ  164
A. Genel Olarak Stresin Yarattığı Tükenmişlik  165
1. Duygusal Tükenme  165
2. Duyarsızlaşma  165
3. Kişisel Başarıda Düşme  165
B. Yaşam Enerjisi Tükenmişliği  166
1. Ruhsal-Zihinsel Açıdan Bireyin Tükenmişliği  166
2. Cinsel Enerji Tükenmişliği  167
C. Stres Göstergesi Olarak Histerik Bulaşma  168
D. İş Yaşamı Tükenmişliği  170
E. Stres ve Tükenmişliği ile Başedebilme Teknik ve Yöntemleri  172
1. Örgütsel Düzeyde Stresle Başaçıkma Yöntemleri  174
2. Bireysel Düzeyde Stresle Başaçıkma Yöntemleri  177
A. Genel Yöntem  177
B. Teybe Okunacak Gevşeme Direktifleri  177
C. Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri  180
Altıncı Bölüm
ÇALIŞMA YAŞAMI İŞ MONOTONLUĞU VE
YABANCILAŞMA
I. İŞ MONOTONLUĞU  189
A. İş Monotonluğu ve Nedenleri  190
B. Çalışma Yaşamı İş Monotonluğunu Önleme Yöntemleri  192
II. ÇALIŞMA YAŞAMINDA YABANCILAŞMA  195
A. Yabancılaşma Kavramı ve Tarihsel Oluşum Süreci  195
1. Hegel ve Yabancılaşma  199
3. Adam Schaff ve Yabancılaşma  201
B. Günümüzde Çalışma Yaşamı Yabancılaşma Sorunu ve Yabancılaşmayı
Etkileyen Faktörler 
 202
1. Otomasyon ve Yabancılaşma  202
2. İş Verimsizliği ve Yabancılaşma  205
C. Yabancılaşmanın Boyutları  207
1. Güçsüzlük  207
2. Anlamsızlık  208
3. Normsuzluk  209
4. Toplumdan Uzaklaşma  209
5. Kendinden Uzaklaşma  210
D. Yabancılaşma ile İlgili Araştırmalar  211
2. Zurcher ve Arkadaşlarının Partikülarizm - Yabancılaşma Araştırması  211
3. Aiken-Hage ve Miller’in Yabancılaşma - Organizasyon Yapısı Araştırması  212
4. Seeman’ın Yabancılaşmanın Davranışsal Sonuçları Araştırması  212
5. Blood ve Hulin’in Çevresel Özellikler - Yabancılaşma Araştırması  213
6. Shepard Teknoloji - Yabancılaşma Araştırması  213
7. Greene ve Korman İş ve Organizasyonla Özdeşleşme - Yabancılaşma Araştırması  214
D. Yabancılaşmayı Önleyebilecek Organizasyonel Müdahaleler  214
1. Katılımcı Yönetim  215
2. İş Genişletme  216
3. İş Değiştirme  216
4. İş Zenginleştirme  217
5. İşin Yeniden Tasarımı  217
Yedinci Bölüm
ÇALIŞMA YAŞAMINDA BİREYSEL - ÖRGÜTSEL DÜZEYLERDE ÇATIŞMA VE BAŞAÇIKMA YÖNTEMLERİ
I. GENEL ANLAMDA VE BİREYSEL DÜZEYDE ÇATIŞMA  221
A. Çatışma Kavramı  221
B. Bireysel - Psikolojik Düzeyde Çatışma  222
1. Yaklaşma - Uzaklaşma Çatışması  222
2. Yaklaşma - Yaklaşma Çatışması  222
II. ÖRGÜTSEL ANLAMDA ÇATIŞMA  223
A. Örgütsel Çatışma Kavramı  224
B. Örgütsel Çatışma ve Rekabet  226
A. Modern Örgüt ve Yönetim Anlayışına Göre Çatışma  226
B. Çatışmayla İlgili Yönetsel Yaklaşımlar  227
C. Çatışmayla İlgili Varsayımlar  228
D. Çatışmanın Yararları  229
IV. ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA DÜZEYLERİ VE ÇATIŞMA TÜRLERİ  229
A. Çatışma Sürecinin Aşamaları  230
1. Tahmin ve Bekleyiş Aşaması  230
2. Çatışma İşaretlerinin Ortaya Çıkması  230
3. Açık Tartışma Aşaması  230
4. Açıkça Karşılıklı Konuşma  230
5. Çatışmayla Açık Mücadele Aşaması  231
B. Örgütsel Çatışma Türleri  231
1. Bireysel Düzeyli Çatışmalar  231
2. Grup Düzeyli Çatışmalar  232
3. Örgüt Düzeyli Çatışmalar  232
a. Gizli Çatışma  233
b. Algılanan Çatışma  233
c. Hissedilen Çatışma  233
