Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vergi Hukuku – Türk Vergi Sistemi
Ekim 2017 / 18. Baskı / 294 Syf.
Fiyatı: 32.00 TL
İndirimli: 14.90 TL (%54)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 17. Mart2016 26.50 TL 9.90 TL (%63) Sepete Ekle
 16. Mart2014 22.00 TL 9.90 TL (%55) Sepete Ekle
   

İlk yayınlandığı tarihten beri, gerek mesleki sınavlara hazırlanan kişilerin, gerekse konuyu özet olarak ancak sorular eşliğinde öğreten/öğrenmek isteyen kişilerin tercih ettiği "Başarı Grubu Müfettişlik Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi"nın sekizinci kitabı olan bu kitap, her yeni baskısında bir önceki baskısının üzerine ekleyerek ve de gerek kitabı kullanan akademisyenlerden gerekse kitapla sınavlara hazırlanan kişilerden gelen istek, öneri vs.. dikkate alınarak 18. baskısını yapmıştır.

Kitap, iki temel konuyu ayrı ayrı bölümlerde işlemiştir. İlk bölümde Vergi Hukuku sistemi, ikinci bölümde ise Türk Vergi Sistemi incelenmiştir. Kitapta konular incelenirken, çok fazla detaya girilmeden konunu özü anlatılmış ve özellikle de sınavlarda en çok ağırlık verilen gelir vergisi kanunundaki tüm kazanç ve irat unsurları (ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret kazancı, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar) tüm özellikleri ve birbiri ile olan bağlantıları örneklerle açıklanmıştır.

Eserin bu baskısında daha önceki tüm KPSS ve idari yargı hakimlik sınavlarında ve diğer kurum sınavlarında çıkmış sorulara yer verilmiştir. Ayrıca, 600 adet nitelikli ve öğretici test sorusu ve klasik sınavlara yönelik sorular da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Vergi Hukukunun Kaynakları
Vergi Hukukunda Yorum
Vergi Hukukunda Süreler
Vergileme Süreci
Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller
Vergi Suç ve Cezaları
Türk Vergi Sistemi (TVS)
Gelir Vergisi
Tüm Kazanç ve İratların Tespiti
Kurumlar Vergisi
KDV, MTV, BSMV, VİV, ÖTV
Çözümlü 600 Soru ve Önceki Yıllarda Çıkmış Sorularla
Barkod: 9789750245541
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  18
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 294
Yayınevi: Agon Bilgi Akademisi
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Birinci Kitap
VERGİ HUKUKU
I. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  24
A. Yasama Organından Doğan Kaynaklar  25
1. Anayasadan Doğan Kaynaklar  25
2. Kanundan Doğan Kaynaklar  25
3. Uluslararası Anlaşmalar  25
B. Yürütme Organından Doğan Kaynaklar  26
1. Kanun Hükmünde Kararnameler  26
2. Bakanlar Kurulu Kararları  26
3. Tüzük  26
4. Yönetmelik  27
5. Genel Tebliğ  27
6. Özelge (Mukteza) – Sirküler  27
C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  27
1. Anayasa Mahkemesi Kararları  27
2. İçtihadı Birleştirme Kararları  28
D. Örf ve Adetten Doğan Kaynaklar  28
E. Doktrinden Doğan Kaynaklar  28
KONU İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR  29
II. VERGİ USUL KANUNUNUN VE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMI VE VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  30
A. Kapsam  30
1. Vergi Usul Kanununun Kapsamı  30
2. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun Kapsamı  30
B. Vergi Kanunlarının Zaman bakımından Uygulanması  31
1. Gerçek Geriye Yürüme  31
2. Gerçek Olamayan Geriye Yürüme  31
III. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorum)  32
A. Yorum Türleri (Yorum Çeşitleri)  32
1. Bilimsel Yorum  32
2. İdari Yorum  32
3. Yasama Yorumu  32
4. Yargısal Yorum  32
B. Yorum Yöntemleri  32
1. Lafzi (Deyimsel) Yorum  33
2. Tarihi Yorum  33
3. Sistematik Yorum  33
4. Gai (Amaçsal) Yorum  33
C. Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı  34
IV. VERGİ MAHREMİYETİ  34
V. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT  35
VI. VERGİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR  35
A. Vergi Mükellefi (Yükümlüsü)  36
B. Vergi Sorumlusu  36
1. Mükellefiyet ile İlgili İlkeler  36
a. Ehliyet  36
b. Mükellef ile Vergi Sorumlusu Arasındaki Fark  37
2. Kanuni Temsilcilerin Ödevi (Sorumluluğu)  37
a. Müteselsil Olmayan Sorumluluk  37
aa. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  38
ab. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  38
aba. Tüzel Kişilerde Kanuni Temsil  38
abb. Gerçek Kişilerde Kanuni Temsil  39
ac. Mirasçıların Sorumluluğu  40
b. Müteselsil Sorumluluk  40
ba. Veraset ve İntikal Vergisinde  40
bb. Özel Tüketim Vergisinde  40
bc. Tasfiye Memurları  41
bd. Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler  41
C. Vergiyi Doğuran Olay  41
D. Verginin Konusu  42
E. Verginin Matrahı  42
F. Vergi Tarifesi  42
G. (Artan Oranlı) Vergi Tarifelerinin Özellikleri  50
H. Vergi Muafiyeti  51
I. Vergi İstisnası  51
V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  51
A. Sürelerin Uzaması  51
B. Sürelerin Hesaplanması  53
VI. VERGİLEME SÜRECİ  54
A. Verginin Tarhı  54
1. İkmalen Vergi Tarhı  55
2. Re’sen Vergi Tarhı  55
3. Verginin İdarece Tarhı  56
4. Beyana Dayalı Tarh  57
5. Düzeltme Yoluyla Tarh  57
B. Verginin Tebliği  57
1. Tebliğ Yapılacak Kimseler  57
2. Tebligat Usulleri  58
a. Posta Yolu ile Tebliğ  58
b. İlan Yolu ile Tebliğ  58
c. Memur Vasıtasıyla Tebliğ  58
d. Elektronik Ortamda Tebliğ  58
e. Daire veya Komisyonda Tebliğ  59
f. Çakma Yöntemi ile Tebliğ  59
C. Verginin Tahakkuku  59
D. Verginin Tahsili  60
VII. VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN HALLER  61
A. Ödeme  61
B. Zamanaşımı  63
1. Tahakkuk Zamanaşımı  64
2. Tahsil Zamanaşımı  65
C. Terkin  66
D. Takas  67
VIII. VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ  67
A. Hesap Hataları  67
B. Vergilendirme Hataları  68
C. Hata Düzeltmede Zamanaşımı  68
D. Şikayet Yoluyla Müracaat  69
IX. VERGİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ (VERGİ İDARESİNİN BİLGİ EDİNME YOLLARI)  69
A. Yoklama  69
B. İnceleme  70
C. Arama  71
D. Bilgi Toplama  72
1. Teminat İsteme  72
2. İhtiyati Haciz  72
3. İhtiyati Tahakkuk  72
4. Diğer Güvenlik Tedbirleri  73
X. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULMASI GEREKLİ DEFTERLER VE DÜZENLENMESİ GEREKEN VESİKALAR  74
A. Defter Tutma Bakımından Tüccarlar  74
B. Tutulacak Defterler  74
1. Bilanço Esasında Tutulacak Defterler (VUK Madde 182)  74
2. İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler (VUK Madde 193)  74
3. Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defterler (VUK Madde 210)  74
C. Düzenlenecek Olan Vesikalar  74
D. Defter ve Vesikaları Muhafaza  75
E. Defterlere Kayıt Zamanı  75
F. Defterlerin Tasdik Zamanı  75
G. Bildirimler  75
H. Değerleme  76
I. Amortismanlar  77
KONU İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR  79
XI. VERGİ SUÇ VE CEZALARI  81
A. Vergi Ziyaı Suçu  81
B. Usulsüzlük Suçu  82
1. Usulsüzlüğün Dereceleri ve Cezaları  82
C. Kaçakçılık Suçu ve (Cezası)  85
1. 18 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Suçları  85
2. 3 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Suçları  85
3. 2 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Suçları  86
4. İştirak  86
D. Vergi Cezaları ile İlgili Genel Hükümler  86
E. Cezaların Ödenmesi ve Kalkması  87
1. Vergi Cezalarının Ödenme Zamanı  87
2. Yanılma  87
3. Pişmanlık ve Islah  87
4. Ölüm  88
5. Mücbir Sebepler  88
