Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle Müteselsil Sorumluluk
Mart 2019 / 1. Baskı / 200 Syf.
Fiyatı: 56.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitabın konusunu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında ayıplı taşınır mal satışı nedeniyle doğan müteselsil borçluluğun tabi olduğu hükümler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak, satıcı, üretici, ithalatçı ve kredi verenin sorumluluğunun kapsamı açıklanmıştır. Kitabın ikinci bölümünde, müteselsil borçluluğa ilişkin genel bilgiler verilerek tüketici ve borçlular arasındaki dış ilişkide tarafların hukuki durum ve işlemleri incelenmiştir. Kitabın üçüncü bölümünde, tüketiciyi tatmin eden müteselsil borçluya tanınan başvuru imkânları açıklanarak rücu hakkı ve halefiyetin koşulları ile tabi oldukları zamanaşımı süresine ilişkin detaylı bilgi verilmiştir. Kitabın son bölümünde ise, rücu hakkı veya halefiyetin yanı sıra satıcı, üretici ve ithalatçının tacirler arası ticari satış sözleşmesi kapsamında zincirleme satış ilişkisinden doğan talep hakları ve bu hakkın koşulları ile tabi olduğu zamanaşımı süresi irdelenmiştir.

Kitapta yer alan bölümler hazırlanırken doktrinde ileri sürülen görüşler ile ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan düzenlemeler, mahkeme kararları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınmıştır.

Konu Başlıkları
Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle Müteselsilen Sorumlu Tutulan Kişiler
Müteselsil Borçluluğa İlişkin Genel Bilgiler
Müteselsil Borçluya Tanınan Genel Başvuru İmkânları: Rücu Hakkı ve Halefiyet
Tacirler Arası Ticari Satış Sözleşmesi Kapsamında Rücu Hakkının Koşulları
Alıcının Rücu Kapsamında Tercih Edebileceği Seçimlik Haklar
Barkod: 9789750253867
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 200
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA AYIPLI TAŞINIR MAL SATIŞINDAN DOĞAN MÜTESELSİL BORÇLULUK
I. Genel Olarak  19
II. Ayıplı Taşınır Mal Satışı Nedeniyle Sorumlu Tutulan Kişiler  21
A. Satıcının Sorumluluğu  21
B. Mal Sunanın Adına veya Hesabına Hareket Eden Kişilerin Sorumluluğu  26
C. Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu  28
D. Kredi Verenlerin Sorumluluğu  35
1. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Bağlı Krediler  35
2. Konut Finansmanı Sözleşmesinde Bağlı Krediler  37
III. Ayıplı Taşınır Mal Satışı Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacak Kişiler  39
İKİNCİ BÖLÜM:
MÜTESELSİL BORÇLULUĞUN HÜKÜMLERİ
I. Müteselsil Borçluluğa İlişkin Genel Bilgiler  43
A. Müteselsil Borçluluk Kavramı  43
B. Müteselsil Borçluluğun Hukuki Niteliği  45
1. Teklik Görüşü  45
2. Çokluk Görüşü  46
C. Müteselsil Borçluluğun Kaynakları  47
1. Hukuki İşlemden Doğan Müteselsil Borçluluk  47
2. Kanundan Doğan Müteselsil Borçluluk  50
3. Borcun Niteliğinden Doğan Müteselsil Borçluluk  51
4. Mahkeme Kararı İle Kurulan Müteselsil Borçluluk  51
II. Müteselsil Borçluluğun Özellikleri  51
A. Her Bir Borçlunun Borcun Tamamından Sorumlu Olması  51
B. Alacaklının Dilediği Borçluya Müracaat Edebilmesi  53