d. Açık Çatışma  233
V. ÖRGÜTSEL ÇATIŞMAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER  234
A. Haberleşmeye İlişkin Çatışma Nedenleri  235
1. Anlam Güçlükleri  236
2. Yetersiz Bilgi Alışverişi  236
3. Haberleşme Kanallarındaki Tıkanıklıklar  236
B. Çalışma Örgütsel Yapısına İlişkin Çatışma Nedenleri  236
1. Örgütsel Büyüklük  236
2. Bürokratik Nitelikler  236
3. Kadro Farklılıkları  237
4. Örgütsel Denetim Biçimi  237
5. Katılımcı Yönetim  237
6. Ödül Sistemlerinin Farklılığı  237
7. Komuta - Danışma Yönetici Çatışması  237
8. Hiyerarşik Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar  238
9. Fonksiyonel Yapının Yarattığı Sorunlar  238
10. Değer ve Çıkarların Çatışması  239
11. Sorumlulukların Yetersiz Tanımlanması  239
12. Örgütsel Değişimin Etkisi  239
13. Örgütsel İklim  240
14. Kıt Kaynaklar ve Örgütsel Ödüller İçin Rekabet  240
C. Kişisel Davranış Etmenlerine İlişkin Çatışma Nedenleri  240
1. Çalışanların Kişilik Yapıları  240
2. Çalışanların Kişisel Değer, İlgi ve Hedeflerinin Farklılığı  240
3. Çalışanın Saldırgan Kişilik Eğilimi  241
4. Çalışanlarda Engellenme (Frustrasyon)  241
5. Çalışanlarda Statü ve Rol  241
VI. ÇALIŞMA ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMA İLE BAŞAÇIKMA YÖNTEMLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ  242
A. Olumsuz Çatışmaların Ortaya Çıkmasını Önlemek  244
B. Mevcut Olumsuz Çatışmalarla Başaçıkma Yöntemleri  245
1. Çatışmalara Geçici Çözümler Getiren Başaçıkma Yöntemleri  245
a. Kadercilik (Fate)  246
b. Kaçınma (Avoidence)  246
c. Baskı (Forcing)  246
d. Yatıştırma (Smoothing)  246
e. Uzlaşma (Compromise)  246
f. Ortak Bir Düşman Bulmak  246
g. Çözümü Üstün Kararına Bırakmak  246
2. Çatışmalara Nihai (Kesin) Çözümler Getiren Başaçıkma Yöntemleri  247
a. İletişimin Arttırılması  247
c. Yapısal Değişkenleri Değiştirme  247
d. Sorun Çözümleme  247
e. Üst Hedefler Oluşturmak  247
f. Takım Yönetimi  248
C. Örgütsel Çatışmaların Yönetimi  248
Sekizinci Bölüm
ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÜRETİCİ - TÜKETİCİ İLETİŞİMİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞINA TEORİK YAKLAŞIMLAR
I. ÇALIŞMA YAŞAMI İŞVEREN - İŞGÖREN VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ  251
A. Çalışma Yaşamı İletişim Süreçleri  252
1. Kaynak (Bilgi Girişi)  253
2. Gönderen (Kodlama)  253
3. Mesaj (Kanal)  254
4. Alıcı (Kod Çözme)  254
5. Hedef (Çıktı)  254
B. Üretici - Pazarlayıcı ve Tüketici İletişimi  255
C. Deneyimsiz - Yetersiz Çalışanın ve Kararsız Müşterinin Etkin İletişime Dayanıksızlığının Öyküleri  257
1. Garcia’ya Mektup Götüren Teğmenin Öyküsü  258
2. Haksızlığa Uğradığını Sanan Çalışanın Öyküsü  258
3. Kurnaz Tezgahtar – Kararsız (Gördüğüne Müşteri Olan) Müşteri Öyküsü  260
II. SOSYAL ETKİ VE İLETİŞİM  261
A. Sosyal Etki ve İletişimde İnandırıcılık Sınırları  262
B. Sosyal Erkin (Gücün) Boyutları  263
1. Sosyal Gücün Bileşenleri  264
2. Sosyal Güç Kaynakları  265
C. Grup Baskısının Bireyin Çalışma Tutum ve Davranışlarına Etkileri  266
1. Bağımlılık ve Uyma (İtaat)  267
