Fizik ve Mühendislikte  Matematik Yöntemler Çözümlü Örneklerle Prof. Dr. Emine Öztürk  - Kitap
Fizik ve Mühendislikte

Matematik Yöntemler

Çözümlü Örneklerle

4. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
414
Barkod:
9789750288494
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
310,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitabın, ilk 3 baskısının ardından gerek akademisyenlerden, gerekse öğrencilerden gelen istek, öneri, vs.. dikkate alınarak eserin gözden geçirilen ve yeniden düzenlenen 4. baskısı yapılmıştır.
Bu baskının en büyük özellği, kitabın sadece lisans seviyesinde okutulan konulardan oluşacak şekilde revize edilmesidir. Lisans üstü seviyesine yönelik konuların olduğu bölümler, ayrı bir kitap olarak ilerleyen zamanlarda yayınlanacaktır.
Eğitimcilerin büyük çoğunluğu, bir ders için seçilen ders kitabının, o derste öğretilecek konuların anlaşılması ve öğrenilmesi için öğrenciye rehber olacağında hemfikirdirler. Bu durumda da ders kitabı kolay anlaşılır olmalı ve öğrenimi kolaylaştıracak şekilde yazılmalı ve düzenlenmelidir. Bu noktalara dikkat edilerek hazırlanan bu kitap, Fizik eğitiminde "Matematik Yöntemler" derslerinde kaynak ders kitabı ve Mühendislik eğitiminde "Mühendislik Matematiği" derslerinde yardımcı kitap olarak kullanılabilir.
Kitaptaki konular, klasik mekanik, kuantum mekaniği, elektromagnetik teori, ısı teorisi, akışkanlar mekaniği vb. derslerde öğrencilerin karşılaşabileceği matematiksel problemlerinin çözümüne yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.
İşlenen konular 160 çözümlü örnekle desteklenerek, konunun daha rahat anlaşılması amaçlanmış ve konuların sonunda da toplam 176 probleme yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vektörel Analiz
.
Eğrisel Koordinatlar
.
Vektörel Fonksiyonlar İçin İntegral
.
Kompleks Analiz
.
Kompleks İntegral
.
Rezidü Teoremi
.
Soyut Vektör Uzayları
.
Matrisler ve Determinantlar
.
Özel Fonksiyonlar
.
Ortogonal Polinomlar
.
Fourier Serileri
.
İntegral Dönüşümleri
.
Diferansiyel Denklemler
.
Tensörel Analiz
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
1. Bölüm
VEKTÖREL ANALİZ
1.1. VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ 
17
1.2. BAZ VEKTÖRLERİ VE BİR VEKTÖRÜN BİLEŞENLERİ 
22
1.3. ÜÇLÜ SKALER ÇARPIM 
28
1.4. LİNEER BAĞIMSIZLIK 
29
PROBLEMLER: 
31
1.5. ÜÇLÜ VEKTÖREL ÇARPIM 
32
1.6. VEKTÖR ÇARPIMLARININ İNDİRGENMESİNDE KULLANILACAK KAVRAMLAR 
33
PROBLEMLER: 
38
1.7. DİFERANSİYEL VEKTÖR HESABI 
39
PROBLEMLER: 
42
1.8. NABLA (DEL) İŞLEMCİSİ 
43
1.9. SKALER VE VEKTÖREL ALANLAR 
44
1.9.1. Gradyan 
45
1.9.2. Diverjans 
46
1.9.3. Rotasyonel 
48
1.9.4. Laplasyen 
49
PROBLEMLER: 
53
2. Bölüm
EĞRİSEL KOORDİNATLAR
2.1. YAY UZUNLUĞU, YÜZEY VE HACİM ELEMANLARI 
