Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İdare Hukuku Açısından Petrol Piyasası
Kasım 2017 / 1. Baskı / 251 Syf.
Fiyatı: 64.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Petrol piyasası, gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunduğu bir alan olmakla birlikte, bu piyasanın idare hukuku açısından da incelenmesi gerekmektedir. Çünkü petrol piyasasında faaliyette bulunabilmek için EPDK'dan lisans alınması gerekmekte; ayrıca Kurum'un 5015 sayılı Yasa'yı uygulama, petrol piyasasını düzenleme, denetleme ve mevzuat ihlali durumunda idari yaptırım kararı verme gibi önemli görev ve yetkileri bulunmaktadır.

Çalışmada; petrol kavramından yola çıkılmış, piyasa öncesi faaliyetler olan petrol arama ve üretim faaliyetleri ile ilgili konulara genel olarak değinilmiş; ikinci ve üçüncü bölümlerde petrol piyasası idare hukuku açısından incelenmiştir.

Bu doğrultuda çalışmanın birinci bölümünde; yer altındaki petrolün hukuki rejimi genel olarak incelenerek devletin hüküm ve tasarrufu altında olmak kuralının hukuki açıdan ne anlama geldiği açıklanmış, petrol arama ve işletmenin hukuki rejimi incelenmiş, petrol ile ilgili hukuki kaynaklar belirtilmiş ve petrol piyasasının dünyada ve özellikle ülkemizdeki gelişimi incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise; petrol piyasası ilkeleri, petrol piyasasındaki idari makamlar, bu idari makamlardan EPDK'nın idari yapısı, petrol piyasası ile ilgili görev ve yetkileri, petrol piyasası faaliyetlerinin hukuki rejimi incelenmiştir.

Son olarak üçüncü bölümde; petrol piyasasının denetimi, ön araştırma ve soruşturma usulleri, mevzuat ihlallerinde idari yaptırım uygulanması, idari yaptırım kararlarına karşı yargı yolu konuları incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Petrol, Petrol İşlemi, Petrol Piyasası ve Petrol Endüstrisi Kavramları
Yer Altındaki Petrolün Hukuki Rejimi
Petrol Arama ve İşletmenin Hukuki Rejimi
Petrol Piyasası İlkeleri
Petrol Piyasasının Hukuki Rejimi
Petrol Piyasasında Lisanslar
Petrol Piyasasının Denetimi
Petrol Piyasasında Ön Araştırma ve Soruşturma, İdari Yaptırımlar ve Yargı Yolu
Barkod: 9789750245442
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 251
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş  15
Birinci Bölüm
PETROL KAVRAMI,
PETROL PİYASASININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİ
I. PETROL KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ  19
A. Petrolün Tanımı  19
B. Petrolün Özellikleri  21
1. Enerji İçeriği Diğer Enerji Kaynaklarına Göre Daha Fazladır  21
2. Sıvı Olması Nedeniyle Her Şekli Alabilir ve Taşınması Kolaydır  21
3. Erişimi Kolaydır  22
4. Depolanabilir  22
5. İşlenebilir  22
C. Petrolün Önemi  23
III. HUKUKİ AÇIDAN PETROL KAVRAMI  27
A. Yer Altındaki Petrolün Hukuki Rejimi  27
B. Petrol Arama ve İşletmenin Hukuki Rejimi  30
1. Genel Olarak  30
2. Petrol Arama ve Üretim Faaliyetlerinde Bulunabilmenin Koşulu Olarak Ruhsat Alınması  31
a. Ruhsatın Hukuki Niteliği  32
b. Petrol Arama ve Üretim Faaliyetleri Bakımından İzin ve Ruhsat Çeşitleri  35
aa. Araştırma İzni  36
ab. Arama Ruhsatı  36
ac. İşletme Ruhsatı  38
III. PETROL İLE İLGİLİ HUKUKİ KAYNAKLAR  39
A. Uluslararası Hukuki Kaynaklar  39
1. Uluslararası Andlaşmalar  39
