Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
AİHM Kararları Işığında
Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Sınırlandırılması
Mayıs 2019 / 1. Baskı / 624 Syf.
Fiyatı: 131.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Tarihin hemen hemen her döneminde farklı şekillerde tezahür eden terörizm olgusu, devlet düzeni, dolayısıyla toplumsal barış ve buna bağlı olarak bireysel özgürlükler için tehdit olarak görülmektedir. Bir yandan, silahlı veya silahsız, terör faaliyetleri insanlığı hedef alırken, diğer yandan bu tür faaliyetlerini başta "hak arama" olmak üzere çeşitli temel hak ve özgürlüklere dayandırmak suretiyle meşru kılmaya çalışan menfaat grupları, terör aracılığıyla ciddi miktarda kayıt dışı kazanç elde etmektedir. Buna karşın, toplumun güvenliğini sağlamakla yükümlü devlet mekanizmasının terörle mücadelesi, görev ve sorumluluklarının başında gelmektedir. Bu noktada, mücadeleyi üstlenen devletin alması gereken tedbirlerle vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini ne dereceye kadar kısıtlayabileceği sorusuna öteden beri cevap aranmaktadır. Ayrıca, bu mücadelede terörün hedef aldığı vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini sınırlandırırken, vatandaşı olsun ya da olmasın, terör eylemlerine doğrudan veya dolaylı olarak katılan kişi veya kurumlar bakımından devletin nasıl tavır takınması gerektiği de ayrı bir sorun olarak gündemi meşgul etmektedir.

Bu çalışmada, tarihsel süreç içindeki seyri ortaya konularak terör kavramı açıklanmaya çalışılmış, devlet ve ilgili uluslararası kuruluşların bu mücadelede kullandığı hukuki araçlar, bilhassa hukuk devleti ilkesi ve buna bağlı prensipler çerçevesinde ceza muhakemesi kurumları üzerinden insan haklarının sınırlandırılması sorunu etrafında incelenmiştir.

Konu Başlıkları
İnsan Hakları Teorisi
Türkiye'de İnsan Hakları
Terör ve Terörle Mücadele
Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Sınırlandırılması
Barkod: 9789750254871
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 624
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
I. Bölüm
İNSAN HAKLARI TEORİSİ
I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI  17
A. İnsan Hakları Kavramına Genel Bakış  17
B. Terminoloji  18
II. İNSAN HAKLARI KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ  19
A. İlk Çağlarda İnsan Hakları  19
B. Orta Çağ’da İnsan Hakları  21
1. Orta Çağ’da Batı  21
2. Orta Çağ’da İslâm Toplumu  23
C. İnsan Hakları Doktrininin Doğuşu  25
D. İnsan Haklarının Uygulama Alanına Geçişi  29
1. İngiltere’de Yaşanan Gelişmeler  29
2. Amerikan Bildirileri  31
3. Fransız İhtilali ve İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi  32
E. Ekonomik ve Sosyal Hakların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  33
III. İNSAN HAKLARI DOKTRİNİNİN ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINMASI  36
A. Birleşmiş Milletler  36
1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme  37
2. Diğer Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri  40
B. Avrupa Konseyi  43
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  45
2. Avrupa Sosyal Şartı  52
C. Diğer Örgütler ve İnsan Hakları Konusundaki Çalışmaları  53
1. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı  54
2. Avrupa Birliği  57
3. Amerikan Devletleri Örgütü  60
4. Afrika Birliği Örgütü  63
IV. ÇAĞDAŞ İNSAN HAKLARI ANLAYIŞI  66
A. İnsan Haklarının Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  66
B. Günümüzde İnsan Haklarının Anlamı  69
II. Bölüm
TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI
I. GENEL OLARAK  73
II. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖNCESİ DÖNEM  74
A. İslamiyet’in Kabulünden Önceki Dönem  74
B. İslamiyet’in Kabulü Sonrası ve Osmanlı Devleti Dönemi  77
1. Tanzimat Öncesi Dönem  78
2. Tanzimat ile Başlayan Dönem  80
a. Sened–i İttifak  81
b. Tanzimat Fermanı  82
c. Islahat Fermanı  84
d. Kanun–i Esasi  85
e. 1921 Anayasası  88
III. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE İNSAN HAKLARI  89
A. Cumhuriyetin İlanı  89
B. 1924 Anayasası  90
C. 1961 Anayasası  95
1. 1961 Anayasası’nın Hazırlanışı, Kabulü ve Özellikleri  95
2. 1961 Anayasası’nın İnsan Hakları Anlayışı  96
3. 1971 ve 1973 Yıllarında Yapılan Değişiklikler  100
D. 1982 Anayasası  102
1. 1982 Anayasası’nın Hazırlanışı ve Kabulü  102
2. 1982 Anayasası’nın Özellikleri  103
3. 1982 Anayasası’nın İnsan Hakları Anlayışı  105
4. 1982 Anayasası’nın Hak ve Özgürlükleri Sınırlama Konusunda Getirdiği Rejim  107
