Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vergi Hukukunda Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü ve Alternatif Çözüm Yolları
(Türkiye ve ABD Karşılaştırmalı)
Şubat 2012 / 1. Baskı / 515 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

İncelemekte olduğunuz bu eserde vergi ilişkisini düzenleyen vergi hukukunun en çetrefil ve çekişmeli alanlarından biri olan vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları konusu mukayeseli ve güncel bir bakış açısı içinde işlenmiştir. Bu kitapta vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada ve alternatif çözüm yollarıyla çözümünün önemi açıklanırken, özellikle bu konuda en başarılı ve gelişmiş örneklere sahip ülke modeli olarak Amerika Birleşik Devletlerinin Gelir İdaresinin uyuşmazlık çözümüne yönelik yaklaşımı ve kullandığı mekanizmaları açıklanmıştır.

Bunun ötesinde, Ülkemizde uygulanmakta olan vergi uyuşmazlıklarının çözüm sistemi geniş anlamda vergi kavramı üzerinden Vergi Usul Kanunu kapsamındaki idari çözüm yollarıyla birlikte Gümrük Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı içindeki idari çözüm yollarıyla birlikte detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, mevcut yapının gelişim süreci tarihsel perspektif içinde arka planıyla birlikte gözler önüne serilirken bugün uygulamada olan modelin rakamsal sonuçları ve hukuki zafiyetleri de ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü
Amerika Birleşik Devletleri’nde Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümü
Türk Vergi Hukukunda Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Barkod: 9789750217951
Yayın Tarihi: Şubat 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 515
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Tablolar Listesi  25
Kısaltmalar  27
Giriş  29
Birinci Kısım
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
I. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  33
A. UYUŞMAZLIK VE ÇÖZÜM KAVRAMLARI  33
1. Uyuşmazlık Kavramı  33
2. Çözüm Kavramı  35
B. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI  37
1. Genel Çerçeve  37
2. Klasik Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Yargı Yolu  38
3. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri  43
II. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU  45
A. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN TANIMI  45
B. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ  46
1. Yargı Dışı Çözüm Yolu  47
2. Seçimlik Olarak Uygulanması  48
3. Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Usul ve Yöntemlerde Esneklik  48
4. Karşılıklı Anlaşma Yoluyla Çözüm Üretmesi  48
5. Uyuşmazlık Çözüm Sürecinde Tarafsız ve Bağımsız Üçüncü Kişilerin Kullanılması  49
6. Ulaşılan Sonuçların Nitelik İtibariyle Farklılığı  50
C. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN AMACI VE NİTELİĞİ  50
D. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN AVANTAJLARI VE TERCİH EDİLME NEDENLERİ  51
1. Hızlı, Seri ve Etkili Çözüm Sağlar  51
2. Maliyet Avantajı Sağlar  52
3. Uyuşmazlık Türüne Uygun Yöntem Seçebilme Olanağı Sunar  52
4. Tarafların Gizlilik ve Mahremiyet Konularının Korunmasına Yardımcı Olur  52
5. Taraflar Arasındaki İlişkilerin Korunmasını Destekler  53
6. Tarafların İradelerine Uygun Çözümler Sağlar  53
7. Yargı Yolu Açıktır  53
E. TEMEL ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  54
1. Müzakere (Negotiation)  54
2. Uzlaşma (Conciliation)  57
3. Arabuluculuk (Mediation)  58
4. Tahkim (Arbitration)  62
III. TÜRKİYE’DE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK DÜZENLEMELER  64
A. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA YAŞANAN DEĞİŞİM SÜRECİ  64
B. CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA KURUMU  64
1. Ceza Hukukunda Uzlaşmanın Gerekçesi ve Amacı  64
2. Uzlaşmanın Kapsamı  72
3. Uzlaşma Süreci  75
a. Dava Açılmadan Önce Uzlaşma  75
b. Dava Aşamasında Uzlaşma  79
C. İDARE HUKUKUNDA YER ALAN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  80
1. İdari Başvuru ve İtiraz Yolları  81
a. İYUK Kapsamında İdari Başvuru ve İtiraz Yolu  85
b. İYUK Dışında Düzenlenmiş Olan İdari İtiraz ve Şikayet Yolları  88
ba. İYUK Dışında Düzenlenmiş Olan İdari İtiraz Yolları  88
baa. VUK, Gümrük Kanunu ve SGK Mevzuatı Kapsamında İdari İtiraz  88
bab. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna İtiraz  89
bac. Petrol Kanunu’nda İtiraz, Müzakere ve Sulh Yolu  91
bb. Bağımsız İdari Otoritelerin İtiraz ve Şikayet Yoluyla Alternatif Uyuşmazlık Çözümü  92
bba. İMKB ve SPK Uygulaması  92
bbb. Kamu İhale Kanununda Şikayet ve İtirazen Şikayet  94
2. Genel İdarî Usul Kanunu Tasarısında Öngörülen Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Usulleri  99
a. Genel İdarî Usul Kanunu’na Duyulan İhtiyaç  99
b. Tasarıda Öngörülen İtiraz Mekanizması  101
c. Tasarıda Öngörülen Uzlaşma Müessesesi  104
3. Kamu Hukukunda Tahkim  107
a. Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması  107
b. Kamu Kurumları Arasındaki Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü  113
c. Spor Uyuşmazlıklarında Tahkim  116
4. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman)  125
5. Uzlaşma  138
a. Vergi ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Uzlaşma  138
b. Kamulaştırma Kanununda Uzlaşma  138
c. Köy Kanununda Uzlaşma  140
D. ÖZEL HUKUK ALANINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  140
1. Tahkim Uygulamaları  140
a. Uluslararası Tahkim  140
b. Ulusal Tahkim  141
c. İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı  147
d. Sigorta Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü  148
e. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tahkim Uygulaması  149
2. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamında Uyuşmazlık Çözümü Konusundaki Özel Hüküm  152
3. Mahkeme Bünyesinde Dava Dışı Çözümler  153
a. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Davaya Son Veren Taraf İşlemler  154
aa. Feragat ve Kabul  154
ab. Sulh  155
ac. Feragat ve Kabulün İdari Uyuşmazlıklarda Uygulanması  155
b. Aile Mahkemelerinin Uzlaştırma Kararı ve Sulh Önerisi  164
c. Kabahatler Kanunu’nda Vazgeçme ve Kabul  165
4. Arabuluculuk Kanun Tasarısı  165
5. Avukatların Uzlaşma Sağlama Yetkisi  168
E. İŞ HUKUKU’NDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ  171
1. Bireysel İş Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri  171
2. Toplu İş Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri  174
İkinci Kısım
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ
I. ABD VERGİ SİSTEMİ  179
A. ABD VERGİ SİSTEMİNİN ANAYASAL VE YASAL TEMELLERİ  179
B. ABD VERGİ SİSTEMİNDE VERGİ TÜRLERİ  180
1. Genel Çerçeve  180
2. Gelir ve Kurumlar Vergisi  182
a. Kişisel Gelir Vergisi (Individual Income Tax)  184
b. Kurum Gelir Vergisi (Corporate Income Tax)  185
3. Satış, Kullanım ve Tüketim Vergileri (Sales, Use and Excise Taxes)  186
4. Mamelek Vergisi (Property Taxes)  187
5. Veraset ve İntikal Vergisi (Estate and Gift Tax)  187
6. Gümrük Vergisi (Customs Duties)  188
7. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Kesintileri ile İşsizlik Vergisi Kesintisi  188
C. ABD GELİR İDARESİ TEŞKİLATI  188
1. Genel Çerçeve  188
2. ABD İç Gelir İdaresinin Tarihsel Gelişimi  190
3. AİGİ’nin Mevcut Yapısı  191
a. Başkanlık Ofisi ve AİGİ Başkanı (Commissioner)  192
aa. Doğrudan Başkana Bağlı Birimler  193
aaa. Baş Danışmanlık (Chief Counsel)  193
aab. Temyiz Ofisi (Appeals Office)  194
aac. Mükellef Savunma (Avukatlık) Hizmetleri (Taxpayer Advocate Service)  194
aad. Tarafsızlık, Çeşitlilik ve Kavrayıcılık Birimi (Equity, Diversity and Inclusion)  196
aae. Araştırma, Analiz ve İstatistik Birimi (Research, Analysis and Statistics)  196
aaf. İletişim ve İrtibat Birimi (Communications and Liaison)  197
ab. Başkan Yardımcılarına Bağlı Birimler  197
aba. Uygulama ve Hizmet Birimleri Başkan Yardımcısına Bağlı Birimler  197
abaa. Ücret ve Yatırım Birimi (Wage and Investment Division)  198
abab. Büyük İşletmeler ve Uluslararası Birimi (Large Business and International Division)  198
abac. Küçük İşletmeler ve Kişisel İstihdama Dayalı Mükellefler Birimi (Small Business/Self Employed Division)  199
abad. Vergiden Muaf Kuruluşlar ve Kamu Kurumları Bölümü (Tax Exempt and Government Entities Division)  199
abae. Ceza Soruşturmaları Bölümü (Criminal Investigation)  200
abaf. Profesyonel Sorumluluk Bürosu (Office of Professional Responsibility)  200
abag. İhbar Bürosu (Whistleblower Office)  200
abb. İşlem Destek Birimleri Başkan Yardımcısına Bağlı Birimler (Deputy Commissioner for Operations Support)  200
II. ABD’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI  201
A. ABD’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ  202
1. Uzlaşma Önerisi (Offer in Compromise)  203
2. İdari Temyiz Hakkı (Appeals Right)  203
3. Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Araçları  206
B. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE YARGI YOLU  206
1. Vergi Mahkemesi (Tax Court)  208
2. ABD Federal Dava Mahkemesi (United States Court of Federal Claims) ve ABD Bölge Mahkemesi (United States District Court)  210
III. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ  210
A. ABD’DE TEMYİZ SÜRECİ  211
1. Genel Çerçeve  211
2. Temyiz Ofisi  211
a. Temyiz Ofisinin Kuruluşu  211
b. Temyiz Ofisinin Stratejik Öncelikleri  212
c. Temyiz Ofisinin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı  214
3. Temyiz Süreci  215
a. Temyiz Sürecinin Genel Çerçevesi  215
b. Temyiz Uygulamasının Kapsamı  216
ba. Kapsama Giren Konular  216
bb. Temyiz Kapsamı Dışında Kalan Konular  217
c. İdari Temyiz Sürecinin İşleyişi  218
ca. İdari Temyiz İçin İtirazda Bulunma Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar  219
cb. Küçük Sorun Başvurusunda Bulunulması (Small Case Requests)  220
cc. Temyiz Sürecinde Temsil  220
d. Erken Transfer Yöntemi (Early Referral Procedures)  221
e. Eşzamanlı Temyiz Yetkisi (Simultaneous Appeals/Competent Authority)  221
B. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  221
1. Uzlaşma Önerisi (Offer in Compromise)  222
2. Müzakere (Negotiation)  223
3. Arabuluculuk (Mediation)  225
a. AİGİ’nin Arabuluculuk Programları  228
aa. Temyiz ve Müzakere Sonrası Arabuluculuk (Post-Appeals Mediation)  228
aaa. Temyiz Sonrası Arabuluculuk Yönteminin Kapsamına Giren Konular  229
aab. Temyiz Sonrası Arabuluculuk Yöntemine Başvuru Süreci  229
aac. Temyiz Sonrası Arabuluculuk Yöntemine Başvuru İçin Düzenlenecek Arabuluculuk Sözleşmesi  230
aad. Temyiz Sonrası Arabuluculuk Süreci  231
ab. Büyük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Hızlı Anlaşma Yöntemi (Large and Mid-Size Business (LMSB) Fast Track Settlement)  232
aba. Büyük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Hızlı Anlaşma Yönteminin İşleyiş Süreci  234
ac. Küçük Ölçekli ve Kendi İstihdamına Dayalı İşletmeler İçin Hızlı Anlaşma ve Hızlı Arabuluculuk Yöntemleri  235
ad. Vergiden Muaf Kurumlar ve Kamu Kurumları İçin Hızlı Anlaşma Yolu (Tax Exempt and Government Entities Taxpayers Fast Track Settlement)  236
4. Tahkim (Arbitration)  236
a. Temyiz Sonrası Tahkim Uygulaması (Post-Appeals Arbitration)  237
b. Vergi Yargı Sürecinde Tahkim Uygulaması  239
Üçüncü Kısım