2. Avrupa Birliği (Topluluk) Hukuku  40
B. Ulusal Hukuki Kaynaklar  45
1. Anayasa  45
2. Yasalar  46
3. Yönetmelikler  46
IV. PETROL PİYASASI KAVRAMININ GELİŞİMİ  47
A. Genel Olarak  47
1. Piyasa ve Piyasa Ekonomisi Kavramları  47
2. Petrol Piyasası Kavramı  48
3. Dünya Petrol Piyasalarının Gelişimi  49
4. Dünya Petrol Piyasalarının Düzenlenişi  54
B. Türkiye’de Petrol Piyasasının Gelişimi  57
1. Ulusal Yapılanma Dönemi (Petrol Faaliyetlerinde Devletin Öncülüğü) 1923–1954  58
2. Serbestleşme Dönemi (Devletçilikten Liberalizme Geçiş) 1954–1973  64
3. Küreselleşmenin Türkiye’ye Etkisi Öncesinde Petrol Piyasasında Reform Çabaları 1973–1983  70
4. Küreselleşmenin Etkileri Çerçevesinde Gelişmeler (1983–…)  72
İkinci Bölüm
TÜRKİYE’DEKİ PETROL PİYASASININ HUKUKİ REJİMİ
I. PETROL PİYASASI İLKELERİ  77
A. Eşitlik İlkesi  77
B. Açıklık (Saydamlık) İlkesi  83
C. Rekabet İlkesi  84
D. Ekonomiklik İlkesi  86
E. Arz ve Çevre Güvenliği İlkesi  87
II. PETROL PİYASASINDA İDARİ MAKAMLAR VE YETKİLERİ  91
A. Bakanlar Kurulu  91
B. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)  94
C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)  94
1. Kuruluşu ve Hukuki Yapısı  94
2. Görev ve Yetkileri  95
D. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  96
1. EPDK’nın Kuruluşu ve Yapısal Özellikleri  96
a. İdari Özerklik  101
b. Kurul–Kurum Ayrımı  107
c. Mali Özerklik  110
d. Personel Rejimi  112
e. Denetim  114
aa. İç Denetim  114
ab. Dış Denetim  114
ac. Siyasi Denetim  119
ad. Yargısal Denetim  119
2. EPDK’nın Petrol Piyasası (Faaliyetleri) ile İlgili İşlevsel Özellikleri  120
a. Düzenleme Yetkisi  121
aa. Düzenleyici İşlemlerde Bulunma Yetkisi  122
ab. Düzenleme Yetkisi Kapsamındaki Diğer Yetkileri  123
aba. Lisans Verme  123
abaa. Lisansın (Ruhsatın) Tanımı  123
abab. Lisansın (Ruhsatın) Hukuki Niteliği  124
ababa. Lisans (Ruhsat) Verilmesi İşlemi Açısından Kamu Hizmeti – Kolluk Ayrımı  124
ababb. Petrol Piyasası Faaliyetleri ve Kamu Hizmeti Kavramı  129
i. Genel Olarak Kamu Hizmeti Kavramı  129
ii. Petrol Piyasası Faaliyetlerinin Kamu Hizmeti Olup Olmadığının Saptanması  134
iii. Petrol Piyasası Faaliyetleri Açısından Olası (Virtüel) Kamu Hizmeti Kavramı  141
ababc. Değerlendirme  144
abac. Lisansa İlişkin Düzenlemeler  147
abb. Tarife Belirleme  148
b. İzleme ve Denetim Yetkisi  149
c. Yaptırım Uygulama Yetkisi  150
d. Uyuşmazlık Çözme Yetkisi  151
e. Yönlendirme, Danışmanlık ve Görüş Bildirme Yetkisi  152
III. PETROL PİYASASI FAALİYETLERİ  153
A. Rafinaj Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  153
B. İşleme Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  156
C. Madeni Yağ Üretimi ve Hukuki Rejimi  158
D. Depolama Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  160
E. İletim Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  162
F. İhrakiye (Havacılık ve Denizcilik Satışı) Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  164
G. Serbest Kullanıcı ve Hukuki Rejimi  166
H. Taşıma Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  167
İ. Dağıtım Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  168
J. Bayilik Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  173
Üçüncü Bölüm
PETROL PİYASASININ DENETİMİ VE İDARİ YAPTIRIMLAR