5. 1982 Anayasası’nın Hak ve Özgürlüklerle İlgili Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler  113
a. 4709 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler  113
b. 5170 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler  117
c. 5982 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler  122
IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE  126
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Niteliği ve Türk Hukukundaki Yeri  126
B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Niteliği ve İç Hukuka Etkileri  132
III. Bölüm
TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELE
I. TERÖR VE TERÖRİZM  141
A. Genel Olarak  141
B. Etimolojik Kökeni ve Kelime Anlamı  143
C. Terörün Tarihi  145
D. Terör ve Terörizmin Tanımlanması Sorunu  151
1. Tanımlama Sorununun Nedenleri  154
2. Tanımlama Girişimleri ve Tanım Örnekleri  159
a. Uluslararası Örgütler Düzeyindeki Tanımlama Çalışmaları  159
b. Bölgesel Örgütlerce Yapılan Tanımlama Çalışmaları  165
c. Doktrindeki Tanımlar  169
d. Tanım Sorunu ile İlgili Görüşümüz  174
II. TERÖRLE MÜCADELE  176
A. Genel Olarak  176
B. İç Hukukta Terörle Mücadele  177
1. Türkiye ve Terör  177
2. Terörle İlgili Mevzuat  179
a. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu  179
b. Terörle İlgili Diğer Mevzuat  201
C. Karşılaştırmalı Hukukta Terörle Mücadele  219
1. Amerika Birleşik Devletleri  219
2. İngiltere  232
3. İspanya  250
4. Fransa  258
5. İtalya  267
6. Almanya  274
7. Kanada  289
D. Uluslararası Hukukta Terörle Mücadele  298
1. Genel Olarak  298
2. Birleşmiş Milletler  299
3. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)  313
4. Avrupa Konseyi  326
5. Avrupa Birliği  334
6. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)  347
7. Şanghay İşbirliği Örgütü  350
8. INTERPOL  352
IV. Bölüm
TERÖRLE MÜCADELEDE
İNSAN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI
I. GENEL OLARAK TERÖR, ULUSAL GÜVENLİK VE İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİ  355
II. İNSAN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI SORUNU  360
A. Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasının Temelleri  360
B. Olağanüstü Hallerde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  364
C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Sınırlandırma Sistemi  365
1. Genel Olarak AİHS’in Sınırlandırma Sistemi  365
2. Olağanüstü Hallerde Sınırlama  371
III. TERÖRLE MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE İNSAN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI  374
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sisteminin Terör ve Terörle Mücadeleye Yaklaşımı  374
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Göre Terörle Mücadelede Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  379
1. Yaşam Hakkı  380
2. İşkence veya İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele veya Ceza Yasağı  397
3. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı  414
4. Adil Yargılanma Hakkı  447
5. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı  482
6. İfade Özgürlüğü  511
7. Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü  556
Sonuç  587
Kaynakça  593
 


Hasan Tahsin Fendoğlu
Ocak 2021
150.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Köküsarı
Ocak 2021
115.00 TL
Sepete Ekle
Öznur Akyol Bulut
Aralık 2020
48.50 TL
Sepete Ekle
Pınar Aksakal Aydın
Aralık 2020
27.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
I. Bölüm
İNSAN HAKLARI TEORİSİ
I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI  17
A. İnsan Hakları Kavramına Genel Bakış  17
B. Terminoloji  18
II. İNSAN HAKLARI KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ  19
A. İlk Çağlarda İnsan Hakları  19
B. Orta Çağ’da İnsan Hakları  21
1. Orta Çağ’da Batı  21
2. Orta Çağ’da İslâm Toplumu  23
C. İnsan Hakları Doktrininin Doğuşu  25
D. İnsan Haklarının Uygulama Alanına Geçişi  29
1. İngiltere’de Yaşanan Gelişmeler  29
2. Amerikan Bildirileri  31
3. Fransız İhtilali ve İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi  32
E. Ekonomik ve Sosyal Hakların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  33
III. İNSAN HAKLARI DOKTRİNİNİN ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINMASI  36
A. Birleşmiş Milletler  36
1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme  37
2. Diğer Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri  40
B. Avrupa Konseyi  43
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  45
2. Avrupa Sosyal Şartı  52
C. Diğer Örgütler ve İnsan Hakları Konusundaki Çalışmaları  53
1. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı  54
2. Avrupa Birliği  57
3. Amerikan Devletleri Örgütü  60
4. Afrika Birliği Örgütü  63
IV. ÇAĞDAŞ İNSAN HAKLARI ANLAYIŞI  66
A. İnsan Haklarının Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  66
B. Günümüzde İnsan Haklarının Anlamı  69
II. Bölüm
TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI
I. GENEL OLARAK  73
II. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖNCESİ DÖNEM  74
A. İslamiyet’in Kabulünden Önceki Dönem  74
B. İslamiyet’in Kabulü Sonrası ve Osmanlı Devleti Dönemi  77
1. Tanzimat Öncesi Dönem  78
2. Tanzimat ile Başlayan Dönem  80
a. Sened–i İttifak  81
b. Tanzimat Fermanı  82
c. Islahat Fermanı  84
d. Kanun–i Esasi  85
e. 1921 Anayasası  88
III. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE İNSAN HAKLARI  89
A. Cumhuriyetin İlanı  89
B. 1924 Anayasası  90
C. 1961 Anayasası  95
1. 1961 Anayasası’nın Hazırlanışı, Kabulü ve Özellikleri  95
2. 1961 Anayasası’nın İnsan Hakları Anlayışı  96
3. 1971 ve 1973 Yıllarında Yapılan Değişiklikler  100
D. 1982 Anayasası  102
1. 1982 Anayasası’nın Hazırlanışı ve Kabulü  102
2. 1982 Anayasası’nın Özellikleri  103
3. 1982 Anayasası’nın İnsan Hakları Anlayışı  105
4. 1982 Anayasası’nın Hak ve Özgürlükleri Sınırlama Konusunda Getirdiği Rejim  107
5. 1982 Anayasası’nın Hak ve Özgürlüklerle İlgili Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler  113
a. 4709 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler  113
b. 5170 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler  117
c. 5982 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler  122
IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE  126
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Niteliği ve Türk Hukukundaki Yeri  126
B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Niteliği ve İç Hukuka Etkileri  132
III. Bölüm
TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELE
I. TERÖR VE TERÖRİZM  141
A. Genel Olarak  141
B. Etimolojik Kökeni ve Kelime Anlamı  143
C. Terörün Tarihi  145
D. Terör ve Terörizmin Tanımlanması Sorunu  151
1. Tanımlama Sorununun Nedenleri  154
2. Tanımlama Girişimleri ve Tanım Örnekleri  159
a. Uluslararası Örgütler Düzeyindeki Tanımlama Çalışmaları  159
b. Bölgesel Örgütlerce Yapılan Tanımlama Çalışmaları  165
c. Doktrindeki Tanımlar  169
d. Tanım Sorunu ile İlgili Görüşümüz  174
II. TERÖRLE MÜCADELE  176
A. Genel Olarak  176
B. İç Hukukta Terörle Mücadele  177
1. Türkiye ve Terör  177
2. Terörle İlgili Mevzuat  179
a. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu  179
b. Terörle İlgili Diğer Mevzuat  201
C. Karşılaştırmalı Hukukta Terörle Mücadele  219
1. Amerika Birleşik Devletleri  219
2. İngiltere  232
3. İspanya  250
4. Fransa  258
5. İtalya  267
6. Almanya  274
7. Kanada  289
D. Uluslararası Hukukta Terörle Mücadele  298
1. Genel Olarak  298
2. Birleşmiş Milletler  299
3. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)  313
4. Avrupa Konseyi  326
5. Avrupa Birliği  334
6. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)  347
7. Şanghay İşbirliği Örgütü  350
8. INTERPOL  352
IV. Bölüm
TERÖRLE MÜCADELEDE
İNSAN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI
I. GENEL OLARAK TERÖR, ULUSAL GÜVENLİK VE İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİ  355
II. İNSAN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI SORUNU  360
A. Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasının Temelleri  360
B. Olağanüstü Hallerde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  364
C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Sınırlandırma Sistemi  365
1. Genel Olarak AİHS’in Sınırlandırma Sistemi  365
2. Olağanüstü Hallerde Sınırlama  371
III. TERÖRLE MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE İNSAN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI  374
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sisteminin Terör ve Terörle Mücadeleye Yaklaşımı  374
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Göre Terörle Mücadelede Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  379
1. Yaşam Hakkı  380
2. İşkence veya İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele veya Ceza Yasağı  397
3. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı  414
4. Adil Yargılanma Hakkı  447
5. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı  482
6. İfade Özgürlüğü  511
7. Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü  556
Sonuç  587
Kaynakça  593
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021