101 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Modeli   M. Lamih Çelik, Cüneyd Altıparmak  - Kitap
101 Soruda

Yeni Büyükşehir Belediye Modeli

4. Baskı, 
Temmuz 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
320
Barkod:
9789750278433
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
430,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Ocak 2019
310,00
65,00 (%79)
2. baskı
Kasım 2013
290,00
25,00 (%91)
Kitabın Açıklaması
Yerel seçimler öncesinde, adayların belli olmaya başladığı bu dönemde belediye başkan adaylarına ve adayları belirleyecek yetkililere bu kitabın yararlı olacağını düşünüyoruz.
Bu kitap, Türkiye'nin idari yapısında yaşanan merkezi ve yerel yönetimler açısından en köklü değişim olarak nitelendirebileceğimiz Yeni Büyükşehir Modelinin neler getirdiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bu değişime kattıklarını ele almıştır. Önceki baskılarda geçiş evresine dair durumları da ele alan bu kitap, bu baskıda uygulamanın da yerleşmesiyle daha da belirli hale gelmiş bir metne dönüşmüştür.
Konunun 101 soru üzerine oturtulmak suretiyle ele alındığı kitap, pratiğe dönük öğeleri/unsurları ağır basan, geçmişteki uygulamalar ve hali hazırda sürecin içerisinde yer alan yazarların bizzat gördükleri veya bir biçimde öğrendikleri sorunlara ve sorulara dair fikir serdetme gayesindedir.
Bu baskıda yeni eklenen son bölümle birlikte kitap, on bir bölümden oluşmaktadır. Bölümler kendi içinde birlik sağlayan, okumayı kolaylaştırmak için yapılmış bir tasnifin sonucudur. Kitap, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdikleri ile başlamaktadır. Daha sonra yeni modelin oluşum süreci ele alınmakta, büyükşehir belediyelerinin organları, görevleri, bütçe yapısı, teşkilat sistemi anlatılmaktadır. Ardından, mahalle, köy gibi diğer yerel yönetim kurumlarına değinilmektedir. Kitapta, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile İl Özel İdarelerine, yeni model nezdinde değinilmektedir. Kitap ilçe belediyelerini ele alırken, bunları büyükşehir ile olan ilişkisi bağlamında ele alarak yer vermiştir. Son olarak güncel durumlara da ayrıca yer verilmiştir. Tüm bunlara ek olarak yazarların sisteme dair somut önerileri 11. Bölümde toparlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yeni Büyükşehir Belediye Sistemi
.
Yeni Modelde İlçe Belediyelerinin Durumu
.
Yeni Modelde Devir Tasfiye Komisyonları
.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
.
İl Özel İdarelerinin Konumu
.
Mahalleye Dönüşen Köyler
.
Mahalli İdare Birlikleri
.
Ulaşım, Altyapı, İmar Yetkileri
.
Cumhurbaşkanı Kararnameleri ile Getirilen Değişiklikler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Dördüncü Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
GİRİŞ 
17
I. BÖLÜM
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN BELEDİYELERE ETKİSİ
1. Yeni kurulan “Yerel Yönetim Politikaları Kurulu” Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
23
2. Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Nasıl Olacaktır? 
23
3. Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir? 
24
4. Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Bilgi
Verir misiniz? 
24
5. Yeniden Yapılandırılan “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü” Hakkında Bilgi
Verir misiniz?. 
26
7. Belediyelerin Teftişi hakkında Bilgi Verir misiniz? 
36
8. Devlet Denetleme Kurulu Belediyeleri Denetleyebilir mi? 
37
9. Belediyelerin İç Denetim Birimleri Nelerdir? 
40
II. BÖLÜM
YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİSTEMİNİN ESASLARI
10. Yeni Büyükşehir Modeli Nasıl Gelişti? 
43
11. Anayasalarımızda Yerel Yönetimlerin Yerini Açıklar mısınız? 
45
12. Yeni Büyükşehir Modelini Savunanların Düşünceleri Nelerdir? 
48
13. Yeni Büyükşehir Modeline Karşı Çıkanların Düşünceleri Nelerdir? 
50
14. 6360 s. Kanun’un Anayasa’ya Aykırılığı İleri Sürülen Hükümleri ve Anayasa Mahkemesinin Kararları nelerdir? 
51
15. Büyükşehir Olmak Sakinlerine Mali Külfetler Getirmekte midir? 
55
16. Yeni Modelin Siyasete Etkilerini Değerlendirir misiniz? 
56
17. Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumluluklarının Kapsamı Nedir? 