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA
UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ VE
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İDARİ AŞAMADA VE ALTERNATİF YOLLARLA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN ANAYASAL TEMELLERİ  241
A. VERGİ UYUŞMAZLIĞI VE ÇÖZÜM YOLLARI  241
1. Vergi Uyuşmazlığı  241
2. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları  250
a. Vergilendirmede Gerçek Duruma Ulaşma Hedefinin Uyuşmazlık Çözümüne Yansıması  254
aa. İdare Açısından  254
ab. Yargı Mercii Açısından Vergilendirmede Gerçek Duruma Ulaşma Hedefi  257
b. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları  264
ba. İdari Çözüm Yollarının Özellikleri  266
baa. Gönüllü Katılıma Dayalıdır  266
bab. İdari Çözüm Sürecinde İdari Usul Geçerlidir  266
bac. Anlaşmazlığı İrade Uyumuyla Sağlamaya Yöneliktir  266
c. Yargı Yolu  267
ca. Vergi Mahkemesi ve Danıştay  267
d. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümüne Yönelik Olağandışı ve Geçici İmkanlar: Yasama Tasarrufları ve Mali Aflar  271
B. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNÜN ANAYASAL ÇERÇEVESİ  273
1. Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Anayasal Gelişim Süreci  280
a. 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu  280
b. 1961 Anayasası  281
ba. Hukuk Devleti  281
bb. Yargı Yetkisi ve Yargı Denetimi  282
bc. Hak Arama Hürriyeti  284
bd. İdarenin Yargı Denetimi  285
c. 1982 Anayasası  287
ca. Hukuk Devleti  288
cb. Yargı Yetkisi ve Yargı Denetimi  288
cc. Hak Arama Özgürlüğü  289
cd. İdarenin Yargı Denetimi  290
ce. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Konusunda Anayasal Hükümler  292
cea. Çalışma Hayatına İlişkin Alternatif Uyuşmazlık Çözümü  292
ceb. Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim  293
cec. Kamu Denetçiliği  293
ced. Spor Uyuşmazlıklarında Tahkim  294
C. İDARİ YARGIYA İLİŞKİN ANAYASAL İLKE VE ESASLAR  294
1. İdarenin Yargısal Denetiminin Yargı Yoluyla ve Yargı Mercileri Tarafından Yapılması  295
a. Kuvvetler Ayrımı Sınırlaması  296
b. Yargı Yolunun Yargı Mercileri ve Kanuni Hakim Güvencesi Altında Kullanılması  300
2. Yargı Yolunun Kapatılamaması veya Hak Arama Özgürlüğünün Sınırlandırılamaması  300
3. İdari Yargı ve Adli Yargı Ayrımı  306
4. İki Dereceli Yargı  314
D. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ VERGİ UYUŞMALIKLARINDA UYGULANMASININ ANAYASAL SINIRLARI  318
1. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Uygulanabilirliği  319
2. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Kesin ve Nihai Olması  323
3. Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne Başvuru Zorunluluğu Getirilmesi  325
4. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Mutlak Değil Nispi Alternatif Olması  326
II. VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  328
A. İLK DÖNEM İTİRAZ VE TEMYİZ SÜRECİ: VERGİ İTİRAZ VE TEMYİZ KOMİSYONLARI  328
1. Konunun Önemi ve Özelliği  328
2. Vergi İtiraz Komisyonlarının Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi  331
a. Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının Kuruluşu ve İlk Dönemleri  331
b. 3692 Sayılı Kanunla Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının Aynı Kanunda Toplanması  332
c. 5432 Sayılı İlk Vergi Usul Kanunu  333
d. 5655 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler  336
e. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  337
3. İdari Yargı Reformu Kapsamında Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının Kaldırılması  337
a. İdari Yargı Sistemi Reformu  337
b. VUK’ta Uyuma İlişkin 2686 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  339
4. Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının Niteliği  340
5. Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının Çalışma Usulü  342
a. İtiraz Komisyonlarının Çalışma Usulü  342
b. Temyiz Komisyonunun Çalışma Usulü  343
c. Danıştay’a Başvurma  344
B. MEVCUT İDARİ BAŞVURU VE ÇÖZÜM YOLLARI  345
1. Genel İdari Başvuru Yolu  345
2. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi ve Şikayet Yoluyla Başvuru  349
a. Vergi ve Vergi Cezası Hatası  350
aa. Hesap Hataları  350
ab. Vergilendirme ve Cezalandırma Hataları  352
b. Hatanın İşleme Etkisi  354
c. Hatanın Düzeltilmesi  356
d. Şikayet Yolu ile Müracaat  357
3. Vergi İncelemesi Sırasında İtiraz ve Rapor Değerlendirme Komisyonu Tarafından Dinlenme  359
a. Vergi İncelemesi Sırasında İtiraz  359
b. Rapor Değerlendirme Komisyonu Tarafından Dinlenme  362
4. Pişmanlık ve Islah  364
a. Hukuki Niteliği  364
b. Yasal Düzenleme  367
c. Kapsamı  368
d. Şartları  370
da. Kendiliğinden Harekete Geçme  370
db. Vergisel Ödevleri Eksiksiz Olarak Yerine Getirme  373
e. Sonucu  374
5. Cezalarda İndirim  375
a. Mahiyeti  375
b. Yasal Dayanak  376
c. Cezalarda İndirim Uygulaması  376
6. Uzlaşma  377
a. Uzlaşmanın Getirilişi ve Gelişim Süreci  377
b. Uzlaşma Konusunda Yapılan Yasal Düzenlemeler  379
ba. 205 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme  379
bb. 3239 Sayılı Kanun’la Yapılan Düzenleme  380
bc. 4008 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme  381
bd. 4369 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme  382
be. 4444 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme  385
bf. Uzlaşmaya İlişkin Mevcut Hükümler  387
c. Uzlaşma Müessesesinin Getiriliş Gayesi  387
d. Uzlaşmanın Hukuki Mahiyetine İlişkin Görüşler  392
e. Uzlaşmanın Mevcut Uygulaması  396
ea. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Uygulaması  398
eaa. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonların Oluşumu  398