57
2.2. EĞRİSEL KOORDİNATLARDA GRADYAN, DİVERJANS, ROTASYONEL VE LAPLASYEN 
58
2.3. SİLİNDİRİK KOORDİNAT SİSTEMİ 
60
2.4. KÜRESEL KOORDİNAT SİSTEMİ 
66
PROBLEMLER: 
74
3. Bölüm
VEKTÖREL FONKSİYONLAR İÇİN İNTEGRAL
3.1. EĞRİSEL İNTEGRAL 
75
3.2. YÜZEY İNTEGRALİ 
89
3.3. HACİM İNTEGRALİ 
93
PROBLEMLER: 
95
3.4. DÜZLEMDE GREEN TEOREMİ 
98
3.5. DİVERJANS (GAUSS) TEOREMİ 
101
3.6. STOKES TEOREMİ 
105
PROBLEMLER: 
108
4. Bölüm
KOMPLEKS ANALİZ
4.1. KOMPLEKS SAYILAR 
109
4.1.1. Kompleks Sayıların Cebirsel İşlemleri 
109
4.1.2. Kompleks Düzlem ve Kutupsal Gösterim 
111
4.1.3. De Moivre Teoremi 
112
4.1.4. Kompleks Sayıların Kökleri 
112
4.1.5. Euler Formülü 
113
4.1.6. Polinom Denklemleri 
119
PROBLEMLER: 
122
4.2. KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR 
123
4.2.1. Kompleks Fonksiyonların Dönüşümü 
123
4.2.2. Kompleks Fonksiyonların Türevi 
128
4.2.3. Analitik Fonksiyon 
130
4.3. CAUCHY–RİEMANN DENKLEMLERİ 
132
4.3.1. Harmonik Fonksiyonlar 
134
PROBLEMLER: 
137
4.3.2. Kutupsal Koordinatlarda Cauchy–Riemann Denklemleri 
138
4.4. BAZI TEMEL KOMPLEKS FONKSİYONLAR 
139
4.4.1. Kompleks Polinom Fonksiyon 
139
4.4.2. Üstel Fonksiyon 
140
4.4.3. Trigonometrik Fonksiyonlar 
140
4.4.4. Hiperbolik Fonksiyonlar 
141
4.4.5. Logaritmik Fonksiyonlar 
141
PROBLEMLER: 
142
4.5. KRİTİK NOKTALAR 
143
4.5.1. Sıfır Noktası 
143
4.5.2. Tekil Noktalar 
143
PROBLEMLER: 
147
5. Bölüm
KOMPLEKS İNTEGRAL
5.1. GİRİŞ 
149
PROBLEMLER: 
158
5.2. CAUCHY TEOREMİ VE ANALİTİK FONKSİYON 
159
5.3. CAUCHY İNTEGRAL FORMÜLLERİ 
161
5.4. ANALİTİK FONKSİYONUN TÜREVİ 
172
PROBLEMLER: 
177
5.5. KOMPLEKS FONKSİYONLARIN SERİ AÇILIMLARI 
179
5.5.1. Taylor Serisi 
179
5.5.2. Laurent Serisi 
183
PROBLEMLER: 
186
6. Bölüm
REZİDÜ TEOREMİ
6.1. REZİDÜ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 
189
PROBLEMLER: 
199
6.2. REZİDÜ YÖNTEMİYLE REEL İNTEGRAL HESAPLARI 
200
6.3. KATLI FONKSİYONLAR VE RİEMANN YÜZEYLERİ 
220
PROBLEMLER: 
227
7. Bölüm
SOYUT VEKTÖR UZAYLARI
7.1. LİNEER VEKTÖR UZAYLARI 
230
7.2. BAZ VEKTÖRLERİ VE BİLEŞENLER 
232
7.3. SKALER ÇARPIM 
233
7.4. ORTONORMAL BAZ VEKTÖRLERİ VE BİR VEKTÖRÜN BU BAZDA BİLEŞENLERİ 
235
7.5. GRAMM– SCHMİDT DİKLEŞTİRME YÖNTEMİ 
239
PROBLEMLER: 
245
7.6. LİNEER OPERATÖR (İŞLEMCİ) 
246
7.6.1. Lineer Operatör Cebiri 
247
7.6.2. Bazı Özel Operatörler 
249
7.6.3. Lineer Operatörlerin Özdeğer ve Özvektörleri 
250
7.6.3.1. Hermitik Operatörlerin Özdeğer Problemi 
251
PROBLEMLER: 
252
8. Bölüm
MATRİSLER VE DETERMİNANTLAR
8.1. DETERMİNANTLAR 
253
8.1.1. Determinantların Özellikleri 
254
8.1.2. Lineer Sistemlerin Çözümü 
256
8.2. MATRİSLER 
257
PROBLEMLER: 
263
8.2.1. Matrislerin Özellikleri 
264
PROBLEMLER: 
269
8.3. BENZERLİK DÖNÜŞÜMLERİ 
270
8.3.1. Birimsel Dönüşümler 