I. DENETİM, ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA USULLERİ  179
A. Petrol Piyasasının Denetimi  179
1. Mevzuat Hükümlerine Uygunluk Denetimi  180
2. Teknik Düzenlemelere Uygunluk ve Ulusal Marker Denetimi  182
a. Teknik Düzenlemelere Uygunluk Denetimi  182
b. Ulusal Marker Denetimi  182
B. Ön Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Usul ve Esaslar  185
1. Ön Araştırma  185
2. Soruşturmaya Başlanması  187
3. Savunma Alınması  188
4. Soruşturmaya Doğrudan Yazılı Savunma Alınarak Başlanması  190
II. İDARİ YAPTIRIMLAR  195
A. İdari Cezalar  196
1. İdari Para Cezaları  197
a. Birinci Kategori İdari Para Cezaları  206
aa. Lisans Almaksızın Lisansa Tabi Faaliyetlerin Yapılması  206
ab. Kaçak Akaryakıt veya Sahte Ulusal Marker Elde Etmeye, Satmaya ya da Herhangi Bir Piyasa Faaliyetine Konu Etmeye Yarayacak Şekilde Lisansa Esas Teşkil Eden Belgelerde Belirlenenlere Aykırı Sabit ya da Seyyar Tank, Düzenek veya Ekipmanı Bulundurmamak  208
ac. 5015 Sayılı Yasanın “Ulusal Marker” Başlıklı 18. Maddesinin İhlali  208
b. İkinci Kategori İdari Para Cezaları  208
aa. EPDK Tarafından Fiyat Oluşumuna Yönelik Yapılan Uygulamaların Dolaylı veya Dolaysız Olarak Engellenmesi veya Engellenmesine Teşebbüs Edilmesi  208
ab. Faaliyetlerin Kısıtlanması İle İlgili Kurallara Uymamak  208
ac. Lisans Türleri ile İlgili Düzenlemelere Uymamak  209
c. Üçüncü Kategori İdari Para Cezaları  209
aa. Lisans Olmaksızın Hak Konusu Yapılan Tesislerin Yapımına veya İşletimine Başlanması İle Bunlar Üzerinde Tasarruf Hakkı Doğuracak İşlemlerin Yapılması  210
ab. Sahip Olunan Lisansın Verdiği Haklar Dışında Faaliyet Gösterilmesi  210
ac. EPDK Tarafından Bir Takvim Yılı İçinde Yapılan Uyarıya Rağmen, EPDK’nın 5015 Sayılı Yasanın 14/1. Maddesi Gereğince Belirlediği Usul ve Esaslara Uygun Bildirimleri Yapmamak  210
ad. 5015 Sayılı Yasanın 4/4. Maddesinin l Bendi Dışındaki Bentlerinin İhlali  211
ae. İletim ve Depolama Tesislerine Erişimin Dolaylı ve Dolaysız Olarak Engellenmesi  211
d. Ulusal Petrol Stoğu Tutma Yükümlülüğü Bulunan Lisans Sahiplerinin Eksik Stok Tutması  211
e. Genel olarak Yasanın Getirdiği Yükümlülüklere Uymamak  211
f. İdari Para Cezalarında İndirim Halleri  213
2. Lisans İptali  214
B. İdari Tedbirler  215
1. Lisans İptali (ya da Lisansın Geri Alınması)  215
2. Faaliyetin Geçici Durdurulması  216
3. Tesisler İçin Lisans Yasağı  218
4. Şahıslar İçin Lisans Yasağı  219
III. İDARİ YAPTIRIM KARARINI VERMEYE YETKİLİ ORGAN  219
IV. ZAMANAŞIMI  224
V. EPDK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ  226
Sonuç  229
Kaynakça  239
Kavramlar Dizini  249
 


N. Münci Çakmak
Şubat 2018
58.90 TL
Sepete Ekle
Meltem Kutlu Gürsel
Şubat 2016
99.90 TL
Sepete Ekle
Müzeyyen Eroğlu Durkal
Ocak 2019
66.90 TL
Sepete Ekle
Hülya Çelik Şeşen
Kasım 2018
44.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş  15
Birinci Bölüm
PETROL KAVRAMI,
PETROL PİYASASININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİ
I. PETROL KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ  19
A. Petrolün Tanımı  19
B. Petrolün Özellikleri  21
1. Enerji İçeriği Diğer Enerji Kaynaklarına Göre Daha Fazladır  21
2. Sıvı Olması Nedeniyle Her Şekli Alabilir ve Taşınması Kolaydır  21
3. Erişimi Kolaydır  22
