Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdare Hukuku Açısından
Kentsel Dönüşüm
Eylül 2016 / 1. Baskı / 224 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kentsel dönüşüm, hukuk, ekonomi, sosyoloji, planlama ve şehircilik bilimlerini ilgilendiren çok boyutlu bir konudur. İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm kitabında, kentsel dönüşümün hukuki boyutu idare hukuku açısından sınırlandırılarak incelenmiştir.

Kentsel dönüşüm kavramı son zamanlarda gündemde olmakla birlikte, esasında mülkiyet hakkına ilişkin olması bakımından hukuki açıdan yeni bir konu değildir. Ancak son zamanlarda birçok yasal düzenlemeye konu edilmesi ve bu düzenlemelerin her birinin farklı usul, süre ve uygulamaya konu taşınmazlar üzerinde hak sahibi olanlar için farklı yardım ve teşvikler öngörmesinin yarattığı karışıklık, kentsel dönüşüm sürecindeki idari işlemlerin incelenmesini gerekli hale getirmiştir. Bu süreçte idareye oldukça geniş bir takdir yetkisi tanınmış olması da, bu yetkinin kullanımında uyulması gereken temel ilkelerin incelenmesini zorunlu kılmıştır.

Konu Başlıkları
Kentsel Dönüşüm Kavramı, Gelişimi ve Hukuki Kaynaklar
Kentsel Dönüşümde Temel İlkeler
Kentsel Dönüşüm Uygulaması ve Hukuki Sorunlar
Barkod: 9789750238703
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm  
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI, GELİŞİMİ VE  
HUKUKİ KAYNAKLAR  
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI  17
A. Tanım  18
B. Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım İlişkisi  19
C. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Amacı ve Kapsamı  20
1. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Amacı  20
a. Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkının Sağlanması  22
b. Konut Hakkının Sağlanması  25
c. Kentlerin Tarihi ve Kültürel Dokusunun Korunması  28
d. Ekonomik Gelişmenin Sağlanması  29
e. Kentin Yarışabilirlik Kapasitesine Sahip Olması ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması  29
2. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kapsamı  32
D. Kentsel Dönüşüm Yöntemleri  33
1. Kentsel Yenileme (Urban Renewal)  34
2. Yeniden Oluşum (Regeneration)  34
3. Yeniden Canlanma–Canlandırma (Revival–Revitalization)  35
4. Sağlıklılaştırma–Eski Haline Getirme (Rehabilitation)  35
5. Kentsel Koruma (Urban Conservation)  36
6. Soylulaştırma (Gentrification)  36
II. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMININ GELİŞİMİ  37
A. Dünyada Kentsel Dönüşümün Gelişimi  37
1. Dünyada Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Ortak Özellikleri  37
2. Dünyada Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi  39
B. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Gelişimi  44
1. Türkiye’de Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Ortak Özellikleri  44
2. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi  46
a. Kent Planlamasına İlişkin İlk Düzenlemeler  46
b. Planlı Kalkınma Döneminde Kent Planlamasına İlişkin Düzenlemeler  48
c. Ülkemizde Kentsel Dönüşümün Yasalaşma Süreci  52
III. KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN TEMEL HUKUKİ KAYNAKLAR  54
A. Doğrudan Kentsel Dönüşüme İlişkin Hukuki Kaynaklar  54
1. 5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu ve Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği  54
2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi  54
3. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği  55
4. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği  56
B. Dolaylı Olarak Kentsel Dönüşüme İlişkin Hukuki Kaynaklar  57
1. 3194 Sayılı İmar Kanunu  57
2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu  58
3. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun  59
4. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu  59
İkinci Bölüm  
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TEMEL İLKELER  
I. PLANLAMA VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİ  61
A. Planlama İlkesinin Gerekleri  62
B. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Planlama ve Şehircilik İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi  65
II. İDARENİN KANUNİLİĞİ İLKESİ  68
A. Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesinde İdarenin Takdir Yetkisi  70
B. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanmasında İdarenin Takdir Yetkisi  75
C. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Tasfiye Edilmesinde İdarenin Takdir Yetkisi  77
D. Kentsel Dönüşümde Hak Sahiplerine Yapılacak Yardım ve Teşviklerin Belirlenmesinde İdarenin Takdir Yetkisi  78
III. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MERKEZDEN YÖNETİM ve YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ  82
IV. TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI İLKESİ  88
A. Yaşama Hakkına Saygı İlkesi  88
B. Konut Hakkına Saygı İlkesi  90
C. Mülkiyet Hakkına Saygı İlkesi  95
1. Genel Olarak Mülkiyet Hakkı ve Sınırlandırılması  95
2. Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Bakımından Mülkiyet Hakkı ve Sınırlandırılması  99
a. Taşınmazların Tabi Oldukları Genel Sınırlamalar  102
b. Tasarrufların Kısıtlanması  104
c. Kamulaştırma  108
(1) Acele Kamulaştırma Yoluna Başvurulması  109
(2) Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  114
