Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdare Hukuku Boyutuyla
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Ocak 2021 / 1. Baskı / 368 Syf.
Fiyatı: 90.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), çevre üzerinde olumsuz etkileri muhtemel projelerin hayata geçirilmesinden önce tüm yönleriyle incelenerek, çevreye verebileceği zararların, alınabilecek tedbirlerin ve alternatif yöntemlerin tespiti maksadıyla halkın katılımı ile birlikte yürütülen disiplinler arası bir çalışma ve süreçtir. ÇED sürecinde projeden etkilenecek bölge halkı, konunun uzmanları ve proje sahibinin sağlayacağı bilgi ve değerlendirmeler projenin akıbeti hakkında verilecek kararı etkileyecektir. Bu karar kimi zaman proje için maddi kaynak, zaman ve emek harcayan proje sahibinin aleyhine sonuçlanacak kimi zaman da projeden etkilenecek bölge halkını tatmin etmeyecektir. Bu şartlar altında alınan idari kararın yargı makamları önüne gelerek denetlenmesi gerekecektir.

ÇED, idari kararın alınması ve sonuçlarının denetlenmesinde halkın katılımına yer vererek iyi yönetim ilkesini idare hukukuna yansıtmaktadır. Çağdaş bir idari usul müessesi olan ÇED, idarenin çevre ile ilgili kararının ortaya çıkış ve icrasını önceden belirli şekil ve kurallara bağlamakta, böylelikle proje sahibinin ve projeden etkilenecek halkın menfaatlerini korumaktadır. Kuramsal çerçevede önemli bir fonksiyon icra etmesi beklenen çevresel etki değerlendirmesi kavramının ortaya çıkışı, idare hukukuna, idari usule ve idari yargıya yansıması bu çalışmada incelenmiş, uygulamadaki sorunlara ilişkin tespit ve çözüm önerilerimiz paylaşılmıştır.

Konu Başlıkları
Çevre Hukuku ve Çevresel Etki Değerlendirmesi
Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci
Çevresel Etki Değerlendirmesinde İzleme ve Kontrol Mekanizması, Kararlara Karşı İdari Yaptırımlar ve İptal Davası
Barkod: 9789750265099
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Tablolar ve Şekiller Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  23
Birinci Bölüm
ÇEVRE HUKUKU VE
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
I. ÇEVRE VE ÇEVRE HAKKI  27
A. Çevre Kavramı  27
B. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı  31
C. Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki Dayanaklar  34
II. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ KAVRAMI  41
A. Mukayeseli Hukukta ÇED Kavramının Tanımlanması  44
B. Türk Hukukunda ÇED Kavramının Tanımlanması  46
C. Çevresel Etki Değerlendirmesi Kavramından Türeyen Kavramlar  49
1. Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirmesi  49
2. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD)  52
3. Uluslararası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)  53
III. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN GELİŞİMİ  54
A. ABD Ulusal Çevre Politikası Kanunu (NEPA)  54
B. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)  57
C. Avrupa Birliği ÇED Yönergesi  58
1. 85/337 sayılı ÇED Yönergesi  59
2. 97/11 sayılı Yönerge İle Yapılan Değişiklikler  63
3. 2003/35 sayılı Yönerge İle Yapılan Değişiklikler  66
4. 2009/31 sayılı Yönerge İle Yapılan Değişiklikler  69
5. 2011/92 sayılı ÇED Yönergesi  71
6. 2014/52 sayılı Yönerge İle Yapılan Değişiklikler  71
