Ceza Muhakemesinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve Kararın Denetimi Sinan Oğur  - Kitap
Ceza Muhakemesinde

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve Kararın Denetimi

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
120
Barkod:
9786052648124
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
220,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Cumhuriyet savcısının soruşturma evresini sonuçlandıran kararlarından biri olan kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve bu kararın denetim yolları bu çalışmamızda üç bölümde anlatılmıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde, ceza muhakemesinde soruşturma evresi ve soruşturmaya yer olmadığı kararı başlığı altında soruşturma evresi hakkında genel bilgilere, soruşturma evresinin başlaması ve yürüyüşü ile kamu davasının açılması konularına değinilmiş ve son olarak mevzuatımıza yeni giren soruşturmaya yer olmadığı kararı ele alınmıştır.
İkinci bölümde, kovuşturmaya yer olmadığı kararının kavram ve hukuki niteliği, takdir yetkisi verilen hallerde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi ve mecburilik ilkesi uyarınca verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı konuları ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Üçüncü bölümde ise, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, idari olarak ilgili başsavcı tarafından; adli olarak ise bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliği tarafından itiraz üzerine denetimi ile Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından denetimi konuları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar
.
Ceza Muhakemesinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar
.
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Denetimi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖZET 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNDE SORUŞTURMA EVRESİ VE SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
I. CEZA MUHAKEMESİNDE SORUŞTURMA EVRESİ 
15
A. Soruşturma Evresi Hakkında Genel Bilgiler 
15
1. Soruşturma ve Soruşturma Evresi Kavramları 
15
2. Soruşturma Evresine Hakim Olan İlkeler 
16
a. Soruşturma Evresinin Yazılılığı 
17
b. Soruşturma Evresinin Gizliliği 
18
c. Soruşturma Evresinin Dağınıklığı 
20
d. Soruşturmanın Kurala Bağlı Olmayışı 
20
e. Soruşturmanın Kamusallığı 
21
f. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi– Maslahata Uygunluk İlkesi 
21
B. Soruşturma Evresinin Başlaması 
24
1. Genel Olarak 
24
2. Suçun Öğrenilmesi Yolları 
24
a. Kendiliğinden Öğrenme 
25
b. Şikayet Yoluyla Öğrenme 
25
c. İhbar Yoluyla Öğrenme 
28
d. Tutanakla Öğrenme 
29
e. Diğer Yollarla Öğrenme 
29
i. Talep 
29
ii. Yabancı Devletin Şikâyeti 
30
iii. Yazılı Başvuru 
30
iv. Mütalaa 
31
C. Soruşturma Aşamasının Yürüyüşü 
33
D. Soruşturma Evresi Sonunda Kamu Davasının Açılması 
34
II. SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR 
38
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNDE KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
I. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
41
A. Kavram 
42
B. Hukuki Niteliği 
42
II. TAKDİR YETKİSİ VERİLEN HALLERDE KOVUŞTURMAYA YER
OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLMESİ 
44
A. Genel Olarak 
44
B. Ceza Hukukuna Dayanan Takdir Yetkisi 
45
1. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gereken Haller 
45
2. Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı 
47
C. Muhakeme Hukukuna Dayanan Takdir Yetkisi Olarak Kamu
Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
49
1. Genel Olarak 
49
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Koşulları 
50
a. Objektif Koşul (Suç Bakımından) 
51
i. Suçun uzlaştırma ve ön ödeme kapsamında bulunan
suçlardan olmaması, 
51
ii. Suçun cezasının üst sınırının üç yıl veya daha az süreli hapis ceza gerektirmesi , 
52
b. Sübjektif Koşul (Şüpheli Bakımından) 
52
i. Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olmamış bulunması 
52
ii. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesi halinde, şüphelinin suç işlemekten çekineceğine dair Cumhuriyet savcısında kanaat oluşması 
53
iii. Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması 
53
iv. Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zarar aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tanzim suretiyle tamamen giderilmesi 
54
3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararını Verecek Makam ve Takdir Yetkisi 
55
4. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenme Süresi 
56
5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Denetimi 
56
6. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Sonucu 
56
7. Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisinin Olmadığı Hallerde
Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Verilmesi 
57
a. Uzlaştırma Usulünde Kamu Davası Açılmasının Koşulsuz
Ertelenmesi 
57
b. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak Suçu Bakımından Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
57
III. MECBURİLİK İLKESİ UYARINCA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLMESİ 
59
A. Genel Olarak 
59
B. Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 
60
C. Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi 
61
D. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması 
64
1. Genel Olarak 
64
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesi 
64
a. Şikayet Yokluğu 
65
b. Şikayetten Vazgeçme 
66
c. Şüphelinin Ölümü 
68
d. Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması 
69
e. Dava Açma Süresinin Dolması 
70
f. Genel Af 
71
g. Soruşturma İzni Verilmemesi 
71
h. Talep Bulunmaması 
73
i. Diplomatik Dokunulmazlığın Bulunması veya Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığa Sahip Olması 
73
j. Önödemenin Gerçekleşmesi 
74
k. Uzlaştırmanın Gerçekleşmesi 
76
l. Aynı Fiil Nedeniyle veya Kesin Hüküm Bulunması 
78
m. Soruşturmanın Mükerrer Olması 
80
E. Suçun Kanuni Unsurlarının Oluşmaması 
80
F. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran/Azaltan Sebepler Açısından Değerlendirme 
82
1. Hukuka Uygunluk Sebepleri Açısından 
82
2. Kusurluluğu Kaldıran/Azaltan Sebepler Açısından 
83
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARIN DENETİMİ
I. GENEL OLARAK 
87
II. İDARİ YÖNDEN DENETİM 
88
III. ADLİ YÖNDEN DENETİM 
96
A. Genel Olarak 
96
B. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz 
97
1. İtiraz Yetkisine Sahip Olan Kişiler 
97
2. İtirazın Süresi ve Usulü 
98
3. İtirazı İnceleyecek Merci ve İnceleme Usulü 
100
4. İtirazın İncelenmesi ve Soruşturmanın Genişletilmesi 
100
5. İtiraz Üzerine Verilebilecek Kararlar 
101
6. İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Başvurulabilecek Yollar 
101
7. İtirazın Reddedilmesi Halinde Aynı Fiilden Dolayı Kamu Davası
Açılabilmesinin Şartları 
103
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verildikten Sonra Aynı
Fiil Nedeniyle Kamu Davasının Açılması 
104
1. Yeterli Şüphe Oluşturacak Yeni Delil Elde Edilmesi ve Sulh
Ceza Hakiminin Kararı 
104
2. Kovuşturma Olanağının Bulunmadığı Gerekçesi ile Verilen
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Açısından Konunun
Değerlendirilmesi 
106
IV. ANAYASA MAHKEMESİ DENETİMİ 
107
V. AİHM DENETİMİ 
109
SONUÇ 
111
KAYNAKÇA 
115