Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bireysel İş Hukuku
Eylül 2019 / 4. Baskı / 336 Syf.
Fiyatı: 42.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Çalışmada, yasal değişiklikler ve gelişmeler yanında bireysel iş hukuku alanında doktrindeki mevcut görüşlere ve yargı kararlarına da yer verilerek, gerek bilim insanlarına gerekse öğrencilere yardımcı olmaya gayret edilmiştir.

Ayrıca Türk iş mevzuatına ilişkin yeni düzenlemelere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümlerine, 6552, 6645, 6663, 6704, 6715 sayılı Kanunlarla ve son olarak 7036 sayılı Kanunla İş Kanunu'nda yapılan değişikliklere ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine eserde yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
İş Hukukunun Temel Kavramları ve Kapsamı
İş Sözleşmesi
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
İşin Düzenlenmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Barkod: 9789750256875
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§1. İŞ HUKUKU KAVRAMI  23
I. İŞ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ  23
II. İŞ HUKUKUNUN YAPISI VE ESASLARI  24
III. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE TANIMI  25
IV. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  26
1. Batı Avrupa’da  26
2. Türkiye’de  27
V. İŞ HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  30
1. İşçinin Korunması  31
a. Genel Olarak  31
b. Anayasal Sınır  32
c. İşçi Lehine Yorum Sınırı  32
2. Statü Koyucu Özelliği  33
3. Özerkliği  33
4. Emredici Özelliği  34
5. Gerçekçiliği  35
6. İstikrarsızlığı  35
7. Gelişmeye Açık Olması  35
8. Genç Bir Hukuk Dalı Olması  36
9. Geniş Kapsamlı Olması  36
10. İdeolojik Özelliği  36
11. İktisadi Özelliği  37
12. Sosyal ve Siyasi Özelliği  37
13. Karma Nitelikte Bir Hukuk Dalı Olması  37
VI. İŞ HUKUKU İLE ANAYASA HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ  38
1. Sosyal Devlet İlkesi  38
2. Temel Haklar ve Ödevler  39
3. Emredici Hukuk Kuralları  39
4. İşçi Yararına Yorum İlkesi ve Sınırları  40
§2. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  41
I. İŞ HUKUKUNUN MİLLİ KAYNAKLARI  41
1. Resmi Kaynaklar  41
a. Anayasa  41
b. Kanunlar  42
c. Diğer Tanzimi Tasarrufları  43
d. Yargısal/Bilimsel içtihatlar ve Diğer Kaynaklar  44
da. Adli Yargı Kararları  45
db. Hakem Kararları  45
dc. Yüksek Hakem Kurulu Kararları  46
dd. Arabuluculuk Kararları  46
de. Cumhurbaşkanı’nın Teşmil Kararı  46
2. Özel Kaynaklar  46
a. Toplu İş Sözleşmeleri  46
b. İş Sözleşmeleri  46
c. İç Yönetmelikler  47
d. İşyeri Uygulamaları  48
e. İşverenin Talimat Verme Hakkı  49
II. İŞ HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI  50
1. Uluslararası Çalışma Örgütü  50
2. Birleşmiş Milletler Belgeleri  51
3. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri  51
4. Avrupa Birliği İş Hukuku  52
5. İkili Anlaşmalar  53
III. ÇALIŞMA ÖRGÜTLERİ  53
1. Türk Çalışma Örgütü  53
a. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  53
b. Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi ile Görevli Merciler  55
2. Uluslararası Çalışma Örgütü  55
a. Kuruluşu ve Amacı  55
b. Organları  56
ba. Uluslararası Çalışma Konferansı  56
bb. Yönetim Kurulu  56
bc. Uluslararası Çalışma Bürosu  56
c. Çalışmaları  57
§3. İŞ HUKUKUNDA YER ALAN YAPTIRIMLAR  58
I. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  58
II. İDARİ YAPTIRIMLAR  58
III. CEZAİ YAPTIRIMLAR  59
IV. DİSİPLİN CEZALARI  59
1. Genel Olarak  59
2. Disiplin Cezalarının Uygulanması  60
§4. İŞ HUKUKUNDA CEZAİ ŞART  61
I. KAVRAM OLARAK CEZAİ ŞART  61
II. CEZAİ ŞARTIN UNSURLARI OLUŞUMU VE SONA ERMESİ  61
III. İŞ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART  62
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Cezai Şart  63
2. Zincirleme İş Sözleşmelerinde Cezai Şart  63
3. Toplu iş Sözleşmelerinde Cezai Şart  64
İkinci Bölüm
İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI VE
KAPSAMI
§5. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  67
I. İŞÇİ  67
1. İşçi Kavramı  67
2. Unsurları  68
a. İş Sözleşmesinin Varlığı  68
b. Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışma  69
c. Bir İşte Çalışma  69
d. Ücret Karşılığı Çalışma  69
II. SÖZLEŞMELİ PERSONEL  70
III. ÇIRAK  71
1. Genel Olarak  71
2. Çıraklığa İlişkin Çıkarılan Kanunlar ve Bunlar Arasındaki İlişki  72
IV. STAJYER  72
V. İŞVEREN  73
VI. ALT İŞVEREN  74
1. Alt İşveren Kavramı  74
2. Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisinin Şartları ve Bu İlişkinin Meydana Gelişi  76
a. İşyerinde İşçi Çalıştıran Asıl Bir İşverenin Bulunması  76
b. Alt İşveren İşçilerinin Çalışmasını Münhasıran Asıl İşverene Ait İşyerine Tahsis Etmiş Olması  77
c. Alt İşverenin Mal ve Hizmet Üretiminin İşyerinde Yapılan İşe İlişkin Olması  78
d. İşletmenin ve İşin Gereği ile Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren Bir Nedenle İşin Alt İşverene Verilmesi  78
e. İşin Asıl İşverene Ait İşyerinde Yapılması  80
3. Alt İşveren– Asıl İşveren Arasında Müteselsil Sorumluluk  80
4. 5510 Sayılı SSGSSK’da Düzenlenen Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisi  81
5. Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisinin Sınırları ve Bunlara Aykırılığın Yaptırımı  81
