Hekimlik Sözleşmesi ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu – Borçlar Hukuku Monografileri – Ayşe Betül Özcanoğlu Görkey  - Kitap

Hekimlik Sözleşmesi ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu

– Borçlar Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Mart 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
175
Barkod:
9789750276255
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
290,00
İndirimli (%51):
141,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Hekimlik sözleşmesi, hasta ile serbest çalışan hekim arasında kurulan bir özel hukuk sözleşmesidir. Hasta ve hekimin bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin tespiti için sözleşmenin hukuki niteliğinin doğru tespit edilmesi gerekir. İlgili sözleşmenin kanunda doğrudan bir düzenlemesi yoktur. Hekim, hastayı iyileştirmeyi taahhüt etmez, özenli tıbbi müdahalede bulunmayı taahhüt eder. Bu nedenle sözleşme vekalet sözleşmesi niteliği taşır. Bunun yanında hekimin pek çok başka yükümlülükleri de vardır. Hekimin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranması ve bu sebeple hastada bir zarar meydana gelmesi halinde, bu zarar nedeniyle sorumluluğu ortaya çıkacaktır. Hekimin tazminat sorumluluğu, hastanın uğradığı maddi ve manevi zararların tazminini kapsar. Hastanın zararının giderilmesini talep edebilmesi için, oluşan zararın, hukuka aykırılığın ve illiyet bağının varlığının ispatı gerekir. Hekim ise kusurunun bulunmadığını ispatlamalıdır. Yükümlülüklerini tam ve doğru şekilde yerine getiren hekim, ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan sorumlu tutulamaz. Mali sorumluluk sigortasının zorunlu hale gelmesi ile hastanın zararının tazminini sigortacı sağlar.
Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde başlıca tıbbi terimlerin açıklamalarına yer verilmiştir. Ayrıca hekimlik sözleşmesinin tanımı, unsurları ve hukuki niteliği incelenmiştir. İkinci bölümde hekim ve hastanın hekimlik sözleşmesi sebebiyle sahip olduğu haklar ve yükümlülükler ile sözleşmenin sona erdiği haller incelenmiştir. Son bölümde ise hekimin tazminat sorumluluğu, bu sorumluluğu azaltan veya ortadan kaldıran haller ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hekimin Sözleşme Sorumluluğu
.
Hekimin Sözleşme Dışı Sorumluluğu
.
Hekimlik Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri
.
Sözleşmenin Sona Ermesi
.
Güncel Yargı Kararları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
Giriş
I. Konunun Takdimi 
13
II. Konunun Önemi 
14
III. Konunun Sınırlandırılması 
14
Birinci Bölüm
HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VE
SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU
§ 1. HEKİMİN ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
TEMEL KAVRAMLAR 
17
I. Tıbbi Müdahale 
17
II. Tıbbi Endikasyon 
18
III. Tıbbi Komplikasyon 
19
IV. Tıbbi Malpraktis (Tıbbi Hata) 
22
V. Çekinik (Defansif) Tıp 
27
§ 2. HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU
(HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ) 
28
I. Hekimlik Sözleşmesinin Tanımı 
28
II. Hekimlik Sözleşmesinin Unsurları 
29
A. Hekimlik Sözleşmesinin Tarafları 
29
B. Hekimin Tıbbi Müdahalede Bulunması 
31
C. Hekimlik Sözleşmesinde Ücret 
32
D. Hekimlik Sözleşmesinin Taraflarının Anlaşması 
33
III. Hekimlik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
34
A. Genel Olarak 
34
B. Hizmet Sözleşmesi 
34
C. Eser Sözleşmesi 
36
D. Vekalet Sözleşmesi 
37
E. Kendine Özgü Yapısı Olan (Sui Generis) Sözleşme 
41
F. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Sonuç 
43
IV. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ortaya Çıkan
Hukuki Durum 
45
§ 3.HEKİMİN SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU 
46
I. Hekimin Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluğu 
46
II. Hekimin Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluğu 
48
III. Hekimin Haksız Fiil Sorumluluğu 
49
İkinci Bölüm
HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
§ 4. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
53
I. Hekimin Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükleri 
53
A. Genel Olarak 
53
B. Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü 
53
C. Hekimin Tıbbi Müdahalede Bulunma Yükümlülüğü 
61
1. Hastadan Öykü Alma, Muayene Etme ve Teşhis Koyma Yükümlülüğü 
61
2. Hastayı Tedavi Etme Yükümlülüğü 
63
a. Hastanın Aydınlatılmış Rızasının Alınması 
63
b. Hastanın Tedavi Edilmesi 
68
c. Hekimin Tıbbi Müdahale ile Bizzat İlgilenmesi 
71
D. Hekimin Sadakat ve Özen Yükümlülüğü 
73
1. Sadakat Yükümlülüğü 
74
a. Bilgi Verme Yükümlülüğü 
75
b. Sır Saklama Yükümlülüğü 
75
2. Özen Yükümlülüğü 
78
E. Hekimin Kayıt Tutma Yükümlülüğü 
81
II. Hastanın Hekimlik Sözleşmesinden Kaynaklanan Yükümlülükleri 
85
A. Genel Olarak 
85
B. Hastanın Ücret Ödeme Yükümlülüğü 
85
C. Hastanın Hekime Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü 
85
D. Hastanın İşbirliği Yükümlülüğü 
86
E. Hastanın Tıbbi Müdahaleye Katlanma Yükümlülüğü 
87
§ 5.HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
87
I. Genel Olarak 
87
II. Sözleşmenin İfa ile Sona Ermesi 
88
III. Tarafların Tek Taraflı İradeleriyle Sözleşmenin Sona Ermesi 
88
A. Azil 
89
B. İstifa 
90
IV. Sözleşmenin Ölüm, Ehliyetsizlik, İflas Nedeniyle Sona Ermesi 
90
Üçüncü Bölüm
HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU
§ 6. HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
TAZMİNAT DAVALARI 
93
I. Tazminat Davasının Şartları 
93
A. Genel Olarak 
93
B. Hukuka Aykırılık 
94
C. Kusur 
96
D. Zarar 
98
E. İlliyet Bağı 
99
II. Tazminat Davasının Tarafları 
101
A. Davacı 
101
B. Davalı 
102
III. Tazminat Davasının Türleri 
103
A. Maddi Tazminat 
103
1. Bedensel Zarar Halinde Tazminat 
104
2. Ölüm Halinde Tazminat 
106
B. Manevi Tazminat 
107
IV. Tazminat Davasında İspat Yükü 
109
A. Genel Olarak 
109
B. İspat Yükünün Hafifletildiği Durumlar 
109
V. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk 
110
VI. Tazminat Davalarında Bilirkişilik 
112
VII. Zamanaşımı 
113
§ 7. HEKİMİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN DURUMLAR 
115
I. Sorumsuzluk Anlaşmaları 
115
II. Hastanın Rızasının ve Kusurunun Sorumluluğa Etkisi 
116
III. Hekimin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
117
Sonuç 
121
Ekler 
129
Kaynakça 
159
Kavramlar Dizini 
173