6. Zamanaşımı  88
F. Cezalarda İndirim (VUK 376)  88
XII. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ  89
A. Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi  89
B. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamalarda Çözümlenmesi  89
1. Uzlaşma  89
a. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (uzlaşma)  90
b. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  91
2. Vergi Hataların Düzeltilmesi  91
VERGİ HUKUKU ÖRNEK TEST SORULARI  93
VERGİ USUL HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI  119
VERGİ HUKUKU DENEME SINAVI  127
VERGİ HUKUKU DAHA ÖNCEKİ SINAVLARDA ÇIKMIŞ KLASİK SORULAR  131
İkinci Kitap
TÜRK VERGİ SİSTEMİ (TVS)
Birinci Bölüm
GELİR VERGİSİ  137
I. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET  138
A. Tam Mükellefiyet (GVK Madde 3)  139
B. Dar Mükellefiyet  140
II. GELİRE GİREN KAZANÇ VE İRATLAR (GVK md. 2)  141
A. Ticari Kazançlar  141
1. Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespiti  143
a. Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti  143
b. İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti  143
2. Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti  147
a. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları  148
aa. Genel Şartlar (GVK 47)  148
ab. Özel Şartlar (GVK Madde 48)  149
b. Basit Usulün Hududu (Basit Usulden Yararlanamayanlar)  149
c. Esnaf Muaflığı (Ticari Kazançlarda)  150
B. Zirai Kazançlar  151
1. Zirai Kazanç, Zirai Faaliyet, Zirai İşletme, Çiftçi ve Mahsulün Tarifi  151
2. Zirai Kazançta Vergileme  151
a. GVK Madde 54 (İşletme Büyüklüğü Ölçüleri)  152
b. Kazancın, Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Tespit  153
ba. Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Hasılat  153
bb. Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler  153
bc. Hasılattan İndirilmeyecek Giderler  154
c. Zirai Kazancın Stopaj Usulüyle Vergilendirilmesi  154
C. Ücretler  155
1. Gerçek Ücretler (Safi Ücret)  156
2. Ücret ve Kazançlarda Muaflık ve İstisnalar  157
a. Diplomat Muaflığı  157
b. Ücret İstisnası  157
c. Asgari Geçim İndirimi  158
D. Serbest Meslek Kazançları  158
1. Serbest Meslek Erbabı  158
2. Serbest Meslek Kazancının Tespiti  159
3. Mesleki Giderler  159
E. Gayrimenkul Sermaye İradı  161
F. Menkul Sermaye İradı  166
1. Safi İrat  166
2. İrat Sayılmayan Haller  167
3. Yabancı Para ile Ödenen Faiz ve Temettüler  167
4. Menkul Sermaye İratlarında Vergilendirme  167
a. Stopaj Yapılmayan (Beyanname Verilerek Vergilendirilen) Menkul Sermaye İratları  167
b. Sadece Stopaj Yapılan (Ayrıca Beyanname Verilmeyen) Menkul Sermaye İratları  167
c. Hem Stopaj Yapılan Hem de Belli Bir Tutarı Aştığı İçin Beyanname Verilen Menkul Sermaye İratları  168
5. Menkul Sermaye İratlarında İndirim Oranı  168
G. Diğer Kazanç ve İratlar  169
1. Değer Artış Kazançları  169
2. Arızî Kazançlar  170
III. GELİR VERGİSİNDE VERGİNİN TARHI  171
A. Beyan Esası  171
B. Beyanname Çeşitleri  171
1. Yıllık Beyanname  171
a. Gelirin Toplanması ve Beyanı  171
b. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu  172
c. Yıllık Beyannamenin Verilmesi  173
2. Muhtasar Beyanname  173
a. Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname  173
b. Vergi Tevkifatında Uyulacak Esaslar  173
c. Vergi Tevkifatının Gösterilmesi  174
d. Muhtasar Beyannamelerin Verilme Zamanı  174
3. Münferit Beyanname  174
IV. VERGİNİN NİSPETİ (ORANI)  175
V. TARH MUAMELESİ  176
A. Tarh Yeri  176
B. Vergilendirme Dönemi  176
C. Tarh Zamanı  178
VI. VERGİNİN ÖDENMESİ  178
A. Yıllık Beyana Tabi Gelirlerle Basit Usulde Tespit Olunan Ticari Kazançlar Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme  178
