Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Medenî Usul Hukukunda Keşif
Ocak 2019 / 1. Baskı / 240 Syf.
Fiyatı: 63.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışmada medeni usul hukuku bağlamında keşif konusu incelenmiştir. Keşif, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'n da takdiri deliller arasında düzenlenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde keşif kavramı, hukuki niteliği, yargılamaya egemen olan ilkelerle keşif arasındaki ilgi üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde delil türleri ve keşfin bunlar arasındaki yeri, keşif kararı verilmesi, bunun icrası, nelerin keşif konusu olabileceği üzerinde durulmuş; bu bağlamda taşınır, taşınmaz malların yanında, insan vücudunun da keşif konusu olabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca elektronik verilerin keşif konusu olup olamayacağı irdelenmiştir.

Üçüncü bölümde ise keşfe katlanma zorunluluğu ve bu zorunluluğa uymamanın sonuçları işlenmiştir. Bu kapsamda keşfe ilişkin özel bir düzenleme olan soy bağının tespiti davalarında kan ve doku örneği alınmasına katlanma zorunluluğu ayrıca irdelenmiştir. Mevzuatımızda soy bağının tespitine ilişkin yapılacak incelemede kişinin kendisinden kan veya doku örneği alınmasına katlanma zorunluluğu konusunda hem TMK m.284'te hem de HMK m.292'de düzenleme bulunmaktadır. Bu iki düzenleme ise birbiriyle uyum içinde değildir; hatta bir çatışma olduğu söylenebilir. İşte bu iki düzenleme arasındaki ilişki, hangisinin uygulanması gerektiği sorunu üzerinde de durulmuştur.

Konu Başlıkları
Keşif Kavramı, Keşfin Tanımı, Amacı, Hukukî Niteliği, Tarihî Gelişimi, İlkeler ve Usuli Kurumlarla Keşif Arasındaki İlişki
Keşif Kararı, Keşif Giderleri ve Keşif Giderlerinden Sorumluluk, Keşfin İcrası
Keşfe Katlanma Zorunluluğu ve Bundan Kaçınmanın Sonuçları Keşfe İtiraz, Keşif Sonucunun Değerlendirilmesi
Barkod: 9789750253140
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 240
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
KEŞİF KAVRAMI, KEŞFİN TANIMI, AMACI,
HUKUKÎ NİTELİĞİ, TARİHÎ GELİŞİMİ, İLKELER VE
USULİ KURUMLARLA KEŞİF ARASINDAKİ İLİŞKİ
I. KEŞİF KAVRAMI, KEŞFİN TANIMI VE AMACI  17
A. Kavram ve Tanım  17
B. Amacı  20
II. TARİHÎ GELİŞİM  22
A. Genel Olarak  22
B. 1086 Sayılı HUMK İle 6100 Sayılı HMK Karşılaştırması  23
III. KEŞFİN YARGILAMAYA EGEMEN OLAN İLKELERLE İLİŞKİSİ  26
A. Doğrudanlık  26
B. Delillerin Değerlendirilmesi  29
C. Usul Ekonomisi  30
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı  31
E. Aleniyet  33
IV. KEŞFİN KONUSU  38
V. HUKUKİ NİTELİĞİ  48
VI. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ, MAHKEMEYE İBRAZI VE KEŞİF  52
A. Genel Olarak Delillerin Gösterilmesi ve Mahkemeye İbrazı  52
B. Keşif Deliline Dayanılması ve Gerekli Bilgilerin Sunulması  57
C. Delil Türleri ve Keşfin Deliller Arasındaki Yeri  59
D. Keşif Delilinin Caiz Olması  60
İkinci Bölüm
KEŞİF KARARI, KEŞİF GİDERLERİ VE
KEŞİF GİDERLERİNDEN SORUMLULUK, KEŞFİN İCRASI
I. KEŞİF KARARI  63
A. Keşifte Görevli ve Yetkili Mahkeme  65
1. Keşif Kararı Bakımından  65
2. Keşfin İcrası Bakımından  66
B. Keşfe Hazırlık  68
II. KEŞİF GİDERLERİ  75
A. Hâkim ve Zabıt Kâtibinin Yol Tazminatı  76
B. Yol Giderleri  76
C. Bilirkişi Gideri  78
D. Tanık Gideri  79
E. Davetiye Gideri  79
III. Keşif Giderlerinin Ödenmesi ve Ödenmemesinin Sonuçları  80
IV. KEŞFİN İCRASI  91
