Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sayıştay Yargısında
Vergi Alacağı Açısından Kamu Zararı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Kasım 2017 / 1. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%45)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bütçe hakkının parlamentolara geçmesi ile Sayıştay'ın ortaya çıkışı aynı zaman dilimine rastlamaktadır. Halkın hâkim güç tarafından toplanan vergiler ve bunların nerelere harcandığı konusunda söz sahibi olma isteğinin sonucu olarak şekillenen Sayıştay Anayasa çerçevesinde hem gelir hem de gider denetimi yaparak; hesap verilebilirlik ve kamu harcamalarında saydamlık prensibini hayata geçirmektedir.

Anayasanın 160. maddesinde yer alan düzenleme ile Sayıştay'a hem gider denetimi hem de gelir denetimi noktasında önemli bir fonksiyon yüklenmiştir. Ancak Sayıştay gider denetimine odaklanmakta etkin olarak gelir denetimi yapmamaktadır. Gelir denetiminde ortaya çıkan zaafiyet mutlaka karşımıza vergi kaybı dolayısıyla da devlet hazinesinde gelir artışının önlenmesi olarak çıkacaktır. Bu nedenle çalışmada 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu zararı kavramı ayrıntılı olarak açıklanmış, kamu zararı sorumlusu tespit edilmeye çalışılmıştır.

Gelir denetimi aşamasında vergi alacağı açısından kamu zararına neden olan fiiller, konu ile bağlantılı Sayıştay kararları ile birlikte irdelenmiştir. Vergi İdaresi, Belediyeler ve Üniversiteler esas alınarak kamu zararı sorumlusuna ilişkin tespitler yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Türk Sayıştayı'nın Gelişimi ve Görev Alanı
Sayıştay'ın Hukuk Sistemi İçindeki Yeri
Sayıştay Denetimi
Sayıştay Uygulamasında Kamu Zararı
Sayıştay Yargısında Kamu Zararı Sorumlusunun Tespiti
Vergi Alacağı Bakımından Kamu Zararı ve Sorumlunun Tespiti
Sayıştay Tarafından Gerçekleştirilen Denetimin Vergi Geliri Açısından Kapsamı
Vergi Hukukunda Kamu Zararına Neden Olunması
Vergi Alacağında Kamu Zararı Sorumluları Ve Vergi Hukukunda İdari Teşkilat
Belediyelerde Kamu Gelirlerinin Tahsili Sürecinde Kamu Zararından Doğan Sorumluluk. Üniversitelerde Vergi Sorumluluğu ve Mükellefiyet Kapsamında Kamu Zararı Sorumlusu
Kamu Zararından Doğan Alacağın Hukuki Mahiyeti ve Takibi
Barkod: 9789750245848
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK SAYIŞTAYININ GELİŞİMİ VE GÖREV ALANI
A. Sayıştay’ın Tarihi Gelişimi  19
B. Sayıştay’ın Anayasal Açıdan Tanımlanması  25
C. Sayıştay’ın Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri  28
1. Sayıştay’ın Yargı Yetkisi Olmayan İdari Bir Denetim Organı Olduğu Görüşü  29
2. Yüksek Bir Hesap Mahkemesi Olduğu Görüşü  33
3. Sayıştay’ın Hesap Mahkemesi Olduğu Görüşü  36
4. Kendine Özgü Yargısal Niteliği Olan Anayasal Kurum Olduğu Görüşü  42
D. Sayıştay’ın Özellikleri  45
1. Sayıştay’ın Bağımsızlığı  45
2. Hesap Verilebilirlik ve Saydamlık  49
3. Anayasallık  51
E. Sayıştay’ın Görev Ve Yetkileri  51
1. Denetim  52
a. Denetleyenin Statüsü Açısından Denetim Türleri  55
aa. İç Denetim  56
bb. Dış Denetim  57
b. Konusu ve Amacı Açısından Denetim Türleri  58
aa. Düzenlilik Denetimi  58