C. İfa veya Takas Oranında Borcun Tüm Borçlular Yönünden Sona Ermesi  55
III. Tüketici İle Borçlular Arasındaki Dış İlişkide Müteselsil Borçluluğun Hükümleri  56
A. Tüketicinin Hukuki Durum ve İşlemleri  56
1. Tüketicinin Hakları  56
a. Borcun Tamamını İsteme Hakkı  56
b. Borcun Tamamını Dilediği Borçludan İsteme Hakkı  56
c. Borçluların İflası Halinde Tüketicinin Hakları  57
ca. Müteselsil Borçluların Tamamının İflası  57
cb. Borçlulardan Birinin İflası  58
cc. Tüketicinin Diğerlerinin Zararına Olacak Şekilde Borçlulardan Birinin Durumunu İyileştirmeme Yükümlülüğü  59
B. Borçluların Hukuki Durum ve İşlemleri  61
1. Defi ve İtirazlar  61
a. Genel Olarak  61
b. Müteselsil Borç İlişkisinde Ortak Defi ve İtirazlar  63
c. Müteselsil Borç İlişkisinde Kişisel Defi ve İtirazlar  65
d. Ortak Defi ve İtirazların İleri Sürülmemesinin Sonuçları  66
e. Zamanaşımı  70
ea. Zamanaşımı Süresinin Tamamlanması  71
eb. Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi  73
ec. Zamanaşımı Süresinin Durması  75
ed. Zamanaşımından Feragat  76
2. Borcun İfası ve İfa Sürecinde Yaşanan Özel Durumlar  76
a. Borcun İfası  76
b. Alacaklı Temerrüdü  78
c. Borçlu Temerrüdü  80
3. Borcun Takası  81
4. İfa İmkânsızlığı  82
a. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık  84
b. Borçlunun Sorumlu Olduğu Sonraki İmkânsızlık  86
5. İbra Sözleşmesi  88
6. Borcun Yenilenmesi  90
7. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi  93
8. Kesin Hüküm  94
9. TBK md. 165’te Öngörülen Haller  96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TÜKETİCİYİ TATMİN EDEN MÜTESELSİL BORÇLUNUN
DİĞER BORÇLULARA BAŞVURU HAKKI
I. Genel Olarak  99
II. Müteselsil Borçluya Tanınan Genel Başvuru İmkânları: Rücu Hakkı ve Halefiyet  100
A. Genel Olarak  100
B. Rücu Hakkı ve Halefiyet Arasındaki İlişki  102
C. Rücu Hakkı ve Halefiyetin Yarışması  104
D. Rücu Hakkı ve Halefiyete İlişkin Yapılacak Anlaşmalar  106
III. Rücu Hakkı  107
A. Hukuki Niteliği  107
B. Rücu Hakkının Kullanılması  107
1. Genel Olarak  107
2. İç İlişkide Borcun Bölünmesi  108
a. Eşit Pay Karinesi  108
b. Eşit Pay Karinesinin İstisnaları  108
ba. Kanundan Doğan İstisnalar  109
bb. Borçlular Arasındaki Anlaşmadan Doğan İstisna  109
bc. Borçlular Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliğinden Doğan İstisna  110
C. Rücu Hakkının Koşulları  111
1. Geçerli Bir Tüketici Satış Sözleşmesinin Mevcut Olması  111
2. Müteselsil Borç İlişkisinin Mevcut Olması  112
3. Tüketicinin Tatmin Edilmiş Olması  113
4. Tüketicinin Sorumlu Olunan Paydan Daha Fazla Tatmin Edilmesi  115
5. Rücu Edilen Borçlunun İfadan Kaçınmasının Mümkün Olmaması  116
D. Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkının Kapsamı  117
1. Sözleşme İlişkisine Dayalı Rücu Talebinde  118
2. Vekâletsiz İş Görmeye Dayalı Rücu Talebinde  120
a. Masraflara İlişkin Talep  123
b. Faize İlişkin Talep  125
c. Zarara İlişkin Talep  125
3. Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Rücu Talebinde  126
a. Zenginleşmenin İadesini Talep  128
b. Faize İlişkin Talep  129
E. Rücu Hakkından Önceden Vazgeçilmesi  130