A. Genel Olarak  91
B. Keşfin Yapılabileceği Yargılama Aşaması (Keşif Zamanı)  102
1. Genel Olarak  102
2. Ön İnceleme Aşamasında Keşif  105
3. Bölge Adliye Mahkemesinde Keşif  107
4. Yargıtay’da Keşif  111
5. Yargılamanın Yenilenmesinde Keşif  111
C. Geçici Hukuki Korumalarda Keşif  112
D. Keşif Günü ve Saati  113
E. Keşifte Tarafların Dinlenilmesi ve İsticvap  113
F. Keşifte Tanık Dinlenilmesi  114
G. Keşifte Bilirkişinin Görüşüne Başvurulması  116
H. Keşifte Temsilî Uygulama Yaptırılması  118
İ. Keşif Tutanağı  119
J. Keşfin İcrasına Bazı Örnekler  122
1. Taşınırlarda Keşif  122
2. Taşınmazlarda Keşif  123
3. Elektronik Belgelerde Keşif  124
4. İnsan Vücudu  128
a. Genel Olarak İnsan Vücudunun Keşif Konusu Olması  129
b. Soy bağının Tespiti Davalarında  130
K. Yabancı Ülkede Keşif  138
Üçüncü Bölüm
KEŞFE KATLANMA ZORUNLULUĞU VE
BUNDAN KAÇINMANIN SONUÇLARI KEŞFE İTİRAZ,
KEŞİF SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. KEŞFE KATLANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN GENEL İLKELER  141
II. KEŞFE GENEL KATLANMA ZORUNLULUĞU VE KAÇINMA HAKKI (m.291)  149
A. Taraflar Açısından  149
1. Katlanma Zorunluluğu  149
2. Kaçınma Hakkı  152
a. Özel Hayatın Gizliliği Sebebiyle Kaçınma Hakkı  154
b. Cezai Sorumluluğun Doğması Sebebiyle Kaçınma  156
c. Sır Nedeniyle  158
d. Menfaat İhlali Tehlikesi  160
3. Haksız Kaçınmanın Sonuçları  160
B. Üçüncü Kişiler Açısından  163
1. Katlanma Zorunluluğu  163
2. Kaçınma Hakkı  166
a. Kişisel Nedenlerle  167
b. Sır Nedeniyle  170
c. Menfaat İhlali Tehlikesi  172
d. Kaçınma Hakkının İstisnaları  174
3. Haksız Kaçınmanın Sonuçları  175
III. ÖZEL KATLANMA ZORUNLULUĞU  177
A. Katlanma Zorunluluğu  177
1. Katlanma Zorunluluğunun Kapsamı  190
a. Kişi Bakımından  190
b. İştirak Zorunluluğunun Kapsamı Bakımından  192
c. Araştırma Zamanı Bakımından  193
2. Soy bağının Tespitine İlişkin Davalarda Katlanma Zorunluluğunun Şartları  194
a. Soy bağının Tespitine İlişkin Derdest Dava Olmalıdır  194
b. Gereklilik (Zorunluluk)  194
c. Bilimsel Uygunluk  197
d. Sağlık Yönünden Tehlike Oluşturmaması  198
e. Bildirim Yapılması  201
B. Kaçınma Hakkı  202
1. Genel Olarak  202
2. Ön Koşulların Mevcut Olmadığı Gerekçesiyle Kaçınma  206
3. Sebep Bildirmeden Kaçınma  206
4. Sebep Belirterek Kaçınma  207
5. Araştırma Zamanında Hazır Bulunmama  209
C. Katlanma Zorunluluğuna Uymamanın Sonuçları  209
IV. KEŞFE İTİRAZ VE KEŞFİN TEKRARLANMASI  215
V. KEŞFİN SONUCU (KEŞİF SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ)  218
Sonuç  223
Kaynakça  227
Kavramlar Dizini  239
 


Mehmet Akif Tutumlu
Mart 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Eylül 2018
63.00 TL
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Ağustos 2018
83.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
KEŞİF KAVRAMI, KEŞFİN TANIMI, AMACI,
HUKUKÎ NİTELİĞİ, TARİHÎ GELİŞİMİ, İLKELER VE
USULİ KURUMLARLA KEŞİF ARASINDAKİ İLİŞKİ
I. KEŞİF KAVRAMI, KEŞFİN TANIMI VE AMACI  17
A. Kavram ve Tanım  17
B. Amacı  20
II. TARİHÎ GELİŞİM  22
A. Genel Olarak  22
B. 1086 Sayılı HUMK İle 6100 Sayılı HMK Karşılaştırması  23
III. KEŞFİN YARGILAMAYA EGEMEN OLAN İLKELERLE İLİŞKİSİ  26
A. Doğrudanlık  26
B. Delillerin Değerlendirilmesi  29
C. Usul Ekonomisi  30
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı  31
E. Aleniyet  33
IV. KEŞFİN KONUSU  38
V. HUKUKİ NİTELİĞİ  48