aaa. Mali Denetim  59
bbb. Uygunluk Denetimi  61
bb. Performans Denetimi  61
2. Raporlama  64
a. Denetim Raporu  65
b. Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu  65
c. Mali İstatistiklerin Değerlendirme Raporu  66
d. Genel Faaliyet Değerlendirme Raporu  67
e. Genel Uygunluk Bildirimi  68
f. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Raporları  69
g. Yargılamaya Esas Rapor  69
h. Diğer Raporlar  71
3. Görüş Bildirme  72
a. Kendisine İlişkin Kanun Tasarı ve Teklifleri Hakkında Görüş Bildirmek  72
b. Mali Yönetmelikler Hakkında Görüş Bildirmek  73
c. Döner Sermaye İşletmesi Kurulması İçin Görüş Bildirmek  73
4. Yargılama  74
İKİNCİ BÖLÜM
SAYIŞTAY UYGULAMASINDA KAMU ZARARI
A. Kamu Zararı Kavramı  76
1. Kamu Zararının Sayıştay Kanunu Çerçevesinde Tanımlanması  77
2. Kamu Zararının 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Tanımlanması  78
3. Devlet Memurları Kanunu Çerçevesinde Kamu Zararı Kavramı  82
B. Kamu Zararının Konu İtibariyle Kapsamı  82
C. Kamu Zararının Unsurları  85
1. Davranış–Kusur  85
2. Kamu Görevlisinin Varlığı  89
3. Zarar  93
a. İş, Mal Veya Hizmet Karşılığı Olarak Belirlenen Tutardan Fazla Ödeme Yapılması  93
b. Mal Alınmadan, İş Veya Hizmet Yaptırılmadan Ödeme Yapılması  94
c. Transfer Niteliğindeki Giderlerde, Fazla Veya Yersiz Ödemede Bulunulması  96
d. İş, Mal Veya Hizmetin Rayiç Bedelinden Daha Yüksek Fiyatla Alınması Veya Yaptırılması  99
e. İdare Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk Veya Tahsil İşlemlerinin Mevzuata Uygun Bir Şekilde Yapılmaması  102
f. Mevzuatında Öngörülmediği Halde Fazla Ve Yersiz Ödeme Yapılması  103
g. Kamu İdarelerinin Yükümlülüklerini Kanuna Uygun Olarak Yerine Getirmemeleri Nedeniyle İdareye Ek Külfet Getirmesi  109
h. Kamu İdarelerine Ait Malların Kiraya Verilmesi, Tahsisi, Yönetimi, Kullanımı Ve Elden Çıkarılması İşlemlerinin Mevzuata Uygun Bir Şekilde Yapılmaması  111
ı. Görevlilere Teslim Edilen Taşınırların Zarara Uğraması  111
j. Şartı Bağış Ve Yardımın Zamanında Kullanılmaması Veya Amaç Dışı Kullanımı  113
4. İlliyet Bağı  114
5. Hukuka Aykırılık  116
D. Kamu Zararının Tespiti  116
1. Kontrol, Denetim Veya İnceleme Yoluyla Kamu Zararının Tespiti  116
2. Adlî, İdarî Veya Askerî Yargılama Yoluyla Kamu Zararının Tespit  117
3. Sayıştay’ca Kesin Hükme Bağlama Yoluyla Kamu Zararının Tespiti  117
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAYIŞTAY YARGISINDA KAMU ZARARI
SORUMLUSUNUN TESPİTİ
A. Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanununda Yer Alan Sorumlular  120
1. Bakanlar  120
2. Üst Yöneticiler  122
3. Harcama Yetkilisi  125
a. Merkez Teşkilatı Harcama Yetkilileri  127
aa. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri  128
bb. Özel Bütçeli İdarelerde Harcama Yetkilileri  129
cc. Sosyal Güvenlik Kurumlarında Harcama Yetkilileri  130
dd. Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilileri  130
b. Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetilileri  131
c. Harcama Yetkisi Ve Devri  132
aa. Harcama Yetkisinin Devri /Birleştirilmesi Halinde Sorumluluk  134
