Kaçak Yapı Cafer Ergen, Veli Böke  - Kitap
2. Baskı, 
Kasım 2006
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
696
Barkod:
9789750203367
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
800,00
İndirimli (%84):
132,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İmar mevzuatımıza göre tüm yapılar, 3194 sayılı İmar Kanununun 21. maddesi uyarınca ruhsata tabidir. Bu nedenle kamu idaresinin bilgisi ve izni dışında yapı yapılması olanağı bulunmamaktadır. Bu kitapta ise, 3194 sayılı İmar Kanununun yapıya ilişkin kurallarının yer aldığı 20. madde ile 42. madde arasındaki düzenlemeler ve bu kuralların uzantısı olan diğer kanun ve yönetmelik hükümleri incelenmiştir. Kitabın ekler kısmında, İmar Mevzuatı ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3 adet yönetmelik yer almaktadır. İmar Mevzuatını oluşturan diğer yönetmeliklerin ise isim ve Resmi Gazete yayım tarihleri çizelge olarak okuyucuya sunulmuştur.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
17
Giriş 
19
Birinci Bölüm KAÇAK YAPI
MADDE 20- Yapı 
23
A. GENEL AÇIKLAMA 
23
B. YAPININ UYACAĞI KURALLAR 
2 7
1. İmar Planı 
30
a. Uygulama İmar Planı Çeşitleri 
35
b. 1/1000 Ölçekli İmar Planında Düzenlenen Hususlar 
36
2. Yönetmelik 
42
a. Tip İmar Yönetmeliği 
42
b. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 
64
aa. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak Esaslar 
65
bb. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar 
73
cc. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar 
76
3. Ruhsat ve Ekleri 
77
C. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPININ ÖZELLİKLERİ 
80
1. Muhtarlıktan İzin Alınmadan Yapılan Yapılar 
82
2. Ruhsatsız Yapılar 
83
3. Ruhsata ve Eklerine Aykırı Yapılar 
84
4. Fen ve Sağlık Kurallarına Aykırı Yapılar 
85
5. Kat Nizamına Aykırılık 
86
6. Taban Alanına Aykırılık 
87
7. Komşu Mesafelerine Aykırılık 
87
8. Ön Cephe Hattına Aykırılık 
88
9. Bina Derinliğine Aykırılık 
88
10. Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmayan Yapılar 
89
11. Yapının Komşu Parsele, Yola, Kamu Hizmet ve Tesisleri için Ayrılmış Alanlara Tecavüz Etmesi 
90
12. İmar Planı Bölgeleme Esaslarına ve Kesin İnşaat Yasağı Olan Yerlerde İnşa Edilen Yapılar 
90
DANIŞTAY KARARLARI 
91
YARGITAY KARARLARI 
103
MADDE 21- Yapı Ruhsatiyesi 
119
A. GENEL AÇIKLAMA 
120
B. YAPI RUHSATININ HUKUKİ DURUMU 
121
C. YAPI RUHSATI İLE İMAR PLANI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
123
D. RUHSAT ALINMASINI GEREKTİREN YAPILAR 
128
E. YAPI RUHSATI ALINMASININ GEREKLİ OLMADIĞI TADİLAT VE TAMİRLER 
130
F. BİNA İNŞAAT HARCI 
132
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
137
DANIŞTAY KARARLARI 
168
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI 
178
MADDE 22- Ruhsat Alma Şartları 
179
A. GENEL AÇIKLAMA 
179
B. ÖN BAŞVURU 
180
C. İMAR DURUMU 
181
D. YAPI RUHSATI BAŞVURUSU 
183
E. BELEDİYE VE VALİLİKLERCE RUHSAT VE EKLERİNİN İNCELENMESİ 
186
F. RUHSAT BAŞVURUSUNDA EKSİKLİK VEYA YANLIŞLIK OLMASI 
188
DANIŞTAY KARARLARI 
192
MADDE 23- Geliştirme Alanlarında Yapı Ruhsatı 
202
A. GENEL AÇIKLAMA 
203
B. GELİŞME ALANLARINDAKİ TOPLU MESKEN ALANLARI 
205
C. KATILMA PAYLARI 
206
D. MESKUN SAHADA PİS SU MECRASI 
206
DANIŞTAY KARARLARI 
207
YARGITAY KARARI 
211
MADDE 26- Kamuya Ait Yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesislerinde Ruhsat 
212
A. GENEL AÇIKLAMA 
212
B. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ 
215
DANIŞTAY KARARLARI 
217
YARGITAY KARARI 
218
MADDE 27- Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar ve Uyacakları Esaslar 
219
A. GENEL AÇIKLAMA 
219
B. RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYACAKLARI ESASLAR 
221
C. YAPI RUHSATI İSTİSNASI KAPSAMINDA OLMAYAN YAPILAR 
225
DANIŞTAY KARARLARI 
226
MADDE 28- Fenni Mesuller ve Mesuliyetleri ile Müteahhit Sicilleri 
232
A. GENEL AÇIKLAMA 
233
B. FENNİ MESULÜN MESULİYETLERİ 
235
C. MÜTEAHHİT SİCİLİ 
2 36
D. FENNİ MESULUN GÖREVLERİ 
236
E. 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNA GÖRE DENETİM 
237
1. Amacı, Kapsamı 
237
2. Yapı Denetimi Kuruluşları 
237
3. Sorumluluk 
237
4. Kanunun Uygulanacağı İller 
238
5. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları 
238
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
239
DANIŞTAY KARARLARI 
246
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI 
250
MADDE 29- Ruhsat Müddeti 
251