eaaa. Vergi Müfettişlerince Yapılacak Vergi İncelemelerinde Komisyonların Oluşumu  398
eaab. İncelemeye Yetkili Diğer Memurlarca Yapılacak Vergi İncelemelerinde Komisyonların Oluşumu  399
eaac. Bölgesel Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu  399
eab. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Yapılması  399
eaba. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi  399
eabb. Uzlaşma Talep Süresi  400
eabc. Uzlaşma Gününün Tespiti  400
eabd. Uzlaşmaya Davet  400
eabe. Uzlaşma Davetine Uyulmaması  400
eabf. Tarh Edilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi  401
eabg. Uzlaşma Komisyonunun Toplanması  401
eabh. Uzlaşma Toplantısına Katılabilecek Olanlar  402
eac. Uzlaşmanın Sonuçları  402
eaca. Uzlaşma Sağlanması  402
eacb. Uzlaşma Sağlanamaması  402
eacc. Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilemeyeceği  403
eacd. Ödeme Zamanı  404
eace. Tarhiyattan Sonra Uzlaşma Yolunun Kapalı Olması  404
ead. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Uygulaması  404
eada. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonları  405
eadaa. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu  405
eadab. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Paylaşımı  406
eadaba. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde  408
eadabb. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde  413
eadabc. Özellikli Hususlar  414
eadb. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Yapılması  415
eadba. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi  415
eadbb. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talep Süresi  415
eadbc. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebinin İncelenmesi ve Uzlaşma Gününün Tayini  415
eadc. Uzlaşmanın Sonuçları  416
eadca. Uzlaşmanın Sağlanması  416
eadcb. Uzlaşmanın Sağlanamaması  417
eadcc. Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma  417
eadcd. Uzlaşma ve Cezalarda İndirme  418
f. Uzlaşma Rakamları  419
III. GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  421
A. GÜMRÜK KANUNUNDA İTİRAZ YOLU  421
1. İtiraz Başvurusu ve incelenmesi  422
2. İtirazların Karara Bağlanması  423
3. İtiraz ve Yargıya Başvurunun İşlemlere Etkisi  423
B. GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ VEYA KALDIRILMASI  424
C. CEZA İNDİRİMİ  426
D. UZLAŞMA YOLU  428
1. Yasal Dayanak  428
2. Uygulama Esasları  430
a. Uzlaşmanın Kapsamı  430
aa. Genel Çerçeve  430
ab. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Alacaklar  431
ac. Uzlaşmaya Konu Olamayacak Alacaklar  432
b. Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili ve Komisyon Başkanlarının Sorumluluğu  433
ba. Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili  433
bb. Uzlaşma Komisyonu Başkanlarının Sorumluluğu  434
c. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkileri  434
d. Başvurunun Şekli, Süresi ve Usul Yönünden İncelenmesi  435
da. Başvurunun Şekli  435
db. Başvuru Süresi  435
dc. Uzlaşma Talebinde Bulunabilecek Kişiler  435
dd. Uzlaşma Talebinin İncelenmesi  435
de. Uzlaşma Talebinin Sonuçları  436
e. Uzlaşma Komisyonunca Yapılacak Çalışmalar  436
ea. Uzlaşma Görüşmelerinde Bulunabilecek Kişiler  436
eb. Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılması  437
ec. Uzlaşma Gününün Ertelenmesi  438
ed. Uzlaşma İşlemlerinin Süresi  438
ef. Uzlaşmanın Sonuçları  439
eg. Sekretarya Hizmetleri  439
f. Uzlaşmanın Sonuçları  440
fa. Uzlaşmanın Kesinliği  440
fb. İtiraz ve Kanun Yolu  440
fc. Uzlaşılan Cezalarda İndirilmeyecek Haller  440
fd. Ödeme  440
g. İtiraz ve Uzlaşma Hakkının Aynı Anda Kullanılmaması ve Teminatlı İşlemler  441
ga. İtiraz ve Uzlaşma Hakkının Aynı Anda Kullanılmaması  441
gb. Teminatlı İşlemler  441
IV. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  441
A. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İTİRAZ  442
1. İtiraz Konuları ve İtiraz Komisyonları  442
a. Tehlike Sınıf ve Derecesi ile Prim Oranına İtiraz  443
b. Asgari İşçilik Tespiti, Denetim ve Kontrol Kapsamında Yapılan Prim Tahakkuklarına İtiraz  443
ba. Sosyal Güvenlik Hukukunda Asgari İşçilik Uygulaması  444
bb. Asgari İşçilik Uygulamasının Mevcut Şekli  448
bc. Asgari İşçilik Tespitinin Değerlendirilmesi  451
bd. Asgari İşçilik Oranlarının Tespiti ve Asgari İşçilik Oranları ile İnşaat Yapı Sınıf veya Grubuna İtiraz  453
c. İdari Para Cezalarına İtiraz  455
d. İtiraz Komisyonlarının Karar Alma Süreci  456
B. HATALARIN DÜZELTİLMESİ  457
C. CEZA İNDİRİMİ  457
D. UZLAŞMA  459
1. Yasal Dayanak  459
2. Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı  461
3. Komisyonların Teşkili, Yetki ve Görev Yerleri  462
a. Komisyonların Teşkili  462
b. Komisyonların Görev Yerleri ve Toplanma Zamanları  462
4. Uzlaşmanın Yapılması  463
a. Uzlaşma Talebi  463
b. Uzlaşma Talep Süresi, Tebliğ ve İşverenin Uzlaşmadan Vazgeçmesi  463
c. Uzlaşma Gününün, Prim Tutarının ve İdarî Para Cezasının Tespiti ve Bildirilmesi  463
d. Komisyonun Toplanması ve Çalışma Usulü  464
e. Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi ve Tutanak Üzerine Yapılacak İşlemler  464
f. Uzlaşma Sağlanamayan Haller ve Yapılacak İşlemler  465
5. Uzlaşmanın Sonuçları  465
a. Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilemeyeceği  465
b. Ödeme Zamanı  465
c. Uzlaşmaya Uymama ve Uzlaşmanın Bozulması  466
d. Sigortalılara Mal Edilecek Fark Sigorta Primlerinin Ortaya Çıkması  466
V. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE İSTİSNAİ VE OLAĞANDIŞI YÖNTEM: VERGİ BARIŞI VEYA MALİ AF UYGULAMALARI  466
A. GENEL ÇERÇEVE  466
B. VERGİ HUKUKUNDA AFFIN MAHİYETİ VE KAPSAMI  471