2. Teslimiyete (Boyun Eğmeye) Karşı İtaat  269
3. Teslimiyetçi Davranışın Özel Durumları  273
D. Grup Baskısı ve Pro-sosyal Davranış  275
1. Pro-sosyal Davranışa İlişkin Madison - Wisconsin Deneyi  277
2. Pro-sosyal Davranış Konusunda Bir Örnek Olayın Öyküsü  277
E. Grup Baskısında Kişisel ve Durumsal Faktörler  278
1. Durumsal Faktörler: Grup Büyüklüğü  279
2. Yatkınlık Faktörleri: Kişilik ve Uygunluk  281
a. Kamu Bağlılığı ve İştikrar  281
b. Statü ve İlgili Boyutlar  282
c. Cinsiyet ve Doğum Sırası  283
3. Dikkat Çekmeyen Sosyal Etki  284
III. TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE EKONOMİK TÜKETİM TEORİLERİ  285
A. Tüketici Psikolojisi ve Ekonomik Davranışı  285
B. Tüketici Talep Davranışı Enflasyonu Psikolojisi  289
C. Tüketici Davranışları Konusundaki Genel Eğilimler  292
D. Serbest Piyasa Ekonomisinde Girişimci Davranışına Friedman Yaklaşımı  298
E. Tüketim Davranışı ve Teorik Yaklaşımlar  301
1. Antik Çağ Tüketim Davranışı  302
2. Skolastik Düşünce ve Ortaçağ Düşünürleri Tüketici Davranışı Anlayışı  302
a. Merkantiliştlerde Tüketim Davranışı  303
b. Fizyokratlarda Tüketim Davranışı  304
3. Klasik Ekonomi ve Yönetim Anlayışına Göre Tüketim Davranışı  305
4. Neoklasik Ekonomi ve Yönetim Anlayışına Göre Tüketim Davranışı  307
a. Tüketimde Psikolojik Okul  308
b. Keynes’te Tüketim Davranışı  308
c. Marshall’da Tüketim Davranışı  309
d. Gelir Varsayımları Yaklaşımı  309
F. Tüketim Davranışı Teorilerine Getirilen Eleştiriler  311
Dokuzuncu Bölüm
İŞLETMELERDE SÜREÇ DANIŞMANLIĞI VE
DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMALARI
I. BİR ÖRGÜT GELİŞTİRME TEKNİĞİ OLARAK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI  315
A. Örgütsel Değişim ve Gelişme  315
1. Örgütsel Değişim  315
2. Örgütsel Büyüme ve Gelişme  319
1. Örgüt Geliştirme ve Süreç Danışmanlığı  319
2. Süreç Danışmanı  320
3. Örgüt ve Takımlarda Süreç Danışmanlığı Uygulamaları  322
C. Eğitim ve Danışma Süreci İlişkisi  326
1. Örgütsel Danışmanlık  326
2. Danışmanlık Modelleri  327
3. Eğitsel Danışmanlık  329
II. ÖRGÜT GELİŞTİRMEDE KULLANILAN DİĞER TEKNİKLER  331
A. Firo-B Ölçeği  332
B. Johari Penceresi  335
C. Duyarlılık Eğitimi ve Johari Penceresi  339
III. SÜREÇ DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL İŞ TATMİNİNE YANSIYAN SONUÇLARI KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA  341
A. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Varsayımları  341
B. Araştırmanın Yöntembilimi  342
1. Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklemi  342
2. Araştırmanın Veri toplama Ölçekleri  343
3. Verilerin Analiz Yöntemi  344
1. Kişisel Veriler  344
2. Süreç Danışmanlığı Anketi Verileri  344
3. İş Tatmini Ölçeği Verileri  346
4. Araştırma Varsayımlarının Kanıtlandırılması  348
a. Araştırmaya Konu Olan Sanayi İşletmelerinde İnsan İlişkilerine Önem Veren Demokratik
ve Katılımcı Bir Yönetim Anlayışı Bulunmamaktadır 
 348
b. Çalışanların İş Tatmini Düzeyleri Genellikle Düşük Olup, İşletmeler Açısından ve
Bağımsız Değişkenlerine Göre Farklılık Göstermektedir. 
