Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına 
İtiraz Usulü – Tüketici Hukuku Monografileri –  Şemse Kutsal  - Kitap

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz Usulü

– Tüketici Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
194
Barkod:
9789750276675
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
305,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
6502 sayılı TKHK'da; tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğan uyuşmazlıkların çözümünde, belirlenen parasal sınırın altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulmasının zorunlu olması düzenlenmiştir. Müteşebbis/satıcı/sağlayıcıların, ürünlerin ve hizmetin niteliği konusunda geniş olanaklara sahip ve belirleyici konumda olması, tüketicilerin ise belirlenen parasal sınırın altındaki uyuşmazlıklar için tüketici mahkemelerine başvuramaması ve itiraz edilmeyen tüketici hakem heyetleri kararlarının kesin hale gelmesi, bu kararların hukuki denetimini ve bunlara karşı itiraz usulünü önemli hale getirmiştir. Konunun önemi ve güncelliğini koruması, kapsamlı bir çalışmayı gerekli kılmış olup eserin ortaya çıkmasında önemli bir etken oluşturmuştur.
Kitapta tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu, karar verme süreci ve verebilecekleri kararlar işlenmiş, tüketici hakem heyetlerinin ve kararlarının hukuki niteliği, bu kararların hukuki denetimine ilişkin geçerli bir itirazın şartları, itirazda görevli ve yetkili mahkeme ve bu kararların icra edilebilirliği yönünden itirazın etkisi üzerinde durulmuştur. İtirazın hukuki niteliği ve tüketici mahkemesince ele alınması, mevzuattaki kimi eksikliklere dikkat çekilerek işlenmiş, uygulama sorunları ve bu bağlamda itirazda delillerin sunulması ve ispat hususu doktrindeki görüşlere yer verilerek incelenmiştir. Son bölümde itiraz üzerine tüketici mahkemesinin verebileceği kararlar, mevcut uygulama ve doktrin görüşlerine yer verilerek ele alınmış, tüketici mahkemesinin verdiği kararın kesin niteliği karşısında olağan ve olağanüstü kanun yoluna başvuru sorunları işlenmiştir. Kitap gerek akademik çalışmalar gerekse karşılaşılabilecek güncel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde elverişli kaynak eser niteliğindedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tüketici Hakem Heyetlerinin İnceleme Usulü ve Verebilecekleri Kararlar
.
Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarına İtirazın Şartları
.
Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarına İtirazda İspat Kuralları
.
İtiraz Üzerine Tüketici Mahkemesinin Verebileceği Kararlar
.
İtiraz Üzerine Verilen Kararın Kesinliği ve Başvurulabilecek Hukuki Yollar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
Giriş 
17
Birinci Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI
I. GENEL OLARAK TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ 
25
A. Tüketici Hakem Heyetlerinin Yapısı 
25
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Hukuki Niteliği 
28
1. Yasal Düzenleme 
28
a. Zorunlu İdari Başvuru Yolu Görüşü 
32
b. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Görüşü 
33
c. Mecburi Tahkim Görüşü 
35
d. Kendine Özgü– Sui Generis veya Karma Yapı Görüşü 
39
3. Kanaatimiz 
40
C. Tüketici Hakem Heyetlerinin Karar Verme Zorunluluğu 
43
D. Tüketici Hakem Heyetlerinin Kurul Olarak Karar Vermesi 
46
II. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN İNCELEME USULÜ VE
VEREBİLECEKLERİ KARARLAR 
49
A. Tüketici Hakem Heyetlerinin Başvuruyu İnceleme Usulü 
49
1.Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Şekli 
49
2. Tüketici Hakem Heyetlerinin Başvuruyu Usul Bakımından İncelemesi 
49
