Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:11 Sayı:2 Aralık 2023 Cumhuriyet'in 100. Yılına İthafen Prof. Dr. Tuğrul B. Katoğlu

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:11 Sayı:2 Aralık 2023

Cumhuriyet'in 100. Yılına İthafen

Prof. Dr. Tuğrul B. Katoğlu (Yazı İşleri Müdürü)

1. Baskı, 
Aralık 2023
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
568
Barkod:
2147930523129
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
800,00
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
Bu sayımız dokuz Kamu Hukuku, on iki Özel Hukuk makalesi ve bir makale çevirisinden oluşuyor. Her ne kadar bir özel sayı teşkil etmese de Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ettiğimiz bu sayımızın hacim ve çalışma sayısı olarak en kapsamlı sayımız olmasının da bize ayrıca gurur ve mutluluk verdiğini vurgulamak isteriz. Giderek artan bir ilgi ve büyük bir özveriyle ortaya koydukları çalışmalarını dergimize ulaştıran tüm yazarlarımıza içten teşekkürlerimizi; sabırları ve özenleriyle bu sayının çıkarılmasını sağlayan değerli hakemlerimize şükranlarımızı sunarız.
Dergimizin bu sayısında Kamu Hukuku alanında takdirlerinize sunduğumuz çalışmalarımız; Yrd. Doç. Dr. Perçem ARMAN'ın silahlı çatışmalarda yapay zeka temelli sistemlerin kullanılmasını, uluslararası insancıl hukukun ayrım gözetme ilkesi ışığında değerlendirdiği "Otonom Silah Sistemlerinin Uluslararası İnsancıl Hukukun Ayrım Gözetme İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi" başlıklı makalesinden, Arş. Gör. Dr. Ezgi ARSLAN'ın hukuk yazınında yeterince üzerinde durulmamış bir konuyu, psikolojik hukuki realizm anlayışını, Leon Petrazycki'nin görüşleri bağlamında ele aldığı "Leon Petrazycki'nin Hukuki Realizmi: Psikolojik Hukuki Realizm" adlı çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Özge ATILKAYA'nın tüm dünyayı etkileyen çok önemli bir sorunu, iklim krizini uluslararası mahkemelerin içtihatlarından hareketle değerlendirdiği "İklim Değişikliği Davaları" başlıklı makalesinden, Dr. Öğr. Üyesi Selman Sacit BOZ ve Arş. Gör. Özge PAŞAOĞLU'nun stokçuluk yasağını hem idare hukuku hem de mali hukuk disiplinleri bağlamında ele aldıkları "Stokçuluk Yasağı: İdare Hukuku Boyutuyla Eleştirel Bir Değerlendirme" adlı çalışmalarından, Doç. Dr. jur. Dr. Altan HEPER'in Hegel'in hukuk felsefesinin temel konularından birini incelediği "Das abstrakte Recht in der Hegels Rechtsphilosophie" başlıklı çalışmasından, Arş. Gör. Dr. Efe Can KARABULAT'ın demokratik bir toplumda en temel haklardan kabul edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ilişkili olarak, hakka yapılan hukuka aykırı müdahaleler ile bunların etkili soruşturulmasını AİHM içtihadı açısından değerlendirdiği "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Uyarınca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Hukuka Aykırı Müdahaleler ve Hukuka Aykırı Müdahale İddialarının Etkili Soruşturulması" isimli çalışmasından, Oğuzcan KUTKAN'ın Anayasa Mahkemesinin sürekli artan iş yüküne yönelik tartışmaları ele alarak bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunduğu "Türk Anayasa Mahkemesinin İş Yükü Sorununa Çözüm Önerileri" isimli çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Derya TEKİN'in ceza muhakemesi hukukundaki koruma tedbirlerinde yer alan başka suretle delil elde edilememesi veya böyle bir imkânın bulunamaması şartını eleştirel bir açıdan incelemeye tabi tuttuğu "Koruma Tedbirlerinde Aranan "Başka Surette Delil Elde Edilememesi veya Elde Etme İmkânının Bulunmaması" Şartı" başlıklı makalesinden, Prof. Dr. Hamide ZAFER ve Dr. Öğr. Üyesi Yağız YAVUZ'un Alman hukuk öğretisinde kaynağını bulan, ceza hukukunun toplumsal yönünü ilgilendiren ve doktrinde oldukça önemli bir konuyu ele alan "Sosyal Uygunluk Öğretisi" başlıklı çalışmalarından oluşmaktadır.
