Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:11 Sayı:1 Haziran 2023 Prof. Dr. Mehmet C. Akad

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:11 Sayı:1 Haziran 2023

1. Baskı, 
Haziran 2023
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
464
Barkod:
2147930523068
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
450,00
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
Bu sayımızda on üç Kamu Hukuku ve altı Özel Hukuk makalesi, bulunuyor. Hacim ve çalışma sayısı olarak en kapsamlı sayımızla karşınızda olmak bize ayrıca mutluluk veriyor. Giderek artan bir ilgi ve büyük bir özveriyle ortaya koydukları çalışmalarını dergimize ulaştıran tüm yazarlarımıza iç ten teşekkürlerimizi; sabırları ve özenleriyle bu sayının çıkarılmasını sağlayan değerli hakemlerimize şükranlarımızı sunarız.
Dergimizin bu sayısında Kamu Hukuku alanında takdirlerinize sunduğumuz çalışmalarımız; Dr. Öğr. Üyesi Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK ve Arş. Gör. Can Eralp ELİBOL'un kişisel verilerin korunmasında Türk Ceza Kanunu ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun ilgili hükümleri arasındaki ilişkinin mukayeseli olarak analiz ettiği "KVKK m. 17/2 ile Mukayeseli Olarak Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçuna (TCK m. 138'e) Dair Hukuki Problemlerin Değerlendirilmesi" adlı çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen ATAÇ'ın tüm ülkeyi derinden etkileyen deprem felaketini ceza hukuku boyutuyla kaleme aldığı "Suç mu? Doğa Olayı mı? Doğa Olayları Sırasında Gerçekleşen Bina Çökmeleri (TCK m. 170/1 ve TCK m. 171 Kapsamın da Bir Değerlendirme)" başlıklı makalesinden, Nilüfer Nurbanu BAŞ'ın kişisel verilerin korunması hakkı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan unutulma hakkının çerçevesini çeşitli yargı kararları ışığında karşılaştırmalı olarak ortaya koyduğu "Dördüncü Kuşak Haklar Bağlamında Unutulma Hakkına Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan Hukuk Sistemleri Yaklaşımlarının Yargı Kararları Bakımından Karşılaştırılması" adlı eserinden, Dr. Öğr. Üyesi Emek BAYRAK'ın I. Dünya Savaşı sonrası Avusturya'da faşizmin iktidara gelişini tarihsel ve sosyo-ekonomik koşullar bağlamında incelediği "Avusturya Faşizmi Üstüne Bir İnceleme" başlıklı çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem BİLGİN'in insan hakları koruma sistemlerinin rekabet etmesiyle ortaya çıkan aynı vakaya ilişkin ardışık ve koşut başvuruların incelenmelerinin yasaklanması meselesinin İnsan Hakları Komitesi açısından özellik arz eden durumunu araştırdığı "İnsan Hakları Komitesine Ardışık ve Koşut Bireysel Başvurular" isimli eserinden, Dr. Öğr. Üyesi Aslan DELİCE'nin İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasa yargısı işleviyle donanmış yüksek mahkemelerin yetkileri ile parlamentoların egemenlikleri arasındaki ilişkinin mercek altına aldığı "Parlamento Egemenliğinden Yüksek Mahkeme Hakimiyetine İngiliz ve Amerikan Anayasal Düzenlerinin Karşılaştırılması" isimli çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN'in icra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasından doğan teorik ve uygulamaya ilişkin sorunlara cevap aradığı "İcra Dairelerinde Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Uygulaması" başlıklı çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra ECEMİŞ YILMAZ'ın yaptırımlar ile uluslararası hukuk alanında kuvvet kullanma arasındaki ilişkiyi incelediği "Sanctions as a Substitute for the Use of Force: Examining the Legal Framework Under