(3) Kamulaştırılan Taşınmazların Kullanımı  115
V. KAZANILMIŞ HAKLARA SAYGI İLKESİ  118
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA KATILIM İLKESİ  119
A. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Katılım  120
B. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Halkın Katılımının Önemi  123
Üçüncü Bölüm  
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI VE HUKUKİ SORUNLAR  
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ BELİRLENMESİ  125
A. Kentsel Dönüşüm Alanı Kavramı  125
B. Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Etme Yetkisi  126
C. Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Edilecek Bölgenin Tespitine Yönelik Çalışmalar  127
D. Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Kararının Alınması  130
II. 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİ  133
A. Riskli Yapı Kavramı  133
B. Riskli Yapıların Tespitinde Yetki ve Usûl  134
C. Riskli Yapı Tespiti İşlemine İtiraz  136
III. 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI TESPİTİ  139
IV. KENTSEL DÖNÜŞÜM PLAN ve PROJELERİNİN HAZIRLANMASI  140
A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Plan ve Projelerinin Hazırlanması  140
B. 5366 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Plan ve Projelerinin Hazırlanması  141
C. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Plan ve Projelerinin Hazırlanması  143
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN UYGULAMA İŞLEMLERİ  144
A. Tahliye ve Yıkım İşlemleri  144
B. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Uygulama Alanında Gerçekleştirilecek İşlemler  147
1. Uygulama Alanındaki Taşınmazların Değerinin Tespiti  147
2. Uygulama Alanındaki Taşınmaz Maliklerinin Hakları  148
3. Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde Yapılacak Uygulama İşlemleri  151
4. Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulama İşlemleri  155
C. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Kamulaştırma  156
D. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Sınırlı Aynî Hak Tesisi  158
VI. HAK SAHİPLERİNE YÖNELİK YARDIMLAR ve TEŞVİKLER  161
A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yardım Teşvikler  161
B. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yardım ve Teşvikler  164
1. Kira Yardımı  166
2. Kredi Faiz Desteği  167
3. Diğer Yardımlar  169
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İDARENİN İŞLEMLERİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI  170
A. İptal Davasının Ön Koşullar Yönünden İncelenmesi  171
1. Görevli Mahkeme  171
2. Yetkili Mahkeme  173
3. Ehliyet  174
4. İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olma  177
5. Dava Açma Süresi  178
6. Husumet  180
B. İptal Davasının Esas Yönünden İncelenmesi  180
1. Yetki Unsuru  182
a. Konu Bakımından Yetki  183
b. Yer Bakımından Yetki  185
c. Yetki Devri  188
2. Şekil Unsuru  189
3. Sebep Unsuru  190
4. Konu Unsuru  193
5. Amaç Unsuru  195
C. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi  197
D. İptal Davası Sonucunda Verilen Kararların Uygulanması  199
Sonuç  203
Kaynakça  209
Kavramlar Dizini  221
 


Muhammet Sönmez
Eylül 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi
Şubat 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
Canan Ruhi ...
Eylül 2018
268.50 TL
İndirimli: 99.00 TL (%63)
Sepete Ekle
Şenol Saltık
Nisan 2018
77.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm  
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI, GELİŞİMİ VE  
HUKUKİ KAYNAKLAR  
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI  17
A. Tanım  18
B. Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım İlişkisi  19
C. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Amacı ve Kapsamı  20
1. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Amacı  20
a. Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkının Sağlanması  22
b. Konut Hakkının Sağlanması  25
c. Kentlerin Tarihi ve Kültürel Dokusunun Korunması  28
d. Ekonomik Gelişmenin Sağlanması  29
e. Kentin Yarışabilirlik Kapasitesine Sahip Olması ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması  29
2. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kapsamı  32
D. Kentsel Dönüşüm Yöntemleri  33
1. Kentsel Yenileme (Urban Renewal)  34
2. Yeniden Oluşum (Regeneration)  34
3. Yeniden Canlanma–Canlandırma (Revival–Revitalization)  35
4. Sağlıklılaştırma–Eski Haline Getirme (Rehabilitation)  35
5. Kentsel Koruma (Urban Conservation)  36
6. Soylulaştırma (Gentrification)  36
II. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMININ GELİŞİMİ  37
A. Dünyada Kentsel Dönüşümün Gelişimi  37
1. Dünyada Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Ortak Özellikleri  37
2. Dünyada Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi  39
B. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Gelişimi  44
1. Türkiye’de Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Ortak Özellikleri  44
2. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi  46
a. Kent Planlamasına İlişkin İlk Düzenlemeler  46
b. Planlı Kalkınma Döneminde Kent Planlamasına İlişkin Düzenlemeler  48
c. Ülkemizde Kentsel Dönüşümün Yasalaşma Süreci  52
III. KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN TEMEL HUKUKİ KAYNAKLAR  54