bb. İhale Kanunu Çerçevesinde Harcama Yetkisi ve Devri  138
cc. Görev Ayrılığı Nedeniyle Yetki Devrinde Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluk  140
dd. Vekâlet Görevi Nedeniyle Yetki Devrinde Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluk  141
d. Kurul, Komite veya Komisyon Üyelerinin Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluğu  141
4. Muhasebe Yetkilisi  143
a. Muhasebe Yetkilisinin İmza Kontrol Görev ve Sorumluluğu  146
b. Ödemeye Esas Belgelerin Eksikliği ve Maddi Hata Bulunması Durumunda Sorumluluk  147
c. Muhasebe Yetkilisinin Gideri Hak Sahibine Ödeme Görevinden Doğan Sorumluluğu  149
d. Muhasebe Yetkilisinin Gelir ve Alacakları Tahsil Görevinden Kaynaklanan Sorumluluğu  149
5. Gerçekleştirme Görevlileri  150
a. Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Ve Ödeme Emri Belgesini Düzenleyip İmzalayan Gerçekleştirme Görevlilerin Sorumluluğu  152
b. Ödeme Emri Belgesine Eklenmesi Gereken Taahhüt ve Tahakkuk Belgelerine İlişkin Sorumluluk  154
c. Kurul, Komisyon veya Benzeri Bir Organca Düzenlenen Gerçekleştirme Belgelerinde Sorumluluk  155
d. Elektronik Ortamda Oluşturulan Ortak Veri Tabanına Bilgi Girişine Esas Olacak Belgelere İlişkin Sorumluluk  155
e. Gelir Toplamakla Görevlendirilenler  156
f. Mal Yönetme ve Görevlileri  156
6. Yetkisiz Tahsil Ve Ödeme Yapanlar  159
7. Kamu Zararını Takiple Görevli Olanların Sorumluluğu  159
8. Sayıştay Kanununda Yapılan Atıf Nedeniyle Doğan Sorumluluk  160
B. Sayıştay Yargısında Sorumluların İleri Sürebileceği Savlar  161
1. Kusurlu Olmadığının İleri Sürülmesi  161
2. Davranış İle Kamu Zararı Arasında İlliyet Bağının Yokluğunun İleri Sürülmesi  163
3. Yersiz Ödemenin Tahsil Edildiğinin İleri Sürülmesi  163
4. Kamu Zararına Neden Olduğu İddia Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olduğunun İleri Sürülmesi  165
5. Yapılan İşlemin Kamu Zararına Neden Olmadığının Belirtilmesi  167
6. Yapılan İşlemde İdarenin Takdir Yetkisinin Kullanıldığının İleri Sürülmesi  168
C. Sorumlular İle Kendisine Haksız Ödeme Yapılanlar Arasındaki İlişki  169
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ ALACAĞI BAKIMINDAN KAMU ZARARI VE SORUMLUNUN TESPİTİ
A. Sayıştay Tarafından Gerçekleştirilen Denetimin Vergi Geliri Açısından Kapsamı  171
B. Vergi Hukukunda Kamu Zararına Neden Olunması  173
1. Vergi Alacağının Eksik Tahakkuk Ettirilmesi  174
2. Vergi Alacağının Zamanaşımına Uğratılması  176
3. Vergi Denetiminin Etkin Yapılmaması  177
4. Vergi Sorumluluğundan Kaynaklanan Kamu Zararı  178
5. Hukuka Aykırı Olarak Fazla Ya da Yersiz Tahsil Edilen Verginin Geri Ödenmesinde Ortaya Çıkan Faiz Vb. Giderler  191
6. Uzlaşma Komisyonlarının Objektif Kriterlerden Uzak Çalışması  193
7. Gayrı Faal Mükelleflerin Mükellefiyet Kayıtlarının Vergi Dairelerince Terkin İşlemlerinin Yapılmasında Yaşanan Gecikmeler  196
8. Yüklenilen KDV Listelerinde Yüklenilemeyecek Giderlerin Bulunması  197
C. Vergi Alacağında Kamu Zararı Sorumluları Ve Vergi Hukukunda İdari Teşkilat  198
1. Maliye Bakanı  200
2. Gelir İdaresi Başkanlığı  202
a. Gelir İdaresi Merkez Teşkilatı  204