a. Asıl İşveren İşçilerinin Alt İşveren Tarafından Çalıştırılamaması  82
b. Asıl İşveren Yanında Çalışmış Bir Kişiyle Alt İşveren İlişkisinin Kurulamaması  82
c. Asıl İşin Bölünememesi  83
6. Sınırlamaya Aykırı Davranışın Yaptırımı  83
VII. İŞVEREN VEKİLİ  84
1. Genel Olarak  84
2. İşveren Vekilinin Sorumluluğu  85
VIII. İŞYERİ VE İŞLETME KAVRAMI  86
1. İşyeri  86
a. Genel Olarak İşyeri Kavramı  86
b. İşyerinin Kurulması  87
c. İşyerinin Devri  88
d. İşyerinde İşçinin Hizmet Süresinin Bütünlüğü  90
e. İşyeri Devrinin Sözleşmenin Feshine Etkisi  90
f. İşyerinin Kapatılması  90
g. İşyeri Bildirme Mükellefiyeti  91
ga. Bir İşyerini Kurma  92
gb. Bir İşyerini Devralma  92
gc. İşyerinin Çalışma Konusunu Değiştirme  92
gd. İşyerinde Faaliyetin Durdurulması  92
2. İşletme  93
§6. İŞ HUKUKUNUN KAPSAMI  94
I. GENEL OLARAK  94
1. Kapsama İlişkin Kural  94
2. İstisnalar  94
a. Deniz ve Hava Taşıma İşleri  95
b. Elliden Az İşçi Çalıştıran (Elli dâhil) Tarım ve Orman İşleri  95
c. Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri  96
d. Evlerde Yapılan El Sanatları İşleri  96
e. Ev Hizmetleri  97
f. Çıraklar  97
g. Sporcular  97
h. Rehabilite Edilenler  98
i. Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunundaki Tanıma Uygun Olarak Üç Kişinin Çalıştığı İşyerleri  98
3. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinin Belirlenmesi  99
II. DENİZ İŞ KANUNUNUN KAPSAMI  99
III. BASIN İŞ KANUNUNUN KAPSAMI  99
IV. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN KAPSAMI  100
V. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KAPSAMI  100
Üçüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİ
§7. İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE TÜRLERİ  101
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  101
1. İş Görme Unsuru  102
2. İşin Ücret Karşılığında Yapılması Unsuru  102
3. Bağımlılık Unsuru  103
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ  105
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  106
1. Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri  106
2. Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri  107
3. Deneme Süreli İş Sözleşmeleri  110
4. Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri  111
a. Genel Olarak Kısmi ve Tam Süreli Çalışma  111
b. İş Kanununda Düzenlenen Özel Durum  113
c. Kısmi Süreli Sözleşmelere Uygulanacak Kurallar  114
5. Çağrı Üzerine Çalışma  116
6. Uzaktan Çalışma  117
7. Evde Çalışma  117
8. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi  120
a. Genel Olarak  120
b. Özel İstihdam Bürosu Aracılığı ile Kurulan Geçici İş İlişkisinin Şartları  121
c. Özel İstihdam Bürosu Aracılığı ile Kurulan Geçici İş İlişkisinde Tarafların Borçları  122
d. Holding Bünyesi İçinde ya da Grup İçi Şirketler Arasında Kurulan Geçici İş İlişkisi  124
e. Toplu İş Hukuku Açısından Geçici İş İlişkisi  125
f. Geçici İş İlişkisine Dair Yasaklar  126
9. Takım Sözleşmesi  127
10. Tele Çalışma  127
§8. İŞ SÖZLEŞMESİNİN MEYDANA GELMESİ  128
I. GENEL OLARAK  128
II. TARAFLARIN EHLİYETİ  129
1. Ehliyet Kavramı  129
2. Sınırları  129
a. Yaş Küçüklüğü  129
b. Cinsiyet  130
c. Sağlık Durumu  130
d. Yabancılık  131
e. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Yasaklar  132
III. İŞ HUKUKUNDA SÖZLEŞME SERBESTİSİNİN SINIRLANDIRILMASI  132
1. Sözleşme Yapma Serbestisinin Sınırları  132
a. İşten Çıkarılanların Yeniden İşe Alınmaları  132
b. Engelli, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma  132
c. Maluliyeti Sona Eren İşçileri Çalıştırma  134
d. Askerlik veya Kanuni Ödevi Bitirenlerin Yeniden İşe Alınmaları  135
e. İşçi Kuruluşlarında Görevleri Bitenlerin Yeniden İşe Alınmaları  135
f. Hastalık Nedeniyle İşten Çıkarılan Gazetecilerin İşe Alınmaları  135
g. Diğer Durumlar  136
2. Sözleşmenin İçeriğini Düzenleme Serbestisinin Sınırları  136
3. Şekil Serbestisi ve Sınırları  136
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  137
1. İş Sözleşmesinin Butlanı  137
2. İş Sözleşmesinin İptali  139
V. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK HUKUK VE TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ  139
§9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  141
I. İŞÇİNİN BORÇLARI  141
1. İşçinin İşi Şahsen İfa (Yerine Getirme) Borcu  141
2. İşçinin İşini Özenle Yapma Borcu  143
3. İşçinin Çalışma Koşullarına Uyması Borcu  144
4. İşçinin Fazla Çalışma Borcu  144
5. İşçinin Sadakat Borcu  145
6. İşçinin Teslim ve Hesap Verme Borcu  146
7. İşçinin Talimatlara Uyma (İtaat) Borcu  146
8. İşçinin Rekabet Etmeme Borcu  147
9. Özel Haller  149
II. İŞVERENİN BORÇLARI  150
1. İşverenin Ücret Ödeme Borcu  150
a. Ücret Çeşitleri  151
aa. Zamana Göre Ücret  151
ab. Akort Ücret  152
ac. Götürü Ücret  153
ad. Yüzdeye Göre Ödenen Ücret  153
ae. Prim  154
af. İkramiye  154
ag. Komisyon Ücreti  155
ah. Kardan Pay Alma  156
b. Ücretin Ödeme Şekli  157
c. Ücretin Ödendiğinin İspatı  157
d. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı  158
e. Ücretin Ödenme Zamanı  159
f. Ücret Miktarı  159
g. Ücret Güvencesi  161
h. Ücretin Ödenmemesi  163
2. İşçiyi Gözetme Borcu  164
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerini Alma Borcu  164
b. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu  167
3. Eşit İşlem Yapma Borcu  169