A. Doğrudan Kentsel Dönüşüme İlişkin Hukuki Kaynaklar  54
1. 5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu ve Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği  54
2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi  54
3. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği  55
4. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği  56
B. Dolaylı Olarak Kentsel Dönüşüme İlişkin Hukuki Kaynaklar  57
1. 3194 Sayılı İmar Kanunu  57
2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu  58
3. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun  59
4. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu  59
İkinci Bölüm  
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TEMEL İLKELER  
I. PLANLAMA VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİ  61
A. Planlama İlkesinin Gerekleri  62
B. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Planlama ve Şehircilik İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi  65
II. İDARENİN KANUNİLİĞİ İLKESİ  68
A. Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesinde İdarenin Takdir Yetkisi  70
B. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanmasında İdarenin Takdir Yetkisi  75
C. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Tasfiye Edilmesinde İdarenin Takdir Yetkisi  77
D. Kentsel Dönüşümde Hak Sahiplerine Yapılacak Yardım ve Teşviklerin Belirlenmesinde İdarenin Takdir Yetkisi  78
III. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MERKEZDEN YÖNETİM ve YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ  82
IV. TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI İLKESİ  88
A. Yaşama Hakkına Saygı İlkesi  88
B. Konut Hakkına Saygı İlkesi  90
C. Mülkiyet Hakkına Saygı İlkesi  95
1. Genel Olarak Mülkiyet Hakkı ve Sınırlandırılması  95
2. Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Bakımından Mülkiyet Hakkı ve Sınırlandırılması  99
a. Taşınmazların Tabi Oldukları Genel Sınırlamalar  102
b. Tasarrufların Kısıtlanması  104
c. Kamulaştırma  108
(1) Acele Kamulaştırma Yoluna Başvurulması  109
(2) Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  114
(3) Kamulaştırılan Taşınmazların Kullanımı  115
V. KAZANILMIŞ HAKLARA SAYGI İLKESİ  118
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA KATILIM İLKESİ  119
A. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Katılım  120
B. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Halkın Katılımının Önemi  123
Üçüncü Bölüm  
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI VE HUKUKİ SORUNLAR  
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ BELİRLENMESİ  125
A. Kentsel Dönüşüm Alanı Kavramı  125
B. Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Etme Yetkisi  126
C. Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Edilecek Bölgenin Tespitine Yönelik Çalışmalar  127
D. Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Kararının Alınması  130
II. 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİ  133
A. Riskli Yapı Kavramı  133
B. Riskli Yapıların Tespitinde Yetki ve Usûl  134
C. Riskli Yapı Tespiti İşlemine İtiraz  136
III. 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI TESPİTİ  139
IV. KENTSEL DÖNÜŞÜM PLAN ve PROJELERİNİN HAZIRLANMASI  140
A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Plan ve Projelerinin Hazırlanması  140
B. 5366 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Plan ve Projelerinin Hazırlanması  141
C. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Plan ve Projelerinin Hazırlanması  143
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN UYGULAMA İŞLEMLERİ  144
A. Tahliye ve Yıkım İşlemleri  144
B. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Uygulama Alanında Gerçekleştirilecek İşlemler  147
1. Uygulama Alanındaki Taşınmazların Değerinin Tespiti  147
2. Uygulama Alanındaki Taşınmaz Maliklerinin Hakları  148
3. Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde Yapılacak Uygulama İşlemleri  151
4. Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulama İşlemleri  155
C. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Kamulaştırma  156
D. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Sınırlı Aynî Hak Tesisi  158
VI. HAK SAHİPLERİNE YÖNELİK YARDIMLAR ve TEŞVİKLER  161
A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yardım Teşvikler  161
B. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yardım ve Teşvikler  164
1. Kira Yardımı  166
2. Kredi Faiz Desteği  167
3. Diğer Yardımlar  169
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İDARENİN İŞLEMLERİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI  170
A. İptal Davasının Ön Koşullar Yönünden İncelenmesi  171
1. Görevli Mahkeme  171
2. Yetkili Mahkeme  173
3. Ehliyet  174
4. İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olma  177
5. Dava Açma Süresi  178
6. Husumet  180
B. İptal Davasının Esas Yönünden İncelenmesi  180
1. Yetki Unsuru  182
a. Konu Bakımından Yetki  183
b. Yer Bakımından Yetki  185
c. Yetki Devri  188
2. Şekil Unsuru  189
3. Sebep Unsuru  190
4. Konu Unsuru  193
5. Amaç Unsuru  195
C. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi  197
D. İptal Davası Sonucunda Verilen Kararların Uygulanması  199
Sonuç  203
Kaynakça  209
Kavramlar Dizini  221
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020