C. MALİ AF KAPSAMINDA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA ÖNGÖRÜLEN HÜKÜMLER VE SINIRLARI  482
1. Kesinleşmiş Vergi Alacakların Af Kapsamı Dışında Olması  482
2. Mali Af Kanunlarında Uyuşmazlıkların Çözümüne Yönelik Hükümler ve Kesinleşmemiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması  484
a. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları  485
b. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler  486
c. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar  486
d. Matrah ve Vergi Artırımı  486
e. Stok Affı  487
f. Özel Uzlaşma Hükümleri Öngörülmesi  487
3. Kanunla Tanınan Haklardan Yararlanma Koşulu Olarak Dava Hakkından Vazgeçmenin Hukuki Niteliği  488
Değerlendirme ve Sonuç  491
Kaynakça  503
Kavramlar Dizini  511
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Nazım Taha Koçak
Temmuz 2020
95.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Tablolar Listesi  25
Kısaltmalar  27
Giriş  29
Birinci Kısım
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
I. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  33
A. UYUŞMAZLIK VE ÇÖZÜM KAVRAMLARI  33
1. Uyuşmazlık Kavramı  33
2. Çözüm Kavramı  35
B. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI  37
1. Genel Çerçeve  37
2. Klasik Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Yargı Yolu  38
3. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri  43
II. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU  45
A. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN TANIMI  45
B. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ  46
1. Yargı Dışı Çözüm Yolu  47
2. Seçimlik Olarak Uygulanması  48
3. Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Usul ve Yöntemlerde Esneklik  48
4. Karşılıklı Anlaşma Yoluyla Çözüm Üretmesi  48
5. Uyuşmazlık Çözüm Sürecinde Tarafsız ve Bağımsız Üçüncü Kişilerin Kullanılması  49
6. Ulaşılan Sonuçların Nitelik İtibariyle Farklılığı  50
C. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN AMACI VE NİTELİĞİ  50
D. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN AVANTAJLARI VE TERCİH EDİLME NEDENLERİ  51
1. Hızlı, Seri ve Etkili Çözüm Sağlar  51
2. Maliyet Avantajı Sağlar  52
3. Uyuşmazlık Türüne Uygun Yöntem Seçebilme Olanağı Sunar  52
4. Tarafların Gizlilik ve Mahremiyet Konularının Korunmasına Yardımcı Olur  52
5. Taraflar Arasındaki İlişkilerin Korunmasını Destekler  53
6. Tarafların İradelerine Uygun Çözümler Sağlar  53
7. Yargı Yolu Açıktır  53
E. TEMEL ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  54
1. Müzakere (Negotiation)  54
2. Uzlaşma (Conciliation)  57
3. Arabuluculuk (Mediation)  58
4. Tahkim (Arbitration)  62
III. TÜRKİYE’DE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK DÜZENLEMELER  64
A. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA YAŞANAN DEĞİŞİM SÜRECİ  64
B. CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA KURUMU  64
1. Ceza Hukukunda Uzlaşmanın Gerekçesi ve Amacı  64
2. Uzlaşmanın Kapsamı  72
3. Uzlaşma Süreci  75
a. Dava Açılmadan Önce Uzlaşma  75
b. Dava Aşamasında Uzlaşma  79
C. İDARE HUKUKUNDA YER ALAN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  80
1. İdari Başvuru ve İtiraz Yolları  81
a. İYUK Kapsamında İdari Başvuru ve İtiraz Yolu  85
b. İYUK Dışında Düzenlenmiş Olan İdari İtiraz ve Şikayet Yolları  88
ba. İYUK Dışında Düzenlenmiş Olan İdari İtiraz Yolları  88
baa. VUK, Gümrük Kanunu ve SGK Mevzuatı Kapsamında İdari İtiraz  88
bab. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna İtiraz  89
bac. Petrol Kanunu’nda İtiraz, Müzakere ve Sulh Yolu  91
bb. Bağımsız İdari Otoritelerin İtiraz ve Şikayet Yoluyla Alternatif Uyuşmazlık Çözümü  92
bba. İMKB ve SPK Uygulaması  92
bbb. Kamu İhale Kanununda Şikayet ve İtirazen Şikayet  94
2. Genel İdarî Usul Kanunu Tasarısında Öngörülen Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Usulleri  99
a. Genel İdarî Usul Kanunu’na Duyulan İhtiyaç  99
b. Tasarıda Öngörülen İtiraz Mekanizması  101
c. Tasarıda Öngörülen Uzlaşma Müessesesi  104
3. Kamu Hukukunda Tahkim  107
a. Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması  107
b. Kamu Kurumları Arasındaki Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü  113
c. Spor Uyuşmazlıklarında Tahkim  116
4. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman)  125
5. Uzlaşma  138
a. Vergi ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Uzlaşma  138
b. Kamulaştırma Kanununda Uzlaşma  138
c. Köy Kanununda Uzlaşma  140
D. ÖZEL HUKUK ALANINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  140
1. Tahkim Uygulamaları  140
a. Uluslararası Tahkim  140
b. Ulusal Tahkim  141
c. İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı  147
d. Sigorta Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü  148
e. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tahkim Uygulaması  149
2. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamında Uyuşmazlık Çözümü Konusundaki Özel Hüküm  152
3. Mahkeme Bünyesinde Dava Dışı Çözümler  153
a. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Davaya Son Veren Taraf İşlemler  154
aa. Feragat ve Kabul  154
ab. Sulh  155
ac. Feragat ve Kabulün İdari Uyuşmazlıklarda Uygulanması  155
b. Aile Mahkemelerinin Uzlaştırma Kararı ve Sulh Önerisi  164
c. Kabahatler Kanunu’nda Vazgeçme ve Kabul  165
4. Arabuluculuk Kanun Tasarısı  165
5. Avukatların Uzlaşma Sağlama Yetkisi  168
E. İŞ HUKUKU’NDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ  171
1. Bireysel İş Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri  171
2. Toplu İş Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri  174