4. Malzeme Temin Etme ve Masrafları Giderme Borcu  172
5. İşverenin Diğer Borçları  173
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI  174
1. Genel Olarak  174
2. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının Koşulları  175
a. İfanın İmkânsızlaşması  175
b. İfanın Yerine Getirilmemesinin Geçici Olması  176
c. İfanın İmkânsızlığında Kusursuz Olunması  176
3. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının Hüküm ve Sonuçları  176
4. Sözleşmenin Askıda Kalma Süreleri  178
5. İş Sözleşmesinde Askıya Alınma İşleminin Sona Ermesi  179
Dördüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE
SONUÇLARI
§10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  181
I. GENEL OLARAK  181
II. FESİH DIŞI SONA ERME NEDENLERİ  182
1. Tarafların Anlaşması  182
2. Ölüm  183
3. Belirli Sürenin Sona Ermesi  184
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESİH BİLDİRİMİYLE SONA ERMESİ  186
1. Genel Olarak  186
2. Fesih Bildirimi Süreleri  188
3. Yeni İş Arama İzni Verilmesi  189
4. Süreli Feshin Hüküm Doğurma Anı  190
6. Süreli Fesih Hakkının Usulsüz Kullanılması  191
7. Süreli Feshin Hüküm ve Sonuçları  193
a. İş Güvencesi Kapsamı Dışındaki İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi  193
b. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin İş Sözleşemesin İşveren Tarafından Feshedilmesi  196
ba. İş Güvencesi Kavramı  196
baa. Genel Olarak  196
bab. 158 Sayılı ILO Sözleşmesinde Yer Alan Temel Noktalar  197
bac. Önceki Mevzuatımızda İş Sözleşmesinin Feshine Karşı Korunmayı Öngören Düzenlemeler  199
bad. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki Düzenlemeler  199
bb. İş Güvencesi Hükümlerinin Şartları  200
bba. İşyerinde Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılması  200
bbb. İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Kıdeminin En Az 6 Ay Olması  201
bbc. İş Güvencesinden Yararlanmak İsteyen İşçinin Bu Çalışmasını Belirsiz Süreli İş Sözleşmesiyle Yapması  202
bc. Geçerli Fesih Nedenleri  203
bca. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Nedenler  203
bcb. İşçinin Davranışları  205
bcc. İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Fesih Nedenleri  205
bd. Son Çare İlkesi  207
be. Geçerli Neden Olarak Sayılmayan Haller  208
bf. Geçerli Neden ile Haklı Neden Oluşturan İşçi Davranışları Ayrımı  209
bg. Sözleşmenin Feshinde Usul  212
bh. Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü  213
bı. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları  214
bıa. Genel Olarak  214
bıb. İşverenin İşçiyi İşe Başlatması Durumu  214
bıc. İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması Durumu  215
bıd. Dava Sürerken Ortaya Çıkan Bazı Olgular  217
bıe. İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi Durumu  218
bj. Düzenlemenin Mutlak Emrediciliği  218
V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR  219
1. Toplu İşçi Çıkarma  219
2. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik  220
3. Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Ödevi ile Ayrılma  222
VI. HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (SÜRESİZ FESİH BİLDİRİMİ İLE FESİH)  223
1. İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih Halleri  223
a. Sağlık Sebepleri  223
b. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri  224
ba. İşverenin İşçiyi Yanıltması  224
bb. İşçinin veya Ailesi Üyelerinden Birinin Şeref ve Namusuna Dokunacak Şekilde Sözler Sarfedilmesi ve Cinsel Taciz  224
bc. Sataşma, Tehdit ve Suç İşleme  225
bd. Cinsel Tacize Karşı Gerekli Önlemlerin Alınmaması  225
be. İşçinin Ücretinin Ödenmemesi  226
bf. Eksik İş Verme veya Çalışma Koşullarını Uygulamama  226
c. Zorlayıcı Nedenler  226
2. İşveren İçin Haklı Nedenle Fesih Halleri  227
a. Sağlık Sebepleri  227
b. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri  228
ba. İşçinin İşvereni Yanıltması  228
bb. İşçinin, Şeref ve Namusuna Dokunacak Söz veya Davranışları yahut Şeref ve Haysiyet Kırıcı Asılsız İhbar ve İsnatları  228
bc. İşverenin Başka İşçisine Cinsel Tacizde Bulunma  229
bd. Sataşma, İçki veya Uyuşturucu Madde Kullanma  229
be. İşçinin Sadakat Borcuna Aykırı Davranışları  230
bf. İşçinin Hapis Cezasına Mahkûm Edilmesi  231
bg. İşçinin İşine Devamsızlığı  231
bh. İşçinin İşini Yapmaması  232
bi. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi ve İşverenin Malına Zarar Vermesi  233
c. Zorlayıcı Nedenler  234
d. İşçinin Tutuklanması  235
VII. HAKLI NEDENLE FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ  235
VIII. HAKLI NEDENLE FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI  237
IX. HAKSIZ FESİH  238
1. Haksız Feshin Sonuçları  239
a. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi  239
b. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi  240
2. İspat Yükü  241
X. FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASI  241
1. İşveren Açısından Fesih Hakkının Sınırlandırılması  242
a. Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkının Sınırlandırılması  242
b. Süreli Fesih Hakkının Sınırlandırılması  243
2. İşçinin Fesih Hakkının Cezai Şart Yoluyla Sınırlandırılması  244
XI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  245
1. Çalışma Belgesi Verilmesi  245
2. İbraname Verilmesi  246
3. Kıdem Tazminatı  246