Ç. Bazı AB Üyesi Devletlerdeki Düzenlemeler  73
1. Almanya  73
2. Fransa  76
3. İngiltere  77
IV. TÜRK HUKUKUNDA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ  79
A. Anayasal Dayanağı  79
B. Çevre Kanunundaki Düzenleme  79
C. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği  87
Ç. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmelikleri  89
1. 07 Şubat 1993 tarihli ÇED Yönetmeliği  91
2. 23 Haziran 1997 Tarihli ÇED Yönetmeliği  98
3. 06 Haziran 2002 Tarihli ÇED Yönetmeliği  109
4. 16 Aralık 2003 tarihli ÇED Yönetmeliği  114
5. 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği  118
6. 03 Ekim 2013 tarihli ÇED Yönetmeliği  123
7. 25 Kasım 2014 tarihli ÇED Yönetmeliği  125
İkinci Bölüm
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ
I. ÇED SÜRECİNİN İDARE HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  127
A. İdare Hukuku ve Çevresel Etki Değerlendirmesi  127
B. İdari İşlemler ve Çevresel Etki Değerlendirmesi  132
C. İdari Usul ve Çevresel Etki Değerlendirmesi  136
II. ÇED SÜRECİ, TARAFLARI VE UYGULANACAK YÖNTEMİN BELİRLENMESİ  139
A. ÇED Süreci ve Amacı  139
B. ÇED Sürecinin Tarafları  141
1. Proje Sahibi  141
2. Yetkili İdare  142
3. Yeterlik Belgesi Verilmiş Kurum ve Kuruluşlar  144
4. Halk  149
C. ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Projeye Uygulanacak Yöntemin Belirlenmesi  150
III. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMA YÖNTEMİ  152
A. Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler  153
1. Yürürlükteki ÇED Yönetmeliğinin Ek–1 Listesindeki Projeler  153
2. ÇED Yönetmeliğinin Ek–1 Listesinin Gelişim Süreci  158
B. Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvurusu  169
1. Başvurunun Hukuki Niteliği  170
2. ÇED Başvuru Dosyasının İçeriği  170
a. Başlık, İçindekiler ve Özet Sayfaları  171
b. Projenin Tanımı ve Özellikleri  173
c. Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Çevresel Özellikleri  173
ç. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler  174
d. Halkın Katılımı Aşamasına Yönelik Planlamaların Açıklanması  175
e. Kaynakça ve Ekler  176
C. Başvuru Dosyasının Alınması ve Komisyonun Kurulması  176
Ç. Kapsam Belirleme Aşamasına Geçilmesi  179
D. Çevresel Etki Değerlendirmesine Katılım  182
1. Bilgi Edinme ve Katılım İlkesi  182
2. Türk Çevre Hukukunda Bilgi Edinme ve Katılımın Yeri  184
3. Halkın Katılımı Toplantısı  190
E. Komisyon’un Kapsam ve Özel Format Belirlemesi  196
F. ÇED Raporunun Hazırlanması ve Bakanlığa Sunulması  198
1. ÇED Raporunun Hukuki Mahiyeti  199
2. ÇED Raporunun Hazırlanmasında Proje Sahibinin Sorumluluğu  199
3. ÇED Raporunun Hazırlanmasında Görev Alacak Uzmanlar  200
4. ÇED Raporunun Muhteviyatı  202
5. ÇED Raporunun Bakanlığa Sunulması  205
G. ÇED Raporunun İncelemesi  206
H. İdarenin Nihai ÇED Raporu Hakkındaki Kararı  213
1. ÇED Olumlu / ÇED Olumsuz Kararı  213
2. İdari Kararın Etkisi ve Sonuçları  216
IV. SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULAMA YÖNTEMİ  217
A. Seçme–Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler  218
1. Yürürlükteki ÇED Yönetmeliğinin Ek–2 Listesindeki Projeler  218
2. ÇED Yönetmeliğinin Ek–2 Listesinin Gelişim Süreci  225
B. Seçme Eleme Kriteri Başvurusu  235
C. Proje Tanıtım Dosyası  236
Ç. Ön İnceleme  237