İkinci Kısım
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ
I. ABD VERGİ SİSTEMİ  179
A. ABD VERGİ SİSTEMİNİN ANAYASAL VE YASAL TEMELLERİ  179
B. ABD VERGİ SİSTEMİNDE VERGİ TÜRLERİ  180
1. Genel Çerçeve  180
2. Gelir ve Kurumlar Vergisi  182
a. Kişisel Gelir Vergisi (Individual Income Tax)  184
b. Kurum Gelir Vergisi (Corporate Income Tax)  185
3. Satış, Kullanım ve Tüketim Vergileri (Sales, Use and Excise Taxes)  186
4. Mamelek Vergisi (Property Taxes)  187
5. Veraset ve İntikal Vergisi (Estate and Gift Tax)  187
6. Gümrük Vergisi (Customs Duties)  188
7. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Kesintileri ile İşsizlik Vergisi Kesintisi  188
C. ABD GELİR İDARESİ TEŞKİLATI  188
1. Genel Çerçeve  188
2. ABD İç Gelir İdaresinin Tarihsel Gelişimi  190
3. AİGİ’nin Mevcut Yapısı  191
a. Başkanlık Ofisi ve AİGİ Başkanı (Commissioner)  192
aa. Doğrudan Başkana Bağlı Birimler  193
aaa. Baş Danışmanlık (Chief Counsel)  193
aab. Temyiz Ofisi (Appeals Office)  194
aac. Mükellef Savunma (Avukatlık) Hizmetleri (Taxpayer Advocate Service)  194
aad. Tarafsızlık, Çeşitlilik ve Kavrayıcılık Birimi (Equity, Diversity and Inclusion)  196
aae. Araştırma, Analiz ve İstatistik Birimi (Research, Analysis and Statistics)  196
aaf. İletişim ve İrtibat Birimi (Communications and Liaison)  197
ab. Başkan Yardımcılarına Bağlı Birimler  197
aba. Uygulama ve Hizmet Birimleri Başkan Yardımcısına Bağlı Birimler  197
abaa. Ücret ve Yatırım Birimi (Wage and Investment Division)  198
abab. Büyük İşletmeler ve Uluslararası Birimi (Large Business and International Division)  198
abac. Küçük İşletmeler ve Kişisel İstihdama Dayalı Mükellefler Birimi (Small Business/Self Employed Division)  199
abad. Vergiden Muaf Kuruluşlar ve Kamu Kurumları Bölümü (Tax Exempt and Government Entities Division)  199
abae. Ceza Soruşturmaları Bölümü (Criminal Investigation)  200
abaf. Profesyonel Sorumluluk Bürosu (Office of Professional Responsibility)  200
abag. İhbar Bürosu (Whistleblower Office)  200
abb. İşlem Destek Birimleri Başkan Yardımcısına Bağlı Birimler (Deputy Commissioner for Operations Support)  200
II. ABD’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI  201
A. ABD’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ  202
1. Uzlaşma Önerisi (Offer in Compromise)  203
2. İdari Temyiz Hakkı (Appeals Right)  203
3. Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Araçları  206
B. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE YARGI YOLU  206
1. Vergi Mahkemesi (Tax Court)  208
2. ABD Federal Dava Mahkemesi (United States Court of Federal Claims) ve ABD Bölge Mahkemesi (United States District Court)  210
III. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ  210
A. ABD’DE TEMYİZ SÜRECİ  211
1. Genel Çerçeve  211
2. Temyiz Ofisi  211
a. Temyiz Ofisinin Kuruluşu  211
b. Temyiz Ofisinin Stratejik Öncelikleri  212
c. Temyiz Ofisinin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı  214
3. Temyiz Süreci  215
a. Temyiz Sürecinin Genel Çerçevesi  215
b. Temyiz Uygulamasının Kapsamı  216
ba. Kapsama Giren Konular  216
bb. Temyiz Kapsamı Dışında Kalan Konular  217
c. İdari Temyiz Sürecinin İşleyişi  218
ca. İdari Temyiz İçin İtirazda Bulunma Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar  219
cb. Küçük Sorun Başvurusunda Bulunulması (Small Case Requests)  220
cc. Temyiz Sürecinde Temsil  220
d. Erken Transfer Yöntemi (Early Referral Procedures)  221
e. Eşzamanlı Temyiz Yetkisi (Simultaneous Appeals/Competent Authority)  221
B. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  221
1. Uzlaşma Önerisi (Offer in Compromise)  222
2. Müzakere (Negotiation)  223
3. Arabuluculuk (Mediation)  225
a. AİGİ’nin Arabuluculuk Programları  228
aa. Temyiz ve Müzakere Sonrası Arabuluculuk (Post-Appeals Mediation)  228
aaa. Temyiz Sonrası Arabuluculuk Yönteminin Kapsamına Giren Konular  229
aab. Temyiz Sonrası Arabuluculuk Yöntemine Başvuru Süreci  229
aac. Temyiz Sonrası Arabuluculuk Yöntemine Başvuru İçin Düzenlenecek Arabuluculuk Sözleşmesi  230
aad. Temyiz Sonrası Arabuluculuk Süreci  231
ab. Büyük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Hızlı Anlaşma Yöntemi (Large and Mid-Size Business (LMSB) Fast Track Settlement)  232
aba. Büyük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Hızlı Anlaşma Yönteminin İşleyiş Süreci  234
ac. Küçük Ölçekli ve Kendi İstihdamına Dayalı İşletmeler İçin Hızlı Anlaşma ve Hızlı Arabuluculuk Yöntemleri  235
ad. Vergiden Muaf Kurumlar ve Kamu Kurumları İçin Hızlı Anlaşma Yolu (Tax Exempt and Government Entities Taxpayers Fast Track Settlement)  236
4. Tahkim (Arbitration)  236
a. Temyiz Sonrası Tahkim Uygulaması (Post-Appeals Arbitration)  237
b. Vergi Yargı Sürecinde Tahkim Uygulaması  239
Üçüncü Kısım
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA
UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ VE
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İDARİ AŞAMADA VE ALTERNATİF YOLLARLA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN ANAYASAL TEMELLERİ  241
A. VERGİ UYUŞMAZLIĞI VE ÇÖZÜM YOLLARI  241
1. Vergi Uyuşmazlığı  241
2. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları  250
a. Vergilendirmede Gerçek Duruma Ulaşma Hedefinin Uyuşmazlık Çözümüne Yansıması  254
aa. İdare Açısından  254
ab. Yargı Mercii Açısından Vergilendirmede Gerçek Duruma Ulaşma Hedefi  257
b. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları  264
ba. İdari Çözüm Yollarının Özellikleri  266
baa. Gönüllü Katılıma Dayalıdır  266
bab. İdari Çözüm Sürecinde İdari Usul Geçerlidir  266