a. Genel Olarak  246
b. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları  247
ba. İş Kanununa (veya Deniz İş veya Basın İş Kanununa)Tabi İşçi Olmak  247
bb. İşyerinde En Az Bir Yıl Çalışmış Olmak  247
bc. Belirli Fesih Halleri veya İşçinin Ölümü  247
c. İşçinin Kıdeminin Hesaplanması  249
ca. Kıdem Süresinin Başlangıcı ve Sonu  249
cb. Kıdem Süresinden Sayılan Süreler  250
cba. Sözleşmenin Askıda Kaldığı Süreler  250
cbb. Aynı İşverenin Bir veya Değişik İşyerlerinde Devamlı veya Aralıklı Olarak Geçirilen Süreler  250
cbc. İşverenin Değişmesi veya İşyerinin Nakli  251
cbd. Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Süreler  252
cbe. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Kıdemi  252
cbf. Mevsimlik İşte Çalışan İşçinin Kıdemi  253
cbg. Kamu İhale Kanunu Kapsamında İş Alan Alt İşveren İşçilerinin Kıdemi  253
cc. Kıdem Tazminatının Miktarı  254
cd. Kıdem Tazminatının Tavanı  255
ce. Kıdem Tazminatı Fonu  256
d. Kıdem Tazminatı Miktarını Sınırlayan Düzenlemeler  256
e. Kıdem Tazminatının Tarafları, Gecikme Faizi ve Zamanaşımı  257
4. İşsizlik Sigortası  258
5. Yeni işverenin Sorumluluğu  259
Beşinci Bölüm
İŞİN DÜZENLENMESİ
§11. ÇALIŞMA SÜRELERİ  261
I. GENEL OLARAK  261
II. ÇALIŞMA SÜRELERİ KAVRAMI  261
III. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ VE GÜNLERE GÖRE DAĞILIMI  263
1. Çalışma Süresinin Günlere Eşit Dağılımı  265
2. Çalışma Süresinin Günlere Farklı Dağılımı  265
a. Her Hafta 45 Saat Çalışma  265
b. Haftalık Ortalama 45 Saat Çalışma (Yoğunlaştırılmış İş Haftası ve Denkleştirme Süreleri)  266
ba. Denkleştirme Esasının Uygulanabildiği Hallerde  266
bb. Denkleştirme Esasının Uygulanamadığı Hallerde  267
bc. Olağanüstü Hallerde Çalışma Süresinin Artırılması  268
IV. ÖZELLİK ARZEDEN ÇALIŞMALAR  268
1. Gece Çalışmaları  269
2. Postalar Halinde İşçi Çalıştırma  270
3. Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri  272
4. Günde Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler  273
5. Telafi Çalışması  273
6. Kısa Çalışma  275
7. Yer Altı Maden İşlerinde Çalışma  276
§12. FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMALAR  277
I. FAZLA ÇALIŞMA  277
1. Genel Olarak  277
2. Fazla Çalışma Türleri ve Koşulları  278
a. Olağan Fazla Çalışma  278
aa. Olağan Fazla Çalışma ile İlgili Sınırlamalar  279
ab. Fazla Çalışma Karşılığı  280
aba. Fazla Çalışma Ücreti  280
abb. Serbest Zaman Verilmesi  282
b. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma  283
c. Olağanüstü Sebeple Fazla Çalışma  284
II. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA  284
1. Genel Olarak  284
2. Fazla Süreli Çalışma Karşılığı  285
a. Ücret  285
b. Serbest Zaman  285
§13. DİNLENME VE TATİL HAKKI  287
I. GENEL OLARAK  287
II. ARA DİNLENMESİ  287
III. ÜCRETLİ TATİLLER  289
1. Hafta Tatili  289
a. Genel Olarak  289
b. Hafta Tatili Ücreti  290
2. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  292
3. Yıllık Ücretli İzin  293
a. Genel Olarak  293
b. Koşulları  294
ba. En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak  294
bb. Niteliklerinden Ötürü Bir Yıldan Az Süren Mevsimlik veya Kampanya İşlerinde Çalışmamak  297
c. Yıllık Ücretli İzin Süreleri  297
d. Yıllık Ücreti İzinin Kullanılması  298
e. Yıllık İzin Ücreti  299
f. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra İzin Ücretine Hak Kazanılması  300
g. Diğer İş Kanunlarında Yıllık Ücretli İzin  301
Altıncı Bölüm
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
§14. GENEL OLARAK  303
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  303
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN AMACI  303
III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ANAYASAL DAYANAĞI  305
IV. ÜLKEMİZDEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ KANUNİ DÜZENLEMELER  305
§15. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  306
I. DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  306
II. İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  306
1. Gerekli Her Türlü Önlemi Alma Yükümlülüğü  306
2. Çalışanları Bilgilendirme Yükümlülüğü  309
3. Denetleme Yükümlülüğü  310
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi  310
5. Risk Değerlendirmesi Yapma ve Yaptırma Yükümlülüğü  311
6. Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması  313
7. Çalışan Temsilcisi Görevlendirme Yükümlülüğü  313
8. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Organizasyonları Yapma Yükümlülüğü  314
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  314
b. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri  316
c. İş Güvenliği Uzmanı  317
d. İşyeri Hekimi  319
e. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ile İlgili Ortak Hükümler  321
9. Sağlık Gözetimini Yaptırma Yükümlülüğü  322
III. İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  323
§16. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI  325
I. İŞVEREN AÇISINDAN  325
1. Özel Hukuk Yaptırımları  325
2. Kamu Hukuku Yaptırımları  327
a. Genel Olarak  327
b. Cezai ve İdari Yaptırımlar  327
c. İşin Durdurulması  328
3. İşçinin Çalışmaktan Kaçınması veya İş Sözleşmesini Derhal Feshetme Hakkı  329
II. İŞÇİ AÇISINDAN  330
Kaynakça  331
Kavram Dizini  335
 


Taha Polat Geçmez
Mart 2020
51.00 TL
Sepete Ekle
Ercan Güven ...
