Türk Hukuku'nda Müdafiin Yasaklılık Halleri Doç. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Arş. Gör. Selman Dursun  - Kitap
Türk Hukuku'nda

Müdafiin Yasaklılık Halleri

1. Baskı, 
Eylül 2004
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13.5x19.5
Sayfa:
286
Barkod:
9789753478342
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Savunmanın ideal anlamda fonksiyonunu yerine getirebilmek amacıyla düşünülmüş ve öngörülmüş hususlarla ilgili olarak okuyucu aydınlatan ve bu alandaki bazı yasaklıkların hala sıklıkla ihlal edilmesi durumunda oluşan zarureti gidermeyi hedeflemiş bir çalışmadır. Türk Hukukunda müdafiye ilişkin sınırlamalar, son derece karmaşık mevzuattan seçilerek; sistematik bir düzenlemeyle okuyucuya sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kavram: Müdafiin Hukuksal Konumu
.
Yasaklılık Kavramı
.
Geniş Anlamda Yasaklılık: Genel Yasaklar
.
Özel Yasaklar
.
Dar Anlamda Yasaklılık: Alman Hukukunda Dar Anlamda Yasaklılık
.
Türk Hukukunda Dar Anlamda Yasaklılık
.
Avukatlık Kanunu
.
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları
.
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
Giriş 
13
I. KAVRAM 
17
A. Müdafiin Hukuksal Konumu 
17
1. Müdafiin Sanığın Temsilcisi Olduğu Görüşü 
17
2. Müdafiin Sanığın Yardımcısı Olduğu Görüşü 
18
3. Müdafiin Bağımsız Bir Konumu Olduğu Görüşü 
19
4. Görüşümüz 
20
B. Yasaklılık Kavramı 
28
II. GENİŞ ANLAMDA YASAKLILIK 
31
A. Genel Yasaklar 
32
1. İş ve Dava Engeli Oluşturan Yasaklar 
33
a. Bazı İşleri Yapmaktan Yasaklılık 
33
c. Belirli İşleri Kabul Yasağı 
37
ca. Yolsuz veya Haksız İşler 
38
cb. Menfaati Zıt Tarafların İşleri 
39
cc. Daha Önce Belirli Sıfatlarla El Konulmuş İşler 
40
cd. Kendisinin Düzenlediği İşlemin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmesini Gerektiren İşler 
41
ce. TBB’nin Tespit Ettiği Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Aykırı İşler 
43
cf. Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği İşler 
44
d. Ücret Sınırlarının Dışında ve Ücretsiz İş ve Dava Kabulü Yasağı 
45
2. Yer Engeli Oluşturan Yasaklar 
47
a. Evlilik veya Akrabalık Nedeniyle Yasaklılık 
47
b. Bazı Görevlerden Ayrılma Nedeniyle Yasaklılık 
49
c. Baro Bölgesi Dışında Sürekli Müdafilik Yapma Yasağı 
50
3. Büro Yasakları 
52
a. Tüzel Kişiliği Haiz ve Ticari Büro Kurma Yasağı 
52
b. Birden Fazla veya Ayrı Büro Edinme Yasağı 
54
c. Bazı Kişileri Büroda Çalıştırma Yasağı 
56
d. Büro Dışında Danışmada Bulunma ve İş kabul Etme Yasağı 
57
4. Reklam ve Açıklama Yasakları 
58
a. Reklam Yasağı 
58
aa. Genel Reklam Yasağı 
58
ab. Özel Reklam Yasağı 
64
aba. Tabelaya İlişkin Yasaklar 
64
abb. Basılı Evraka İlişkin Yasaklar 
66
abc. Telefon Rehberine İlişkin Yasaklar 
69
abd. Medya İlişkilerine İlişkin Yasaklar 
70
abe. İnternete İlişkin Yasaklar 
74
abf. Bürolara İlişkin Yasaklar 
76
abg. İşbirliğine İlişkin Yasaklar 
78
b. Sırrı Açıklama Yasağı 
78
ba. Yasakla İlgili Düzenlemeler 
78
bb. Yasağın Amacı 
79
bc. Yasağın Süjesi 
80
bd. Yasağın Konusu 
81
be. Yasağa Aykırılık 
83
bf. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
85
bfa. Kanunun Hükmüne Uyma 
85
bfb. Haklı Savunma ve Zorda Kalış Durumu 
87
bfc. Sır Sahibinin Rızası 
89
c. Diğer Açıklama Yasakları 
91
ca. Hukuk ve Yasayla İlgisi Olmayan Açıklamalarda Bulunma Yasağı 
91
cb. Meslektaşlar Hakkında Açıklama Yapma Yasağı 
92
cc. Basına Açıklama Yapma Yasağı 
93
B. Özel Yasaklar 
95
1. Hazır Bulunma Yasakları 
95
a. Sayı Sınırlaması 
96
b. Hazır Bulunma Yasağı 
100
ba. Hazırlık Soruşturması 
100
bb. Son Soruşturma 
103
c. Duruşma Salonunda Bulunma Yasağı 
105
d. Duruşmayı Terk Etme Yasağı 
110
2. Müdafi Tayininden Kaynaklanan Yasaklar 
111
a. Tayin Edilen Müdafiin Görevi Red Yasağı 
112
b. Tayin Edilen Müdafiin Göreve Devam Etmesi veya Etmemesine İlişkin Yasaklar 
114
c. Yargılama Yeri Dışındaki Müdafileri Tayin Yasağı 
116
d. Tayin Edilen Müdafiin Görevden Yasaklanması 
117
3. Müdafi-Sanık İlişkisi Yasakları 
119
a. Aracı Kullanma Yasağı 
119
b. Menfaat Çatışması Nedeniyle Birden Fazla Sanığı Savunma Yasağı 
122
c. Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yasağı 
126
4. Dava Dosyası Yasakları 
136
a. Dosyayı İnceleme Yasağı 
136
aa. Yargılamanın Hazırlık Soruşturması Aşamasında Olması 
137
ab. Hazırlık Evrakının CMUK. m.143/f.3’teki Evraktan Olmaması 
1 38
ac. İncelemenin Hazırlık Soruşturmasının Gayesini Tehlikeye Düşürecek Olması 
139
ad. Savcının Talebi Üzerine Sulh Hakiminin Karar Vermiş Olması 
140
b. Dosyadan Örnek Alma Yasağı 
143
5. Vekalet Yasakları 
145
a. Vekaletnamesiz Duruşmaya Girme Yasağı 
146
b. Vareste Talep Etmeden Yasaklılık 
147
c. Vekaletten Çekilme Yasağı 
148
d. Aslı Olmayan Vekaletnamenin Örneğini Onaylama veya Aslına Aykırı Örnek Verme Yasağı 
148
6. Diğer Özel Yasaklar 
152
a. Davanın Hukuki Yönünün Dışındaki Yönüyle İlgilenme Yasağı 
152
b. Davayı Uzatma Yasağı 
153
c. Tanıklara Talimat Verme Yasağı 
154
d. Resmi Kıyafete İlişkin Yasaklar 
155
e. Kanun Yoluna Başvurma ve Başvuruyu Geri Alma Yasağı 
157
III. DAR ANLAMDA YASAKLILIK 
159
A. Alman Hukukunda Dar Anlamda Yasaklılık 
159
B. Türk Hukukunda Dar Anlamda Yasaklılık 
165
Sonuç 
171
EKLER 
173
Avukatlık Kanunu 
173
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 
269
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği 
275
Kaynakça 
281