Tüketici Hukuku Çerçevesinde Haksız Ticari Uygulamalar Dr. Alper Çağlar Koyuncu  - Kitap

Tüketici Hukuku Çerçevesinde Haksız Ticari Uygulamalar

1. Baskı, 
Mayıs 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
172
Barkod:
9789750277832
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
285,00
İndirimli (%56):
124,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar en sık karşılaşılan hukuka aykırılıklardandır. Günümüzde özellikle reklamlar aracılığı ile tüketiciye yönelik ticari uygulamaların gerçekleştirildiği görülmektedir. TKHK sisteminde Avrupa Birliği tüketici hukuku örnek alınarak düzenlemeler yapılmış ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği çıkarılarak tüketicilerin haksız ticari uygulamalara karşı korunması amaçlanmıştır. Bunun için de idari yaptırım merci olarak Reklam Kurulu tayin edilmiştir. 2005/29/AK Sayılı Direktif kaynak kabul edilerek iktibas edilmeye çalışılmıştır. Ancak gerek direktifin iktibasında gerekse de TKHK ile yönetmeliğin kapsamları ve tanımlar hususunda farklılıklar da göze çarpmaktadır. Tüketicilerin haksız ticari uygulamalara karşı korunması yönünden bu kaynaklara dayanarak değerlendirme yapan Reklam Kurulunun verdiği kararlar çalışmamızın içeriği bakımından somut değerlendirmelerin incelenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Tüketicilerin bilhassa reklamlar aracılığı ile gerçekleştirilen haksız ticari uygulamalara karşı idari şikayet yoluyla korunması tüketicinin zarar görmesi olasılığına karşın taşıdığı önleyicilik fonksiyonu açısından oldukça önem arz etmektedir. Çalışmamızda tüketiciye yönelik haksız ticari uygulama müessesinin ve temel kavramlarının açıklanması, aldatıcı ve saldırgan ticari uygulamaların gösterdiği özellikler ve yaptırımların incelenmesi amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tüketiciye Yönelik Ticari Uygulama Ticari Uygulamada Hukuka Aykırılık ve Haksız Ticari Uygulama
.
Aldatıcı ve Saldırgan Ticari Uygulamalar
.
TKHK Çerçevesinde Haksız Ticari Uygulamalara Karşı Tüketicilerin Korunması
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
7
Önsöz 
9
Yazarın Önsözü 
11
Kısaltmalar 
17
Giriş 
19
I. KONUNUN ÖNEMİ VE SORUNUN ORTAYA KONULMASI 
19
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 
21
III. TERMİNOLOJİ 
21
IV. ARAŞTIRMA PLANI 
22
Birinci Bölüm
TÜKETİCİYE YÖNELİK TİCARİ UYGULAMA TİCARİ UYGULAMADA HUKUKA AYKIRILIK VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA
I. GENEL OLARAK 
23
II. TÜKETİCİYE YÖNELİK TİCARİ UYGULAMA 
27
A. Tanım 
27
B. Unsurları 
28
1. Ticari Uygulama 
28
2. Ticari Uygulamanın Girişimciden Tüketiciye Yöneltilmesi 
30
III. TİCARİ UYGULAMADA HUKUKA AYKIRILIK 
31
IV. HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA 
34
A. Tanım 
34
B. Unsurları 
34
1. Girişimcinin Mesleki Özene Aykırı Davranması 
34
2. Ortalama Tüketicinin Ekonomik Davranışının Önemli Ölçüde Bozulabilmesi 
37
C. Hukuki Niteliği 
42
İkinci Bölüm
ALDATICI VE SALDIRGAN TİCARİ UYGULAMALAR
I. ALDATICI TİCARİ UYGULAMALAR 
45
A. Aldatıcı Eylem 
45
B. Aldatıcı İhmal 
49
1. Tanım 
49
2. Aldatıcı İhmalde Özellik Gösteren Durumlar 
51
a. Gizli Pazarlama/Ticari Amacı Belirtmede İhmal 
51
b. Önemli Bilginin “Karmaşık” Şekilde Sunulması 
54
c. Kullanılan İletişim Mecrasının Özellikleri ve Sınırları 
54
d. Ücretsiz Denemeler ve Abonelik Tuzakları 
57
C. Tüketiciye Yönelik Aldatıcı Eylemlere Konu Olan Hususlar 
59
1. Genel Olarak 
59
a. Bir mal ya da hizmetin varlığı ve mahiyeti 
59
b. Tedarik 
60
c. Fayda 
63
d. Risk 
65
e. İçerik 
67
f. Aksesuar 
67
g. Satış Sonrası Hizmetler 
68
h. Üretim Yöntemi 
68
ı. Üretim tarihi 
69
i. İfa 
69
j. Amaca Uygunluk 
73
k. Miktar 
74
l. Teknik özellikler 
76
m. Menşe 
77
n. Kullanımdan Beklenenler 
78
o. Test ve Kontrol Sonuçları 