bac. Anlaşmazlığı İrade Uyumuyla Sağlamaya Yöneliktir  266
c. Yargı Yolu  267
ca. Vergi Mahkemesi ve Danıştay  267
d. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümüne Yönelik Olağandışı ve Geçici İmkanlar: Yasama Tasarrufları ve Mali Aflar  271
B. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNÜN ANAYASAL ÇERÇEVESİ  273
1. Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Anayasal Gelişim Süreci  280
a. 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu  280
b. 1961 Anayasası  281
ba. Hukuk Devleti  281
bb. Yargı Yetkisi ve Yargı Denetimi  282
bc. Hak Arama Hürriyeti  284
bd. İdarenin Yargı Denetimi  285
c. 1982 Anayasası  287
ca. Hukuk Devleti  288
cb. Yargı Yetkisi ve Yargı Denetimi  288
cc. Hak Arama Özgürlüğü  289
cd. İdarenin Yargı Denetimi  290
ce. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Konusunda Anayasal Hükümler  292
cea. Çalışma Hayatına İlişkin Alternatif Uyuşmazlık Çözümü  292
ceb. Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim  293
cec. Kamu Denetçiliği  293
ced. Spor Uyuşmazlıklarında Tahkim  294
C. İDARİ YARGIYA İLİŞKİN ANAYASAL İLKE VE ESASLAR  294
1. İdarenin Yargısal Denetiminin Yargı Yoluyla ve Yargı Mercileri Tarafından Yapılması  295
a. Kuvvetler Ayrımı Sınırlaması  296
b. Yargı Yolunun Yargı Mercileri ve Kanuni Hakim Güvencesi Altında Kullanılması  300
2. Yargı Yolunun Kapatılamaması veya Hak Arama Özgürlüğünün Sınırlandırılamaması  300
3. İdari Yargı ve Adli Yargı Ayrımı  306
4. İki Dereceli Yargı  314
D. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ VERGİ UYUŞMALIKLARINDA UYGULANMASININ ANAYASAL SINIRLARI  318
1. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Uygulanabilirliği  319
2. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Kesin ve Nihai Olması  323
3. Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne Başvuru Zorunluluğu Getirilmesi  325
4. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Mutlak Değil Nispi Alternatif Olması  326
II. VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  328
A. İLK DÖNEM İTİRAZ VE TEMYİZ SÜRECİ: VERGİ İTİRAZ VE TEMYİZ KOMİSYONLARI  328
1. Konunun Önemi ve Özelliği  328
2. Vergi İtiraz Komisyonlarının Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi  331
a. Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının Kuruluşu ve İlk Dönemleri  331
b. 3692 Sayılı Kanunla Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının Aynı Kanunda Toplanması  332
c. 5432 Sayılı İlk Vergi Usul Kanunu  333
d. 5655 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler  336
e. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  337
3. İdari Yargı Reformu Kapsamında Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının Kaldırılması  337
a. İdari Yargı Sistemi Reformu  337
b. VUK’ta Uyuma İlişkin 2686 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  339
4. Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının Niteliği  340
5. Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının Çalışma Usulü  342
a. İtiraz Komisyonlarının Çalışma Usulü  342
b. Temyiz Komisyonunun Çalışma Usulü  343
c. Danıştay’a Başvurma  344
B. MEVCUT İDARİ BAŞVURU VE ÇÖZÜM YOLLARI  345
1. Genel İdari Başvuru Yolu  345
2. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi ve Şikayet Yoluyla Başvuru  349
a. Vergi ve Vergi Cezası Hatası  350
aa. Hesap Hataları  350
ab. Vergilendirme ve Cezalandırma Hataları  352
b. Hatanın İşleme Etkisi  354
c. Hatanın Düzeltilmesi  356
d. Şikayet Yolu ile Müracaat  357
3. Vergi İncelemesi Sırasında İtiraz ve Rapor Değerlendirme Komisyonu Tarafından Dinlenme  359
a. Vergi İncelemesi Sırasında İtiraz  359
b. Rapor Değerlendirme Komisyonu Tarafından Dinlenme  362
4. Pişmanlık ve Islah  364
a. Hukuki Niteliği  364
b. Yasal Düzenleme  367
c. Kapsamı  368
d. Şartları  370
da. Kendiliğinden Harekete Geçme  370
db. Vergisel Ödevleri Eksiksiz Olarak Yerine Getirme  373
e. Sonucu  374
5. Cezalarda İndirim  375
a. Mahiyeti  375
b. Yasal Dayanak  376
c. Cezalarda İndirim Uygulaması  376
6. Uzlaşma  377
a. Uzlaşmanın Getirilişi ve Gelişim Süreci  377
b. Uzlaşma Konusunda Yapılan Yasal Düzenlemeler  379
ba. 205 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme  379
bb. 3239 Sayılı Kanun’la Yapılan Düzenleme  380
bc. 4008 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme  381
bd. 4369 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme  382
be. 4444 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme  385
bf. Uzlaşmaya İlişkin Mevcut Hükümler  387
c. Uzlaşma Müessesesinin Getiriliş Gayesi  387
d. Uzlaşmanın Hukuki Mahiyetine İlişkin Görüşler  392
e. Uzlaşmanın Mevcut Uygulaması  396
ea. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Uygulaması  398
eaa. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonların Oluşumu  398
eaaa. Vergi Müfettişlerince Yapılacak Vergi İncelemelerinde Komisyonların Oluşumu  398
eaab. İncelemeye Yetkili Diğer Memurlarca Yapılacak Vergi İncelemelerinde Komisyonların Oluşumu  399
eaac. Bölgesel Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu  399
eab. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Yapılması  399
eaba. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi  399
eabb. Uzlaşma Talep Süresi  400
eabc. Uzlaşma Gününün Tespiti  400
eabd. Uzlaşmaya Davet  400
eabe. Uzlaşma Davetine Uyulmaması  400
eabf. Tarh Edilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi  401
eabg. Uzlaşma Komisyonunun Toplanması  401
eabh. Uzlaşma Toplantısına Katılabilecek Olanlar  402
eac. Uzlaşmanın Sonuçları  402
eaca. Uzlaşma Sağlanması  402
eacb. Uzlaşma Sağlanamaması  402