b. Gelir İdaresi Taşra Teşkilatı  205
c. Gelir İdaresinin Denetim Örgütü  212
3. Vergi idaresi harcama ve muhasebe yetkilisi  214
4. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu  217
5. Belediyelerde Kamu Gelirlerinin Tahsili Sürecinde Kamu Zararından Doğan Sorumluluk  218
6. Üniversitelerde Vergi Sorumluluğu ve Mükellefiyet Kapsamında Kamu Zararı Sorumlusunun Tespiti  222
D. Özelge İle Verilen Cevaba Göre Hareket Edilmesinin Sorumluluğa Etkisi  224
E. Kamu Zararının Oluştuğu Tarihin Tespit Edilmesi  226
F. Kamu zararından doğan alacağın tebliği ve takibi  227
G. Kamu Zararından Doğan Alacağın Hukuki Mahiyeti ve Tahsilâtı  230
1. Rızaen ve Sulh Yoluyla Tahsilât  231
2. Takas Yoluyla Tahsilât  232
3. İcra Yoluyla Tahsilât  232
4. Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Taksitlendirme  233
H. Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Faiz  234
I. Kamu Zararının Tahsilinde Zamanaşımı  234
J. Kamu Zararından Doğan Alacakların Silinmesi  236
SONUÇ  237
Kaynaklar  243
Kavram Dizini  255
 


Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Ali D. Ulusoy
Ekim 2020
105.00 TL
Sepete Ekle
Azime Deniz Özder
Ekim 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK SAYIŞTAYININ GELİŞİMİ VE GÖREV ALANI
A. Sayıştay’ın Tarihi Gelişimi  19
B. Sayıştay’ın Anayasal Açıdan Tanımlanması  25
C. Sayıştay’ın Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri  28
1. Sayıştay’ın Yargı Yetkisi Olmayan İdari Bir Denetim Organı Olduğu Görüşü  29
2. Yüksek Bir Hesap Mahkemesi Olduğu Görüşü  33
3. Sayıştay’ın Hesap Mahkemesi Olduğu Görüşü  36
4. Kendine Özgü Yargısal Niteliği Olan Anayasal Kurum Olduğu Görüşü  42
D. Sayıştay’ın Özellikleri  45
1. Sayıştay’ın Bağımsızlığı  45
2. Hesap Verilebilirlik ve Saydamlık  49
3. Anayasallık  51
E. Sayıştay’ın Görev Ve Yetkileri  51
1. Denetim  52
a. Denetleyenin Statüsü Açısından Denetim Türleri  55
aa. İç Denetim  56
bb. Dış Denetim  57
b. Konusu ve Amacı Açısından Denetim Türleri  58
aa. Düzenlilik Denetimi  58
aaa. Mali Denetim  59
bbb. Uygunluk Denetimi  61
bb. Performans Denetimi  61
2. Raporlama  64
a. Denetim Raporu  65
b. Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu  65
c. Mali İstatistiklerin Değerlendirme Raporu  66
d. Genel Faaliyet Değerlendirme Raporu  67
e. Genel Uygunluk Bildirimi  68
f. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Raporları  69
g. Yargılamaya Esas Rapor  69
h. Diğer Raporlar  71
3. Görüş Bildirme  72
a. Kendisine İlişkin Kanun Tasarı ve Teklifleri Hakkında Görüş Bildirmek  72
b. Mali Yönetmelikler Hakkında Görüş Bildirmek  73
c. Döner Sermaye İşletmesi Kurulması İçin Görüş Bildirmek  73
4. Yargılama  74
İKİNCİ BÖLÜM
SAYIŞTAY UYGULAMASINDA KAMU ZARARI
A. Kamu Zararı Kavramı  76
1. Kamu Zararının Sayıştay Kanunu Çerçevesinde Tanımlanması  77
2. Kamu Zararının 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Tanımlanması  78
3. Devlet Memurları Kanunu Çerçevesinde Kamu Zararı Kavramı  82
B. Kamu Zararının Konu İtibariyle Kapsamı  82
C. Kamu Zararının Unsurları  85
1. Davranış–Kusur  85
2. Kamu Görevlisinin Varlığı  89