79
p. Çevreye Olan Etkiler 
80
r. Diğer Önemli Özellikler 
81
2. Ticari Uygulama Süreci 
81
3. Fiyat ve Hesaplama Yöntemleri 
86
4. Tüketicinin Sahip Olduğu Yasal Haklar veya Karşılaşabileceği Riskler 
88
5. Servis Yedek Parça Değiştirme veya Tamir Hizmetleri 
88
6. Girişimcilerin Sahip Olduğu Nitelikler 
89
7. Rakiplere Ait Ticari İsim veya Simgeler 
93
8. Mesleki Davranış Kuralları 
95
D. Her Durumda Haksız Kabul Edilen Aldatıcı Ticari Uygulamalar 
96
1. Kuruluşlara Üyelik Konusunda Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak 
97
2. İzne Tabi Ticari İşaretleri İzinsiz Kullanmak 
98
3. Bir Davranış Kuralının Onaylandığını Öne Sürmek 
99
4. Ticari Uygulamaların veya Bir Mal ya da Hizmetin Onaylandığını İleri Sürmek 
99
5. Yemleyici Pazarlama 
101
6. Göstermelik Satışı Uygulamaları 
103
7. Kısıtlı Süreli Tekliflerde Bulunmak 
104
8. Yasak Mal veya Hizmetlerin Yasal Olduğunu Belirtmek 
105
9. Tüketicinin Yasal Haklarını İmtiyazmış Gibi Göstermek 
107
10. Tehlikenin Varlığı Konusunda Aldatmak 
107
11. Ticareti Bırakmak, İşyerini Taşımak veya Faaliyet Konusunu Değiştirmek Konusunda Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak 
108
12. Şans Oyunlarında Kazandırma İddiasında Bulunmak 
109
13. Mevzuata Aykırı Sağlık Beyanında Bulunmak 
109
14. Mal veya Hizmetin Piyasa Koşulları Hakkında Yanlış Bilgilendirmek 
113
15. Yarışma veya Ödül Söz Konusu Olmaksızın Vaatte Bulunmak 
114
16. Aslında Bulunmadığı Halde Ücretsiz Mal veya Hizmet Sunulacağını Taahhüt Etmek 
114
17. Girişimcinin Kendisini veya Temsilcisini Tüketici Olarak Göstererek Beyanlarda Bulunması 
115
18. Teknik Servis İmkanlarının Türkiye Dışındaki Ülkelerde De Olduğuna İlişkin Yanlış İzlenim Oluşturmak 
116
19. Fahiş Zam 
116
20. Nicel Ölçülerde Değişiklik Yapılmasına Karşın Bilgilendirme Yapılmaması 
118
II. SALDIRGAN TİCARİ UYGULAMALAR 
118
A. Tanım 
118
B. Ticari Uygulamada Saldırganlık Değerlendirilirken Dikkate Alınacak Hususlar 
121
1. Ticari Uygulamanın Zamanı, Yeri, Mahiyeti ve Sürekliliği 
121
2. Tehdit ya da Hakaret İçeren Davranışlar 
123
3. Doğal Afet veya Benzeri Olguların Kötüye Kullanılıp Kullanılmadığı 
124
4. Sözleşmeyi Sona Erdirme İsteğine Karşın Ağır veya Orantısız Sözleşme Dışı Engelin Bulunup Bulunmadığı 
126
5. Hukuka Aykırı Bir Eylemde Bulunulacağı Tehdidinin Olup Olmadığı 
126
C. Her Durumda Haksız Kabul Edilen Saldırgan Ticari Uygulamalar 
127
1. Tüketicinin İşyerinden Ayrılamayacağı İzlenimini Oluşturmak 
127
2. İkazlara Karşın Tüketicinin Evine Ziyaretler Yapmaya Devam Etmek 
127
3. Hukuki Haklarını Kullanmaktan Caydırmaya Çalışmak 
127
4. İş Yerinin ya da Geçiminin Tehlikeye Gireceğini Belirterek İknaya Çalışmak 
129
5. Tüketiciye Ödül Kazandığı İzlenimi Oluşturarak Ödeme Yapmasını İstemek 
129
Üçüncü Bölüm
TKHK ÇERÇEVESİNDE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA KARŞI TÜKETİCİLERİN KORUNMASI
I. TÜKETİCİNİN HUKUKİ YÖNDEN KORUNMASI 
133
A. İrade Bozuklukları Yönünden Tüketicinin Korunması 
133
B. Ayıplı Mallara Karşı Tüketicinin Korunması 
136
1. Tüketicinin Seçimlik Hakları 
139
a. Dönme 
140
b. Bedelden İndirim İsteme 
141
c. Ücretsiz Onarım İsteme 
142
d. Satılanın Ayıpsız Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme 
143
2. Tazminat 
144
C. Ayıplı Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması 
144
1. Tüketicinin Seçimlik Hakları 
144
a. Hizmetin Yeniden Görülmesi 
144
b. Hizmet Sonucunda Ortaya Çıkan Eserin Ücretsiz Onarımını İsteme 
145
c. Ayıp Oranında Bedelde İndirim İsteme 
146
d. Dönme veya Fesih 
146
2. Tazminat 
146
II. TÜKETİCİNİN İDARİ YÖNDEN KORUNMASI 
147
A. Tedbiren Durdurma 
147
B. Durdurma Cezası 
148
C. Aynı Yöntemle Düzeltme 
148
D. İdari Para Cezası 
149
Sonuç 
151
Kaynakça 
157
Kavram Dizini 
171