Şematik Sigorta Hukuku Dr. Öğr. Üyesi İrem Aral Eldeleklioğlu  - Kitap
3. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
112
Barkod:
9789750290220
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
205,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ekim 2022
150,00
95,00 (%37)
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun "Sigorta Hukuku" başlıklı 6. Kitabında yer alan 1401 ile 1520. hükümleri ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu' nun sigorta sözleşme hukukuna dair hükümleri ele alınmaktadır. Bu çalışma ile sigorta hukuku dersinin öğrenciler tarafından sistematik olarak öğrenilmesi ile bilgi kazanımlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak ve bu süreci kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.
Çalışmada sigorta sözleşme hukukunun bütün unsurları detaylı biçimde değerlendirilerek öğrencilere şematik olarak sunulmaktadır.
Sigorta sözleşme hukukunun kapsamı ayrıntılı olarak incelenmekle birlikte anlatım dili ve biçimi sadeleştirilerek konular aktarılmaktadır.
Sigorta sözleşme hukukunun en temel konularına özellikle dikkat çekilmekte ve uygulamada en sık uyuşmazlıkların doğduğu hususlar vurgulanmaktadır. Bu denli önemli konuların ezberlenmeden öğrenilerek içselleştirilmesi ve uzun vadede akılda kalabilmesi için şematik bir sistematik kullanılmaktadır.
Göz ve hafıza korelasyonundan yararlanmak suretiyle sigorta sözleşme hukukuna dair kavramları ve sigorta sözleşmesinin işleyişinin şemalarla özümsenmesinin çok etkin bir öğrenme biçimi olduğu düşünülmektedir. Sigorta sözleşme hukuku organik ve güncel nitelikte bir alan olduğundan aktarımının ve öğrenilmesinin çağdaş ve günün ihtiyaçlarına uygun bir metotla ele alınması çok doğaldır.
Bu kitap hukuk fakültesi ve sigortacılık meslek yüksekokulu öğrencileri için sigorta hukukunun asli referans kaynaklarını pekiştirir nitelikte tali bir destek kaynaktır. Konuyu kavrama ve öğrenme sürecinde bir anahtar niteliğindedir. Bunun yanı sıra sigorta sözleşme hukukuna ilişkin bilgilerini tazelemek isteyen sigorta hukuku uygulamacıları açısından da tamamlayıcı nitelikte aktüel bir kaynaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sigorta Hukukunun Temel Kavramları
.
Sigorta Sözleşmesi
.
Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
.
Özel Hükümler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Birinci Bölüm
SİGORTA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
I. SİGORTA HUKUKUNUN TANIMI VE KAPSAMI 
11
II. SİGORTA SÖZLEŞME HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
12
A. Asli Kaynaklar 
12
B. Tali Kaynaklar 
14
III. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SİGORTA HUKUKU KİTABININ SİSTEMATİĞİ 
17
IV. RİZİKONUN DAĞITILMASI 
20
A. Müşterek Sigorta (Koasürans) TTK m. 1466 
20
B. Reasürans (TTK m. 1403) 
21
C. Retrosesyon 
21
V. SİGORTANIN ÇEŞİTLİ KRİTERLERE GÖRE AYRIMI 
22
A. Sigortalanan Menfaate Göre Ayrım 
22
1. Zarar Sigortaları 
22
2. Can (Meblağ) Sigortaları 
26
3. Diğer Sigortalar 
26
B. İsteğe Bağlı Olup Olmamasına Göre Ayrımı 
29
1. İhtiyari (İsteğe Bağlı) Sigortalar 
29
2. Zorunlu Sigortalar 
29
İkinci Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİ
I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, ESASLI UNSURLARI 
33
A. Sigorta Sözleşmesi Tanımı (TTK m. 1401) 
33
B. Sigorta Sözleşmesinin Özellikleri 
33
C. Sigorta Sözleşmesinin Esaslı Unsurları 
35
1. Taraflar 
35
a. Sigorta Ettiren 
35
b. Sigortacı 
38
2. Menfaat 
40
3. Riziko 
41
4. Sigorta Bedeli 
46
5. Sigorta Ücreti (Prim) 
46
6. Süre 
46
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN EVRELERİ VE ZAMANAŞIMI 
47
A. Sigorta Sözleşmesinin Evreleri 
47
1. Sigorta Sözleşmesinin Kurulması 
48
2. Sigorta Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi/Hüküm İfade Etmesi 
51
3. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi 
52
a. Sigorta Sözleşmesinin Süresinin Bitmesi 
52
b. Rizikonun Gerçekleşmesi veya Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması 
52
c. Tarafların Anlaşması 
52
d. Fesih ve Cayma 
53
aa. Olağanüstü Durumlarda Fesih 
53
aaa. Sigorta Ettirenin Fesih Hakkı 
53
bbb. Sigortacının Fesih Hakkı 
53
bb. Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih 
54
cc. Kısmi Fesih ve Cayma 
54
e. Sigortacının İflası 
54
B. Sigorta Sözleşmelerinde Zamanaşımı 
55
Üçüncü Bölüm
TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. SİGORTACININ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
57
A. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü 
57
B. Aydınlatma Yükümlülüğü 
58
C. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü 
64
D. Giderleri Ödeme Borcu 
65
E. Tazminat Ödeme Borcu 
65
II. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
72
A. Prim Ödeme Borcu 
72
B. Beyan Yükümlülükleri 
81
1. Sözleşme Yapılmasında Beyan Yükümlülüğü 
82
2. Sözleşme Süresinde Beyan Yükümlülüğü 
88
3. Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü (TTK m. 1446) 
92
C. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü (TTK m. 1447) 
94
D. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü (TTK m. 1448) 
95
Dördüncü Bölüm
BRANŞLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
I. BRANŞLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 
97
A. Zarar Sigortalarına İlişkin Özel Hükümler (TTK m. 1453–1472) 
97
1. Tazmin İlkesi (TTK m. 1459) 
97
a. Eksik Sigorta (TTK m. 1462) 
99
b. Aşkın Sigorta (TTK m. 1463) 
100
c. Aşkın Mahiyette Birden Çok Sigorta (TTK m. 1465) 
100
aa. Çifte Sigorta (TTK m. 1467) 
100
bb. Kısmi Sigorta (TTK m. 1468) 
101
2. Menfaat İlkesi 
101
B. Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Özel Hükümler (TTK m. 1473 – 1485) 
102
C. Hayat Sigortalarına İlişkin Özel Hükümler (TTK m. 1487 – 1506) 
105
D. Kaza Sigortalarına İlişkin Özel Hükümler (TTK m. 1507 – 1510) 
106
E. Hastalık ve Sağlık Sigortalarına İlişkin Genel Hükümler (TTK m. 1511 – 1519) 
108
Kavram Dizini 
111