Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Libra Mevzuat Dizisi – (2A)
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (LMD – 2A)
 (Editör)
Eylül 2019 / 6. Baskı / 336 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 44.90 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Ocak 2019 44.90 TL 19.90 TL (%56)Sepete Ekle
 4. Ocak 2018 41.50 TL 14.90 TL (%65)Sepete Ekle
 3. Ağustos 2017 27.50 TL 12.90 TL (%54)Sepete Ekle
 2. Nisan 2016 23.00 TL 9.90 TL (%57)Sepete Ekle
 1. Ekim 2015 23.00 TL 4.90 TL (%79)Sepete Ekle
   

LİBRA Mevzuat Serimizin temel kitaplarından olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu, klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde; kanun metni içerisinde geçen kanunlara yapılan atıfların ve önemli hususların, notlar şeklinde maddelerin altına işlenmesi ile hazırlanmıştır.

Kanun değişiklikleri sonrası yayınladığımız gerekçeli ve karşılaştırmalı kitaplar o dönem okuyucunun önemli bir ihtiyacını giderdi. Artık kanunların yerleşmiş olması nedeni ile okuyucularımız sadece yeni kanunun yer aldığı bir kitaba ihtiyaç duyduklarını belirttikleri için; gerekçesiz, yeni kanun metni, bilgi notlarından oluşan bu kitabı diğeri ile karışmaması için 2A olarak yayınladık.

Okuyucularımız için temel başvuru kaynağı olacağını düşündüğümüz bu kitapla, her yıl yenilenerek en doğru ve güncel içeriği sizlere düzenli olarak sunmayı hedeflemekteyiz.

Konu Başlıkları
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Bilirkişilik Kanunu
Bilirkişilik Yönetmeliği
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
İş Mahkemeleri Kanunu
Tebligat Kanunu
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Yargılama Giderleri Tarifeleri
Barkod: 9789750256615
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 12x23
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Görev
Görevin belirlenmesi ve niteliği  19
Asliye hukuk mahkemelerinin görevi  19
Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların
tazmini davalarında görev  19
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi  19
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
Genel kural  20
Genel yetkili mahkeme  20
Davalının birden fazla olması hâlinde yetki  20
Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki  20
Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki  20
Sözleşmeden doğan davalarda yetki  20
Mirastan doğan davalarda yetki  21
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki  21
Karşı davada yetki  21
Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki  21
Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki  21
Haksız fiilden doğan davalarda yetki  22
Yetki sözleşmesi  22
Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları  22
Yetki itirazının ileri sürülmesi  22
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler  23
Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler  23
İnceleme yeri  23
İnceleme usulü ve sonucu  23
İKİNCİ BÖLÜM – Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
Tasarruf ilkesi  24
Taraflarca getirilme ilkesi  24
Taleple bağlılık ilkesi  24
Hukukî dinlenilme hakkı  24
Aleniyet ilkesi  24
Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü  25
Usul ekonomisi ilkesi  25
Hâkimin davayı aydınlatma ödevi  25
Yargılamanın sevk ve idaresi  25
Hukukun uygulanması  25
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukukî Sorumluluğu
BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Yasaklılık sebepleri  26
Çekinme kararının sonuçları  26
Ret sebepleri  26
Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli  27
Ret usulü  27
Çekilme kararının incelenmesi  27
Ret talebini incelemeye yetkili merci  27
Ret talebinin geri çevrilmesi  28
Ret talebinin incelenmesi  28
Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf  29
Ret talebine ilişkin kararların temyizi  29
Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi  29
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukukî Sorumluluğu
Devletin sorumluluğu ve rücu  30
Davaların açılacağı mahkeme  30
Dava dilekçesi ve davanın ihbarı  30
Davanın reddi hâlinde verilecek ceza  30
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
Taraf ehliyeti  31
Dava ehliyeti  31
Davada kanunî temsil  31
Dava takip yetkisi  31
Temsil veya izin belgelerinin verilmesi  31
Dava sırasında taraflardan birinin ölümü  32
Kanunî temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi  32
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
İhtiyarî dava arkadaşlığı  33
İhtiyarî dava arkadaşlarının davadaki durumu  33
Mecburî dava arkadaşlığı  33
Mecburî dava arkadaşlarının davadaki durumu  33
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
İhbar ve şartları  34
İhbarın şekli  34
İhbarda bulunulan kişinin durumu  34
İhbarın etkisi  34
Aslî müdahale  34
Fer’î müdahale  34
Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi  34
Fer’î müdahilin durumu  35
Fer’î müdahalenin etkisi  35
Cumhuriyet savcısının davada yer alması  35
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