56
18. Büyükşehir Belediyelerinin İmar, Altyapı ve Ulaşım Alanındaki Görevleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
57
19. Büyükşehir Belediyelerinin Çevre, Sağlık, Sosyal ve Kültürel Yaşama İlişkin Görevleri Nelerdir? 
64
20. Büyükşehir Belediyelerinin Kentsel Estetik, Kent Tarihinin Korunması, Afet Yönetimi Görevleri Nelerdir? 
69
21. Büyükşehir Belediyelerinin Kentsel dönüşüm ve gelişime ilişkin görevleri hakkında bilgi verir misiniz? 
70
22. Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Yetki Devrine İlişkin Hususlar Ana Hatları ile İzah Eder misiniz? 
73
23. Büyükşehir Belediyesinin Koordinasyon Görevi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
74
24. Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Ortak Görev, Yetki ve Sorumlulukları nelerdir? 
75
III. BÖLÜM:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI VE BAĞLI TEŞEKKÜLLER
25. Büyükşehir Belediyesinin Organları Nelerdir? Belediye Meclisi Hakkında Bilgi
Verir misiniz? 
83
26. Büyükşehir Belediye Meclisi Nasıl Teşekkül Eder? 
84
27. YSK’nın Meclis Oluşumunda Dair Bilinmesi Gereken, Önemli Kararları Hangileridir? 
86
28. Büyükşehir Belediye Meclisinin Çalışma Biçimi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
88
29. Büyükşehir Belediye Meclisinde İhtisas Komisyonları Nelerdir, Nasıl Teşekkül Eder? 
90
30. Büyükşehir Belediye Encümeni ve Çalışma Esasları Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
93
31. Büyükşehir Belediye Başkanının Seçimi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
97
32. Büyükşehir Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir? 
99
IV. BÖLÜM
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TEŞKİLAT YAPISI VE BÜTÇE
33. Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat Yapısı Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
107
34. Genel Sekreter ve Diğer Üst Yöneticilerin Atanması Nasıl Gerçekleşecektir? 
108
35. Yönetmelikle “Teftiş Kurulu Başkanı” Kadrosuna Atanma Koşulları Belirlenebilir mi? 
109
36. Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Kuruluşlarda Personel Ataması Nasıl Olacaktır? 
120
37. Büyükşehir ile İlçe Belediyelerine Dağıtılacak Paylarla İlgili Hükümler Nelerdir? 
121
38. Büyükşehir Belediyelerinin Vergi Gelirleri Nelerdir? 
123
38. Büyükşehir Belediyelerinin Harç ve Ücret Gelirleri Nelerdir? 
124
39. Genel Bütçeden Belediyeler Gelirlerin Aktarılmasının Temel Esasları Nelerdir? 
126
40. Otoparkla İlgili Düzenlemeler Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
127
V. BÖLÜM
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
41. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Yerine Getirilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
135
42. Büyükşehir Belediyesi İl Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisine Sahip midir? 
140
43. Büyükşehir Belediyesinin İmarla İlgili Görevleri Nelerdir? 
141
44. Kentsel Dönüşüm ve Büyükşehirlerce Nasıl Uygulanacağı Hakkında Bilgi Verir misin? 
144
45. İmar Kanununun 32. ve 42. Maddelerinin Uygulanmasında Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri Nelerdir? 
153
46. TCK m.184 Uygulaması Yeni Modelden Etkilenecek mi? 
154
47. Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Nasıl Kurulur ve Görevleri Nelerdir? (AYKOME) 
155
48. Ulaşım Hizmetleri Nasıl Yürütülecektir? (UKOME) 
158
49. Büyükşehir Olan İllerde Alan Yönetiminin Uygulanmasına Bir Engel Var mıdır? 
161
51. Büyükşehir Belediyelerinde Kent Konseylerinin Durumu 
165
VI. BÖLÜM
İLÇE BELEDİYELERİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
52. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri Nelerdir? 
173
53. İlçe Belediye Meclislerinin Oluşma ve Çalışma Biçimi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
174
54. Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyelerine Devredebileceği Görevler Nelerdir? 
177
55. Katı Atık Toplama ve Aktarma İstasyonuna Götürme Hizmetini Kim Yerine Getirecektir? 
178
57. Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri Arasında Gelir Payı Dağıtılmasında Yaşanan Sorunlar Nelerdir? 