Özel Hukuk alanındaki yazılarımız; Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL ve Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT'un tüketici hukuku kuralları ile ticari hükümler arasındaki ilişkiyi birlikte inceledikleri "Yargıtay Kararları Işığında Tüketici İşlemlerinde Ticari Hükümlerin Uygulanabilirliği Sorunu" başlıklı makale den, Doç. Dr. Aslı BAYATA CANYAŞ'ın uluslararası yaklaşım ve mahkeme kararları ekseninde vatansızlığın tespitine yönelik önerilerde bulunduğu "Vatansızlığın Tespitine İlişkin Hukuki Bir Prosedür Geliştirmek ve Bu Prosedürün Önemi" makalesinden, Dr. Öğr. Üyesi Özgün ÇELEBİ'nin taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin önalım olayı teşkil edip etmediğine ilişkin değerlendirmelerini içeren "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Önalım Olayı Teşkil Edip Etmediği Sorunu" makalesinden, Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ÇELİK'in tüketici işlemleri ile ticari iş arasındaki ilişkiyi incelediği "Tüketici İşlemlerindeki Ticari Amaç Unsurunun Ticari İş Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Kemal ERDOĞAN'ın paylı mülkiyet halinde esasen mülkiyet hakkına müdahale niteliğinde olacak şekilde bir Kadir Has Üniversitesi ¦ Hukuk Fakültesi Dergisi ¦ Aralık 2023 ¦ Cilt: 11 - Sayı: 2 x Sunuş paydaşın paylı mülkiyet birliğinden çıkarılması meselesini incelediği "Paydaşın Paylı Mülkiyet Birliğinden Çıkarılması" başlıklı çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Bedia GÜLEŞ'in özellikle çocuğa ait eşyaların teslimi kapsamında çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin uygulamada karşılaşılan bazı önemli sorunları incelediği "Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasında Çocuğun Yararını Tespit ve Çocuğun Eşyalarının Teslimi Sorunları" başlıklı makalesinden, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY'un 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde sessiz kalma yoluyla hak kaybının uygulama alanını değerlendirdiği "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 25.6 Bağlamında Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybına İlişkin Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler" başlıklı çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Defne KIRLI AYDEMİR'in teknolojik gelişmeler doğrultusunda yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların çözümünde önemleri artan elektronik delilleri incelediği "Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Memleketlerde Delil Sağlanması Hakkındaki La Haye Sözleşmesi Kapsamında Elektronik Deliller" başlıklı makalesinden, Doç. Dr. Burcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR ve Av. Elif Helin ÖDEN'in boşanma sonrası ebeveynlerin ortak velayetin ilişkin iç hukukta düzenleme yapılması gerekliliğine ilişkin görüşlerini ortaya koydukları "Çocuğun Üstün Yararı İlkesi Perspektifinden Boşanma Sonrası Ebeveynlerin Ortak (Birlikte) Velayeti" başlıklı ortak makaleden, Dr. Öğr. Üyesi A. İpek SARIÖZ BÜYÜKALP'in hakem kararlarının denetimine ilişkin Yargıtay yaklaşımını, AİHM içtihadı çerçevesinde incelediği "Yargıtay'ın Hakem Kararlarının Denetiminde Adil Yargılanma Hakkı İhlallerine Yaklaşımının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi" başlıklı makalesinden ve son olarak Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TOKAT'ın vasiyet konusu eşya üzerinde ayni hak sınırlandırması bulunduğu takdirde buna kimin katlanması gerektiği meselesini incelediği "Vasiyet Konusu Üzerinde Ayni Bir Yük Bulunması Durumunda Vasiyet Borcunun Kapsamı" başlıklı çalışmasından ve Dr. Öğr. Üyesi Önder TOPAL'ın emtia senetlerinin haczini konu edinen "Makbuz Senedi ve Varant, Ürün Senedi ile Özellikle Elektronik Ürün Senedinin Haczine Bir Bakış" başlıklı makalesinden oluşmaktadır.
Ayrıca bu sayımızda son olarak Eric HILGENDORF'un kaleme aldığı ve Almancadan Arş. Gör. Baran KIZILIRMAK tarafından Türkçeye çevrilen "Ceza Hukukunda Nedensellik - Açıklama mı Anlama mı? Bir Şema" başlıklı makale çevirisi yer almaktadır.