4. Depolanabilir  22
5. İşlenebilir  22
C. Petrolün Önemi  23
III. HUKUKİ AÇIDAN PETROL KAVRAMI  27
A. Yer Altındaki Petrolün Hukuki Rejimi  27
B. Petrol Arama ve İşletmenin Hukuki Rejimi  30
1. Genel Olarak  30
2. Petrol Arama ve Üretim Faaliyetlerinde Bulunabilmenin Koşulu Olarak Ruhsat Alınması  31
a. Ruhsatın Hukuki Niteliği  32
b. Petrol Arama ve Üretim Faaliyetleri Bakımından İzin ve Ruhsat Çeşitleri  35
aa. Araştırma İzni  36
ab. Arama Ruhsatı  36
ac. İşletme Ruhsatı  38
III. PETROL İLE İLGİLİ HUKUKİ KAYNAKLAR  39
A. Uluslararası Hukuki Kaynaklar  39
1. Uluslararası Andlaşmalar  39
2. Avrupa Birliği (Topluluk) Hukuku  40
B. Ulusal Hukuki Kaynaklar  45
1. Anayasa  45
2. Yasalar  46
3. Yönetmelikler  46
IV. PETROL PİYASASI KAVRAMININ GELİŞİMİ  47
A. Genel Olarak  47
1. Piyasa ve Piyasa Ekonomisi Kavramları  47
2. Petrol Piyasası Kavramı  48
3. Dünya Petrol Piyasalarının Gelişimi  49
4. Dünya Petrol Piyasalarının Düzenlenişi  54
B. Türkiye’de Petrol Piyasasının Gelişimi  57
1. Ulusal Yapılanma Dönemi (Petrol Faaliyetlerinde Devletin Öncülüğü) 1923–1954  58
2. Serbestleşme Dönemi (Devletçilikten Liberalizme Geçiş) 1954–1973  64
3. Küreselleşmenin Türkiye’ye Etkisi Öncesinde Petrol Piyasasında Reform Çabaları 1973–1983  70
4. Küreselleşmenin Etkileri Çerçevesinde Gelişmeler (1983–…)  72
İkinci Bölüm
TÜRKİYE’DEKİ PETROL PİYASASININ HUKUKİ REJİMİ
I. PETROL PİYASASI İLKELERİ  77
A. Eşitlik İlkesi  77
B. Açıklık (Saydamlık) İlkesi  83
C. Rekabet İlkesi  84
D. Ekonomiklik İlkesi  86
E. Arz ve Çevre Güvenliği İlkesi  87
II. PETROL PİYASASINDA İDARİ MAKAMLAR VE YETKİLERİ  91
A. Bakanlar Kurulu  91
B. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)  94
C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)  94
1. Kuruluşu ve Hukuki Yapısı  94
2. Görev ve Yetkileri  95
D. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  96
1. EPDK’nın Kuruluşu ve Yapısal Özellikleri  96
a. İdari Özerklik  101
b. Kurul–Kurum Ayrımı  107
c. Mali Özerklik  110
d. Personel Rejimi  112
e. Denetim  114
aa. İç Denetim  114
ab. Dış Denetim  114
ac. Siyasi Denetim  119
ad. Yargısal Denetim  119
2. EPDK’nın Petrol Piyasası (Faaliyetleri) ile İlgili İşlevsel Özellikleri  120
a. Düzenleme Yetkisi  121
aa. Düzenleyici İşlemlerde Bulunma Yetkisi  122
ab. Düzenleme Yetkisi Kapsamındaki Diğer Yetkileri  123
aba. Lisans Verme  123
abaa. Lisansın (Ruhsatın) Tanımı  123
abab. Lisansın (Ruhsatın) Hukuki Niteliği  124
ababa. Lisans (Ruhsat) Verilmesi İşlemi Açısından Kamu Hizmeti – Kolluk Ayrımı  124
ababb. Petrol Piyasası Faaliyetleri ve Kamu Hizmeti Kavramı  129
i. Genel Olarak Kamu Hizmeti Kavramı  129
ii. Petrol Piyasası Faaliyetlerinin Kamu Hizmeti Olup Olmadığının Saptanması  134
iii. Petrol Piyasası Faaliyetleri Açısından Olası (Virtüel) Kamu Hizmeti Kavramı  141
ababc. Değerlendirme  144
abac. Lisansa İlişkin Düzenlemeler  147
abb. Tarife Belirleme  148
b. İzleme ve Denetim Yetkisi  149
c. Yaptırım Uygulama Yetkisi  150
d. Uyuşmazlık Çözme Yetkisi  151
e. Yönlendirme, Danışmanlık ve Görüş Bildirme Yetkisi  152
III. PETROL PİYASASI FAALİYETLERİ  153
A. Rafinaj Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  153
B. İşleme Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  156
