Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar Erhan Günay  - Kitap

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar

6. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
666
Barkod:
9789750289668
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
770,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
5. baskı
Mayıs 2022
560,00
345,00 (%38)
Kitabın Açıklaması
Kitapta; kazaların neden olduğu zararların giderilmesi, sorumluların ceza ve özellikle hukuki yönden sorumluluklarının kapsam ve niteliği üzerinde durulmaktadır.
Yeni baskıda; kaza yüzünden çalışma gücünde kayıp olduğu ve buna yönelik bir talebin varlığı halinde, zararın kapsamının tespiti açısından "maluliyetin varlığı ve oranının miktarı yönüyle ilgili Özel Dairenin (4.HD) "Trafik kazasında bedensel zarara uğrayan ve buna dayalı olarak işgücü kaybı tazminatı isteminde bulunan hak sahiplerinin bakiye ömürleri Dairemizce benimsenen TRH 2010 tablosuna uygun yapılması gerekir. Diğer yandan; Anayasa Mahkemesinin 17.7.2020 tarih-40/40sayılı kararı ile KTK 90.maddedeki "bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir" bölümündeki " bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle işgücü kaybı tazminatı hesabında yeni genel şartları ekindeki cetvellerin kullanılması mümkün olmadığından ve %1.teknik faiz ile devre başı ödemeli belirli süreli rant formülü uygulaması anılan cetvellerle getirildiğinden, artık uygulanması mümkün değildir. Tazminat hesaplamasının ,%1.8 teknik faiz uygulanmadan ve Yargıtay uygulamaları ile kabul edilen progresif rant yöntemi kullanılarak yapılması gerekir." kanaatindeki ve uygulamayı yönlendiren yerleşik görüşü üzerinde özellikle durulmuş, güncel Yargıtay ve BAM kararlarıyla genişletilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sorumluluk
.
Maddi Hasarlı Kazalar
.
Yaralamalı Kazalar
.
Ölümlü Kazalar (Destekten Yoksunluk)
.
Rücu
.
Sigortacının Sorumluluğu
.
Kazalarda Cezai Sorumluluk
.
ATK Trafik İhtisas Dairesi Kusur Raporu Örnekleri
.
Güncel Yargıtay ve BAM Kararları
Kitabın İçindekileri
6. Baskıya Önsöz 
5
5. Baskıya Önsöz 
6
4. Baskıya Önsöz 
7
3. Baskıya Önsöz 
8
2. Baskıya Önsöz 
9
Önsöz 
10
Birinci Bölüm
BAZI KAVRAMLARIN ANLAMI
I. SORUMLULUK 
21
A. Sorumluluk ve Türleri 
21
1. Kusur Sorumluluğu 
21
2. Olağan Sebep Sorumluluğu 
22
3. Tehlike Sorumluluğu 
23
II. İŞLETEN 
26
A. İşletenin Araştırılması 
26
B. İşletenin Sorumluluğu 
27
1. İşleten Kimdir? 
27
2. İşletenin Kazadaki Sorumluluğunda Kural Nedir? 
28
3. Trafik Kazasından Kimler Sorumludur? 
30
4. İşletenin Hareket Halinde Olmayan Aracın Verdiği Zarardan Dolayı Sorumluluk Türü 
31
5. İşletenin Kazadan Sonra Yardım Edenlere Karşı Sorumluluğu 
32
6. İşletenin, Sürücü ve Aracın Kullanılmasına Yardımcı Kişilerin Kusurlarından Dolayı Sorumluluğu 
32
7. İşletenin Sorumluktan Kurtulma veya Sorumluluğun Azaltılması 
32
III. TRAFİK SİGORTACISININ SORUMLULUĞU 
33
IV. KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 
34
Yargıtay Kararları 
35
V. TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI 
43
A. Hukuki Süre 
45
B. Uzamış Ceza Zamanaşımının Etkisi 
46
C. Uygulamalı Sorunlar ve Yanıtlar (Yargıtay Kararları Eşliğinde) 
48
1. Ceza Davası Sürerken, Zamanaşımı Dolsa da Hukuk Davası Açılabilir mi? 
48
2. Ceza Zamanaşımı İşleten Hakkında da Uygulanacak mıdır? 
48
3. Maddi Hasar ve Bedeni Yaralanma Nedeniyle Zamanaşımı Süreleri Farklı mıdır? 
50
4. Ek Dava Ceza Zamanaşımı Süresi İçinde mi Açılmalıdır? 
52
5. Ceza Davasının Açılmaması veya Davanın Ortadan Kaldırılması, Ceza Zamanaşımının Tazminat Davasında Uygulanmasını Engel Oluşturur mu? 