VI. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ, MAHKEMEYE İBRAZI VE KEŞİF  52
A. Genel Olarak Delillerin Gösterilmesi ve Mahkemeye İbrazı  52
B. Keşif Deliline Dayanılması ve Gerekli Bilgilerin Sunulması  57
C. Delil Türleri ve Keşfin Deliller Arasındaki Yeri  59
D. Keşif Delilinin Caiz Olması  60
İkinci Bölüm
KEŞİF KARARI, KEŞİF GİDERLERİ VE
KEŞİF GİDERLERİNDEN SORUMLULUK, KEŞFİN İCRASI
I. KEŞİF KARARI  63
A. Keşifte Görevli ve Yetkili Mahkeme  65
1. Keşif Kararı Bakımından  65
2. Keşfin İcrası Bakımından  66
B. Keşfe Hazırlık  68
II. KEŞİF GİDERLERİ  75
A. Hâkim ve Zabıt Kâtibinin Yol Tazminatı  76
B. Yol Giderleri  76
C. Bilirkişi Gideri  78
D. Tanık Gideri  79
E. Davetiye Gideri  79
III. Keşif Giderlerinin Ödenmesi ve Ödenmemesinin Sonuçları  80
IV. KEŞFİN İCRASI  91
A. Genel Olarak  91
B. Keşfin Yapılabileceği Yargılama Aşaması (Keşif Zamanı)  102
1. Genel Olarak  102
2. Ön İnceleme Aşamasında Keşif  105
3. Bölge Adliye Mahkemesinde Keşif  107
4. Yargıtay’da Keşif  111
5. Yargılamanın Yenilenmesinde Keşif  111
C. Geçici Hukuki Korumalarda Keşif  112
D. Keşif Günü ve Saati  113
E. Keşifte Tarafların Dinlenilmesi ve İsticvap  113
F. Keşifte Tanık Dinlenilmesi  114
G. Keşifte Bilirkişinin Görüşüne Başvurulması  116
H. Keşifte Temsilî Uygulama Yaptırılması  118
İ. Keşif Tutanağı  119
J. Keşfin İcrasına Bazı Örnekler  122
1. Taşınırlarda Keşif  122
2. Taşınmazlarda Keşif  123
3. Elektronik Belgelerde Keşif  124
4. İnsan Vücudu  128
a. Genel Olarak İnsan Vücudunun Keşif Konusu Olması  129
b. Soy bağının Tespiti Davalarında  130
K. Yabancı Ülkede Keşif  138
Üçüncü Bölüm
KEŞFE KATLANMA ZORUNLULUĞU VE
BUNDAN KAÇINMANIN SONUÇLARI KEŞFE İTİRAZ,
KEŞİF SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. KEŞFE KATLANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN GENEL İLKELER  141
II. KEŞFE GENEL KATLANMA ZORUNLULUĞU VE KAÇINMA HAKKI (m.291)  149
A. Taraflar Açısından  149
1. Katlanma Zorunluluğu  149
2. Kaçınma Hakkı  152
a. Özel Hayatın Gizliliği Sebebiyle Kaçınma Hakkı  154
b. Cezai Sorumluluğun Doğması Sebebiyle Kaçınma  156
c. Sır Nedeniyle  158
d. Menfaat İhlali Tehlikesi  160
3. Haksız Kaçınmanın Sonuçları  160
B. Üçüncü Kişiler Açısından  163
1. Katlanma Zorunluluğu  163
2. Kaçınma Hakkı  166
a. Kişisel Nedenlerle  167
b. Sır Nedeniyle  170
c. Menfaat İhlali Tehlikesi  172
d. Kaçınma Hakkının İstisnaları  174
3. Haksız Kaçınmanın Sonuçları  175
III. ÖZEL KATLANMA ZORUNLULUĞU  177
A. Katlanma Zorunluluğu  177
1. Katlanma Zorunluluğunun Kapsamı  190
a. Kişi Bakımından  190
b. İştirak Zorunluluğunun Kapsamı Bakımından  192
c. Araştırma Zamanı Bakımından  193
2. Soy bağının Tespitine İlişkin Davalarda Katlanma Zorunluluğunun Şartları  194
a. Soy bağının Tespitine İlişkin Derdest Dava Olmalıdır  194
b. Gereklilik (Zorunluluk)  194
c. Bilimsel Uygunluk  197
d. Sağlık Yönünden Tehlike Oluşturmaması  198
e. Bildirim Yapılması  201
B. Kaçınma Hakkı  202
1. Genel Olarak  202
2. Ön Koşulların Mevcut Olmadığı Gerekçesiyle Kaçınma  206
3. Sebep Bildirmeden Kaçınma  206
4. Sebep Belirterek Kaçınma  207
5. Araştırma Zamanında Hazır Bulunmama  209
C. Katlanma Zorunluluğuna Uymamanın Sonuçları  209
IV. KEŞFE İTİRAZ VE KEŞFİN TEKRARLANMASI  215
V. KEŞFİN SONUCU (KEŞİF SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ)  218
Sonuç  223
Kaynakça  227
Kavramlar Dizini  239
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020