Genel olarak  36
Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler  36
Davaya vekâletin kanunî kapsamı  36
Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller  36
Birden fazla vekil görevlendirilmesi  36
Vekâletnamenin ibrazı  37
Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması  37
Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı  37
Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı  37
Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması  38
Vekilin azli ve istifasının şekli  38
Vekilin istifası  38
Vekilin azli  38
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
Teminat gösterilecek hâller  39
Teminat gerektirmeyen hâller  39
Teminat kararı  39
Teminatın tutarı ve şekli  39
Teminat gösterilmemesinin sonuçları  40
Teminatın iadesi  40
ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil
BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
Sürelerin belirlenmesi  41
Sürelerin başlaması  41
Sürelerin bitimi  41
Tatil günlerinin etkisi  41
Kesin süre  41
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
Talep  42
Süre  42
Talebin şekli ve kapsamı  42
Talep ve inceleme mercii  42
Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi  42
İnceleme ve karar  43
Giderler  43
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
Adli tatil süresi  44
Adli tatilde görülecek dava ve işler  44
Adli tatilin sürelere etkisi  44
İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
Eda davası  45
Tespit davası  45
Belirsiz alacak ve tespit davası  45
İnşaî dava  45
Kısmî dava  46
Davaların yığılması  46
Terditli dava  46
Seçimlik dava  46
Topluluk davası  46
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
Dava şartları  47
Dava şartlarının incelenmesi  47
İKİNCİ AYIRIM – İlk İtirazlar
Konusu  48
İleri sürülmesi ve incelenmesi  48
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
Davanın açılma zamanı  49
Dava dilekçesinin içeriği  49
Harç ve avans ödenmesi  49
Belgelerin birlikte verilmesi  50
Dava dilekçesinin tebliği  50
Davanın geri alınması  50
Tarafta iradî değişiklik  50
Dava konusunun devri  50
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
Cevap dilekçesinin verilmesi  51
Cevap dilekçesi verme süresi  51
Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu  51
Cevap dilekçesinin içeriği  51
Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması  52
Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu  52
Karşı dava açılabilmesinin şartları  52
Karşı davanın açılması ve süresi  52
Asıl davanın sona ermesi  52
Uygulanacak hükümler  52
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
Tarafların ikinci dilekçeleri  53
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
Ön incelemenin kapsamı  54
Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar  54
Ön inceleme duruşmasına davet  54
Ön inceleme duruşması  54
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi  55
Süreler hakkında karar  55
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
Tahkikatın konusu  56
Tarafların dinlenilmesi  56
Sonradan delil gösterilmesi  56
Mevcut delillerle davanın aydınlanması  56
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
Tarafların duruşmaya daveti  57
Mahkemenin çalışma zamanı  57
Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası  57
Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması  57
Duruşma düzeni  58
Soru yöneltme  58
Kayıt ve yayın yasağı  58
Tutanak  59
Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu  59
Tutanağın ispat gücü  59
Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu  59
Tutanak örneği verilmesi  60
Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi  60
Dizi listesi  60
Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi  60
Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması  60
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Ön sorunun ileri sürülmesi  61
Ön sorunun incelenmesi  61
Bekletici sorun  61
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Davaların birleştirilmesi  62
Davaların ayrılması  62
Kanun yolları  62
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
Konusu  63
İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi  63
İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi  63
Bizzat isticvap olunma  63
İsticvabın yapılması  63
Tutanak düzenlenmesi  64
Kıyasen uygulanacak hükümler  64
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddî Hataların Düzeltilmesi
Kapsamı ve sayısı  65
Islahın zamanı ve şekli  65
Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi  65
Islahın etkisi  65
Davanın tamamen ıslahı  65
Kısmen ıslah  66
Kötüniyetli ıslah  66
Maddî hataların düzeltilmesi  66
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
Tahkikatın sona ermesi  67
Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi  67
Sözlü yargılama  67
DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İspatın konusu  69
İkrar  69
İspat hakkı  69
İspat yükü  69
Karşı ispat  70
Kanunda düzenlenmemiş deliller  70
Delil sözleşmesi  70
Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi  70
Başka yerden getirtilecek deliller  70
Delilden vazgeçme  70
Delillerin incelenmesi ve istinabe  70
Delillerin değerlendirilmesi  71
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
Belge  72
Senetle ispat zorunluluğu  72
Senede karşı tanıkla ispat yasağı  72
Delil başlangıcı  72
Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları  72
İlâmların ve resmî senetlerin ispat gücü  73
Adî senetlerin ispat gücü  73
İmza atamayanların durumu  73
Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti  74
Yazı veya imza inkârı  74
Yazı veya imza inkârının sonucu  74
Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı  74
Sahtelik incelemesi  74
Sahte senedin iptali  75
Haksız yere sahtelik iddiası  75
Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi  75
Belgelerin halefler aleyhine kullanılması  76
Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi  76
Belge aslının ibrazı usulü  76
Belgenin yerinde incelenmesi  76
Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu  77
Tarafın belgeyi ibraz etmemesi  77
Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi  77
Ticarî defterlerin ibrazı ve delil olması  77
Yabancı dilde yazılmış belgeler  78
Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu  78
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
Yeminin konusu  79
Yemine konu olamayacak vakıalar  79
Yemin teklifi  79
Yemine davet  79
Yemin etmemenin sonuçları  79
Yeminin iade olunamayacağı hâller  80
Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı  80
Yemini yerine getirecek kimseler  80
Yeminin şekli  80
Sağır ve dilsizlerin yemini  80
Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini  81
Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması  81
Yemin konusunun açıklattırılması  81
Yemin tutanağının düzenlenmesi  81
Yalan yere yemin iddiası  81
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
Tanık gösterme şekli  82
Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi  82
Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller  82
Tanığın davet edilmesi  82
Davetiyenin içeriği  83
Çağrıya uyma zorunluluğu  83
Tanığa soru kağıdı gönderilmesi  83
Tanıklıktan çekinme hakkı  83
Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme  83
Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme  84
Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme  84
Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları  84
Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi  84
Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu  85
Tanığın kimliğinin tespiti  85
Tanıklara itiraz  85
Tanığa görevinin önemini anlatma  85
Yeminsiz dinlenecekler  85
Yeminin zamanı ve şekli  86
Tanıkların mahkemede dinlenilmesi  86
Tanığın bilgilendirilmesi  86
Tanığın dinlenilme şekli  86
Yasak davranışlar  87
Tercüman ve bilirkişi kullanılması  87
Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları  87
Tanığa ödenecek ücret ve giderler  87
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller  88
Bilirkişi sayısının belirlenmesi  88
Bilirkişilerin görevlendirilmesi  88
Bilirkişilik görevinin kapsamı  88
Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar  89
Bilirkişiye yemin verdirilmesi  89
Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi  89
Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi  90
Bilirkişinin görev süresi  90
Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü  90
Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü  90
Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü  91
Bilirkişinin yetkileri  91
Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor  91
Bilirkişi raporunun verilmesi  91
Bilirkişi raporuna itiraz  92
Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi  92
Bilirkişi gider ve ücreti  92
Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu  92
Bilirkişinin hukukî sorumluluğu  92
Davaların açılacağı mahkeme  92
Rücu davasında zamanaşımı  93
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Keşif kararı  94
Keşfe yetkili mahkeme  94
Keşfin yapılması  94
Keşfe katlanma zorunluluğu  94
Soybağı tespiti için inceleme  95
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
Uzman görüşü  96
BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi  97
Hükmün müzakeresi  97
Hükmün oylanması ve yeter sayı  97
Hükmün kapsamı  98
Hükmün yazılması  98
Hükmün imza edilememesi  98
Hükmün korunması  98
Hüküm nüshası  99
İlâmın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar  99
Kesin hüküm  99
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
Hükmün tashihi  100
Hükmün tavzihi  100
Tavzih talebi ve usulü  100
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Davadan feragat  101
Davayı kabul  101
Feragat ve kabulün şekli  101
Feragat ve kabulün zamanı  101
Feragat ve kabulün sonuçları  101
Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri  101
Sulh  102
Sulhun zamanı  102
Sulhun etkisi  102
ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler  103
Dilekçelerin verilmesi  103