Ekim 2017
32.50 TL
Sepete Ekle
Haluk Hadi Sümer
Kasım 2016
21.00 TL
Sepete Ekle
Halil Yılmaz
Mart 2012
69.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%42)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§1. İŞ HUKUKU KAVRAMI  23
I. İŞ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ  23
II. İŞ HUKUKUNUN YAPISI VE ESASLARI  24
III. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE TANIMI  25
IV. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  26
1. Batı Avrupa’da  26
2. Türkiye’de  27
V. İŞ HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  30
1. İşçinin Korunması  31
a. Genel Olarak  31
b. Anayasal Sınır  32
c. İşçi Lehine Yorum Sınırı  32
2. Statü Koyucu Özelliği  33
3. Özerkliği  33
4. Emredici Özelliği  34
5. Gerçekçiliği  35
6. İstikrarsızlığı  35
7. Gelişmeye Açık Olması  35
8. Genç Bir Hukuk Dalı Olması  36
9. Geniş Kapsamlı Olması  36
10. İdeolojik Özelliği  36
11. İktisadi Özelliği  37
12. Sosyal ve Siyasi Özelliği  37
13. Karma Nitelikte Bir Hukuk Dalı Olması  37
VI. İŞ HUKUKU İLE ANAYASA HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ  38
1. Sosyal Devlet İlkesi  38
2. Temel Haklar ve Ödevler  39
3. Emredici Hukuk Kuralları  39
4. İşçi Yararına Yorum İlkesi ve Sınırları  40
§2. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  41
I. İŞ HUKUKUNUN MİLLİ KAYNAKLARI  41
1. Resmi Kaynaklar  41
a. Anayasa  41
b. Kanunlar  42
c. Diğer Tanzimi Tasarrufları  43
d. Yargısal/Bilimsel içtihatlar ve Diğer Kaynaklar  44
da. Adli Yargı Kararları  45
db. Hakem Kararları  45
dc. Yüksek Hakem Kurulu Kararları  46
dd. Arabuluculuk Kararları  46
de. Cumhurbaşkanı’nın Teşmil Kararı  46
2. Özel Kaynaklar  46
a. Toplu İş Sözleşmeleri  46
b. İş Sözleşmeleri  46
c. İç Yönetmelikler  47
d. İşyeri Uygulamaları  48
e. İşverenin Talimat Verme Hakkı  49
II. İŞ HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI  50
1. Uluslararası Çalışma Örgütü  50
2. Birleşmiş Milletler Belgeleri  51
3. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri  51
4. Avrupa Birliği İş Hukuku  52
5. İkili Anlaşmalar  53
III. ÇALIŞMA ÖRGÜTLERİ  53
1. Türk Çalışma Örgütü  53
a. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  53
b. Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi ile Görevli Merciler  55
2. Uluslararası Çalışma Örgütü  55
a. Kuruluşu ve Amacı  55
b. Organları  56
ba. Uluslararası Çalışma Konferansı  56
bb. Yönetim Kurulu  56
bc. Uluslararası Çalışma Bürosu  56
c. Çalışmaları  57
§3. İŞ HUKUKUNDA YER ALAN YAPTIRIMLAR  58
I. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  58
II. İDARİ YAPTIRIMLAR  58
III. CEZAİ YAPTIRIMLAR  59
IV. DİSİPLİN CEZALARI  59
1. Genel Olarak  59
2. Disiplin Cezalarının Uygulanması  60
§4. İŞ HUKUKUNDA CEZAİ ŞART  61
I. KAVRAM OLARAK CEZAİ ŞART  61
II. CEZAİ ŞARTIN UNSURLARI OLUŞUMU VE SONA ERMESİ  61
III. İŞ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART  62
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Cezai Şart  63
2. Zincirleme İş Sözleşmelerinde Cezai Şart  63
3. Toplu iş Sözleşmelerinde Cezai Şart  64
İkinci Bölüm
İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI VE
KAPSAMI
§5. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  67
I. İŞÇİ  67
1. İşçi Kavramı  67
2. Unsurları  68
a. İş Sözleşmesinin Varlığı  68
b. Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışma  69
c. Bir İşte Çalışma  69
d. Ücret Karşılığı Çalışma  69
II. SÖZLEŞMELİ PERSONEL  70
III. ÇIRAK  71
1. Genel Olarak  71
2. Çıraklığa İlişkin Çıkarılan Kanunlar ve Bunlar Arasındaki İlişki  72
IV. STAJYER  72
V. İŞVEREN  73
VI. ALT İŞVEREN  74
1. Alt İşveren Kavramı  74
2. Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisinin Şartları ve Bu İlişkinin Meydana Gelişi  76
a. İşyerinde İşçi Çalıştıran Asıl Bir İşverenin Bulunması  76
b. Alt İşveren İşçilerinin Çalışmasını Münhasıran Asıl İşverene Ait İşyerine Tahsis Etmiş Olması  77
c. Alt İşverenin Mal ve Hizmet Üretiminin İşyerinde Yapılan İşe İlişkin Olması  78
d. İşletmenin ve İşin Gereği ile Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren Bir Nedenle İşin Alt İşverene Verilmesi  78
e. İşin Asıl İşverene Ait İşyerinde Yapılması  80
3. Alt İşveren– Asıl İşveren Arasında Müteselsil Sorumluluk  80
4. 5510 Sayılı SSGSSK’da Düzenlenen Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisi  81
5. Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisinin Sınırları ve Bunlara Aykırılığın Yaptırımı  81
a. Asıl İşveren İşçilerinin Alt İşveren Tarafından Çalıştırılamaması  82
b. Asıl İşveren Yanında Çalışmış Bir Kişiyle Alt İşveren İlişkisinin Kurulamaması  82
c. Asıl İşin Bölünememesi  83
6. Sınırlamaya Aykırı Davranışın Yaptırımı  83
VII. İŞVEREN VEKİLİ  84
1. Genel Olarak  84
2. İşveren Vekilinin Sorumluluğu  85
VIII. İŞYERİ VE İŞLETME KAVRAMI  86
1. İşyeri  86
a. Genel Olarak İşyeri Kavramı  86
b. İşyerinin Kurulması  87
c. İşyerinin Devri  88
d. İşyerinde İşçinin Hizmet Süresinin Bütünlüğü  90
e. İşyeri Devrinin Sözleşmenin Feshine Etkisi  90
f. İşyerinin Kapatılması  90
g. İşyeri Bildirme Mükellefiyeti  91