F. Rücu Hakkının Kaybedilmesi  131
1. Ortak Savunmaların İleri Sürülmemesi  131
2. Borçluların İfadan Haberdar Edilmemesi  132
G. Borçlulardan Birinin Aczinin Rücu Hakkına Etkisi  133
H. Rücu Hakkının Tabi Olduğu Zamanaşımı  135
1. Sözleşme İlişkisinde Zamanaşımı  135
2. Vekâletsiz İş Görmede Zamanaşımı  137
3. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı  137
IV. Halefiyet  138
A. Hukuki Niteliği  140
B. Halefiyetin Koşulları  140
1. Rücu Hakkının Mevcut Olması  140
2. Tüketicinin Sorumlu Olunan Paydan Daha Fazla Tatmin Edilmesi  141
C. Halefiyetten Önceden Vazgeçilmesi  142
D. Halefiyetin Tabi Olduğu Zamanaşımı  142
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
MÜTESELSİL BORÇLULAR ARASINDAKİ
TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE BAŞVURU HAKKI
I. Genel Olarak  147
II. Tacirler Arası Ticari Satış Sözleşmesi  148
III. Tacirler Arası Ticari Satış Sözleşmesi Kapsamında Rücu Hakkının Koşulları  149
A. Satılanın Zilyetliğini Devir ve Mülkiyetini Geçirme Borcu Yerine Getirilmiş Olmalıdır  149
B. Satılan Mal Ayıplı Olmalıdır  150
1. Nitelik Vaadi  152
2. Gerekli Nitelik Eksikliği  154
3. Üretilen veya İthal Edilen Malın Montaj Talimatının Yanlış Olması  156
C. Alıcı Ayıbı Bilmemelidir  157
1. Alıcı Tarafından Bilinen Ayıplar  157
2. Olağan Bir İnceleme İle Görülecek Ayıplar  157
D. Ayıp Hasarın Geçtiği Anda Mevcut Olmalıdır  159
E. Ayıptan Doğan Sorumluluk Sınırlanmış veya Kaldırılmış Olmamalıdır  159
1. Genel Olarak  159
2. Sorumsuzluk Kayıtlarının Yorumlanması  160
3. Sorumsuzluk Kayıtlarının Kanuni Sınırları  161
IV. Rücu Hakkının İleri Sürülebilmesi İçin Yerine Getirilmesi Gereken Külfetler  163
A. Genel Olarak  163
B. Muayene Külfeti  163
1. Muayenenin Hukuki Niteliği  163
2. Muayenenin Yapılacağı Zaman  164
a. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olan Ayıplar  164
b. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olmayan Ayıplar  165
c. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olmayan ve Olağan bir Muayene Sonucu Ortaya Çıkmayan Ayıplar  166
3. Muayenenin Şekli ve Kapsamı  166
a. Muayene Kapsamının Sınırlanması  167
aa. Toplu Olarak Teslim Edilen Çok Sayıda Mal  168
bb. Orijinal Ambalajında Satılan Mallar  170
cc. Sağlamlık Ve Dayanıklılık Garantisi İle Teslim Edilen Mallar  170
b. Muayene Kapsamının Genişletilmesi  170
C. İhbar Külfeti  171
1. İhbarın Hukuki Niteliği  172
2. İhbar Süresi  173
a. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olan Ayıplar  173
b. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olmayan Ayıplar  173
c. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olmayan ve Olağan bir Muayene Sonucu Ortaya Çıkmayan Ayıplar  174
3. İhbarın Şekli ve İçeriği  175
V. Alıcının Rücu Kapsamında Tercih Edebileceği Seçimlik Haklar  177
A. Genel Olarak  177
B. Tüketicinin Dönme veya Ayıpsız Misli İle Değişim Hakkını Kullanması Halinde  178
C. Tüketicinin Ücretsiz Onarım veya Bedel İndirimi Hakkını Kullanması Halinde  179
VI. Rücu Hakkının Tâbi Olduğu Zamanaşımı Süresi  180
SONUÇ  183
Kaynakça  191
Kavram Dizini  199
 


Aydın Zevkliler ...