3. Tüketici Hakem Heyetlerinin Başvuruyu Esas Bakımından İncelemesi 
51
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Verebileceği Karar Çeşitleri 
55
C. Yargılama Giderlerine Karar Verilmesi 
56
1. Tüketici Hakem Heyetlerinde Yargılama Giderleri 
56
2. Tüketici Aleyhine Yargılama Giderlerine Karar Verilememesi 
58
3. Vekâlet Ücretine Karar Verilememesi 
59
D. Karardaki Maddi Hataların Düzeltilmesi 
62
III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
62
A. Genel Olarak 
62
B. Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının İlam Niteliği 
65
1. Yasal Düzenleme 
65
3. Kanaatimiz 
68
C. Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği 
69
1. Tanım 
69
2. Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının Maddi Anlamda ve Şekli Anlamda Kesin Hüküm Etkisi 
70
4. Kanaatimiz 
72
İkinci Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA İTİRAZ
I. GENEL OLARAK 
75
II. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KARARLARINA İTİRAZIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
76
A. Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri Arasındaki Hukuki İlişki 
76
B. İtirazın Hukuki Niteliğine İlişkin Yasal Düzenleme 
82
D. Kanaatimiz 
86
III. İTİRAZIN ŞARTLARI 
87
A. Karar Bulunması 
87
B. İtirazın Taraflarca Yapılması 
88
C. Tebliğ Şartı 
89
D. Süre Şartı 
91
E. Hukuki Yarar Bulunması 
92
IV. İTİRAZDA YETKİ VE GÖREV 
93
A. Görevli Mahkeme 
93
B. Yetkili Mahkeme 
96
C. Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarına Karşı İtiraz Başvuru Usulü 
101
V. İTİRAZIN TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KARARLARINA ETKİSİ 
102
VI. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KARARLARINA İTİRAZ SEBEPLERİ 
105
VII. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULÜ 
106
A. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri 
106
B. İtirazda Basit Yargılama Usulünün Uygulanması 
108
1. Tek Dilekçe Sunma Hakkı 
108
2. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 
109
3. Davayı Bir Kez Yenileme Hakkı 
112
4. Duruşma Yapılmadan Karar Verilebilmesi 
113
5. Yargılamanın Üç Duruşmada Tamamlanması Amacı 
115
6. Adli Tatilin Sürelere Etkisi 
117
C. İtiraza Dosya Üzerinden Karar Verilmesi 
118
D. İtirazın Duruşmalı Olarak İncelenmesi 
120
E. İtirazda İspat Kuralları 
121
1. İtirazda Tarafların İspat Yükü 
121
2. İtirazda Delillerin Sunulması 
124
a. Genel Olarak Deliller 
124
b. İtirazda Delillerin Sunulması 
126
ba. Genel Olarak Delillerin Sunulması 
126
bb. İtirazda Ticari Defterlerin Delil Olarak Gösterilmesi Sorunu 
127
bc. Tüketici Hakem Heyeti İncelemesine Sunulmayan Delillerin Tüketici Mahkemesine Sunulması Sorunu 
130
bd. İtirazda Senetle İspat Hususunun İncelenmesi 
134
Üçüncü Bölüm
İTİRAZ ÜZERİNE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN
VEREBİLECEĞİ KARARLAR
I. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR 
139
A. Tüketici Mahkemesinin Karar Vermesi 
139
B. Usulden Ret Kararı 
141
C. Onama Kararı 
144
1. Değiştirerek Onama 
146
2. Düzelterek Onama 
146
D. İptal Kararı 
147
E. Tüketici Mahkemesince Yeniden Karar Verilmesi 
148
F. Yargılama Giderlerine Karar Verilmesi 
153
1. Genel Olarak 
153
2. Harç 
156
3. Vekâlet Ücreti 
157
II. İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN KESİNLİĞİ VE BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR 
161
A. İtiraz Üzerine Tüketici Mahkemesince Verilen Kararın Kesinliği 
161
B. Tüketici Mahkemesi Kararına Karşı Başvurulabilecek Olağanüstü Kanun Yolları 
163
1. Genel Olarak Kanun Yolları 
163
2. Kanun Yararına Temyiz 
164
3. Yargılamanın İadesi 
167
Sonuç 
171
Kaynakça 
177
Kavramlar Dizini 
193