Delillerin ikamesi  103
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı  104
Ön inceleme ve tahkikat  104
Hüküm  104
Uygulanacak hükümler  105
YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderlerinin kapsamı  107
Delil ikamesi için avans  107
Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler  108
Yargılama giderlerinden sorumluluk  108
Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk  108
Fer’î müdahale gideri  108
Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları  108
Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi  109
Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri  109
Yargılama giderlerine hükmedilmesi  109
Avansın iadesi  109
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
Adli yardımdan yararlanacak kişiler  110
Adli yardımın kapsamı  110
Adli yardım talebi  110
Adli yardım talebinin incelenmesi  111
Adli yardım kararının kaldırılması  111
Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili  111
Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi  111
SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar  113
İstinaf dilekçesi  113
İstinaf dilekçesinin verilmesi  114
Harç ve giderlerin yatırılması  114
Başvuru süresi  114
İstinaf dilekçesinin reddi  114
İstinaf dilekçesine cevap  115
Katılma yolu ile başvurma  115
Başvurma hakkından feragat  115
Başvurunun icraya etkisi  115
Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma  115
Ön inceleme  116
Duruşma yapılmadan verilecek kararlar  116
İnceleme  117
İncelemenin kapsamı  117
Duruşma yapılmasına karar verilmesi  117
Yapılamayacak işlemler  117
Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi  117
Karar  118
Uygulanacak diğer hükümler  118
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz edilebilen kararlar  119
Temyiz edilemeyen kararlar  119
Kanun yararına temyiz  120
Temyiz dilekçesi  120
Temyiz dilekçesinin verilmesi  120
Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler  121
Temyizin icraya etkisi  121
Kötüniyetle temyiz  121
Temyiz incelemesi ve duruşma  121
Onama kararları  122
Bozma sebepleri  122
Yargıtay kararlarının tebliği  123
Bozmaya uyma veya direnme  123
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
Konu  124
Yargılamanın iadesi sebepleri  124
Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi  125
Süre  125
İnceleyecek mahkeme ve teminat  125
Talebin ön incelemesi  125
Yeniden yargılama veya hükmün iptali  126
İcranın durdurulması  126
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
Çekişmesiz yargı işleri  127
Görevli mahkeme  130
Çekişmesiz yargı işlerinde yetki  130
Yargılama usulü  130
Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü  130
Kararlara karşı başvuru yolları  130
Kararların niteliği  130
ONUNCU KISIM
Geçici Hukukî Korumalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyatî Tedbir
İhtiyatî tedbirin şartları  131
İhtiyatî tedbir talebi  131
İhtiyatî tedbir kararı  131
İhtiyatî tedbirde teminat gösterilmesi  132
İhtiyatî tedbir kararının uygulanması  132
İhtiyatî tedbir kararına karşı itiraz  132
Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması  133
Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması  133
İhtiyatî tedbiri tamamlayan işlemler  133
Tedbire muhalefetin cezası  133
Tazminat  134
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukukî Korumalar
Delil tespitinin istenebileceği hâller  135
Görev ve yetki  135
Delil tespiti talebi ve karar  135
Acele hâllerde tespit  136
Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler  136
Tutanak ve diğer belgeler  136
Diğer geçici hukukî korumalar  136
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
Uygulanma alanı  137
Tahkime elverişlilik  137
İtiraz hakkından feragat  137
Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme  137
Mahkemenin yardımı  137
Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli  138
Tahkim itirazı  138
İhtiyatî tedbir ve delil tespiti  138
Hakem sayısı  139
Hakemlerin seçimi  139
Ret sebepleri  139
Hakemin reddi usulü  140
Hakemlerin sorumluluğu  140
Görevin yerine getirilememesi  140
Yeni hakem seçilmesi  141
Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi  141
Tarafların eşitliği ve hukukî dinlenilme hakkı  141
Yargılama usulünün belirlenmesi  141
Tahkim yeri  142
Dava tarihi  142
Tahkim süresi  142
Dava ve cevap dilekçesi  142
Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme  143
Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması  143
Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi  143
Delillerin toplanması  144
Hakem kurulunun karar vermesi  144
Sulh  144
Tahkim yargılamasının sona ermesi  144
Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması  145
Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması  145
Tebligat  146
İptal davası  146
Hakem ücreti  147
Yargılama giderleri  147
Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi  148
Yargılamanın iadesi  148
Uygulanmayacak hükümler  148
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler
Elektronik işlemler  149
Disiplin para cezası  149
Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler  149
Zaman bakımından uygulanma  150
Yönetmelik  150
Yürürlükten kaldırılan hükümler  150
Ek Madde 1: Parasal sınırların artırılması  150
Yürürlük  151
Yürütme  151
12/1/2011 Tarihli ve 6100 sayılı Kanuna İşlenemeyen Hükümler  152
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik  153
Bilirkişilik Kanunu  219
Bilirkişilik Yönetmeliği  227
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu  251
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği  263
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yetkileri Hakkında Kanun  279
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun  291
İş Mahkemeleri Kanunu  295
Tebligat Kanunu  301
Elektronik Tebligat Yönetmeliği  313
Yargılama Giderleri Tarifeleri  321
Kavramlar Dizini  331
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Görev
Görevin belirlenmesi ve niteliği  19
Asliye hukuk mahkemelerinin görevi  19
Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların
tazmini davalarında görev  19
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi  19
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
Genel kural  20
Genel yetkili mahkeme  20
Davalının birden fazla olması hâlinde yetki  20
Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki  20
Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki  20
Sözleşmeden doğan davalarda yetki  20
Mirastan doğan davalarda yetki  21
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki  21
Karşı davada yetki  21
Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki  21
Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki  21
Haksız fiilden doğan davalarda yetki  22
Yetki sözleşmesi  22
Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları  22
Yetki itirazının ileri sürülmesi  22
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler  23
Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler  23
İnceleme yeri  23
İnceleme usulü ve sonucu  23
İKİNCİ BÖLÜM – Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
Tasarruf ilkesi  24
Taraflarca getirilme ilkesi  24
Taleple bağlılık ilkesi  24
Hukukî dinlenilme hakkı  24
Aleniyet ilkesi  24
Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü  25
Usul ekonomisi ilkesi  25
Hâkimin davayı aydınlatma ödevi  25
Yargılamanın sevk ve idaresi  25
Hukukun uygulanması  25
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukukî Sorumluluğu
BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Yasaklılık sebepleri  26
Çekinme kararının sonuçları  26
Ret sebepleri  26
Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli  27
Ret usulü  27
Çekilme kararının incelenmesi  27
Ret talebini incelemeye yetkili merci  27
Ret talebinin geri çevrilmesi  28
Ret talebinin incelenmesi  28
Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf  29
Ret talebine ilişkin kararların temyizi  29
Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi  29
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukukî Sorumluluğu
Devletin sorumluluğu ve rücu  30
Davaların açılacağı mahkeme  30
Dava dilekçesi ve davanın ihbarı  30
Davanın reddi hâlinde verilecek ceza  30
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
Taraf ehliyeti  31
Dava ehliyeti  31
Davada kanunî temsil  31
Dava takip yetkisi  31
Temsil veya izin belgelerinin verilmesi  31
Dava sırasında taraflardan birinin ölümü  32
Kanunî temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi  32
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
İhtiyarî dava arkadaşlığı  33
İhtiyarî dava arkadaşlarının davadaki durumu  33
Mecburî dava arkadaşlığı  33
Mecburî dava arkadaşlarının davadaki durumu  33
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
İhbar ve şartları  34
İhbarın şekli  34
İhbarda bulunulan kişinin durumu  34
İhbarın etkisi  34
Aslî müdahale  34
Fer’î müdahale  34
Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi  34
Fer’î müdahilin durumu  35
Fer’î müdahalenin etkisi  35
Cumhuriyet savcısının davada yer alması  35
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
Genel olarak  36
Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler  36
Davaya vekâletin kanunî kapsamı  36
Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller  36
Birden fazla vekil görevlendirilmesi  36
Vekâletnamenin ibrazı  37
Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması  37
Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı  37
Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı  37
Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması  38
Vekilin azli ve istifasının şekli  38
Vekilin istifası  38
Vekilin azli  38
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
Teminat gösterilecek hâller  39
Teminat gerektirmeyen hâller  39
Teminat kararı  39
Teminatın tutarı ve şekli  39
Teminat gösterilmemesinin sonuçları  40
Teminatın iadesi  40
ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil
BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
Sürelerin belirlenmesi  41