International Law" adlı makalesinden, Doç. Dr. Altan HEPER'in kavram hukukçuluğunun hukuk anlayışına bir giriş niteliğindeki "Georg Friedrich Puchta, Begriffsjurisprudenz und Genealogie Des Rechts" başlıklı maka lesinden, Arş. Gör. Tuba Dilşat KARATAŞ'ın adalet kavramını neo-liberal yaklaşım çerçevesinde ele alan düşünürlerden Robert Nozick'in adalet teorisini değerlendirdiği "Robert Nozick'in Adalet Teorisi: John Rawls'un Hakkaniyet Olarak Adaleti Karşısında Yetkilendirme Teorisi" isimli çalışmasından, Arş. Gör. Dr. Melik KARTAL'ın ceza hukukunda oldukça tartışmalı bir husus olan netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda teşebbüs konusunu tüm hatlarıyla özgün bir biçimde değerlendirdiği "Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs Meselesi" başlıklı eserinden, Dr. Öğr. Üyesi Feyzan OLGUNSOY'un hükümetlerin iklim değişikliğiyle mücadele etmedeki hukuki yükümlülüğünün karşılaştırmalı yargı kararları ile irdeleyerek hükümetlere karşı açılan iklim davalarında esin kaynağı oluşturabilecek yenilikçi tutumlara yer verdiği "Hükümetlere Karşı Açılan Hak Temelli İklim Davalarında Ulusal Mahkemelerin Tutumları" adlı eserin den, Arş. Gör. Tansu SAYAR KANYIŞ'ın uluslararası ceza hukukundaki evrensellik ilkesi ile bu ilkeye tabi suçların doğasının açıklığa kavuşturduğu "Analyzing the Universality Principle: Qualifying Crimes and the Role of International Judicial Cooperation" başlıklı çalışmasından oluşmaktadır.
Özel Hukuk alanındaki yazılarımız; Dr. Öğr. Üyesi Metin Uğur AYTEKİN'in deniz taşımacılığında en önemli belgelerden biri olan konişmentonun yük teslimindeki rolünü ve konişmento ibraz edilmeksizin yük teslimini incelediği "Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Konişmentonun Yük Teslimindeki Rolü ve Yükün Konişmentosuz Teslimi" başlıklı makalesinden, Dr. Önder EGE'nin 1922 ilâ 1936 yılları arasında Türk sporunu yöneten kamu yararına çalışan dernek statüsündeki Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nı incelediği "Türk Spor Hukuku'nun Gelişim Sürecinde Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) Dönemi" başlığını taşıyan çalışmasından, Doç. Dr. Ekrem KURT'un uygulamada fiili veya hukuki nedenlerle sıkça karşılaşılan taşınmazların ayrıştırılması ve birleştirilmesi işlemlerini incelediği "Taşınmazların Rızaya Dayalı Olarak Birleştirilmesi ve Ayrılması (İfraz ve Tevhit) İşlemleri" makalesinden, Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ, Prof. Dr. Serkan ÇINAR, Arş. Gör. Munise Seray GÖNCÜ DÖNER ve Sevcan EKİZLER GÜNEY'in interdisipliner bir bakışla tıp ve hukuk alanlarını bir araya getirdikleri "Kamu ve Özel Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerindeki Tıbbî Uygulama ve Organizasyon Hatalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu" başlıklı çalışmalarından, Dr. Öğr. Üyesi Begüm SÜZEN'in yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tenfizine ilişkin öğretide ve uygulamada farklı şekillerde yorumlanan bir yasa hükmünü incelediği "5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak kında Kanun Madde 55/2 Hükmünde Yer Alan Tenfiz Engelleri" başlıklı makalesinden, Arş. Gör. Fatma Begüm YEŞİLLER'in motorlu araç işletenin kusursuz sorumluluğunun hangi esaslara göre doğacağını değerlendirildiği "Motorlu Araç İşletenin Karayolları Trafik Kanunu m. 85/f.I Uyarınca Kusursuz Sorumluluğu" başlıklı çalışmasından oluşmaktadır.
Her zaman olduğu gibi ilgi ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
Prof. Dr. Mehmet C. AKAD
Ürün Konu Başlıkları
.