54
6. Trafik Kazası Nedeniyle Suç Oluşturan Fiilden Dolayı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Aleyhine Açılacak Maddi Tazminat Davasında Uzamış (Ceza) Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır? 
55
7. Sigorta Tazminatını Ödeyen Sigortacının Zarara Sebebiyet Veren Aleyhinde Açtığı Davada Zamanaşımı, Sigorta Ettirenin Aynı Şahıs Hakkında Açabileceği Davanın Zamanaşımına mı Tabidir? 
57
8. Açıkça Zamanaşımı Definde Bulunmadan, Davanın Uzun Süre Sonra Açıldığından Söz Etmek Zamanaşımı İradesini Göstermek Anlamına Gelir mi? 
58
9. Haksız Fiillerle İlgili Olarak Kaç Türlü Zamanaşımı Öngörülmüştür? Asıl Dava ile Saklı Tutulan Miktar Yönünden Zamanaşımını Keser mi? 
64
10. Zarar Görenin Tüzel Kişi Olması Halinde Zamanaşımı Ne Zaman İşlemeye Başlar? 
65
11. Karayolları Taşıma Sigortasında Zamanaşımı Süreleri Ne Kadardır? 
67
12. Küçüğün Sebebiyet Verdiği Ölümlü Trafik Kazasında, Küçüğün Babasına Karşı Açılan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır? 
