Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması Dr. Serkan Yolcu  - Kitap

Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması

1. Baskı, 
Eylül 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
421
Barkod:
9789750249969
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
530,00
İndirimli (%77):
120,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma; sosyal hakların yargısal korunması sorununu anayasa hukuku perspektifi ile incelemektedir. Sosyal haklara yönelik tartışmalar sosyal hakların anayasal bir gerçeklik olduğunun kabullenilmesi ile sonuçlanmıştır. Akabinde anayasal koruma altına alınan bu haklar dava edilebilir hukuk normları niteliği alarak yargısal uyuşmazlıkların konusu haline gelmiştir ve anayasa yargısı düzeyinde yargısal denetime tabi tutulmaktadır.
Bu bağlamda çalışma, karşılaştırmalı anayasa yargısında gözlemlenen sosyal hak denetimini irdeleyerek, Türk anayasa yargısında sosyal hakların korunması olgusuna güncel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla önce sosyal hakların anayasa hukuku açısından niteliği ele alınarak, sosyal hakların normatif anlamı üzerinde durulmuş ve bu hakların unsurları üzerinden bir sosyal haklar kuramı geliştirilmeye çalışılmıştır.
Ardından sosyal hakların neden dava edilebilir bir olgu olduğu izah edilerek, karşılaştırmalı hukukta sosyal hakların yargısal denetimi üç örnekle (Güney Afrika, Kolombiya ve Hindistan) açıklanmıştır. Nihayet sosyal hakların Türk anayasa hukukunda ne ölçüde ciddiye alındığını irdeleyebilmek için, karşılaştırmalı gözlem ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ışığında Türk Anayasa Mahkemesinin hem norm denetimi hem de bireysel başvuru alanındaki sosyal haklar içtihadı ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sosyal Hakların Anayasal Niteliği
.
Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği
.
Karşılaştırmalı Yargısal Uygulama
.
Türk Anayasa Mahkemesinin Sosyal Haklara Yaklaşımı
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Sosyal Haklar İçtihadı ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM:
ANAYASA HUKUKU AÇISINDAN SOSYAL HAKLARIN NİTELİĞİ
I. SOSYAL HAKLARIN VAROLUŞ DİNAMİKLERİ 
20
A. Sosyal Hakların Düşünsel (Felsefi) Temelleri 
20
B. Sosyal Hakların Tarihsel Gelişimi 
22
1. Sosyal Hakların Ortaya Çıkmasına Yol Açan Koşullar 
22
2. Sosyal Hakların Ortaya Çıkmasını Açıklayan Teoriler 
25
II. SOSYAL HAKLAR EKSENİNDE ANAYASACILIĞIN DÖNÜŞÜMÜ 
28
A. Klasik Anayasacılık 
29
1. Genel Olarak 
29
2. Prosedürel Anayasa Anlayışı 
30
B. Sosyal Haklar Anayasacılığı 
33
1. Yeni Bir Anayasacılığa Duyulan İhtiyaç 
33
2. Sosyal Anayasa Anlayışı 
34
3. Sosyal Haklar Anayasacılığının Gelişimi 
36
C. Yoksulluk Bağlamında Anayasacılık 
40
1. Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak Yoksulluk 
41
2. Yoksulluk Karşısında Anayasacılığı Yeniden Düşünmek 
44
III. SOSYAL HAKLARIN NORMATİF ANLAMI 
48
A. Hak Teorisi Açısından 
48
1. Sosyal Haklar Haktır 
48
2. Sosyal Haklar Menfaatleri Korur 
50
3. Sosyal Hakların “Pozitif” Olduğu İddiası 
51
4. Negatif/Pozitif Hak Ayrımının Geçersizliği 
52
B. Sosyal Hakların Unsurları 
56
1. Sosyal Hakların Gerekçesi/Sebebi (Z): İnsan Onuru 
57
a. Genel Olarak 
57
b. Anayasacılık Perspektifinden 
58
c. İnsan Onurunun Normatif Anlamı 
62
aa. Yetkilendirme ve Sınırlandırma 
63
bb. Ampirik ve İçsel 
69
cc. Sentez: Sosyal Haklar İçin İnsan Onuru 
70
2. Sosyal Hakların Sahibi/Yararlanıcıları (X) 
74
3. Sosyal Hakların İçeriği/Kapsamı (P) 
75
4. Sosyal Hakların Muhatabı (Y) 
80
C. Değerlendirme 
82
İKİNCİ BÖLÜM:
KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISINDA
SOSYAL HAKLARIN DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ
I. SOSYAL HAKLARIN DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ SORUNU 
91
A. Dava Edilebilirlik Kavramı 
96
B. Sosyal Hakların Dava Edilebilirliğine Yönelik Temel İtirazlar ve Bunların Geçersizliği 
109
1. Genel Olarak 
111
2. Özel Olarak 
113
a. Çok Merkezlilik İtirazı 
114
b. Demokratik Meşruluk İtirazı 
117
C. Sosyal Hakların Yargısal Denetimi Tipolojisi 
121
1. Zayıf Denetim Teorisi: Zayıf Mahkemeler, Güçlü Haklar 
122
2. Yeni Bir Tipoloji: Sonuçlar Yerine Süreçler 
123
a. Uyumlu/itaatkâr Denetim 
125
b. Etkileşimli Denetim 
126
c. Deneyselci Denetim 
127
d. Yönetimsel Denetim 
128
e. Emredici Denetim 
128
3. Mahkemelerin Rol Anlayışı ve Katalizör Mahkeme Teorisi 
129
II. SOSYAL HAKLAR EKSENİNDE ANAYASA YARGISININ SINIRLARI: ABD GERÇEKTEN BİR İSTİSNA MI? 
133
A. Sosyal Hakların ABD Serüveni 
136
B. Federal Yüksek Mahkeme’nin Sosyal Haklara Yaklaşımı 
141
C. Federe Düzeyde Sosyal Hakların Korunması 
146
1. Eğitim Hakkı 
148
2. Sosyal Yardım Hakkı 
155
III. KARŞILAŞTIRMALI YARGISAL UYGULAMA 
161
A. Güney Afrika 
166
1. Güney Afrika’da Sosyal Hakların Anayasal Seyri 
166
2. Güney Afrika Anayasa Mahkemesinin Sosyal Haklara Yaklaşımı 
172
a. Birinci Dalga: Makullük 
173
b. İkinci Dalga: Sosyal Hakların Usul Boyutu 
190
3. Değerlendirme 
205
B. Kolombiya 
206
1. Kolombiya’da Sosyal Hakların Anayasal Seyri 
207
2. Kolombiya Anayasa Mahkemesinin Sosyal Haklara Yaklaşımı 
212
a. Bağlantılı Hak Doktrini 
213
b. Agari Geçim Seviyesi Doktrini 
214
c. Yapısal Anayasaya Aykırılık Hali 
223
3. Değerlendirme 
232
C. Hindistan 
236
1. Hindistan’da Sosyal Hakların Anayasal Seyri 
237
2. Hindistan Yüksek Mahkemesinin Sosyal Haklara Yaklaşımı 
240
a. Konut Hakkı 
247
b. Eğitim Hakkı 
254
c. Beslenme Hakkı 
259
3. Değerlendirme 
263
IV. SOSYAL HAKLAR İÇİN YENİ BİR PARADİGMA: DİYALOĞA DAYALI AKTİVİZM 
264
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ’NİN
SOSYAL HAKLAR BİLANÇOSU
I. SOSYAL HAKLARIN TÜRKİYE SERÜVENİ 
277
A. 1961 Öncesi 
278
B. 1961 Anayasası Dönemi 
282
1. Anayasal Tanımaya Yol Açan Dinamikler 
282
a. Genel Olarak 
282
b. Türkiye Özelinde 
284
2. 1961 Anayasasının Sosyal Nitelikleri 
287
3. Sosyal Hakların Normatif Sınırı 
292
B. Yürürlükteki Anayasal Düzen 
300
1. 1982 Anayasasının Sosyal Nitelikleri 
300
2. Sosyal Hakların Kritik Eşiği: 65’inci Madde 
306
II. SERÜVENİN ANAYASA MAHKEMESİNDEKİ İZDÜŞÜMLERİ 
315
A. Norm Denetimi 
316
1. Birinci Dalga: Tedirgin İzler 
320
2. İkinci Dalga: Mahkemenin Sosyal Hak Açılımı 
329
3. Üçüncü Dalga: Sosyal Hakların Duraklama Dönemi 
337
4. İki Kararın Düşündürdükleri 
351
a. Emekli İkramiyesinde Otuz Yıl Sorunu 
352
b. Köy Korucularının Sigortalılık Sorunu 
357
B. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
360
1. Bireysel Başvurunun Sosyal Haklar İçin Anlamı 
360
2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Sosyal Hak Anlayışı 
362
a. Sağlık Hakkı 
367
b. Sosyal Güvenlik Hakkı 
370
c. Konut Hakkı 
374
3. Değerlendirme 
376
III. KARŞILAŞTIRMALI GÖZLEM IŞIĞINDA TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ 
377
A. Genel Gözlemler 
377
B. Anayasa Mahkemesinin İçtihat Analizi 
379
C. Değerlendirme 
383
SONUÇ 
387
Kaynakça 
393
Dizin 
419
Özgeçmiş 
423