272
PROBLEMLER: 
277
8.4. BİR MATRİSİN ÖZDEĞER VE ÖZVEKTÖRLERİ 
278
PROBLEMLER: 
284
8.4.1. Bir Matrisin Köşegenleştirilmesi 
285
8.4.2. Hermitik Matrislerin Özdeğer ve Özvektörleri 
287
8.4.3. Hermitik İki Matrisin Birlikte Köşegen Hale Getirilmesi 
289
PROBLEMLER: 
294
9. Bölüm
ÖZEL FONKSİYONLAR
9.1. GAMA FONKSİYONU 
297
9.2. BETA FONKSİYONU 
299
9.3. BİRİM BASAMAK FONKSİYONU 
301
9.4. DİRAC DELTA FONKSİYONU 
303
PROBLEMLER: 
307
9.5. BESSEL FONKSİYONLARI 
308
9.5.1. Bessel Fonksiyonlarının Üretici Fonksiyonu 
313
9.5.2. Tekrarlama ve Türev Bağıntıları 
314
9.5.3. Bessel Diferansiyel Denklemi 
316
9.5.4. Bessel Fonksiyonlarının Dikliği 
317
9.5.5. İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemlerin Bessel Diferansiyel Denklemine Dönüştürülmesi 
318
PROBLEMLER: 
321
9.6. KÜRESEL BESSEL FONKSİYONLARI 
322
9.6.1. Küresel Bessel Fonksiyonlarının Tekrarlama Bağıntısı 
324
9.6.2. Küresel Bessel Fonksiyonlarının Türev Bağıntısı 
324
PROBLEMLER: 
326
Bölüm 10
ORTOGONAL POLİNOMLAR
10.1. LEGENDRE POLİNOMLARI 
328
10.1.1. Legendre Diferansiyel Denkleminin Rodrigues Formülü ile Çıkarılması 
330
10.1.2. Üretici Fonksiyon 
331
10.1.3. Tekrarlama Bağıntısı 
332
10.1.4. Türev Bağıntısı 
334
10.1.5. Legendre Polinomlarının Özel Değerleri 
335
10.1.6. Parite 
336
10.1.7. Legendre Polinomlarının Diklik Bağıntısı ve Normu 
337
10.1.8. Bir Fonksiyonun Legendre Serisi Olarak Açılımı 
340
PROBLEMLER: 
342
10.2. BAĞLI LEGENDRE POLİNOMLARI 
343
10.2.1. Bağlı Legendre Polinomlarının Üretici Fonksiyonu, Tekrarlama ve Türev Bağıntıları 
345
10.2.2. Diklik Bağıntısı, Parite ve Ortogonal Seri 
347
PROBLEMLER: 
348
10.3. KÜRESEL HARMONİKLER 
349
PROBLEMLER: 
353
10.4. HERMİTE POLİNOMLARI 
354
10.4.1. Hermite Polinomlarının Diferansiyel Denklemi 
355
10.4.2. Üretici Fonksiyon 
355
10.4.3. Tekrarlama Bağıntısı 
356
10.4.4. Türev Bağıntısı 
356
10.4.5. Özel Değerleri ve Parite 
357
10.4.6. Diklik Bağıntısı ve Normlama 
358
10.4.7. Bir Fonksiyonun Hermite Polinomları Serisi Olarak Açılımı 
360
PROBLEMLER: 
364
10.5. LAGUERRE POLİNOMLARI 
365
10.5.1. Laguerre Polinomlarının Diferansiyel Denklemi 
366
10.5.2. Üretici Fonksiyon 
366
10.5.3. Tekrarlama ve Türev Bağıntıları 
367
10.5.4. Laguerre Polinomlarının Özel Değerleri ve Parite 
367
10.5.5. Diklik Bağıntısı ve Normlama 
367
10.5.6. Laguerre Polinomlarının Ortogonal Serisi 
369
PROBLEMLER: 
371
10.6. BAĞLI LAGUERRE POLİNOMLARI 
372
10.6.1. Bağlı Laguerre Polinomlarının Diferansiyel Denklemi 
372
10.6.2. Üretici Fonksiyonu 
373
10.6.3. Tekrarlama ve Türev Bağıntıları 
373
10.6.4. Diklik Bağıntısı 
374
10.6.5. Ortogonal Seri 
374
PROBLEMLER: 
376
PROBLEMLERİN CEVAPLARI 
377
EK: FORMÜLLER VE TABLOLAR 
391
Kaynaklar 
407
Kavram Dizini 
409