3. Zarar  93
a. İş, Mal Veya Hizmet Karşılığı Olarak Belirlenen Tutardan Fazla Ödeme Yapılması  93
b. Mal Alınmadan, İş Veya Hizmet Yaptırılmadan Ödeme Yapılması  94
c. Transfer Niteliğindeki Giderlerde, Fazla Veya Yersiz Ödemede Bulunulması  96
d. İş, Mal Veya Hizmetin Rayiç Bedelinden Daha Yüksek Fiyatla Alınması Veya Yaptırılması  99
e. İdare Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk Veya Tahsil İşlemlerinin Mevzuata Uygun Bir Şekilde Yapılmaması  102
f. Mevzuatında Öngörülmediği Halde Fazla Ve Yersiz Ödeme Yapılması  103
g. Kamu İdarelerinin Yükümlülüklerini Kanuna Uygun Olarak Yerine Getirmemeleri Nedeniyle İdareye Ek Külfet Getirmesi  109
h. Kamu İdarelerine Ait Malların Kiraya Verilmesi, Tahsisi, Yönetimi, Kullanımı Ve Elden Çıkarılması İşlemlerinin Mevzuata Uygun Bir Şekilde Yapılmaması  111
ı. Görevlilere Teslim Edilen Taşınırların Zarara Uğraması  111
j. Şartı Bağış Ve Yardımın Zamanında Kullanılmaması Veya Amaç Dışı Kullanımı  113
4. İlliyet Bağı  114
5. Hukuka Aykırılık  116
D. Kamu Zararının Tespiti  116
1. Kontrol, Denetim Veya İnceleme Yoluyla Kamu Zararının Tespiti  116
2. Adlî, İdarî Veya Askerî Yargılama Yoluyla Kamu Zararının Tespit  117
3. Sayıştay’ca Kesin Hükme Bağlama Yoluyla Kamu Zararının Tespiti  117
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAYIŞTAY YARGISINDA KAMU ZARARI
SORUMLUSUNUN TESPİTİ
A. Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanununda Yer Alan Sorumlular  120
1. Bakanlar  120
2. Üst Yöneticiler  122
3. Harcama Yetkilisi  125
a. Merkez Teşkilatı Harcama Yetkilileri  127
aa. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri  128
bb. Özel Bütçeli İdarelerde Harcama Yetkilileri  129
cc. Sosyal Güvenlik Kurumlarında Harcama Yetkilileri  130
dd. Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilileri  130
b. Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetilileri  131
c. Harcama Yetkisi Ve Devri  132
aa. Harcama Yetkisinin Devri /Birleştirilmesi Halinde Sorumluluk  134
bb. İhale Kanunu Çerçevesinde Harcama Yetkisi ve Devri  138
cc. Görev Ayrılığı Nedeniyle Yetki Devrinde Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluk  140
dd. Vekâlet Görevi Nedeniyle Yetki Devrinde Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluk  141
d. Kurul, Komite veya Komisyon Üyelerinin Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluğu  141
4. Muhasebe Yetkilisi  143
a. Muhasebe Yetkilisinin İmza Kontrol Görev ve Sorumluluğu  146
b. Ödemeye Esas Belgelerin Eksikliği ve Maddi Hata Bulunması Durumunda Sorumluluk  147
c. Muhasebe Yetkilisinin Gideri Hak Sahibine Ödeme Görevinden Doğan Sorumluluğu  149
d. Muhasebe Yetkilisinin Gelir ve Alacakları Tahsil Görevinden Kaynaklanan Sorumluluğu  149
5. Gerçekleştirme Görevlileri  150
a. Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Ve Ödeme Emri Belgesini Düzenleyip İmzalayan Gerçekleştirme Görevlilerin Sorumluluğu  152
b. Ödeme Emri Belgesine Eklenmesi Gereken Taahhüt ve Tahakkuk Belgelerine İlişkin Sorumluluk  154
c. Kurul, Komisyon veya Benzeri Bir Organca Düzenlenen Gerçekleştirme Belgelerinde Sorumluluk  155