 349
c. İşletmelerin Sistematik (Profesyonel Düzeyde) Bir Süreç Danışmanlığı Uygulaması Bulunmamaktadır  353
d. Çalışanların Bağımsız Değişkenleri (Kişisel Değişkenler) ile Süreç Danışmanlığı Anketi Uygulamaları Verileri Arasında Bir İlişki (Farklılaşma) Vardır.  353
e. Kamu ve Özel Sektör İşletmeleri (Tüdemsaş ve Estaş) Açısından Çalışma Ortamı Süreç Danışmanlığı Etkinlikleri Farklı Algılanmakta ve Uygulanmaktadır  355
D. Sonuç ve Öneriler  357
1. Sonuçlar  359
Onuncu Bölüm
YORGUNLUK VE İŞ KAZALARINA ETKİSİ
I. YORGUNLUK VE TÜRLERİ  363
A. Sibernetik Çalışma Modeli ve Yorgunluk  363
B. Yorgunluk Kavramı ve Belirtileri  366
II. YORGUNLUK TÜRLERİ VE İŞ KAZASINA ETKİSİ  367
A. Fiziksel (Kassal) Yorgunluk  368
1. Verimlilik Üzerinde Etkili Fiziksel (Kassal) Yorgunluk Şekilleri  370
2. Fiziksel (Kassal) Yorgunluğun Nedenleri  371
B. Zihinsel (Mental) Yorgunluk  372
III. ÇEŞİTLİ İŞ KAZALARI NEDENLERİ ARASINDA YORGUNLUĞUN YERİ VE ÖNEMİ  375
A. İş Kazası  375
B. Somut İş Kazası Örnekleri ve Nedenleri  379
C. Yorgunluğun Ölçülmesi  380
1. Öznel Değerlendirme  382
2. İkincil İş Yaklaşımı  382
3. Göz Kaynaşması ya da Kırpışma Eşiği (Critical Flicker Fusion)  382
a. Göz Kırpma Hızı  382
b. Görsel Algılama Keskinliği  382
4. Fizyolojik Ölçümler  382
D. Yorgunluğa Karşı Korunma Önlemleri  383
E. Yorgunluktan Korunma Konusunda Bazı Somut Öneriler  384
Onbirinci Bölüm
ERGONOMİK ÇALIŞMA
I. ERGONOMİ KAVRAMI VE GELİŞİM SÜRECİ  387
A. Ergonomi (Mühendislik Psikolojisi) Kavramı  388
1. Çeşitli Ergonomi Tanımları  388
2. Tanımların Kavramsal Oluşumu  389
B. Ergonominin Tarihsel Gelişim Süreci  391
1. Tarihsel Sürecinde Ergonomik Uygulamaların Kazandığı Boyutlar  393
2. Günümüzde Önem Kazanan Ergonomik Çalışma Alanları  395
C. Ergonomi - Endüstriyel Sağlık ve Güvenlik  395
D. Çalışma Yaşamı Ergonomik Hedefleri  397
II. ÇALIŞMA YAŞAMI İŞ PLANLAMASI VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI  397
A. Sistem Yaklaşımı ve Mühendislik Uygulamalar  398
B. Ergonomik Çalışmada İş Planı  400
III. ERGONOMİK UYGULAMALARIN İŞLETMELERDEKİ YERİ VE ÖNEMİ  402
A. İşletme Verimliliğini Arttırıcı Ergonomik Uygulamalar  403
B. İşletmelerde Ergonomik Çalışma Önlemleri  405
C. Günümüzde Ergonomik Çalışmanın Önemi  405
Onikinci Bölüm
ÇALIŞMA ALANI TAKIM KURMA VE
GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ
I. İŞLETMELERDE TAKIMLAR VE GELİŞİM SÜREÇLERİ  408
A. Örgütsel Açıdan Takım Kavramı  408
B. Örgütsel Takımların Özellikleri  410
C. Takımların Gelişim Süreci  414
1. Oluşum Evresi  415
2. Karmaşa Evresi  416
3. Kural Koyma Evresi  417
4. Performans Evresi  418
5. Dağılma Evresi  419
II. TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM SİNERJİSİ  419
A. Takım Çalışması  419
B. Sinerji Etkinliği ve Takım Sinerjisi  423
1. Sinerji Kavramı  423
2. Takım İş Üretkenliği Sinerjisi  424
C. Takım Çalışmasının Fayda ve Zararları  428
2. Takım Çalışmasının Zararları  431