Sürelerin başlaması  41
Sürelerin bitimi  41
Tatil günlerinin etkisi  41
Kesin süre  41
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
Talep  42
Süre  42
Talebin şekli ve kapsamı  42
Talep ve inceleme mercii  42
Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi  42
İnceleme ve karar  43
Giderler  43
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
Adli tatil süresi  44
Adli tatilde görülecek dava ve işler  44
Adli tatilin sürelere etkisi  44
İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
Eda davası  45
Tespit davası  45
Belirsiz alacak ve tespit davası  45
İnşaî dava  45
Kısmî dava  46
Davaların yığılması  46
Terditli dava  46
Seçimlik dava  46
Topluluk davası  46
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
Dava şartları  47
Dava şartlarının incelenmesi  47
İKİNCİ AYIRIM – İlk İtirazlar
Konusu  48
İleri sürülmesi ve incelenmesi  48
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
Davanın açılma zamanı  49
Dava dilekçesinin içeriği  49
Harç ve avans ödenmesi  49
Belgelerin birlikte verilmesi  50
Dava dilekçesinin tebliği  50
Davanın geri alınması  50
Tarafta iradî değişiklik  50
Dava konusunun devri  50
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
Cevap dilekçesinin verilmesi  51
Cevap dilekçesi verme süresi  51
Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu  51
Cevap dilekçesinin içeriği  51
Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması  52
Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu  52
Karşı dava açılabilmesinin şartları  52
Karşı davanın açılması ve süresi  52
Asıl davanın sona ermesi  52
Uygulanacak hükümler  52
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
Tarafların ikinci dilekçeleri  53
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
Ön incelemenin kapsamı  54
Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar  54
Ön inceleme duruşmasına davet  54
Ön inceleme duruşması  54
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi  55
Süreler hakkında karar  55
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
Tahkikatın konusu  56
Tarafların dinlenilmesi  56
Sonradan delil gösterilmesi  56
Mevcut delillerle davanın aydınlanması  56
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
Tarafların duruşmaya daveti  57
Mahkemenin çalışma zamanı  57
Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası  57
Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması  57
Duruşma düzeni  58
Soru yöneltme  58
Kayıt ve yayın yasağı  58
Tutanak  59
Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu  59
Tutanağın ispat gücü  59
Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu  59
Tutanak örneği verilmesi  60
Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi  60
Dizi listesi  60
Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi  60
Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması  60
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Ön sorunun ileri sürülmesi  61
Ön sorunun incelenmesi  61
Bekletici sorun  61
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Davaların birleştirilmesi  62
Davaların ayrılması  62
Kanun yolları  62
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
Konusu  63
İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi  63
İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi  63
Bizzat isticvap olunma  63
İsticvabın yapılması  63
Tutanak düzenlenmesi  64
Kıyasen uygulanacak hükümler  64
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddî Hataların Düzeltilmesi
Kapsamı ve sayısı  65
Islahın zamanı ve şekli  65
Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi  65
Islahın etkisi  65
Davanın tamamen ıslahı  65
Kısmen ıslah  66
Kötüniyetli ıslah  66
Maddî hataların düzeltilmesi  66
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
Tahkikatın sona ermesi  67
Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi  67
Sözlü yargılama  67
DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İspatın konusu  69
İkrar  69
İspat hakkı  69
İspat yükü  69
Karşı ispat  70
Kanunda düzenlenmemiş deliller  70
Delil sözleşmesi  70
Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi  70
Başka yerden getirtilecek deliller  70
Delilden vazgeçme  70
Delillerin incelenmesi ve istinabe  70
Delillerin değerlendirilmesi  71
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
Belge  72
Senetle ispat zorunluluğu  72
Senede karşı tanıkla ispat yasağı  72
Delil başlangıcı  72
Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları  72
İlâmların ve resmî senetlerin ispat gücü  73
Adî senetlerin ispat gücü  73
İmza atamayanların durumu  73
Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti  74
Yazı veya imza inkârı  74
Yazı veya imza inkârının sonucu  74
Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı  74
Sahtelik incelemesi  74
Sahte senedin iptali  75
Haksız yere sahtelik iddiası  75
Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi  75
Belgelerin halefler aleyhine kullanılması  76
Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi  76