B. Diğer Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme  178
C. Vergi Tevkifatının Yatırılması  179
D. Münferit Beyanname ile Bildirilen Kazançların Vergisi  179
E. Geçici Vergi  179
B. Beyanname Üzerinden İndirim Yapılabilecek Bağış ve Yardımlar ile Diğer Harcamalar  179
İkinci Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ  181
I. MUAFLIK VE İSTİSNALAR  182
A. Muaflıklar  182
B. İstisnalar  183
II. MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  185
III. MATRAHIN TESPİTİ  185
A. İndirilmesi Kabul Edilen Giderler  186
B. İndirilmesi Kabul Edilmeyen Giderler  186
C. Kurumlar Vergisinde Vergi Güvenlik Müesseseleri  187
1. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı  187
2. Örtülü Sermaye  187
3. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı  188
IV. KURUMLAR VERGİSİNDE BEYANNAME  190
A. Beyan Esası  190
B. Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri  190
C. Özel Beyan Zamanı  191
D. Tevkifat Yolu ile Alınan Kurumlar Vergisi, Tevkifat Yapmaya Mecbur Olanlar ve Tevkifata Ait Muhtasar Beyanname  191
V. KURUMLAR VERGİSİNİN ORANI VE TARHI  191
A. Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı  191
B. Tarh Zamanı  192
C. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti  192
VI. KURUMLAR VERGİSİNİN ÖDENMESİ  192
VII. KURUMLAR VERGİSİNDE, TASFİYE, BİRLEŞME VE DEVİR  192
A. Tasfiye  192
1. Tasfiye Dönemi  192
2. Tasfiye Beyannamesi  192
3. Tasfiye Kârı  193
B. Birleşme  193
C. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi  194
D. Tasfiye, Devir ve Birleşme Halinde Kurumlar Vergisinin Ödenmesi  194
Üçüncü Bölüm
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  197
I. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN KAPSAMI, MÜKELLEFİ VE İSTİSNALARI  197
II. MATRAH VE TARİFE  198
III. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI, SONA ERMESİ, TARH VE ÖDEME  198
A. Mükellefiyetin Başlaması  198
B. Mükellefiyetin Sona Ermesi  199
C. Verginin Tarhı ve Ödenmesi  199
Dördüncü Bölüm
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  201
I. İSTİSNALAR  201
II. MÜKELLEFİ, MATRAHI, ORANI, BEYANI, ÖDEMESİ  202
A. Mükellefi  202
B. Matrahı  202
C. Oranı  202
D. Beyanı  202
E. Ödenmesi  202
Beşinci Bölüm
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  203
I. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEKİ MUAFLIKLAR VE İSTİSNALAR  203
A. Muaflıklar  203
B. İstisnalar  203
II. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYANNAME  204
III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİNİN MATRAHI, VERGİNİN TARHI VE ORANI  205
A. Verginin Matrahı  205
B. Verginin Tarhı  205
C. Verginin Oranı  205
IV. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İHTİYAT TEDBİRLERİ VE TAHSİL HÜKÜMLERİ  206
Altıncı Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)  207
I. KDV’NİN KONUSU  207
A. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler  207
B. Teslim ve Teslim Sayılan Haller  208
1. Teslim  208
2. Teslim Sayılan Haller  208
C. Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller  209
1. Hizmet  209
2. Hizmet Sayılan Haller  209
II. KDV’DE MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU  209
A. Mükellef  209
B. Vergi Sorumlusu  210
III. KDV’DE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  210
IV. KDV’DE İSTİSNALAR  211
A. Tam İstisnalar  211
B. Kısmi İstisnalar  211
C. İstisnadan Vazgeçme  212
C. İstisnaların Sınırı  213
V. KDV’NİN MATRAHI, ORANI VE İNDİRİMLERİ  213
A. Matrah  213
1. Matraha Dahil Olan Unsurlar  213
2. Matraha Dahil Olmayan Unsurlar  213