68
13. Suç Oluşturan Fiil Nedeniyle Açılacak Manevi Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır? 
69
14. Tam ya da Eksik Teselsülde Zamanaşımının Borçlulardan Birine Karşı Kesilmesinde Diğerine Karşı da Kesilmiş Olur mu? 
69
15. Zamanaşımını İleri Sürmeyene Sirayet Eder mi? 
71
Yargıtay Kararları 
72
VI. TAZMİNAT HESABI 
118
A. Tazminat İndiriminde Sıra 
118
B. Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminatta Zarar Hesabı 
119
C. Gerçek Zararın Belirlenmesi 
121
D. Pasif Devre Zararının Hesaplanışı 
122
E. Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesabı 
122
VII. USUL HÜKÜMLERİ 
123
A. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem 
123
B. Dava Şartlarının İncelenmesi 
124
C. Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme 
127
D. Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme 
131
E. Fazlaya İlişkin İstek Kapsamının Saklı Tutulması ve Islah 
134
F. Faiz Talebi 
138
G. Ceza–Hukuk Davası İlişkisi 
139
Ğ. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği 
143
H. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri 
144
I. Hakinin Davayı Aydınlatma Ödevi–Somutlaştırma Yükü 
146
VIII. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR 
150
A. Kusurdan Amaç 
150
B. Kazada Hangi Hareketler “Kusurlu” Sayılmaktadır? 
151
1. Asli Kusur Sayılan Hareketler 
151
2. Hız Kurallarını İhlal Eden Kusurlu Haller 
152
3. Usulsüz Sollamadan Dolayı Kusurlu Haller 
153
4. Yayaların Kusurlu Hareketleri 
153
5. Sürücülerin Diğer Kusurlu Hareketleri 
153
6. Sürücülerin Kusursuz Sayıldığı Haller 
154
C. Ceza ve Hukuk Davaları Yönüyle Kusur Oranı 
154
D. Kusurluğu Belirten Bilirkişi Raporları Bağlayıcı Nitelikte midir? 
156
E. Uygulamalı Kusur Belirlemesi (Ceza Yönüyle Kural İhlali) Örnekleri 
157
F. Kanun Değişiklikleri–Anayasa Mahkemesi İptal Kararı 
160
Yargıtay Kararları 
164
İkinci Bölüm
MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE 
185
A. Giriş ve Davada Taraflar 
185
B. Sorumluluk Türü 
187
C. Maddi Zararın Tespiti 
188
1. Araç Tamamen Yok Olmuşsa 
188
2. Araç Kısmen Hasarlı ise 
189
3. Araç Yoksunluk Tazminatı 
190
D. Uygulamalı Yargılama Süreci 
191
1. Mahkemenin Göz Önüne Alacağı Hususlar 
191
Yargıtay Kararları 
194
Üçüncü Bölüm
YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE 
213
A. Giriş ve Zararın Tespiti 
213
1. Tedavi Giderleri 
213
2. Kazanç Kaybı 
215
3. Çalışma Gücünün Azalması veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar 
216
4. Yaralının Manevi Tazminat İstemi 
219
5. Dava Açma Süresi 
221
Yargıtay Kararları 
224
Dördüncü Bölüm
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
(Destekten Yonsun Kalma Tazminatı Davası)
I. İLGİLİ MADDE 
267
A. Tanımı–Konusu ve Amacı 
267
B. Belirlenmesi 
268
C. Destek Türü 
269
1. Gerçek Destek 
269
2. Farazi Destek 
269
D. Bazı Kavramların Anlamı 
270
1. Destek İlişkisi 
270
2. Destek Niteliği 
271
3. Bakım İhtiyacı 
272
4. Bakım Gücü 
272
E. Yargılamada Araştırılacak Hususlar 
272
1. Nüfus Kaydı 
272
2. Kusur ve Müterafik Kusur Sorunu 
272
3. Ölenin Mesleği, Tahsili v.s. 
274
4. Ölenin Geliri, Kazancı, Muhtemel Artma Miktarı 
274
5. Yardım Süresi 
275
6. Hesaplama Biçimi 
277
7. Yargılamada İspat Sorunu 
281
8. Bilirkişi Raporu 
283
9. Taleple Bağlılık Kuralının Gözetilmesi Gereği 
283
10. Müteselsil Ödetme Şekli 
283
11. Uygulamadan Örnekler 
284
12. Bakiye Ömür Tablosu (PMF: Population Masculine et Feminine) Ölüm Tablosu 
286
Yargıtay Kararları 
289
Beşinci Bölüm
MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
I. İLGİLİ MADDE 
389
A. Hangi Nedenle Manevi Tazminata Hükmedilir? 
389
B. Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir? 
390
C. Kusurun Manevi Tazminata Etkisi Nedir? 
391
D. Manevi Tazminatın Takdir Ölçütü Nedir? 
391
E. Usul Hukuku Yönüyle Manevi Tazminatın Talep Şekli Nasıldır? 
393
F. Manevi Tazminatta Faize Hükmedilebilir mi? 
395
G. Manevi Tazminat Davası, Ceza Mahkemesi Hükmünün Kesinleşmesine Kadar Beklemeli midir? 
395
Ğ. Uygulamalı Örnekler 
398
Yargıtay Kararları 
401
Altıncı Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA RÜCU DAVASI
I. ARAÇ SAHİBİNİN SÜRÜCÜYE RÜCU ETMESİ 
433
A. Sürücünün Tam Kusurlu ya da Kısmi Kusurlu Olması 
433
B. Bilinmeyen Teknik Kusurun Varlığı 
433
C. Uygun Bir İndirim Yapılması 
433
D. Rücuda Zarar Verenler Birbirlerine Karşı Kusurları Oranında Sorumludurlar 
433
II. SİGORTACININ RÜCU DAVASI AÇMASI 
434
A. Sigortacı, Rücuen Tazminat Davasını Kime Karşı Açabilir? 
434
B. Sigortacı Ne Zaman ve Hangi Oranda Talep Edebilir? 
435
C. Sertifika, Sürücü Belgesi Yerine Geçer mi? 
435
III. İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİ) KENDİ SÜRÜCÜSÜ DIŞINDA OLAYDA KUSURLU OLAN DİĞER KİŞİLERE RÜCU ETMESİ 