Belge aslının ibrazı usulü  76
Belgenin yerinde incelenmesi  76
Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu  77
Tarafın belgeyi ibraz etmemesi  77
Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi  77
Ticarî defterlerin ibrazı ve delil olması  77
Yabancı dilde yazılmış belgeler  78
Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu  78
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
Yeminin konusu  79
Yemine konu olamayacak vakıalar  79
Yemin teklifi  79
Yemine davet  79
Yemin etmemenin sonuçları  79
Yeminin iade olunamayacağı hâller  80
Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı  80
Yemini yerine getirecek kimseler  80
Yeminin şekli  80
Sağır ve dilsizlerin yemini  80
Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini  81
Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması  81
Yemin konusunun açıklattırılması  81
Yemin tutanağının düzenlenmesi  81
Yalan yere yemin iddiası  81
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
Tanık gösterme şekli  82
Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi  82
Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller  82
Tanığın davet edilmesi  82
Davetiyenin içeriği  83
Çağrıya uyma zorunluluğu  83
Tanığa soru kağıdı gönderilmesi  83
Tanıklıktan çekinme hakkı  83
Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme  83
Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme  84
Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme  84
Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları  84
Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi  84
Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu  85
Tanığın kimliğinin tespiti  85
Tanıklara itiraz  85
Tanığa görevinin önemini anlatma  85
Yeminsiz dinlenecekler  85
Yeminin zamanı ve şekli  86
Tanıkların mahkemede dinlenilmesi  86
Tanığın bilgilendirilmesi  86
Tanığın dinlenilme şekli  86
Yasak davranışlar  87
Tercüman ve bilirkişi kullanılması  87
Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları  87
Tanığa ödenecek ücret ve giderler  87
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller  88
Bilirkişi sayısının belirlenmesi  88
Bilirkişilerin görevlendirilmesi  88
Bilirkişilik görevinin kapsamı  88
Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar  89
Bilirkişiye yemin verdirilmesi  89
Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi  89
Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi  90
Bilirkişinin görev süresi  90
Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü  90
Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü  90
Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü  91
Bilirkişinin yetkileri  91
Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor  91
Bilirkişi raporunun verilmesi  91
Bilirkişi raporuna itiraz  92
Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi  92
Bilirkişi gider ve ücreti  92
Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu  92
Bilirkişinin hukukî sorumluluğu  92
Davaların açılacağı mahkeme  92
Rücu davasında zamanaşımı  93
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Keşif kararı  94
Keşfe yetkili mahkeme  94
Keşfin yapılması  94
Keşfe katlanma zorunluluğu  94
Soybağı tespiti için inceleme  95
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
Uzman görüşü  96
BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi  97
Hükmün müzakeresi  97
Hükmün oylanması ve yeter sayı  97
Hükmün kapsamı  98
Hükmün yazılması  98
Hükmün imza edilememesi  98
Hükmün korunması  98
Hüküm nüshası  99
İlâmın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar  99
Kesin hüküm  99
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
Hükmün tashihi  100
Hükmün tavzihi  100
Tavzih talebi ve usulü  100
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Davadan feragat  101
Davayı kabul  101
Feragat ve kabulün şekli  101
Feragat ve kabulün zamanı  101
Feragat ve kabulün sonuçları  101
Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri  101
Sulh  102
Sulhun zamanı  102
Sulhun etkisi  102
ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler  103
Dilekçelerin verilmesi  103
Delillerin ikamesi  103
İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı  104
Ön inceleme ve tahkikat  104
Hüküm  104
Uygulanacak hükümler  105
YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderlerinin kapsamı  107
Delil ikamesi için avans  107
Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler  108
Yargılama giderlerinden sorumluluk  108
Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk  108
Fer’î müdahale gideri  108
Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları  108
Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi  109
Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri  109
Yargılama giderlerine hükmedilmesi  109
Avansın iadesi  109
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
Adli yardımdan yararlanacak kişiler  110
Adli yardımın kapsamı  110
Adli yardım talebi  110
Adli yardım talebinin incelenmesi  111
Adli yardım kararının kaldırılması  111
Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili  111
Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi  111
SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar  113
İstinaf dilekçesi  113
İstinaf dilekçesinin verilmesi  114
Harç ve giderlerin yatırılması  114
Başvuru süresi  114
İstinaf dilekçesinin reddi  114
İstinaf dilekçesine cevap  115
Katılma yolu ile başvurma  115
Başvurma hakkından feragat  115
Başvurunun icraya etkisi  115
Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma  115
Ön inceleme  116
Duruşma yapılmadan verilecek kararlar  116
İnceleme  117
İncelemenin kapsamı  117
Duruşma yapılmasına karar verilmesi  117
Yapılamayacak işlemler  117
Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi  117
Karar  118
Uygulanacak diğer hükümler  118
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz edilebilen kararlar  119
Temyiz edilemeyen kararlar  119
Kanun yararına temyiz  120
Temyiz dilekçesi  120
Temyiz dilekçesinin verilmesi  120
Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler  121
Temyizin icraya etkisi  121
Kötüniyetle temyiz  121
Temyiz incelemesi ve duruşma  121
Onama kararları  122
Bozma sebepleri  122
Yargıtay kararlarının tebliği  123
Bozmaya uyma veya direnme  123
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
Konu  124
Yargılamanın iadesi sebepleri  124
Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi  125
Süre  125
İnceleyecek mahkeme ve teminat  125
Talebin ön incelemesi  125
Yeniden yargılama veya hükmün iptali  126
İcranın durdurulması  126
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
Çekişmesiz yargı işleri  127
Görevli mahkeme  130
Çekişmesiz yargı işlerinde yetki  130
Yargılama usulü  130
Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü  130
Kararlara karşı başvuru yolları  130
Kararların niteliği  130
ONUNCU KISIM
Geçici Hukukî Korumalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyatî Tedbir
İhtiyatî tedbirin şartları  131
İhtiyatî tedbir talebi  131
İhtiyatî tedbir kararı  131
İhtiyatî tedbirde teminat gösterilmesi  132
İhtiyatî tedbir kararının uygulanması  132
İhtiyatî tedbir kararına karşı itiraz  132
Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması  133
Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması  133
İhtiyatî tedbiri tamamlayan işlemler  133
Tedbire muhalefetin cezası  133
Tazminat  134
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukukî Korumalar
Delil tespitinin istenebileceği hâller  135
Görev ve yetki  135
Delil tespiti talebi ve karar  135
Acele hâllerde tespit  136
Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler  136
Tutanak ve diğer belgeler  136
Diğer geçici hukukî korumalar  136
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
Uygulanma alanı  137
Tahkime elverişlilik  137
İtiraz hakkından feragat  137
Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme  137
Mahkemenin yardımı  137
Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli  138
Tahkim itirazı  138
İhtiyatî tedbir ve delil tespiti  138
Hakem sayısı  139
Hakemlerin seçimi  139
Ret sebepleri  139
Hakemin reddi usulü  140
Hakemlerin sorumluluğu  140
Görevin yerine getirilememesi  140
Yeni hakem seçilmesi  141
Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi  141
Tarafların eşitliği ve hukukî dinlenilme hakkı  141
Yargılama usulünün belirlenmesi  141
Tahkim yeri  142
Dava tarihi  142
Tahkim süresi  142
Dava ve cevap dilekçesi  142
Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme  143
Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması  143
Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi  143
Delillerin toplanması  144
Hakem kurulunun karar vermesi  144
Sulh  144
Tahkim yargılamasının sona ermesi  144
Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması  145
Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması  145
Tebligat  146
İptal davası  146
Hakem ücreti  147
Yargılama giderleri  147
Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi  148
Yargılamanın iadesi  148
Uygulanmayacak hükümler  148
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler
Elektronik işlemler  149
Disiplin para cezası  149
Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler  149
Zaman bakımından uygulanma  150
Yönetmelik  150
Yürürlükten kaldırılan hükümler  150
Ek Madde 1: Parasal sınırların artırılması  150
Yürürlük  151
Yürütme  151
12/1/2011 Tarihli ve 6100 sayılı Kanuna İşlenemeyen Hükümler  152
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik  153
Bilirkişilik Kanunu  219
Bilirkişilik Yönetmeliği  227
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu  251
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği  263
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yetkileri Hakkında Kanun  279
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun  291
İş Mahkemeleri Kanunu  295
Tebligat Kanunu  301
Elektronik Tebligat Yönetmeliği  313
Yargılama Giderleri Tarifeleri  321
Kavramlar Dizini  331
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020