B. KDV’nin Oranı  214
C. İndirimler  214
VI. KDV’DE TARH VE ÖDEME  214
A. Vergilendirme Usulleri  214
B. Vergilendirme Dönemi  214
C. Ödeme  215
Yedinci Bölüm
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ  217
I. VERGİNİN KONUSU  217
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  217
III. MÜKELLEFİ  217
IV. VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYANI  217
V. ORANI  218
VI. İSTİSNALAR  218
VII. ÖDEME  218
Sekizinci Bölüm
KIYMETLİ (DEĞERLİ) KAĞITLAR VERGİSİ  219
Dokuzuncu Bölüm
DAMGA VERGİSİ  221
TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÖRNEK TEST SORULARI  223
GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ İDARİ YARGI SINAVI VE KPSS VERGİ SORULARI  247
TVS DENEME SINAVI  279
TÜRK VERGİ SİSTEMİ DAHA ÖNCEKİ SINAVLARDA ÇIKMIŞ KLASİK SORULAR  283
TÜRK VERGİ SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK ÇIKMIŞ SORULARIN CEVAPLARI  285
VERGİ–MİLLİ EMLAK–MUHASEBE (DENETMENLİK VE UZMANLIK SINAVLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR)  289
Kaynakça  295
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Birinci Kitap
VERGİ HUKUKU
I. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  24
A. Yasama Organından Doğan Kaynaklar  25
1. Anayasadan Doğan Kaynaklar  25
2. Kanundan Doğan Kaynaklar  25
3. Uluslararası Anlaşmalar  25
B. Yürütme Organından Doğan Kaynaklar  26
1. Kanun Hükmünde Kararnameler  26
2. Bakanlar Kurulu Kararları  26
3. Tüzük  26
4. Yönetmelik  27
5. Genel Tebliğ  27
6. Özelge (Mukteza) – Sirküler  27
C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  27
1. Anayasa Mahkemesi Kararları  27
2. İçtihadı Birleştirme Kararları  28
D. Örf ve Adetten Doğan Kaynaklar  28
E. Doktrinden Doğan Kaynaklar  28
KONU İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR  29
II. VERGİ USUL KANUNUNUN VE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMI VE VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  30
A. Kapsam  30
1. Vergi Usul Kanununun Kapsamı  30
2. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun Kapsamı  30
B. Vergi Kanunlarının Zaman bakımından Uygulanması  31
1. Gerçek Geriye Yürüme  31
2. Gerçek Olamayan Geriye Yürüme  31
III. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorum)  32
A. Yorum Türleri (Yorum Çeşitleri)  32
1. Bilimsel Yorum  32
2. İdari Yorum  32
3. Yasama Yorumu  32
4. Yargısal Yorum  32
B. Yorum Yöntemleri  32
1. Lafzi (Deyimsel) Yorum  33
2. Tarihi Yorum  33
3. Sistematik Yorum  33
4. Gai (Amaçsal) Yorum  33
C. Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı  34
IV. VERGİ MAHREMİYETİ  34
V. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT  35
VI. VERGİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR  35
A. Vergi Mükellefi (Yükümlüsü)  36
B. Vergi Sorumlusu  36
1. Mükellefiyet ile İlgili İlkeler  36
a. Ehliyet  36
b. Mükellef ile Vergi Sorumlusu Arasındaki Fark  37
2. Kanuni Temsilcilerin Ödevi (Sorumluluğu)  37
a. Müteselsil Olmayan Sorumluluk  37
aa. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  38
ab. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  38
aba. Tüzel Kişilerde Kanuni Temsil  38
abb. Gerçek Kişilerde Kanuni Temsil  39
ac. Mirasçıların Sorumluluğu  40
b. Müteselsil Sorumluluk  40
ba. Veraset ve İntikal Vergisinde  40
bb. Özel Tüketim Vergisinde  40
bc. Tasfiye Memurları  41
bd. Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler  41
C. Vergiyi Doğuran Olay  41
D. Verginin Konusu  42
E. Verginin Matrahı  42
F. Vergi Tarifesi  42
G. (Artan Oranlı) Vergi Tarifelerinin Özellikleri  50
H. Vergi Muafiyeti  51
I. Vergi İstisnası  51