Kasım 2016
203.50 TL
İndirimli: 99.90 TL (%50)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA AYIPLI TAŞINIR MAL SATIŞINDAN DOĞAN MÜTESELSİL BORÇLULUK
I. Genel Olarak  19
II. Ayıplı Taşınır Mal Satışı Nedeniyle Sorumlu Tutulan Kişiler  21
A. Satıcının Sorumluluğu  21
B. Mal Sunanın Adına veya Hesabına Hareket Eden Kişilerin Sorumluluğu  26
C. Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu  28
D. Kredi Verenlerin Sorumluluğu  35
1. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Bağlı Krediler  35
2. Konut Finansmanı Sözleşmesinde Bağlı Krediler  37
III. Ayıplı Taşınır Mal Satışı Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacak Kişiler  39
İKİNCİ BÖLÜM:
MÜTESELSİL BORÇLULUĞUN HÜKÜMLERİ
I. Müteselsil Borçluluğa İlişkin Genel Bilgiler  43
A. Müteselsil Borçluluk Kavramı  43
B. Müteselsil Borçluluğun Hukuki Niteliği  45
1. Teklik Görüşü  45
2. Çokluk Görüşü  46
C. Müteselsil Borçluluğun Kaynakları  47
1. Hukuki İşlemden Doğan Müteselsil Borçluluk  47
2. Kanundan Doğan Müteselsil Borçluluk  50
3. Borcun Niteliğinden Doğan Müteselsil Borçluluk  51
4. Mahkeme Kararı İle Kurulan Müteselsil Borçluluk  51
II. Müteselsil Borçluluğun Özellikleri  51
A. Her Bir Borçlunun Borcun Tamamından Sorumlu Olması  51
B. Alacaklının Dilediği Borçluya Müracaat Edebilmesi  53
C. İfa veya Takas Oranında Borcun Tüm Borçlular Yönünden Sona Ermesi  55
III. Tüketici İle Borçlular Arasındaki Dış İlişkide Müteselsil Borçluluğun Hükümleri  56
A. Tüketicinin Hukuki Durum ve İşlemleri  56
1. Tüketicinin Hakları  56
a. Borcun Tamamını İsteme Hakkı  56
b. Borcun Tamamını Dilediği Borçludan İsteme Hakkı  56
c. Borçluların İflası Halinde Tüketicinin Hakları  57
ca. Müteselsil Borçluların Tamamının İflası  57
cb. Borçlulardan Birinin İflası  58
cc. Tüketicinin Diğerlerinin Zararına Olacak Şekilde Borçlulardan Birinin Durumunu İyileştirmeme Yükümlülüğü  59
B. Borçluların Hukuki Durum ve İşlemleri  61
1. Defi ve İtirazlar  61
a. Genel Olarak  61
b. Müteselsil Borç İlişkisinde Ortak Defi ve İtirazlar  63
c. Müteselsil Borç İlişkisinde Kişisel Defi ve İtirazlar  65
d. Ortak Defi ve İtirazların İleri Sürülmemesinin Sonuçları  66
e. Zamanaşımı  70
ea. Zamanaşımı Süresinin Tamamlanması  71
eb. Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi  73
ec. Zamanaşımı Süresinin Durması  75
ed. Zamanaşımından Feragat  76
2. Borcun İfası ve İfa Sürecinde Yaşanan Özel Durumlar  76
a. Borcun İfası  76
b. Alacaklı Temerrüdü  78
c. Borçlu Temerrüdü  80
3. Borcun Takası  81
4. İfa İmkânsızlığı  82
a. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık  84
b. Borçlunun Sorumlu Olduğu Sonraki İmkânsızlık  86
5. İbra Sözleşmesi  88
6. Borcun Yenilenmesi  90
7. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi  93
8. Kesin Hüküm  94
9. TBK md. 165’te Öngörülen Haller  96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TÜKETİCİYİ TATMİN EDEN MÜTESELSİL BORÇLUNUN
DİĞER BORÇLULARA BAŞVURU HAKKI
I. Genel Olarak  99
II. Müteselsil Borçluya Tanınan Genel Başvuru İmkânları: Rücu Hakkı ve Halefiyet  100
A. Genel Olarak  100
B. Rücu Hakkı ve Halefiyet Arasındaki İlişki  102
C. Rücu Hakkı ve Halefiyetin Yarışması  104
D. Rücu Hakkı ve Halefiyete İlişkin Yapılacak Anlaşmalar  106
III. Rücu Hakkı  107
A. Hukuki Niteliği  107
B. Rücu Hakkının Kullanılması  107
1. Genel Olarak  107
2. İç İlişkide Borcun Bölünmesi  108
a. Eşit Pay Karinesi  108
b. Eşit Pay Karinesinin İstisnaları  108
ba. Kanundan Doğan İstisnalar  109
bb. Borçlular Arasındaki Anlaşmadan Doğan İstisna  109
bc. Borçlular Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliğinden Doğan İstisna  110
C. Rücu Hakkının Koşulları  111
1. Geçerli Bir Tüketici Satış Sözleşmesinin Mevcut Olması  111
2. Müteselsil Borç İlişkisinin Mevcut Olması  112