Yazıma son verirken, yayım hayatına başladığımız 2013 yılından bu yana sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevini üstlenerek dergimize her koşulda paha biçilemez destek ve katkılarını sunan saygı değer hocamız Prof. Dr. Mehmet C. AKAD'a en derin şükran ve saygılarımızı sunarız. Ayrıca, bugüne kadar dergimize verdiği emekleri için Dr. Öğr. Üyesi Murat CEYHAN'a teşekkür eder, Dr. Onur GÖRMEZ'in, 2013 yılından itibaren dergimize sunduğu çok değerli katkılarının artık editör olarak devam edeceğini haber vermekten mutluluk duyarım. Son olarak kısa bir ayrılıktan sonra editör yardımcıları arasına katılan Arş. Gör. Kaan Can YILDIRIM'a tekrar hoş geldiniz demek isterim. Her zaman olduğu gibi ilgi ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
Prof. Dr. Tuğrul B. KATOĞLU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ürün Konu Başlıkları
.
KAMU HUKUKU
.
Otonom Silah Sistemlerinin Uluslararası İnsancıl Hukukun Ayrım Gözetme İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Perçem ARMAN
.
Leon Petrazycki'nin Hukuki Realizmi: Psikolojik Hukuki Realizm, Arş. Gör. Dr. Ezgi ARSLAN
.
İklim Değişikliği Davaları, Dr. Öğr. Üyesi Özge ATIL KAYA
.
Stokçuluk Yasağı: İdare Hukuku Boyutuyla Eleştirel Bir Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Selman Sacit BOZ – Arş. Gör. Özge PAŞAOĞLU
.
Das abstrakte Recht in der Hegels Rechtsphilosophie, Doç. Dr. jur. Dr. Altan HEPER
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Uyarınca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Hukuka Aykırı Müdahaleler ve Hukuka Aykırı Müdahale İddialarının Etkili Soruşturulması, Arş. Gör. Dr. Efe Can KARABULAT
.
Türk Anayasa Mahkemesinin İş Yükü Sorununa Çözüm Önerileri, Oğuzcan KUTKAN
.
Koruma Tedbirlerinde Aranan "Başka Surette Delil Elde Edilememesi veya Elde Etme İmkânının Bulunmaması" Şartı, Dr. Öğr. Üyesi Derya TEKİN
.
Sosyal Uygunluk Öğretisi, Prof. Dr. Hamide ZAFER – Dr. Öğr. Üyesi Yağız YAVUZ
.
ÖZEL HUKUK
.
Yargıtay Kararları Işığında Tüketici İşlemlerinde Ticari Hükümlerin Uygulanabilirliği Sorunu, Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL – Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT
.
Vatansızlığın Tespitine İlişkin Hukuki Bir Prosedür Geliştirmek ve Bu Prosedürün Önemi, Doç. Dr. Aslı BAYATA CANYAŞ
.
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Önalım Olayı Teşkil Edip Etmediği Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Özgün ÇELEBİ
.
Tüketici İşlemlerindeki Ticari Amaç Unsurunun Ticari İş Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Öğr Üyesi Aytekin ÇELİK
.
Paydaşın Paylı Mülkiyet Birliğinden Çıkarılması, Dr. Öğr. Üyesi Kemal ERDOĞAN
.
Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasında Çocuğun Yararını Tespit ve Çocuğun Eşyalarının Teslimi Sorunları, Dr. Öğr. Üyesi Bedia GÜLEŞ
.
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 25.6 Bağlamında Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybına İlişkin Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY
.
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Memleketlerde Delil Sağlanması Hakkındaki La Haye Sözleşmesi Kapsamında Elektronik Deliller, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Defne KIRLI AYDEMİR
.
Çocuğun Üstün Yararı İlkesi Perspektifinden Boşanma Sonrası Ebeveynlerin Ortak (Birlikte) Velayeti, Doç. Dr. Burcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR – Av. Elif Helin ÖDEN
.
Yargıtay'ın Hakem Kararlarının Denetiminde Adil Yargılanma Hakkı İhlallerine Yaklaşımının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi A. İpek SARIÖZ BÜYÜKALP
.
Vasiyet Konusu Üzerinde Ayni Bir Yük Bulunması Durumunda Vasiyet Borcunun Kapsamı, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TOKAT
.
Makbuz Senedi ve Varant, Ürün Senedi ile Özellikle Elektronik Ürün Senedinin Haczine Bir Bakış, Dr. Öğr. Üyesi Önder TOPAL
.
ÇEVİRİ
.
Ceza Hukukunda Nedensellik – Açıklama mı Anlama mı? Bir Şema, Prof. Dr. Dr. Eric HILGENDORF – Çev.: Arş. Gör. Baran KIZILIRMAK
Yorumlar