V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  51
A. Sürelerin Uzaması  51
B. Sürelerin Hesaplanması  53
VI. VERGİLEME SÜRECİ  54
A. Verginin Tarhı  54
1. İkmalen Vergi Tarhı  55
2. Re’sen Vergi Tarhı  55
3. Verginin İdarece Tarhı  56
4. Beyana Dayalı Tarh  57
5. Düzeltme Yoluyla Tarh  57
B. Verginin Tebliği  57
1. Tebliğ Yapılacak Kimseler  57
2. Tebligat Usulleri  58
a. Posta Yolu ile Tebliğ  58
b. İlan Yolu ile Tebliğ  58
c. Memur Vasıtasıyla Tebliğ  58
d. Elektronik Ortamda Tebliğ  58
e. Daire veya Komisyonda Tebliğ  59
f. Çakma Yöntemi ile Tebliğ  59
C. Verginin Tahakkuku  59
D. Verginin Tahsili  60
VII. VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN HALLER  61
A. Ödeme  61
B. Zamanaşımı  63
1. Tahakkuk Zamanaşımı  64
2. Tahsil Zamanaşımı  65
C. Terkin  66
D. Takas  67
VIII. VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ  67
A. Hesap Hataları  67
B. Vergilendirme Hataları  68
C. Hata Düzeltmede Zamanaşımı  68
D. Şikayet Yoluyla Müracaat  69
IX. VERGİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ (VERGİ İDARESİNİN BİLGİ EDİNME YOLLARI)  69
A. Yoklama  69
B. İnceleme  70
C. Arama  71
D. Bilgi Toplama  72
1. Teminat İsteme  72
2. İhtiyati Haciz  72
3. İhtiyati Tahakkuk  72
4. Diğer Güvenlik Tedbirleri  73
X. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULMASI GEREKLİ DEFTERLER VE DÜZENLENMESİ GEREKEN VESİKALAR  74
A. Defter Tutma Bakımından Tüccarlar  74
B. Tutulacak Defterler  74
1. Bilanço Esasında Tutulacak Defterler (VUK Madde 182)  74
2. İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler (VUK Madde 193)  74
3. Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defterler (VUK Madde 210)  74
C. Düzenlenecek Olan Vesikalar  74
D. Defter ve Vesikaları Muhafaza  75
E. Defterlere Kayıt Zamanı  75
F. Defterlerin Tasdik Zamanı  75
G. Bildirimler  75
H. Değerleme  76
I. Amortismanlar  77
KONU İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR  79
XI. VERGİ SUÇ VE CEZALARI  81
A. Vergi Ziyaı Suçu  81
B. Usulsüzlük Suçu  82
1. Usulsüzlüğün Dereceleri ve Cezaları  82
C. Kaçakçılık Suçu ve (Cezası)  85
1. 18 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Suçları  85
2. 3 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Suçları  85
3. 2 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Suçları  86
4. İştirak  86
D. Vergi Cezaları ile İlgili Genel Hükümler  86
E. Cezaların Ödenmesi ve Kalkması  87
1. Vergi Cezalarının Ödenme Zamanı  87
2. Yanılma  87
3. Pişmanlık ve Islah  87
4. Ölüm  88
5. Mücbir Sebepler  88
6. Zamanaşımı  88
F. Cezalarda İndirim (VUK 376)  88
XII. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ  89
A. Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi  89
B. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamalarda Çözümlenmesi  89
1. Uzlaşma  89
a. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (uzlaşma)  90
b. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  91
2. Vergi Hataların Düzeltilmesi  91
VERGİ HUKUKU ÖRNEK TEST SORULARI  93
VERGİ USUL HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI  119
VERGİ HUKUKU DENEME SINAVI  127
VERGİ HUKUKU DAHA ÖNCEKİ SINAVLARDA ÇIKMIŞ KLASİK SORULAR  131
İkinci Kitap
TÜRK VERGİ SİSTEMİ (TVS)
Birinci Bölüm
GELİR VERGİSİ  137
I. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET  138
A. Tam Mükellefiyet (GVK Madde 3)  139
B. Dar Mükellefiyet  140
II. GELİRE GİREN KAZANÇ VE İRATLAR (GVK md. 2)  141
A. Ticari Kazançlar  141
1. Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespiti  143
a. Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti  143
b. İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti  143
2. Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti  147
a. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları  148
aa. Genel Şartlar (GVK 47)  148
ab. Özel Şartlar (GVK Madde 48)  149
b. Basit Usulün Hududu (Basit Usulden Yararlanamayanlar)  149
c. Esnaf Muaflığı (Ticari Kazançlarda)  150
B. Zirai Kazançlar  151
1. Zirai Kazanç, Zirai Faaliyet, Zirai İşletme, Çiftçi ve Mahsulün Tarifi  151
2. Zirai Kazançta Vergileme  151
a. GVK Madde 54 (İşletme Büyüklüğü Ölçüleri)  152
b. Kazancın, Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Tespit  153
ba. Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Hasılat  153
bb. Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler  153
bc. Hasılattan İndirilmeyecek Giderler  154
c. Zirai Kazancın Stopaj Usulüyle Vergilendirilmesi  154
C. Ücretler  155
1. Gerçek Ücretler (Safi Ücret)  156
2. Ücret ve Kazançlarda Muaflık ve İstisnalar  157
a. Diplomat Muaflığı  157
b. Ücret İstisnası  157
c. Asgari Geçim İndirimi  158
D. Serbest Meslek Kazançları  158
1. Serbest Meslek Erbabı  158
2. Serbest Meslek Kazancının Tespiti  159
3. Mesleki Giderler  159
E. Gayrimenkul Sermaye İradı  161
F. Menkul Sermaye İradı  166
1. Safi İrat  166
2. İrat Sayılmayan Haller  167
3. Yabancı Para ile Ödenen Faiz ve Temettüler  167
4. Menkul Sermaye İratlarında Vergilendirme  167
a. Stopaj Yapılmayan (Beyanname Verilerek Vergilendirilen) Menkul Sermaye İratları  167
b. Sadece Stopaj Yapılan (Ayrıca Beyanname Verilmeyen) Menkul Sermaye İratları  167
c. Hem Stopaj Yapılan Hem de Belli Bir Tutarı Aştığı İçin Beyanname Verilen Menkul Sermaye İratları  168
5. Menkul Sermaye İratlarında İndirim Oranı  168
G. Diğer Kazanç ve İratlar  169
1. Değer Artış Kazançları  169
2. Arızî Kazançlar  170
III. GELİR VERGİSİNDE VERGİNİN TARHI  171
A. Beyan Esası  171
B. Beyanname Çeşitleri  171
1. Yıllık Beyanname  171
a. Gelirin Toplanması ve Beyanı  171
b. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu  172
c. Yıllık Beyannamenin Verilmesi  173
2. Muhtasar Beyanname  173
a. Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname  173
b. Vergi Tevkifatında Uyulacak Esaslar  173
c. Vergi Tevkifatının Gösterilmesi  174
d. Muhtasar Beyannamelerin Verilme Zamanı  174
3. Münferit Beyanname  174
IV. VERGİNİN NİSPETİ (ORANI)  175
V. TARH MUAMELESİ  176
A. Tarh Yeri  176
B. Vergilendirme Dönemi  176
C. Tarh Zamanı  178
VI. VERGİNİN ÖDENMESİ  178
A. Yıllık Beyana Tabi Gelirlerle Basit Usulde Tespit Olunan Ticari Kazançlar Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme  178
B. Diğer Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme  178
C. Vergi Tevkifatının Yatırılması  179
D. Münferit Beyanname ile Bildirilen Kazançların Vergisi  179
E. Geçici Vergi  179
B. Beyanname Üzerinden İndirim Yapılabilecek Bağış ve Yardımlar ile Diğer Harcamalar  179
İkinci Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ  181
I. MUAFLIK VE İSTİSNALAR  182
A. Muaflıklar  182
B. İstisnalar  183
II. MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  185
III. MATRAHIN TESPİTİ  185
A. İndirilmesi Kabul Edilen Giderler  186
B. İndirilmesi Kabul Edilmeyen Giderler  186
C. Kurumlar Vergisinde Vergi Güvenlik Müesseseleri  187
1. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı  187
2. Örtülü Sermaye  187
3. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı  188
IV. KURUMLAR VERGİSİNDE BEYANNAME  190
A. Beyan Esası  190
B. Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri  190
C. Özel Beyan Zamanı  191
D. Tevkifat Yolu ile Alınan Kurumlar Vergisi, Tevkifat Yapmaya Mecbur Olanlar ve Tevkifata Ait Muhtasar Beyanname  191