eacc. Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilemeyeceği  403
eacd. Ödeme Zamanı  404
eace. Tarhiyattan Sonra Uzlaşma Yolunun Kapalı Olması  404
ead. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Uygulaması  404
eada. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonları  405
eadaa. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu  405
eadab. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Paylaşımı  406
eadaba. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde  408
eadabb. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde  413
eadabc. Özellikli Hususlar  414
eadb. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Yapılması  415
eadba. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi  415
eadbb. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talep Süresi  415
eadbc. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebinin İncelenmesi ve Uzlaşma Gününün Tayini  415
eadc. Uzlaşmanın Sonuçları  416
eadca. Uzlaşmanın Sağlanması  416
eadcb. Uzlaşmanın Sağlanamaması  417
eadcc. Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma  417
eadcd. Uzlaşma ve Cezalarda İndirme  418
f. Uzlaşma Rakamları  419
III. GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  421
A. GÜMRÜK KANUNUNDA İTİRAZ YOLU  421
1. İtiraz Başvurusu ve incelenmesi  422
2. İtirazların Karara Bağlanması  423
3. İtiraz ve Yargıya Başvurunun İşlemlere Etkisi  423
B. GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ VEYA KALDIRILMASI  424
C. CEZA İNDİRİMİ  426
D. UZLAŞMA YOLU  428
1. Yasal Dayanak  428
2. Uygulama Esasları  430
a. Uzlaşmanın Kapsamı  430
aa. Genel Çerçeve  430
ab. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Alacaklar  431
ac. Uzlaşmaya Konu Olamayacak Alacaklar  432
b. Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili ve Komisyon Başkanlarının Sorumluluğu  433
ba. Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili  433
bb. Uzlaşma Komisyonu Başkanlarının Sorumluluğu  434
c. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkileri  434
d. Başvurunun Şekli, Süresi ve Usul Yönünden İncelenmesi  435
da. Başvurunun Şekli  435
db. Başvuru Süresi  435
dc. Uzlaşma Talebinde Bulunabilecek Kişiler  435
dd. Uzlaşma Talebinin İncelenmesi  435
de. Uzlaşma Talebinin Sonuçları  436
e. Uzlaşma Komisyonunca Yapılacak Çalışmalar  436
ea. Uzlaşma Görüşmelerinde Bulunabilecek Kişiler  436
eb. Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılması  437
ec. Uzlaşma Gününün Ertelenmesi  438
ed. Uzlaşma İşlemlerinin Süresi  438
ef. Uzlaşmanın Sonuçları  439
eg. Sekretarya Hizmetleri  439
f. Uzlaşmanın Sonuçları  440
fa. Uzlaşmanın Kesinliği  440
fb. İtiraz ve Kanun Yolu  440
fc. Uzlaşılan Cezalarda İndirilmeyecek Haller  440
fd. Ödeme  440
g. İtiraz ve Uzlaşma Hakkının Aynı Anda Kullanılmaması ve Teminatlı İşlemler  441
ga. İtiraz ve Uzlaşma Hakkının Aynı Anda Kullanılmaması  441
gb. Teminatlı İşlemler  441
IV. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  441
A. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İTİRAZ  442
1. İtiraz Konuları ve İtiraz Komisyonları  442
a. Tehlike Sınıf ve Derecesi ile Prim Oranına İtiraz  443
b. Asgari İşçilik Tespiti, Denetim ve Kontrol Kapsamında Yapılan Prim Tahakkuklarına İtiraz  443
ba. Sosyal Güvenlik Hukukunda Asgari İşçilik Uygulaması  444
bb. Asgari İşçilik Uygulamasının Mevcut Şekli  448
bc. Asgari İşçilik Tespitinin Değerlendirilmesi  451
bd. Asgari İşçilik Oranlarının Tespiti ve Asgari İşçilik Oranları ile İnşaat Yapı Sınıf veya Grubuna İtiraz  453
c. İdari Para Cezalarına İtiraz  455
d. İtiraz Komisyonlarının Karar Alma Süreci  456
B. HATALARIN DÜZELTİLMESİ  457
C. CEZA İNDİRİMİ  457
D. UZLAŞMA  459
1. Yasal Dayanak  459
2. Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı  461
3. Komisyonların Teşkili, Yetki ve Görev Yerleri  462
a. Komisyonların Teşkili  462
b. Komisyonların Görev Yerleri ve Toplanma Zamanları  462
4. Uzlaşmanın Yapılması  463
a. Uzlaşma Talebi  463
b. Uzlaşma Talep Süresi, Tebliğ ve İşverenin Uzlaşmadan Vazgeçmesi  463
c. Uzlaşma Gününün, Prim Tutarının ve İdarî Para Cezasının Tespiti ve Bildirilmesi  463
d. Komisyonun Toplanması ve Çalışma Usulü  464
e. Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi ve Tutanak Üzerine Yapılacak İşlemler  464
f. Uzlaşma Sağlanamayan Haller ve Yapılacak İşlemler  465
5. Uzlaşmanın Sonuçları  465
a. Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilemeyeceği  465
b. Ödeme Zamanı  465
c. Uzlaşmaya Uymama ve Uzlaşmanın Bozulması  466
d. Sigortalılara Mal Edilecek Fark Sigorta Primlerinin Ortaya Çıkması  466
V. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE İSTİSNAİ VE OLAĞANDIŞI YÖNTEM: VERGİ BARIŞI VEYA MALİ AF UYGULAMALARI  466
A. GENEL ÇERÇEVE  466
B. VERGİ HUKUKUNDA AFFIN MAHİYETİ VE KAPSAMI  471
C. MALİ AF KAPSAMINDA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA ÖNGÖRÜLEN HÜKÜMLER VE SINIRLARI  482
1. Kesinleşmiş Vergi Alacakların Af Kapsamı Dışında Olması  482
2. Mali Af Kanunlarında Uyuşmazlıkların Çözümüne Yönelik Hükümler ve Kesinleşmemiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması  484
a. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları  485
b. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler  486
c. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar  486
d. Matrah ve Vergi Artırımı  486
e. Stok Affı  487
f. Özel Uzlaşma Hükümleri Öngörülmesi  487
3. Kanunla Tanınan Haklardan Yararlanma Koşulu Olarak Dava Hakkından Vazgeçmenin Hukuki Niteliği  488
Değerlendirme ve Sonuç  491
Kaynakça  503
Kavramlar Dizini  511
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020