437
IV. SÜRÜCÜ DIŞINDAKİ KUSURLU KİŞİNİN İŞLETENE RÜCU ETMESİ 
437
V. İŞLETENLER ARASINDAKİ RÜCU 
438
A. İşletenler Kusurlu ise 
438
B. İşletenler Kusursuz ise 
438
C. İşletenlerin Birisi Kusurlu Diğeri Kusursuz ise 
438
D. İşletenin Birinin Aracıyla Zarar Görenin Hatır Taşıması Halinde ise 
438
Yargıtay Kararları 
438
Yedinci Bölüm
TRAFİK KAZASINDA SİGORTACIYA KARŞI AÇILACAK DAVA
I. İLGİLİ YASA MADDELERİ 
461
II. TRAFİK VE KASKO VE DİĞER SİGORTALARA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER 
464
A. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı 
464
B. Sigorta Sözleşmesiyle Ne Teminat Altına Alınmış Olur? 
464
C. Özel Sigorta Türleri 
464
D. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 
464
E. Sigortacıların Sıralı Sorumluluğu 
465
F. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 
466
G. Kasko Sigortası Hangi Tür Sigorta Grubundadır? 
467
Ğ. ZMSS İMSS ve Kasko Sigortası Farklı mıdır? 
467
H. Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı 
467
I. Kaskoda İhbar Yükümlülüğü–Sigorta Haklarının Zayii 
468
J. Kasko Sigortacının Hasar ve Tazminatı Sigortalıya Bildirmesi 
468
K. Trafik Sigortacısının Sorumluluğunun Sınırları 
468
1. Sigorta Miktarı Yönüyle 
468
2. Zarar Görenler Yönüyle 
468
3. Zararın Niteliği Yönüyle 
469
Yargıtay Kararları 
469
Sekizinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA ÇEKİŞMELER VE ÇÖZÜMLER
(Yargıtay İçtihatları Eşliğinde)
• Kontrolsüz Kavşakta Çarpışma –Ana Yol Tali Yoldan Kavşağa Girme– Kusurun Kimde Olduğu 
537
• Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından Ölen Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu Durumda Desteğinden Yoksun Kalanların Tazminat İsteyip İstemeyeceği 
537
• Hatır Taşımasında Zararın Paylaştırılması –Müteselsil Sorumluluk– Kusur Oranına Göre Hesaplama 
539
• Hatır Taşımasında Sorumluluk Miktarının Hesaplanması 
541
• İşletenliğin 3. Kişide Olması Halinde Araç Malikinin Sorumluluğu 
541
• Firmaya Katılan Aracın Neden Olduğu Kazadan Dolayı Sorumluluk 
543
• Trafik Kazasında “Farazi” İşletenin Sorumluluğu (Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar) 
544
• İşletenin Aracın Kullanılmasına Katılan Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğu 
546
• Çalınan veya Gasp Edilen Araçların Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk 
547
• Sorumluluğa İlişkin Anlaşmaların Geçersizliği –Tazminat Miktarının Yetersiz veya Fahiş Olduğu Açıkça Anlaşılan Anlaşma ve Uzlaşmaların İptali İstemi– 
549
• Karayolları Trafik Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Sigortacının Sorumluluğu İçin Sigortaladığı Araç Sürücüsünün Kusurunun Aranmayacağı 
551
• Zararın Sigorta Teminatı Dışında Kalması İçin Kazanın Yalnızca Alkolün Etkisiyle Meydana Gelmiş Olmasının Gerekip Gerekmeyeceği 
552
• Trafik Kazasına Araçtaki İmalat Hatasının Neden Olması–Yapımcının Sorumluluğu 
552
• Sorumluluğu Zarar Yönünden Kısıtlayan İlliyet Bağı 
553
• Kasko Sigortacısının Sorumluluğu İçin Primin İlk Taksitinin Ödenmesi Gereği 
553
• Yoldaki Derin Çukur Sebebiyle Oluşan Kazada Görevli Yargı Yolu 
555
• Sigortacının Temerrüt Tarihine Göre Faiz Başlangıcının Başlayacağı 
555
• Kazada Yaralanış Yolcunun Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurusu 