V. KURUMLAR VERGİSİNİN ORANI VE TARHI  191
A. Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı  191
B. Tarh Zamanı  192
C. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti  192
VI. KURUMLAR VERGİSİNİN ÖDENMESİ  192
VII. KURUMLAR VERGİSİNDE, TASFİYE, BİRLEŞME VE DEVİR  192
A. Tasfiye  192
1. Tasfiye Dönemi  192
2. Tasfiye Beyannamesi  192
3. Tasfiye Kârı  193
B. Birleşme  193
C. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi  194
D. Tasfiye, Devir ve Birleşme Halinde Kurumlar Vergisinin Ödenmesi  194
Üçüncü Bölüm
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  197
I. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN KAPSAMI, MÜKELLEFİ VE İSTİSNALARI  197
II. MATRAH VE TARİFE  198
III. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI, SONA ERMESİ, TARH VE ÖDEME  198
A. Mükellefiyetin Başlaması  198
B. Mükellefiyetin Sona Ermesi  199
C. Verginin Tarhı ve Ödenmesi  199
Dördüncü Bölüm
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  201
I. İSTİSNALAR  201
II. MÜKELLEFİ, MATRAHI, ORANI, BEYANI, ÖDEMESİ  202
A. Mükellefi  202
B. Matrahı  202
C. Oranı  202
D. Beyanı  202
E. Ödenmesi  202
Beşinci Bölüm
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  203
I. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEKİ MUAFLIKLAR VE İSTİSNALAR  203
A. Muaflıklar  203
B. İstisnalar  203
II. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYANNAME  204
III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİNİN MATRAHI, VERGİNİN TARHI VE ORANI  205
A. Verginin Matrahı  205
B. Verginin Tarhı  205
C. Verginin Oranı  205
IV. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İHTİYAT TEDBİRLERİ VE TAHSİL HÜKÜMLERİ  206
Altıncı Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)  207
I. KDV’NİN KONUSU  207
A. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler  207
B. Teslim ve Teslim Sayılan Haller  208
1. Teslim  208
2. Teslim Sayılan Haller  208
C. Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller  209
1. Hizmet  209
2. Hizmet Sayılan Haller  209
II. KDV’DE MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU  209
A. Mükellef  209
B. Vergi Sorumlusu  210
III. KDV’DE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  210
IV. KDV’DE İSTİSNALAR  211
A. Tam İstisnalar  211
B. Kısmi İstisnalar  211
C. İstisnadan Vazgeçme  212
C. İstisnaların Sınırı  213
V. KDV’NİN MATRAHI, ORANI VE İNDİRİMLERİ  213
A. Matrah  213
1. Matraha Dahil Olan Unsurlar  213
2. Matraha Dahil Olmayan Unsurlar  213
B. KDV’nin Oranı  214
C. İndirimler  214
VI. KDV’DE TARH VE ÖDEME  214
A. Vergilendirme Usulleri  214
B. Vergilendirme Dönemi  214
C. Ödeme  215
Yedinci Bölüm
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ  217
I. VERGİNİN KONUSU  217
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  217
III. MÜKELLEFİ  217
IV. VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYANI  217
V. ORANI  218
VI. İSTİSNALAR  218
VII. ÖDEME  218
Sekizinci Bölüm
KIYMETLİ (DEĞERLİ) KAĞITLAR VERGİSİ  219
Dokuzuncu Bölüm
DAMGA VERGİSİ  221
TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÖRNEK TEST SORULARI  223
GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ İDARİ YARGI SINAVI VE KPSS VERGİ SORULARI  247
TVS DENEME SINAVI  279
TÜRK VERGİ SİSTEMİ DAHA ÖNCEKİ SINAVLARDA ÇIKMIŞ KLASİK SORULAR  283
TÜRK VERGİ SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK ÇIKMIŞ SORULARIN CEVAPLARI  285
VERGİ–MİLLİ EMLAK–MUHASEBE (DENETMENLİK VE UZMANLIK SINAVLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR)  289
Kaynakça  295
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021