D. İnceleme Değerlendirme  238
E. ÇED Gereklidir / ÇED Gerekli Değildir Kararı  239
V. ÇED SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER  240
A. Kapasite Artışları  240
B. Proje Sahibinin Değişmesi  242
C. ÇED Uygulamalarının Güçlendirilmesi  242
Ç. Askeri Projeler  243
D. Olağanüstü Durumlar ve Özel Hükümler  245
E. Entegre Projeler  247
F. Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi  249
G. Kapsam Dışı Projeler  250
H. Kanuni Kapsam Dışı Projeler  251
Üçüncü Bölüm
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNDE
İZLEME VE KONTROL MEKANİZMASI,
KARARLARA KARŞI İDARİ YAPTIRIMLAR VE
İPTAL DAVASI
I. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNE TABİ PROJELERİ İZLEME VE KONTROL MEKANİZMASI  253
A. Genel Olarak İzleme ve Kontrol Aşaması  253
B. ÇED Yönetmeliklerinde İzleme ve Kontrol Aşaması  256
1. İzleme ve Kontrol Aşamasının Kapsamı  256
2. İzleme ve Kontrol Yetkisinin Devredilebileceği Makamlar  260
3. İzleme ve Kontrol Aşamasında ÇED Firmalarının Fonksiyonu  263
4. Proje Sahibinin Bildirim Yükümlülüğü  267
C.Bakanlık Teşkilatında İzleme ve Kontrol Makamı  267
Ç. İzleme ve Kontrol Aşamasında Halkın Katılımı  269
II. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNDE İDARİ YAPTIRIMLAR  270
A. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğindeki İdari Yaptırımlar  270
1. İdari Karar Olmadan Başlanan Projeler Hakkında Uygulanacak İdari Yaptırımlar  270
2. Taahhütler Yerine Getirilmediğinde Uygulanacak İdari Yaptırımlar  273
B. Çevre Kanunundaki İdari Yaptırımlar  275
1. İdari Para Cezası  276
a. Nispi İdari Para Cezası  277
b. Maktu İdari Para Cezası  279
c. İdari Para Cezasının Verilmesi ve Tahsili  280
2. Faaliyetin Durdurulması  284
3. Eski Hale İade  285
4. ÇED Sürecinin Durdurulması  286
C. Diğer Kanunlardaki Cezaların Uygulanması  286
III. ÇED KARARLARINA KARŞI İPTAL DAVASI  287
A. Genel Olarak  289
B. Dava Ehliyeti  292
1. Objektif Dava Ehliyeti  293
2. Subjektif Dava Ehliyeti (Menfaat İhlali Koşulu)  294
C. Dava Açma Süresi  305
D. Bilirkişi İncelemesi  310
E. Keşif  317
IV. ÇED KARARLARINA İLİŞKİN İDARİ YARGIDA İSTİNAF VE TEMYİZ KANUN YOLLARI  319
A. İstinaf Kanun Yolu  319
B. Temyiz Kanun Yolu  321
V. ÇED YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMAYA YANSIMASI  323
A. Mevzuatın Yeterliliği  323
B. Yargısal Denetimin Etkinliği  326
C. ÇED Kararlarına İlişkin İstatistiki Veriler  328
Ç. İstatistiki Verilerden Hareketle Uygulamanın Etkinliği  334
Sonuç  341
Kaynakça  347
Kavramlar Dizini  365
 


Taner Emre Yardımcı
Şubat 2021
120.00 TL
Sepete Ekle
Ömür Uzel
Şubat 2021
26.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Tablolar ve Şekiller Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  23
Birinci Bölüm
ÇEVRE HUKUKU VE
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
I. ÇEVRE VE ÇEVRE HAKKI  27
A. Çevre Kavramı  27
B. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı  31
C. Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki Dayanaklar  34
II. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ KAVRAMI  41
A. Mukayeseli Hukukta ÇED Kavramının Tanımlanması  44
B. Türk Hukukunda ÇED Kavramının Tanımlanması  46
C. Çevresel Etki Değerlendirmesi Kavramından Türeyen Kavramlar  49
1. Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirmesi  49
2. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD)  52
3. Uluslararası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)  53
III. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN GELİŞİMİ  54
A. ABD Ulusal Çevre Politikası Kanunu (NEPA)  54
B. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)  57
C. Avrupa Birliği ÇED Yönergesi  58
1. 85/337 sayılı ÇED Yönergesi  59
2. 97/11 sayılı Yönerge İle Yapılan Değişiklikler  63
3. 2003/35 sayılı Yönerge İle Yapılan Değişiklikler  66
4. 2009/31 sayılı Yönerge İle Yapılan Değişiklikler  69
5. 2011/92 sayılı ÇED Yönergesi  71
6. 2014/52 sayılı Yönerge İle Yapılan Değişiklikler  71
Ç. Bazı AB Üyesi Devletlerdeki Düzenlemeler  73
1. Almanya  73
2. Fransa  76
3. İngiltere  77
IV. TÜRK HUKUKUNDA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ  79
A. Anayasal Dayanağı  79
B. Çevre Kanunundaki Düzenleme  79
C. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği  87
Ç. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmelikleri  89
1. 07 Şubat 1993 tarihli ÇED Yönetmeliği  91
2. 23 Haziran 1997 Tarihli ÇED Yönetmeliği  98
3. 06 Haziran 2002 Tarihli ÇED Yönetmeliği  109
4. 16 Aralık 2003 tarihli ÇED Yönetmeliği  114
5. 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği  118
6. 03 Ekim 2013 tarihli ÇED Yönetmeliği  123
7. 25 Kasım 2014 tarihli ÇED Yönetmeliği  125
İkinci Bölüm
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ
I. ÇED SÜRECİNİN İDARE HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  127
A. İdare Hukuku ve Çevresel Etki Değerlendirmesi  127
B. İdari İşlemler ve Çevresel Etki Değerlendirmesi  132
C. İdari Usul ve Çevresel Etki Değerlendirmesi  136
II. ÇED SÜRECİ, TARAFLARI VE UYGULANACAK YÖNTEMİN BELİRLENMESİ  139
A. ÇED Süreci ve Amacı  139
B. ÇED Sürecinin Tarafları  141
1. Proje Sahibi  141
2. Yetkili İdare  142
3. Yeterlik Belgesi Verilmiş Kurum ve Kuruluşlar  144
4. Halk  149
C. ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Projeye Uygulanacak Yöntemin Belirlenmesi  150
III. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMA YÖNTEMİ  152
A. Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler  153
1. Yürürlükteki ÇED Yönetmeliğinin Ek–1 Listesindeki Projeler  153
2. ÇED Yönetmeliğinin Ek–1 Listesinin Gelişim Süreci  158
B. Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvurusu  169
1. Başvurunun Hukuki Niteliği  170
2. ÇED Başvuru Dosyasının İçeriği  170
a. Başlık, İçindekiler ve Özet Sayfaları  171
b. Projenin Tanımı ve Özellikleri  173
c. Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Çevresel Özellikleri  173
ç. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler  174
d. Halkın Katılımı Aşamasına Yönelik Planlamaların Açıklanması  175
e. Kaynakça ve Ekler  176
C. Başvuru Dosyasının Alınması ve Komisyonun Kurulması  176
Ç. Kapsam Belirleme Aşamasına Geçilmesi  179
D. Çevresel Etki Değerlendirmesine Katılım  182
1. Bilgi Edinme ve Katılım İlkesi  182
2. Türk Çevre Hukukunda Bilgi Edinme ve Katılımın Yeri  184
3. Halkın Katılımı Toplantısı  190
E. Komisyon’un Kapsam ve Özel Format Belirlemesi  196
F. ÇED Raporunun Hazırlanması ve Bakanlığa Sunulması  198
1. ÇED Raporunun Hukuki Mahiyeti  199
2. ÇED Raporunun Hazırlanmasında Proje Sahibinin Sorumluluğu  199