KAMU HUKUKU
.
KVKK m. 17–2 ile Mukayeseli Olarak Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçuna (TCK m. 138'e) Dair Hukuki Problemlerin Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK – Arş. Gör. Can Eralp ELİBOL
.
Suç mu? Doğa Olayı mı? Doğa Olayları Esnasında Gerçekleşen Bina Çökmeleri (TCK m. 170–1 ve TCK m.171 Kapsamında Bir Değerlendirme), Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen ATAÇ
.
Dördüncü Kuşak Haklar Bağlamında Unutulma Hakkına Kıta Avrupası ve Anglo–Amerikan Hukuk Sistemleri Yaklaşımlarının Yargı Kararları Bakımından Karşılaştırılması, Nilüfer Nurbanu BAŞ
.
Avusturya Faşizmi Üstüne Bir İnceleme, Dr. Öğr. Üyesi Emek BAYRAK
.
İnsan Hakları Komitesine Ardışık ve Koşut Bireysel Başvurular, Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem BİLGİN
.
Parlamento Egemenliğinden Yüksek Mahkeme Hakimiyetine İngiliz ve Amerikan Anayasal Düzenlerinin Karşılaştırılması, Dr. Öğr. Üyesi Aslan DELİCE
.
İcra Dairelerinde Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Uygulaması, Dr. Öğr. Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN
.
Sanctions as a Substitute for the Use of Force: Examining the Legal Framework Under International Law – Kuvvet Kullanmanın İkamesi Olarak Yaptırımlar: Hukuki Çerçevenin Uluslararası Hukuk Kapsamında İncelenmesi, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra ECEMİŞ YILMAZ
.
Georg Friedrich Puchta, Begriffsjurisprudenz und Genealogie des Rechts – Georg Friedrich Puchta, Kavram Hukukçuluğu ve Hukukun Kökeni, Doç. Dr. jur. Dr. Altan HEPER
.
Robert Nozick'in Adalet Teorisi: John Rawls'un Hakkaniyet Olarak Adaleti Karşısında Yetkilendirme Teorisi, Arş. Gör. Tuba Dilşat KARATAŞ
.
Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs Meselesi, Arş. Gör. Dr. Melik KARTAL
.
Hükümetlere Karşı Açılan Hak Temelli İklim Davalarında Ulusal Mahkemelerin Tutumları, Dr. Öğr. Üyesi Feyzan OLGUNSOY
.
Analyzing the Universality Principle: Qualifying Crimes and the Role of International Judicial Cooperation – Evrensellik İlkesi Üzerine Bir İnceleme: Suçların Sınıflandırılması ve Uluslararası Adli İşbirliği İhtiyacının Rolü, Arş. Gör. Tansu SAYAR KANYIŞ
.
ÖZEL HUKUK
.
Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Konişmentonun Yük Teslimindeki Rolü ve Yükün Konişmentosuz Teslimi, Dr. Öğr. Üyesi Metin Uğur AYTEKİN
.
Türk Spor Hukuku'nun Gelişim Sürecinde Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) Dönemi, Dr. Önder EGE
.
Taşınmazların Rızaya Dayalı Olarak Birleştirilmesi ve Ayrılması (İfraz ve Tevhit) İşlemleri, Doç. Dr. Ekrem KURT
.
Kamu ve Özel Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerindeki Tıbbî Uygulama ve Organizasyon Hatalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu, Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ – Prof. Dr. Serkan ÇINARLI – Arş. Gör. Munise Seray GÖNCÜ DÖNER – Sevcan EKİZLER GÜNEY
.
5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Madde 55–2 Hükmünde Yer Alan Tenfiz Engelleri, Dr. Öğr. Üyesi Begüm SÜZEN
.
Motorlu Araç İşletenin Karayolları Trafik Kanunu m. 85–f. I Uyarınca Kusursuz Sorumluluğu, Arş. Gör. Fatma Begüm YEŞİLLER
Yorumlar