3. Tüketicinin Tatmin Edilmiş Olması  113
4. Tüketicinin Sorumlu Olunan Paydan Daha Fazla Tatmin Edilmesi  115
5. Rücu Edilen Borçlunun İfadan Kaçınmasının Mümkün Olmaması  116
D. Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkının Kapsamı  117
1. Sözleşme İlişkisine Dayalı Rücu Talebinde  118
2. Vekâletsiz İş Görmeye Dayalı Rücu Talebinde  120
a. Masraflara İlişkin Talep  123
b. Faize İlişkin Talep  125
c. Zarara İlişkin Talep  125
3. Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Rücu Talebinde  126
a. Zenginleşmenin İadesini Talep  128
b. Faize İlişkin Talep  129
E. Rücu Hakkından Önceden Vazgeçilmesi  130
F. Rücu Hakkının Kaybedilmesi  131
1. Ortak Savunmaların İleri Sürülmemesi  131
2. Borçluların İfadan Haberdar Edilmemesi  132
G. Borçlulardan Birinin Aczinin Rücu Hakkına Etkisi  133
H. Rücu Hakkının Tabi Olduğu Zamanaşımı  135
1. Sözleşme İlişkisinde Zamanaşımı  135
2. Vekâletsiz İş Görmede Zamanaşımı  137
3. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı  137
IV. Halefiyet  138
A. Hukuki Niteliği  140
B. Halefiyetin Koşulları  140
1. Rücu Hakkının Mevcut Olması  140
2. Tüketicinin Sorumlu Olunan Paydan Daha Fazla Tatmin Edilmesi  141
C. Halefiyetten Önceden Vazgeçilmesi  142
D. Halefiyetin Tabi Olduğu Zamanaşımı  142
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
MÜTESELSİL BORÇLULAR ARASINDAKİ
TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE BAŞVURU HAKKI
I. Genel Olarak  147
II. Tacirler Arası Ticari Satış Sözleşmesi  148
III. Tacirler Arası Ticari Satış Sözleşmesi Kapsamında Rücu Hakkının Koşulları  149
A. Satılanın Zilyetliğini Devir ve Mülkiyetini Geçirme Borcu Yerine Getirilmiş Olmalıdır  149
B. Satılan Mal Ayıplı Olmalıdır  150
1. Nitelik Vaadi  152
2. Gerekli Nitelik Eksikliği  154
3. Üretilen veya İthal Edilen Malın Montaj Talimatının Yanlış Olması  156
C. Alıcı Ayıbı Bilmemelidir  157
1. Alıcı Tarafından Bilinen Ayıplar  157
2. Olağan Bir İnceleme İle Görülecek Ayıplar  157
D. Ayıp Hasarın Geçtiği Anda Mevcut Olmalıdır  159
E. Ayıptan Doğan Sorumluluk Sınırlanmış veya Kaldırılmış Olmamalıdır  159
1. Genel Olarak  159
2. Sorumsuzluk Kayıtlarının Yorumlanması  160
3. Sorumsuzluk Kayıtlarının Kanuni Sınırları  161
IV. Rücu Hakkının İleri Sürülebilmesi İçin Yerine Getirilmesi Gereken Külfetler  163
A. Genel Olarak  163
B. Muayene Külfeti  163
1. Muayenenin Hukuki Niteliği  163
2. Muayenenin Yapılacağı Zaman  164
a. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olan Ayıplar  164
b. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olmayan Ayıplar  165
c. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olmayan ve Olağan bir Muayene Sonucu Ortaya Çıkmayan Ayıplar  166
3. Muayenenin Şekli ve Kapsamı  166
a. Muayene Kapsamının Sınırlanması  167
aa. Toplu Olarak Teslim Edilen Çok Sayıda Mal  168
bb. Orijinal Ambalajında Satılan Mallar  170
cc. Sağlamlık Ve Dayanıklılık Garantisi İle Teslim Edilen Mallar  170
b. Muayene Kapsamının Genişletilmesi  170
C. İhbar Külfeti  171
1. İhbarın Hukuki Niteliği  172
2. İhbar Süresi  173
a. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olan Ayıplar  173
b. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olmayan Ayıplar  173
c. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olmayan ve Olağan bir Muayene Sonucu Ortaya Çıkmayan Ayıplar  174
3. İhbarın Şekli ve İçeriği  175
V. Alıcının Rücu Kapsamında Tercih Edebileceği Seçimlik Haklar  177
A. Genel Olarak  177
B. Tüketicinin Dönme veya Ayıpsız Misli İle Değişim Hakkını Kullanması Halinde  178
C. Tüketicinin Ücretsiz Onarım veya Bedel İndirimi Hakkını Kullanması Halinde  179
VI. Rücu Hakkının Tâbi Olduğu Zamanaşımı Süresi  180
SONUÇ  183
Kaynakça  191
Kavram Dizini  199
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020