3. ÇED Raporunun Hazırlanmasında Görev Alacak Uzmanlar  200
4. ÇED Raporunun Muhteviyatı  202
5. ÇED Raporunun Bakanlığa Sunulması  205
G. ÇED Raporunun İncelemesi  206
H. İdarenin Nihai ÇED Raporu Hakkındaki Kararı  213
1. ÇED Olumlu / ÇED Olumsuz Kararı  213
2. İdari Kararın Etkisi ve Sonuçları  216
IV. SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULAMA YÖNTEMİ  217
A. Seçme–Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler  218
1. Yürürlükteki ÇED Yönetmeliğinin Ek–2 Listesindeki Projeler  218
2. ÇED Yönetmeliğinin Ek–2 Listesinin Gelişim Süreci  225
B. Seçme Eleme Kriteri Başvurusu  235
C. Proje Tanıtım Dosyası  236
Ç. Ön İnceleme  237
D. İnceleme Değerlendirme  238
E. ÇED Gereklidir / ÇED Gerekli Değildir Kararı  239
V. ÇED SÜRECİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER  240
A. Kapasite Artışları  240
B. Proje Sahibinin Değişmesi  242
C. ÇED Uygulamalarının Güçlendirilmesi  242
Ç. Askeri Projeler  243
D. Olağanüstü Durumlar ve Özel Hükümler  245
E. Entegre Projeler  247
F. Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi  249
G. Kapsam Dışı Projeler  250
H. Kanuni Kapsam Dışı Projeler  251
Üçüncü Bölüm
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNDE
İZLEME VE KONTROL MEKANİZMASI,
KARARLARA KARŞI İDARİ YAPTIRIMLAR VE
İPTAL DAVASI
I. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNE TABİ PROJELERİ İZLEME VE KONTROL MEKANİZMASI  253
A. Genel Olarak İzleme ve Kontrol Aşaması  253
B. ÇED Yönetmeliklerinde İzleme ve Kontrol Aşaması  256
1. İzleme ve Kontrol Aşamasının Kapsamı  256
2. İzleme ve Kontrol Yetkisinin Devredilebileceği Makamlar  260
3. İzleme ve Kontrol Aşamasında ÇED Firmalarının Fonksiyonu  263
4. Proje Sahibinin Bildirim Yükümlülüğü  267
C.Bakanlık Teşkilatında İzleme ve Kontrol Makamı  267
Ç. İzleme ve Kontrol Aşamasında Halkın Katılımı  269
II. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNDE İDARİ YAPTIRIMLAR  270
A. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğindeki İdari Yaptırımlar  270
1. İdari Karar Olmadan Başlanan Projeler Hakkında Uygulanacak İdari Yaptırımlar  270
2. Taahhütler Yerine Getirilmediğinde Uygulanacak İdari Yaptırımlar  273
B. Çevre Kanunundaki İdari Yaptırımlar  275
1. İdari Para Cezası  276
a. Nispi İdari Para Cezası  277
b. Maktu İdari Para Cezası  279
c. İdari Para Cezasının Verilmesi ve Tahsili  280
2. Faaliyetin Durdurulması  284
3. Eski Hale İade  285
4. ÇED Sürecinin Durdurulması  286
C. Diğer Kanunlardaki Cezaların Uygulanması  286
III. ÇED KARARLARINA KARŞI İPTAL DAVASI  287
A. Genel Olarak  289
B. Dava Ehliyeti  292
1. Objektif Dava Ehliyeti  293
2. Subjektif Dava Ehliyeti (Menfaat İhlali Koşulu)  294
C. Dava Açma Süresi  305
D. Bilirkişi İncelemesi  310
E. Keşif  317
IV. ÇED KARARLARINA İLİŞKİN İDARİ YARGIDA İSTİNAF VE TEMYİZ KANUN YOLLARI  319
A. İstinaf Kanun Yolu  319
B. Temyiz Kanun Yolu  321
V. ÇED YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMAYA YANSIMASI  323
A. Mevzuatın Yeterliliği  323
B. Yargısal Denetimin Etkinliği  326
C. ÇED Kararlarına İlişkin İstatistiki Veriler  328
Ç. İstatistiki Verilerden Hareketle Uygulamanın Etkinliği  334
Sonuç  341
Kaynakça  347
Kavramlar Dizini  365
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021