ga. Bir İşyerini Kurma  92
gb. Bir İşyerini Devralma  92
gc. İşyerinin Çalışma Konusunu Değiştirme  92
gd. İşyerinde Faaliyetin Durdurulması  92
2. İşletme  93
§6. İŞ HUKUKUNUN KAPSAMI  94
I. GENEL OLARAK  94
1. Kapsama İlişkin Kural  94
2. İstisnalar  94
a. Deniz ve Hava Taşıma İşleri  95
b. Elliden Az İşçi Çalıştıran (Elli dâhil) Tarım ve Orman İşleri  95
c. Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri  96
d. Evlerde Yapılan El Sanatları İşleri  96
e. Ev Hizmetleri  97
f. Çıraklar  97
g. Sporcular  97
h. Rehabilite Edilenler  98
i. Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunundaki Tanıma Uygun Olarak Üç Kişinin Çalıştığı İşyerleri  98
3. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinin Belirlenmesi  99
II. DENİZ İŞ KANUNUNUN KAPSAMI  99
III. BASIN İŞ KANUNUNUN KAPSAMI  99
IV. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN KAPSAMI  100
V. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KAPSAMI  100
Üçüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİ
§7. İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE TÜRLERİ  101
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  101
1. İş Görme Unsuru  102
2. İşin Ücret Karşılığında Yapılması Unsuru  102
3. Bağımlılık Unsuru  103
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ  105
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  106
1. Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri  106
2. Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri  107
3. Deneme Süreli İş Sözleşmeleri  110
4. Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri  111
a. Genel Olarak Kısmi ve Tam Süreli Çalışma  111
b. İş Kanununda Düzenlenen Özel Durum  113
c. Kısmi Süreli Sözleşmelere Uygulanacak Kurallar  114
5. Çağrı Üzerine Çalışma  116
6. Uzaktan Çalışma  117
7. Evde Çalışma  117
8. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi  120
a. Genel Olarak  120
b. Özel İstihdam Bürosu Aracılığı ile Kurulan Geçici İş İlişkisinin Şartları  121
c. Özel İstihdam Bürosu Aracılığı ile Kurulan Geçici İş İlişkisinde Tarafların Borçları  122
d. Holding Bünyesi İçinde ya da Grup İçi Şirketler Arasında Kurulan Geçici İş İlişkisi  124
e. Toplu İş Hukuku Açısından Geçici İş İlişkisi  125
f. Geçici İş İlişkisine Dair Yasaklar  126
9. Takım Sözleşmesi  127
10. Tele Çalışma  127
§8. İŞ SÖZLEŞMESİNİN MEYDANA GELMESİ  128
I. GENEL OLARAK  128
II. TARAFLARIN EHLİYETİ  129
1. Ehliyet Kavramı  129
2. Sınırları  129
a. Yaş Küçüklüğü  129
b. Cinsiyet  130
c. Sağlık Durumu  130
d. Yabancılık  131
e. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Yasaklar  132
III. İŞ HUKUKUNDA SÖZLEŞME SERBESTİSİNİN SINIRLANDIRILMASI  132
1. Sözleşme Yapma Serbestisinin Sınırları  132
a. İşten Çıkarılanların Yeniden İşe Alınmaları  132
b. Engelli, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma  132
c. Maluliyeti Sona Eren İşçileri Çalıştırma  134
d. Askerlik veya Kanuni Ödevi Bitirenlerin Yeniden İşe Alınmaları  135
e. İşçi Kuruluşlarında Görevleri Bitenlerin Yeniden İşe Alınmaları  135
f. Hastalık Nedeniyle İşten Çıkarılan Gazetecilerin İşe Alınmaları  135
g. Diğer Durumlar  136
2. Sözleşmenin İçeriğini Düzenleme Serbestisinin Sınırları  136
3. Şekil Serbestisi ve Sınırları  136
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  137
1. İş Sözleşmesinin Butlanı  137
2. İş Sözleşmesinin İptali  139
V. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK HUKUK VE TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ  139
§9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  141
I. İŞÇİNİN BORÇLARI  141
1. İşçinin İşi Şahsen İfa (Yerine Getirme) Borcu  141
2. İşçinin İşini Özenle Yapma Borcu  143
3. İşçinin Çalışma Koşullarına Uyması Borcu  144
4. İşçinin Fazla Çalışma Borcu  144
5. İşçinin Sadakat Borcu  145
6. İşçinin Teslim ve Hesap Verme Borcu  146
7. İşçinin Talimatlara Uyma (İtaat) Borcu  146
8. İşçinin Rekabet Etmeme Borcu  147
9. Özel Haller  149
II. İŞVERENİN BORÇLARI  150
1. İşverenin Ücret Ödeme Borcu  150
a. Ücret Çeşitleri  151
aa. Zamana Göre Ücret  151
ab. Akort Ücret  152
ac. Götürü Ücret  153
ad. Yüzdeye Göre Ödenen Ücret  153
ae. Prim  154
af. İkramiye  154
ag. Komisyon Ücreti  155
ah. Kardan Pay Alma  156
b. Ücretin Ödeme Şekli  157
c. Ücretin Ödendiğinin İspatı  157
d. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı  158
e. Ücretin Ödenme Zamanı  159
f. Ücret Miktarı  159
g. Ücret Güvencesi  161
h. Ücretin Ödenmemesi  163
2. İşçiyi Gözetme Borcu  164
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerini Alma Borcu  164
b. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu  167
3. Eşit İşlem Yapma Borcu  169
4. Malzeme Temin Etme ve Masrafları Giderme Borcu  172
5. İşverenin Diğer Borçları  173
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI  174
1. Genel Olarak  174
2. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının Koşulları  175
a. İfanın İmkânsızlaşması  175
b. İfanın Yerine Getirilmemesinin Geçici Olması  176
c. İfanın İmkânsızlığında Kusursuz Olunması  176
3. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının Hüküm ve Sonuçları  176
4. Sözleşmenin Askıda Kalma Süreleri  178
5. İş Sözleşmesinde Askıya Alınma İşleminin Sona Ermesi  179
Dördüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE
SONUÇLARI
§10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  181
I. GENEL OLARAK  181
II. FESİH DIŞI SONA ERME NEDENLERİ  182
1. Tarafların Anlaşması  182
2. Ölüm  183
3. Belirli Sürenin Sona Ermesi  184
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESİH BİLDİRİMİYLE SONA ERMESİ  186
1. Genel Olarak  186
2. Fesih Bildirimi Süreleri  188
3. Yeni İş Arama İzni Verilmesi  189
4. Süreli Feshin Hüküm Doğurma Anı  190
6. Süreli Fesih Hakkının Usulsüz Kullanılması  191
7. Süreli Feshin Hüküm ve Sonuçları  193
a. İş Güvencesi Kapsamı Dışındaki İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi  193
b. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin İş Sözleşemesin İşveren Tarafından Feshedilmesi  196
ba. İş Güvencesi Kavramı  196
baa. Genel Olarak  196
bab. 158 Sayılı ILO Sözleşmesinde Yer Alan Temel Noktalar  197
bac. Önceki Mevzuatımızda İş Sözleşmesinin Feshine Karşı Korunmayı Öngören Düzenlemeler  199
bad. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki Düzenlemeler  199
bb. İş Güvencesi Hükümlerinin Şartları  200
bba. İşyerinde Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılması  200
bbb. İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Kıdeminin En Az 6 Ay Olması  201
bbc. İş Güvencesinden Yararlanmak İsteyen İşçinin Bu Çalışmasını Belirsiz Süreli İş Sözleşmesiyle Yapması  202
bc. Geçerli Fesih Nedenleri  203
bca. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Nedenler  203
bcb. İşçinin Davranışları  205
bcc. İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Fesih Nedenleri  205
bd. Son Çare İlkesi  207
be. Geçerli Neden Olarak Sayılmayan Haller  208
bf. Geçerli Neden ile Haklı Neden Oluşturan İşçi Davranışları Ayrımı  209
bg. Sözleşmenin Feshinde Usul  212
bh. Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü  213
bı. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları  214
bıa. Genel Olarak  214
bıb. İşverenin İşçiyi İşe Başlatması Durumu  214
bıc. İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması Durumu  215
bıd. Dava Sürerken Ortaya Çıkan Bazı Olgular  217
bıe. İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi Durumu  218
bj. Düzenlemenin Mutlak Emrediciliği  218
V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR  219
1. Toplu İşçi Çıkarma  219
2. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik  220
3. Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Ödevi ile Ayrılma  222
VI. HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (SÜRESİZ FESİH BİLDİRİMİ İLE FESİH)  223
1. İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih Halleri  223
a. Sağlık Sebepleri  223
b. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri  224
ba. İşverenin İşçiyi Yanıltması  224
bb. İşçinin veya Ailesi Üyelerinden Birinin Şeref ve Namusuna Dokunacak Şekilde Sözler Sarfedilmesi ve Cinsel Taciz  224
bc. Sataşma, Tehdit ve Suç İşleme  225
bd. Cinsel Tacize Karşı Gerekli Önlemlerin Alınmaması  225
be. İşçinin Ücretinin Ödenmemesi  226
bf. Eksik İş Verme veya Çalışma Koşullarını Uygulamama  226
c. Zorlayıcı Nedenler  226
2. İşveren İçin Haklı Nedenle Fesih Halleri  227
a. Sağlık Sebepleri  227
b. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri  228
ba. İşçinin İşvereni Yanıltması  228
bb. İşçinin, Şeref ve Namusuna Dokunacak Söz veya Davranışları yahut Şeref ve Haysiyet Kırıcı Asılsız İhbar ve İsnatları  228
bc. İşverenin Başka İşçisine Cinsel Tacizde Bulunma  229
bd. Sataşma, İçki veya Uyuşturucu Madde Kullanma  229
be. İşçinin Sadakat Borcuna Aykırı Davranışları  230
bf. İşçinin Hapis Cezasına Mahkûm Edilmesi  231
bg. İşçinin İşine Devamsızlığı  231
bh. İşçinin İşini Yapmaması  232
bi. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi ve İşverenin Malına Zarar Vermesi  233
c. Zorlayıcı Nedenler  234
d. İşçinin Tutuklanması  235
VII. HAKLI NEDENLE FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ  235
VIII. HAKLI NEDENLE FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI  237
IX. HAKSIZ FESİH  238
1. Haksız Feshin Sonuçları  239
a. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi  239
b. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi  240
2. İspat Yükü  241
X. FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASI  241
1. İşveren Açısından Fesih Hakkının Sınırlandırılması  242
a. Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkının Sınırlandırılması  242
b. Süreli Fesih Hakkının Sınırlandırılması  243
2. İşçinin Fesih Hakkının Cezai Şart Yoluyla Sınırlandırılması  244
XI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  245
1. Çalışma Belgesi Verilmesi  245
2. İbraname Verilmesi  246
3. Kıdem Tazminatı  246
a. Genel Olarak  246
b. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları  247
ba. İş Kanununa (veya Deniz İş veya Basın İş Kanununa)Tabi İşçi Olmak  247
bb. İşyerinde En Az Bir Yıl Çalışmış Olmak  247