C. Madeni Yağ Üretimi ve Hukuki Rejimi  158
D. Depolama Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  160
E. İletim Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  162
F. İhrakiye (Havacılık ve Denizcilik Satışı) Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  164
G. Serbest Kullanıcı ve Hukuki Rejimi  166
H. Taşıma Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  167
İ. Dağıtım Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  168
J. Bayilik Faaliyeti ve Hukuki Rejimi  173
Üçüncü Bölüm
PETROL PİYASASININ DENETİMİ VE İDARİ YAPTIRIMLAR
I. DENETİM, ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA USULLERİ  179
A. Petrol Piyasasının Denetimi  179
1. Mevzuat Hükümlerine Uygunluk Denetimi  180
2. Teknik Düzenlemelere Uygunluk ve Ulusal Marker Denetimi  182
a. Teknik Düzenlemelere Uygunluk Denetimi  182
b. Ulusal Marker Denetimi  182
B. Ön Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Usul ve Esaslar  185
1. Ön Araştırma  185
2. Soruşturmaya Başlanması  187
3. Savunma Alınması  188
4. Soruşturmaya Doğrudan Yazılı Savunma Alınarak Başlanması  190
II. İDARİ YAPTIRIMLAR  195
A. İdari Cezalar  196
1. İdari Para Cezaları  197
a. Birinci Kategori İdari Para Cezaları  206
aa. Lisans Almaksızın Lisansa Tabi Faaliyetlerin Yapılması  206
ab. Kaçak Akaryakıt veya Sahte Ulusal Marker Elde Etmeye, Satmaya ya da Herhangi Bir Piyasa Faaliyetine Konu Etmeye Yarayacak Şekilde Lisansa Esas Teşkil Eden Belgelerde Belirlenenlere Aykırı Sabit ya da Seyyar Tank, Düzenek veya Ekipmanı Bulundurmamak  208
ac. 5015 Sayılı Yasanın “Ulusal Marker” Başlıklı 18. Maddesinin İhlali  208
b. İkinci Kategori İdari Para Cezaları  208
aa. EPDK Tarafından Fiyat Oluşumuna Yönelik Yapılan Uygulamaların Dolaylı veya Dolaysız Olarak Engellenmesi veya Engellenmesine Teşebbüs Edilmesi  208
ab. Faaliyetlerin Kısıtlanması İle İlgili Kurallara Uymamak  208
ac. Lisans Türleri ile İlgili Düzenlemelere Uymamak  209
c. Üçüncü Kategori İdari Para Cezaları  209
aa. Lisans Olmaksızın Hak Konusu Yapılan Tesislerin Yapımına veya İşletimine Başlanması İle Bunlar Üzerinde Tasarruf Hakkı Doğuracak İşlemlerin Yapılması  210
ab. Sahip Olunan Lisansın Verdiği Haklar Dışında Faaliyet Gösterilmesi  210
ac. EPDK Tarafından Bir Takvim Yılı İçinde Yapılan Uyarıya Rağmen, EPDK’nın 5015 Sayılı Yasanın 14/1. Maddesi Gereğince Belirlediği Usul ve Esaslara Uygun Bildirimleri Yapmamak  210
ad. 5015 Sayılı Yasanın 4/4. Maddesinin l Bendi Dışındaki Bentlerinin İhlali  211
ae. İletim ve Depolama Tesislerine Erişimin Dolaylı ve Dolaysız Olarak Engellenmesi  211
d. Ulusal Petrol Stoğu Tutma Yükümlülüğü Bulunan Lisans Sahiplerinin Eksik Stok Tutması  211
e. Genel olarak Yasanın Getirdiği Yükümlülüklere Uymamak  211
f. İdari Para Cezalarında İndirim Halleri  213
2. Lisans İptali  214
B. İdari Tedbirler  215
1. Lisans İptali (ya da Lisansın Geri Alınması)  215
2. Faaliyetin Geçici Durdurulması  216
3. Tesisler İçin Lisans Yasağı  218
4. Şahıslar İçin Lisans Yasağı  219
III. İDARİ YAPTIRIM KARARINI VERMEYE YETKİLİ ORGAN  219
IV. ZAMANAŞIMI  224
V. EPDK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ  226
Sonuç  229
Kaynakça  239
Kavramlar Dizini  249
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018