556
Dokuzuncu Bölüm
SORU VE YANITLARIYLA HATIR TAŞIMASINDA SORUMLULUK
Konuya İlişkin Yasal Hükümler 
557
1. Hatır Taşıması Nedir? Hatır İlişkisinin Varlığı İçin Hangi Koşullar Gerekir? 
557
2. Hatır Taşımasındaki Sorumlulukta Tazminat İndirimi Hangi Gerekçeyle Yapılmaktadır? 
559
3. Uygulamada Hatır Taşıması Sayılan Haller Neler Olabilir ya da Olamaz? 
559
4. Hatır İndirimi Maddi ve Manevi Tazminattan Yapılmalı mıdır? 
560
5. Hatır İndirimi Yargıtay Özel Dairece Ne Oranda Kabul Edilmiştir? 
560
7. Hatır İçin Taşımadan Dolayı Zarar Tazminatı ZMSS Kapsamı İçinde midir? 
561
8. Hatır İndirimi Hangi Araç Yönüyle İşleteni ya da Sürücüsü Hakkında Yapılır? 
563
9. Hatır Taşıması Yanında Müterafik Kusur İndirimi Hangi Halde Yapılmalıdır? 
563
10. Hatır Taşıması Ne Suretle İspatlanabilir? 
566
11. Hatır Taşımasında Zamanaşımının Dayandığı Yasal Hüküm Hangisidir? 
566
12. Hatır İçin Taşıyanla, Karşı Araç İşleteninin Müteselsil Sorumlu Olduğu Durumda Hesaplama Yöntemine İlişkin Yargıtay Kararı 
566
13. Hatır Taşımasında Sorumluluk Miktarının Hesaplanması ve Paylaştırılmasına İlişkin Örnek 
568
Yargıtay Kararları 
569
Onuncu Bölüm
EN SON YARGI KARARLARINDA
BENİMSENMİŞ YERLEŞİK KURALLAR
1. Kazada Alkollü Olmanın Sigorta Teminatına Etkisi 
585
2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Sorumluluk 
586
3. Kazanın Teknik Arızadan Meydana Gelmesinde Araştırılacak Olgular 
587
4. Destek Tazminatında Varsayımsal Pay Oranlarının Hesabı 
588
5. Trafik Kazası Dolayısıyla Faiz ve Temerrüt Faiz İstemi 
589
6. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sorumluluğu 
590
7. Tazminat Hesaplamasında Hatır Taşıması İndirimi 
591
8. Desteğin Kusurunun Destekten Yoksun Kalan Davacıya Yansıtılmayacağı 
593
9. Maluliyetin Tespiti ve Oranının Belirlenmesinde İlgili Mevzuat 
594
10. Destek Tazminatının Saptanması İçin Öncelikle Gerçek Zararın Belirlenmesi Gereği 
596
11. ZMSS Limitle Sorumluluk ve Garameten Ödetme İlkesi 
598
12. Maluliyet Tespiti, Yeni Durum Gelişmesi ve Zamanaşımı 
600
13. İbranamenin İptali İstemi 
601
14. Kazalı Araçtaki Değer Kaybı Hesaplamasına Esas Kriterler 
605
15. Eşin Evlenme İhtimali Oranı ve Çocukların Destek Sürenin Belirlenmesi 
606
16. Destek Payları Esas Alınarak Davacının Kazanacağı Muhtemel Tazminat Tutarının Hesaplanması 
607
17. Tarlada Meydana Gelen Kaza–Karayolu Sayılan Yerler 
609
18. Trafik Kazalarında Bazı Kavramların Anlamı 
610
Ek Bölüm 
615
I. ATK TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNİN “KUSUR”A İLİŞKİN RAPOR ÖRNEĞİ 
615
II. TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN CEZA KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 
623
• Taksir 
623
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde) 
623
1. Taksir/Bilinçli Taksir 
623
2. Taksirin Unsurları 
626
3. Olası Kast/Bilinçli Taksir 
631
4. Cezayı Ortadan Kaldıran Şahsi Sebep 
632
• Taksirle Öldürme 
633
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde) 
633
1. Görev 
633
2. Suçun Faili 
633
3. Taksirli Suçu Birden Fazla Kişinin İşlemesi 
636
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Ölçüt 
637
5. Sürücü Belgesinin Geri Alınması 
638
6. Sürücü Belgesinin Geri Alınmasının Uygulanması 
638
• Taksirle Yaralama 
640
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde) 
641
1. Görev 
641
2. Şikayet Şartı 
641
3. Temel Cezanın Belirlenmesi ve Cezanın Artırılması 
641
III. TRAFİK KAZALARINDA CEZA KEŞFİ 
644
1. Keşif Zorunluluğu 
644
2. Keşif Yerinde Araştırma 
644
3. Bazı Kavramların Anlamı 
645
4. Tablolar ve Hesaplamalar 
645
Kaynakça 
651
Yazarın Yayımlanmış Eserleri 
653
Kavram Dizini 
663