bc. Belirli Fesih Halleri veya İşçinin Ölümü  247
c. İşçinin Kıdeminin Hesaplanması  249
ca. Kıdem Süresinin Başlangıcı ve Sonu  249
cb. Kıdem Süresinden Sayılan Süreler  250
cba. Sözleşmenin Askıda Kaldığı Süreler  250
cbb. Aynı İşverenin Bir veya Değişik İşyerlerinde Devamlı veya Aralıklı Olarak Geçirilen Süreler  250
cbc. İşverenin Değişmesi veya İşyerinin Nakli  251
cbd. Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Süreler  252
cbe. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Kıdemi  252
cbf. Mevsimlik İşte Çalışan İşçinin Kıdemi  253
cbg. Kamu İhale Kanunu Kapsamında İş Alan Alt İşveren İşçilerinin Kıdemi  253
cc. Kıdem Tazminatının Miktarı  254
cd. Kıdem Tazminatının Tavanı  255
ce. Kıdem Tazminatı Fonu  256
d. Kıdem Tazminatı Miktarını Sınırlayan Düzenlemeler  256
e. Kıdem Tazminatının Tarafları, Gecikme Faizi ve Zamanaşımı  257
4. İşsizlik Sigortası  258
5. Yeni işverenin Sorumluluğu  259
Beşinci Bölüm
İŞİN DÜZENLENMESİ
§11. ÇALIŞMA SÜRELERİ  261
I. GENEL OLARAK  261
II. ÇALIŞMA SÜRELERİ KAVRAMI  261
III. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ VE GÜNLERE GÖRE DAĞILIMI  263
1. Çalışma Süresinin Günlere Eşit Dağılımı  265
2. Çalışma Süresinin Günlere Farklı Dağılımı  265
a. Her Hafta 45 Saat Çalışma  265
b. Haftalık Ortalama 45 Saat Çalışma (Yoğunlaştırılmış İş Haftası ve Denkleştirme Süreleri)  266
ba. Denkleştirme Esasının Uygulanabildiği Hallerde  266
bb. Denkleştirme Esasının Uygulanamadığı Hallerde  267
bc. Olağanüstü Hallerde Çalışma Süresinin Artırılması  268
IV. ÖZELLİK ARZEDEN ÇALIŞMALAR  268
1. Gece Çalışmaları  269
2. Postalar Halinde İşçi Çalıştırma  270
3. Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri  272
4. Günde Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler  273
5. Telafi Çalışması  273
6. Kısa Çalışma  275
7. Yer Altı Maden İşlerinde Çalışma  276
§12. FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMALAR  277
I. FAZLA ÇALIŞMA  277
1. Genel Olarak  277
2. Fazla Çalışma Türleri ve Koşulları  278
a. Olağan Fazla Çalışma  278
aa. Olağan Fazla Çalışma ile İlgili Sınırlamalar  279
ab. Fazla Çalışma Karşılığı  280
aba. Fazla Çalışma Ücreti  280
abb. Serbest Zaman Verilmesi  282
b. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma  283
c. Olağanüstü Sebeple Fazla Çalışma  284
II. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA  284
1. Genel Olarak  284
2. Fazla Süreli Çalışma Karşılığı  285
a. Ücret  285
b. Serbest Zaman  285
§13. DİNLENME VE TATİL HAKKI  287
I. GENEL OLARAK  287
II. ARA DİNLENMESİ  287
III. ÜCRETLİ TATİLLER  289
1. Hafta Tatili  289
a. Genel Olarak  289
b. Hafta Tatili Ücreti  290
2. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  292
3. Yıllık Ücretli İzin  293
a. Genel Olarak  293
b. Koşulları  294
ba. En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak  294
bb. Niteliklerinden Ötürü Bir Yıldan Az Süren Mevsimlik veya Kampanya İşlerinde Çalışmamak  297
c. Yıllık Ücretli İzin Süreleri  297
d. Yıllık Ücreti İzinin Kullanılması  298
e. Yıllık İzin Ücreti  299
f. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra İzin Ücretine Hak Kazanılması  300
g. Diğer İş Kanunlarında Yıllık Ücretli İzin  301
Altıncı Bölüm
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
§14. GENEL OLARAK  303
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  303
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN AMACI  303
III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ANAYASAL DAYANAĞI  305
IV. ÜLKEMİZDEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ KANUNİ DÜZENLEMELER  305
§15. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  306
I. DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  306
II. İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  306
1. Gerekli Her Türlü Önlemi Alma Yükümlülüğü  306
2. Çalışanları Bilgilendirme Yükümlülüğü  309
3. Denetleme Yükümlülüğü  310
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi  310
5. Risk Değerlendirmesi Yapma ve Yaptırma Yükümlülüğü  311
6. Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması  313
7. Çalışan Temsilcisi Görevlendirme Yükümlülüğü  313
8. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Organizasyonları Yapma Yükümlülüğü  314
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  314
b. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri  316
c. İş Güvenliği Uzmanı  317
d. İşyeri Hekimi  319
e. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ile İlgili Ortak Hükümler  321
9. Sağlık Gözetimini Yaptırma Yükümlülüğü  322
III. İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  323
§16. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI  325
I. İŞVEREN AÇISINDAN  325
1. Özel Hukuk Yaptırımları  325
2. Kamu Hukuku Yaptırımları  327
a. Genel Olarak  327
b. Cezai ve İdari Yaptırımlar  327
c. İşin Durdurulması  328
3. İşçinin Çalışmaktan Kaçınması veya İş Sözleşmesini Derhal Feshetme Hakkı  329
II. İŞÇİ AÇISINDAN  330
Kaynakça  331
Kavram Dizini  335
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020