180
58. İlçe Belediyesince Tahsil Edilen Çevre Temizlik Vergisinden Büyükşehir Belediyesine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
181
59. Müze Giriş Ücretinden İlçe Belediyelerine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
182
60. Eğlence Vergisinden İlçe Belediyelerine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
183
61. Bağlı Kuruluş Tarafından Tahsil Edilen Çevre Temizlik Vergisinden İlçe Belediyesine Pay Verilmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
184
62. Yol Kenarı Otopark Uygulaması Yasal mı? 
185
VII. BÖLÜM
MAHALLE, KÖY VE BİRLİKLER
63. Mahalle Kavramı ve Gelişim Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
191
64. Mahalle ile Köy İdaresi Arasındaki Fark Nedir? 
193
65. Köyün Görev ve Yetkileri Nelerdir? 
194
66. Köyün Organları Nelerdir? 
196
67. Büyükşehir Olan İllerde Köy Tüzel Kişiliği Tamamen Kaldırılıyor mu? 
198
68. Mahalli İdare Birlikleri Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz? 
200
69. Mahalli İdare Birliklerini Nasıl Tasnif Edebiliriz? 
200
70. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHGB) Tasfiye mi Edilecek? 
201
71. Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerle İlgili Olarak Büyükşehir Tip Mimari Projeler Yapabilir mi? 
202
72. Yeni Modelle Mahalleye Dönüşen Köylerdeki Mevcut Konutların Ruhsatlandırılmış Sayılması koşulları nelerdir? 
203
73.Mahalleye Dönüşen Köylerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almış Sayılması Hakkında Bilgi Verir Misiniz? 
213
74. Kırsal Mahalle ve Getirdiği Avantajlar Nelerdir?Mahalleye Dönüşen Köylerin Alt Yapı Hizmetleri İçin Bütçeden En Az Ne Kadar Pay Ayrılacak? 
216
VIII. BÖLÜM
İL ÖZEL İDARELERİ İLE YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB)
76. İl Özel İdareleri Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz? 
231
77. İl Özel İdarelerinin Görevleri Nelerdir? 
233
78. İl Özel İdareleri Tamamen Kaldırılıyor mu? 
234
79. Özel İdarenin Yürüttüğü Sulama Hizmetleri, Göletler vb. Kime Devredilecek? 
235
80. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gereği İl Özel İdaresinin Yetkileri Nereye Devrolacaktır? 
235
81. Maden Kanunu ile İlgili Uygulamaları Hangi Birim Yapacaktır? 
235
82. “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” (YİKOB) Niçin Kurulmaktadır? 
236
IX. BÖLÜM
DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA İŞLEMLERİ
83. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma İşlemlerini Yürütecek Komisyon Nasıl Oluştu? 
241
84. Devir İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 
242
85. Tüzel Kişiliği Biten Kamu Tüzel Kişilikleri Hakkında Sayısal Bilgi Verir misiniz? 
243
86. Tüzel Kişiliği Kaldırılan İdari Birimlerin Devam Eden Davaları Ne Olacak? 
244
87. Komisyon Kararına Katılmayan Belediye Ne Yapacaktır? 
244
X. BÖLÜM:
GÜNCEL BAZI DURUMLAR
88. Avrupa Birliği; Yerel Yönetimlerle İlgili Olarak Anayasa’da Nasıl Bir Değişiklik Yapılmasını İstiyor? 
247
89. Belediyelerde Hizmetler Aksarsa Ne Olacak? 
248
90. Belediye–Dernek İlişkisinin Hukuki Boyutları Nasıldır? 
254
91. Yerel Yönetimlerin Uluslararası Faaliyetlerine Yönelik Yasal Düzenlemeler Nelerdir? 
259
92. Belediyeler Derneğe Üye Olabilir mi? 
261
93. Belediyelere “Kayyım” Atanması Yöntemini Nasıldır? 
264
94. OHAL Sonrası Yeni Dönemde Belediye Personelinin Kamu Görevinden Çıkarılması Nasıl Gerçekleşecektir? 
266
95. Görevden Çıkarma Konusunu Örnek Vererek İzah Eder misiniz? 
267
96. Belediyelerin Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Görev, Yetki ve Sorumluları Nelerdir? 
270
97. Kişisel Verilerin Saklanma Sürelerine İlişkin Bir Mevzuat Var mı? 
277
98. Sahipsiz Hayvanların Korunmasına Yönelik Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? 
280
XI. BÖLÜM
ÖNERİLER ve DEĞERLENDİRMELER
100. ZABKOM önerinizi açıklar mısınız? 
289
101. Gelir Paylaşımı ve Dağılımı Başta Olmak Üzere Başka Hangi Hususların Değişmesini Önerirsiniz? 
290
101/1. Gelir Payı ve Vergi Konularında Düzenlemeye İhtiyaç Duymaktadır 
290
101/2. Meraların Korunması Zayıflamıştır 
292
101/3. Köy Mezarlıkları Sorunu 
292
101/4. Devir ve Tasfiye Durumu 
293
101/5. Diğer Önerilerimiz 
293
SONUÇ 
295
EK BÖLÜM: GÖRÜŞLER / KARARLAR
A. Görüşler 
299
B. Kararlar 
307
Kaynakça 
311
Kavramlar Dizini 
317