III. TAKIM ÇALIŞMASI TÜRLERİ  432
A. İşin Örgütleniş Biçimine Göre Takım Çalışması Şekilleri  433
1. Sürece Yönelik Takım Çalışması  433
2. Amaca Yönelik Takım Çalışması  433
3. Sırasal (Prosedürel) Takım Çalışması  433
B. Çalışmaya Katılma Açısından Takım Çalışması Şekilleri  434
1. Bütüncül Takım Çalışması (1/Tüm)  434
2. Sıralı Takım Çalışması (1/1/1)  434
3. Kısmi Takım Çalışması (1/birkaç, 1/çoğu)  434
4. İkili Takım Çalışması (1/1)  434
5. Tek Kişilik Takım Çalışması (1/0)  435
IV. İŞLETMELERDE TAKIM KURMA VE GELİŞTİRME (TKG) ETKİNLİKLERİ  435
A. Takım Kurma ve Geliştirme Tanımlamaları  435
B. Takım Kurma ve Geliştirmeye Neden Olan Örgütsel İhtiyaçlar  437
C. Takım Kararı Müzakere Gereksinimi  441
V. TAKIM KURMA VE GELİŞTİRME TEKNİK VE YÖNTEMLERİ  444
A. Teşhise Yönelen Takım Kurma ve Geliştirme Teknik ve Yöntemleri  445
1. Yöneticinin Teşhise Yönelik Takım Toplantısı  445
2. Aile Grubu (Doğal Çalışma Takımı) Teşhis Toplantısı  446
B. Takım Görevine-Sürecine ve İlişkilerine Yönelik TKG Teknik ve Yöntemleri  446
1. Aile Grubu (Doğal Çalıma Takımı) Takım Kurma ve Geliştirme Toplantısı  447
2. Örgüt ve Süreç Danışmanlığı  448
3. Rol Analiz Tekniği  450
4. Rol Sözleşmesi  451
5. Yönetim Biçimleri Ölçeği (Managerial Grid)  452
6. Takım Kurma ve Geliştirmeye Yönelik Amaçlara Göre Yönetim  454
7. Kalite Çevrimleri  456
C. Takımlar Arası İlişkilere Yönelen TKG Müdahale Teknik ve Yöntemleri  457
1. Takımlar Arası Takım Kurma ve Geliştirme Toplantısı  458
3. Üçüncü Tarafın Arabuluculuğu  459
VI. İŞLETME ÖRGÜTLERİNDE TAKIM ÇALIŞMASI SORUNU KONUSUNDA
BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ 
 460
A. Araştırmanın Amacı ve Varsayımları  462
1. Araştırmanın Önem ve Amacı  462
a. Araştırmanın Önemi  462
b. Araştırmanın Amacı  463
2. Araştırmanın Varsayımları  463
3. Araştırmanın Yöntembilimi  463
B. Araştırma Bulguları ve Yorumlaması  464
1. Sümerbank İşletme Örgütü  464
2. Paşabahçe Perakende Satışlar Ltd. Şti.  466
3. Uygulamanın Yürütülmesi ve TKG Kontrol Formu  467
4. Sümerbank Satış Mağazası Departmanlarında Takım Çalışması Etkinliği  468
a. TKG Sorun Belirleme Formu Uygulaması Verileri ve Sonuçların Yorumlanması  469
b. TKG Hazırlık Düzeyini Belirleme Formu Uygulaması Verileri ve Sonuçların
Yorumlanması 
 472
c. TKG Faaliyetleri İçin Dış Danışmana Gereksinim Derecesini Belirleme Formu
Uygulaması Verileri ve Sonuçların Yorumlanması 
 474
5. Paşabahçe Perakende Satışlar Mağazasında Takım Çalışması Etkinliği  477
a. TKG Sorun Belirleme Formu Uygulaması Verileri ve Sonuçların Yorumlanması  477
b. TKG Hazırlık Düzeyini Belirleme Formu Uygulaması Verileri ve Sonuçların Yorumlanması  478
c. TKG Faaliyetleri İçin Dış Danışmana Gereksinim Derecesini Belirleme Formu
Uygulaması Verileri ve Sonuçların Yorumlanması 
 479
6. Sonuç ve Öneriler  480
Kaynaklar  487
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020