A. RUHSAT MÜDDETİ 
251
B. KAZANILMIŞ HAK 
251
DANIŞTAY KARARLARI 
255
YARGITAY KARARLARI 
260
MADDE 30- Yapı Kullanma İzni 
261
A. GENEL AÇIKLAMA 
262
B. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 
264
DANIŞTAY KARARLARI 
268
YARGITAY KARARI 
273
MADDE 31- Kullanma İzni Alınmamış Yapılar 
27 4
A. GENEL AÇIKLAMA 
274
B. KAÇAK BİNA SUÇU 
276
DANIŞTAY KARARLARI 
280
YARGITAY KARARLARI 
282
MADDE 32- Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar 
284
A. RUHSAT ALINMADAN YAPILABİLECEK YAPILAR 
284
B. YAPININ MÜHÜRLENMESİ 
285
1. Mühürleme İşleminde Riayet Edilecek Hususlar 
290
C. YIKIM KARARI 
293
D. YIKIM KARARI ALINIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
295
E. İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DAVASI AÇILMASI 
299
F. YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 
302
1. Maddi Tazminat 
302
2. Kamu Görevlisinin Kusuru 
304
3. Manevi Tazminat 
305
G. DİĞER KANUNLARDA YIKIM 
307
1. 383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair KHK’ye Göre Yıkım 
307
2. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Yıkım 
308
a. Yıkım İşleri 
308
b. Ceza Hükümleri 
309
3. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Uygulanması 
310
4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 77. Maddesine Göre Yıkım 
311
5. 775 Sayılı Gecekondu Kanununa Göre Yıkım 
311
a. Gecekondu 
311
b. 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine Göre Yıkım 
315
6. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
317
7. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 
320
9. 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun 
321
10. 4342 Sayılı Mera Kanunu 
321
a. Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması 
321
b. İnşaat Yasağı 
322
11. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 
322
a. Yapı ve Tesisler 
322
b. Kaynakların Geliştirilmesi 
322
c. Yasaklanan Faaliyetler 
322
d. Tescil Yasağı 
323
e. Koruma Görevlileri 
323
f. Cezalar 
324
13. 3621 Sayılı Kıyı Kanununa Göre Yıkım 
324
14. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Göre Yıkım 
325
DANIŞTAY KARARLARI 
326
YARGITAY KARARLARI 
399
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI 
412
MADDE 33 - Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapılar 
413
A. GENEL AÇIKLAMA 
413
B. MUVAKKAT YAPI RUHSATI ALINABİLMESİ İÇİN ARANILAN KOŞULLAR 
414
DANIŞTAY KARARLARI 
416
MADDE 34- İnşaat, Tamirat ve Bahçe Tanzimi İle İlgili Tedbirler ve Mükellefiyetler 
418
GENEL AÇIKLAMA 
418
DANIŞTAY KARARLARI 
420
MADDE 35- Bina Ön Cephe Hattı ile Yol Arası ve Tabii Zeminin Kazılması 
422
GENEL AÇIKLAMA 
422
MADDE 36- Kapıcı Daireleri ve Sığınaklar 
424
GENEL AÇIKLAMA 
425
DANIŞTAY KARARLARI 
427
MADDE 37- Otoparklar 
429
A. GENEL AÇIKLAMA 
429
B. OTOPARKLA İLGİLİ GENEL ESASLAR 
430
C. OTOPARK İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 
431
MADDE 38- Halihazır Haritaların İmar Planlarının ve Yapı Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması 
431
GENEL AÇIKLAMA 
432
1. Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik 
434
2. İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği 
437
3. İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamları 
443
MADDE 39 - Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar 
445
GENEL AÇIKLAMA 
445
DANIŞTAY KARARLARI 
450
MADDE 40 - Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirler 
453
GENEL AÇIKLAMA 
453
DANIŞTAY KARARLARI 
454
MADDE 41- Arsaların Yola Bakan Yüzleri 
455
GENEL AÇIKLAMA 
455
MADDE 42 - Ceza Hükümleri 
456
A. GENEL AÇIKLAMA 
456
B. RUHSAT ALINMADAN YAPILAN YAPILAR 
458
C. RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR 
460
D. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI 
460
E. KANUNDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ 
461
F. PARA CEZASINA KARŞI İDARİ DAVA AÇILMASI 
463
G. PARA CEZALARININ MİKTARI 
472
DANIŞTAY KARARLARI 
476
İkinci Bölüm EKLER
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
521
3194 SAYILI İMAR KANUNU 
575
3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 
597
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ 
629
3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER EKLENEN 2981 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 
647
Terimler Sözlüğü 
663
İmar Yönetmelikleri Fihristi 
677
Kararlar Dizini 
681
Kavramlar Dizini 
689
Kullanılan Kaynaklar 
695