d. Elektronik Ortamda Oluşturulan Ortak Veri Tabanına Bilgi Girişine Esas Olacak Belgelere İlişkin Sorumluluk  155
e. Gelir Toplamakla Görevlendirilenler  156
f. Mal Yönetme ve Görevlileri  156
6. Yetkisiz Tahsil Ve Ödeme Yapanlar  159
7. Kamu Zararını Takiple Görevli Olanların Sorumluluğu  159
8. Sayıştay Kanununda Yapılan Atıf Nedeniyle Doğan Sorumluluk  160
B. Sayıştay Yargısında Sorumluların İleri Sürebileceği Savlar  161
1. Kusurlu Olmadığının İleri Sürülmesi  161
2. Davranış İle Kamu Zararı Arasında İlliyet Bağının Yokluğunun İleri Sürülmesi  163
3. Yersiz Ödemenin Tahsil Edildiğinin İleri Sürülmesi  163
4. Kamu Zararına Neden Olduğu İddia Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olduğunun İleri Sürülmesi  165
5. Yapılan İşlemin Kamu Zararına Neden Olmadığının Belirtilmesi  167
6. Yapılan İşlemde İdarenin Takdir Yetkisinin Kullanıldığının İleri Sürülmesi  168
C. Sorumlular İle Kendisine Haksız Ödeme Yapılanlar Arasındaki İlişki  169
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ ALACAĞI BAKIMINDAN KAMU ZARARI VE SORUMLUNUN TESPİTİ
A. Sayıştay Tarafından Gerçekleştirilen Denetimin Vergi Geliri Açısından Kapsamı  171
B. Vergi Hukukunda Kamu Zararına Neden Olunması  173
1. Vergi Alacağının Eksik Tahakkuk Ettirilmesi  174
2. Vergi Alacağının Zamanaşımına Uğratılması  176
3. Vergi Denetiminin Etkin Yapılmaması  177
4. Vergi Sorumluluğundan Kaynaklanan Kamu Zararı  178
5. Hukuka Aykırı Olarak Fazla Ya da Yersiz Tahsil Edilen Verginin Geri Ödenmesinde Ortaya Çıkan Faiz Vb. Giderler  191
6. Uzlaşma Komisyonlarının Objektif Kriterlerden Uzak Çalışması  193
7. Gayrı Faal Mükelleflerin Mükellefiyet Kayıtlarının Vergi Dairelerince Terkin İşlemlerinin Yapılmasında Yaşanan Gecikmeler  196
8. Yüklenilen KDV Listelerinde Yüklenilemeyecek Giderlerin Bulunması  197
C. Vergi Alacağında Kamu Zararı Sorumluları Ve Vergi Hukukunda İdari Teşkilat  198
1. Maliye Bakanı  200
2. Gelir İdaresi Başkanlığı  202
a. Gelir İdaresi Merkez Teşkilatı  204
b. Gelir İdaresi Taşra Teşkilatı  205
c. Gelir İdaresinin Denetim Örgütü  212
3. Vergi idaresi harcama ve muhasebe yetkilisi  214
4. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu  217
5. Belediyelerde Kamu Gelirlerinin Tahsili Sürecinde Kamu Zararından Doğan Sorumluluk  218
6. Üniversitelerde Vergi Sorumluluğu ve Mükellefiyet Kapsamında Kamu Zararı Sorumlusunun Tespiti  222
D. Özelge İle Verilen Cevaba Göre Hareket Edilmesinin Sorumluluğa Etkisi  224
E. Kamu Zararının Oluştuğu Tarihin Tespit Edilmesi  226
F. Kamu zararından doğan alacağın tebliği ve takibi  227
G. Kamu Zararından Doğan Alacağın Hukuki Mahiyeti ve Tahsilâtı  230
1. Rızaen ve Sulh Yoluyla Tahsilât  231
2. Takas Yoluyla Tahsilât  232
3. İcra Yoluyla Tahsilât  232
4. Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Taksitlendirme  233
H. Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Faiz  234
I. Kamu Zararının Tahsilinde Zamanaşımı  234
J. Kamu Zararından Doğan Alacakların Silinmesi  236
SONUÇ  237
Kaynaklar  243
Kavram Dizini  255
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020